METİP Sonrası Mevcut Durum ve Büyükşehir Belediye Yasası ile

Report
Hasan ÇETİN

Yerleşim yerleri genellikle tarla başlarında dağınık şekilde,

Bazı köylerde toplulaştırmalar bulunmakta bulunanlarda genellikle birkaç
bölgeye ayrılmış durumda,

Yerleşim yerlerinde elektrik yok,

Su da tankerlerle taşınarak sağlanmakta,

Çocukların eğitimi yakın köylere gönderilmek şeklinde olup, çok az,

Sağlık ocakları belirli periyotlarda sağlık taramaları yapmakta, dağınık
yerleşim yerleri ve yer değiştirmeler çabaları verimsizleştirmekte,

Sağlıklı tuvalet, banyo ve mutfak yok.

Göçebe ailelerin eğitim, sağlık ve sosyal hayat imkânları çalışma surecinde yoğun sekteye
uğramaktadır.

Kendilerini çevreleyen yetersiz ve sağlıksız bir ortamda, yalnız, dışlanmış, güvensiz,
anlaşılamamış hissediyorlar.

Her şeylerini geride bırakarak geçim kaygısı ile geldikleri başka ortamlarda çadırlar içinde her
türlü tehlikeye açık sosyal çevresinden uzak farklı kültürel değerler içinde yalnız ve yabancı,
paylaşamayan kapalı bir kitle ortaya çıkmış,

Aksayan eğitim faaliyetleri çocukların akademik yaşamlarını olumsuz etkiliyor.

Özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik sağlık hizmetlerinin yeterince ulaştırılamaması ileriki
yaşamlarını olumsuz etkiliyor.

Çalışmaya geldikleri bölgelerdeki yerel halk tarafından kabullenilmeyen ve kuşkuyla bakılan
kitle olarak görülmektedirler.
Ağırlıklı olarak,

ULAŞIM

EĞİTİM

SAĞLIK

GÜVENLİK

SOSYAL ÇEVRE İLE İLİŞKİLER

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KOŞULLARI,
konularında çalışmalar yürütülmüştür.

2010 yılında başlayan METİP Projesi, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Çalışma Bakanlığı hibe
desteği ile sürdürülmüş,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma ve sosyal
hayatlarını iyileştirme projesiyle 4 yıl boyunca göç alan 38 ile toplam 96 milyon lira kaynak
aktarıldı,

Bu kapsamda sağlık, eğitim, barınma, altyapı gibi alanlarda 326 bin mevsimlik tarım işçisine
hizmet götürüldü.


Proje sonunda kurumsal yapının oluşturulmasına yönelik, MEB, Sağlık Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı gerekli kurumsal eylem planlarını oluşturdu.
Ancak en önemli bakanlık, büyük beklentilerle oluşturulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
yerel yapılanmasını oluşturamadı. Konuya ilişkin geçerli bir politika gerçekleştiremedi,


Aslında METİP sonrası tabiri çok da doğru değil. METİP Çalışma Bakanlığı hibe
desteğinden çıktı kurumsal yapıya kavuşturuldu, devam ediyor.
Yürütülen çalışmalar kurum imkanlarına taşınması ile ortaya koordinasyon sorunu çıktı.
Projede belirtilen Merkezi ve yerel izleme komisyonları oluşturulamadı, oluşanlarda verimli
çalışma gerçekleştiremedi.




Oluşan çevre ülke savaşları ile ülkemize gelen mültecilerin tarım işçisi olarak çalışmaları
(kaçak!),
Ülkemizde yaşanan özellikle maden kazaları ile kaybedilen işçiler, haklı olarak ilginin tarım
işçilerinden başka alanlara kaymasına sebep oldu,
Yine savaş mağduru insanlara devletin yüksek faaliyet ve kaynak aktarımı başka alanlara
gerekli ilgi konusunda yetersiz kalmasına sebep oldu,
Yine 2014 yılı mevsimsel olumsuzluklar nedeni ile tarımsal faaliyetlerin gerilemesine bu
durum işçi göç olaylarının azalmasına sebep oldu,




Büyükşehirlerin yetki alanının il sınırlarına dayanması, Valilik ve Kaymakamlıklarda
faaliyet gösteren birimlerin belediyelere devrine sebep oldu.
Bu durum özellikle faaliyetlerin merkezi konumundaki Kaymakamlıkların yetki ve
donanım anlamında gerilemesine sebep oldu.
Şu anda altyapı anlamında personel ve ekipmanı bulunmayan (Köylere Hizmet
götürme ve Özel İdare Birimlerinin belediyelere devredilmesi) Kaymakamlıklar
gerekli çalışmaları gerçekleştiremiyor.
Eğitim, Sağlık ve güvenlik alanlarında faaliyetlerini sürdüren kaymakamlıklar,
özellikle var olan yerleşim alanlarının düzenlenmesi ve yeni yerleşim alanı
çalışmalarında yetersiz donanıma sahip.



Özellikle personel hareketliliği ve devredilen personelin emekliye ayrılması,
ayrılmayanlarında yetkisiz konumda oluşları uzman anlamlı hafızanın zayıflamasına
sebep olmuştur.
Yine Göçebe tarım işçilerine yönelik iş ve işlemlerin Kaymakamlıklarca yürütülmesi
istemi (belediyelerin siyasi kaygıyla bu alanda çok bulunmak istememeleri)
hizmetlerin ulaştırılması ve düzenlenmesinde sıkıntılara sebep olmaktadır.
Var olan donanımın korunması ve geliştirilmesine yönelik personel yetersizliği
kaymakamlıkları zorlamaktadır.
14 Kasım 2014 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29175
TBMM KARARI
MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ
AMACIYLA BİR MECLİS ARAŞTIRMASI
KOMİSYONU KURULMASINA
İLİŞKİN KARAR
Karar No. 1074
Karar Tarihi: 11.11.2014
Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci,
İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 17 üyeden
kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay
olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına Genel Kurulun 11.11.2014 tarihli 12’nci Birleşiminde karar verilmiştir.

Özellikle MİGA olarak bu konuda etkin olmak zorundayız. Akademisyen ve
uygulayıcılar olarak varlığımızı bu komisyona bildirmemiz, etkin olmamız
gerektiği düşüncesindeyim.
İSTANBUL
Bilgi Üniversitesi MİGA Toplantısı
KASIM-2014

similar documents