ILO - CSR For All

Report
ILO Çokuluslu Şirketler ve
Sosyal Politikaya ilişkin İlkeler Üçlü
Bildirgesi
ILO Çokuluslu Şirketler ve Sosyal Politikaya ilişkin
İlkeler Üçlü Bildirgesi Nedir?
• ILO Çokuluslu Şirketler Bildirgesi devletlere, işçi ve
işveren kuruluşlarına istihdam, Çokuluslu şirketler ve
diğer yerel şirketlere eğitim, çalışma ve yaşam koşulları
ve işçi-işveren ilişkileri gibi alanlarda yol göstermektedir.
• ILO Çokuluslu Şirketler Bildirgesi devletler ile işçi ve
işveren kuruluşları tarafından müzakere ve kabul edilmiş
olduğu için geniş bir mutabakat temelinde hayata
geçirilmiştir.
2
• OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi’nin aksine, ILO
Çokuluslu Şirketler Bildirgesi bütün ülkelerin devlet ve
şirketlerine yönelik olarak tasarlanmıştır ve devletler ile
sosyal ortaklar tarafından küresel çapta
desteklenmektedir.
• OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi’nin aksine, Bildirge
yalnızca sosyal politika konularını kapsamaktadır.
• ILO Çokuluslu Şirketler Bildirgesi çok bilinen bir
bildirge değildir. Ancak ILO Üçlü Çokuluslu Şirketler
Bildirgesi’nin (bazı) hükümlerine OECD Rehberi ve
ISO 26000 Standardı’nda da yer verildiği bilinmelidir.
Bu nedenle, Bildirge ilk bakışta görülen düşük
sayıdan beklenenin çok üstünde bir etki yapma
potansiyeline sahiptir.
• AB Komisyonu 2011 KSS “Avrupa merkezli tüm
çokuluslu şirketleri 2014’e kadar ILO Çokuluslu
Şirketler ve Sosyal Politikaya ilişkin İlkeler Üçlü
Bildirgesi’ne uygun hareket etmeye davet
etmektedir”.
4
ILO Çokuluslu Şirketler Bildirgesi’nin İçeriği
• Bildirge aşağıda gösterilen alanlarda bir dizi ilke
öngörmektedir:
– İstihdam ve
• istihdama ilişkin olanakların artırılması ve
standartların yükseltilmesi
• istihdam kapsamında fırsat eşitliğinin ve eşit
muamelenin teşvik edilmesi
5
ILO Çokuluslu Şirketler Bildirgesi’nin İçeriği
– Eğitim ve
• ilgili ülkedeki işverenlere yönelik uygun eğitimin
verilmesi
• uygun alanlarda (Örn: sınai ilişkiler) tecrübelerini
artırmalarını sağlamak için çalışanlara gerekli
olanakların sağlanması.
– Çalışma ve yaşam koşulları ve
• ücretler, haklar ve çalışma koşullarının, ilgili ülkede eş
konumdaki işverenlerin sağladıklarından daha geri düzeyde
olmaması.
• Ücretlerin, çalışanların ve ailelerinin temel ihtiyaçlarını
karşılayacak düzeyde olması
• çocuk işçiliğinin etkili şekilde ortadan kaldırılması
• yeni ürünler ve üretim süreçleriyle ilgili özel tehlikeler ile
bunlara karşı alınacak önlemlerin ilgili kişilere bildirilmesi
7
– Sınai ilişkiler ve:
• çalışanlara sendika kurma ve örgütlenme
özgürlüğü tanınması
• çalışanların herhangi bir kayba uğramaksızın
şikâyette bulunabilme hakkının olması.
ILO Çokuluslu Şirketler Bildirgesi’nin Üslubundan
Kaynaklanan Güçlükler
• ILO Çokuluslu Şirketler Bildirgesi çokuluslu şirketlerin
sunduğu ücret, hak ve çalışma koşullarının, “ilgili ülkede eş
konumdaki işverenlerin” sağladıklarından “daha geri düzeyde
olmaması” gerektiğine işaret etmektedir. Eş konumda başka
herhangi bir işverenin bulunmaması halinde “şirketler devlet
politikaları çerçevesinde mümkün olan en iyi ücretler, haklar
ve çalışma koşullarını sağlamalıdır. Bunlar şirketin ekonomik
konumuna göre belirlenmeli, ancak her durumda
çalışanların ve ailelerinin temel gereksinimlerini
karşılayacak düzeyde olmalıdır.”
• OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi’nin adresi - NCP Riski!
9
ILO Çokuluslu Şirketler
Bildirgesi’ne ilişkin
Yeni Gelişmeler
• ILO Yönetim Kurulu Mart 2014’te ILO Çokuluslu Şirketler
Bildirgesi’nin teşvik edilmesine yönelik stratejiyi ve buna ilişkin
bir Takip Anketi’ni onaylamıştır:
– ILO ulusal ve bölgesel ILO Ofislerinde ILO Çokuluslu
Şirketler Bildirgesi’ne yönelik irtibat noktaları belirleyecektir.
– ILO’nun internet sitesinden erişilebilecek bir E-Eğitim Aracı
geliştirilmiştir.
– Dört yılda bir düzenlenecek ILO bölge toplantıları
çerçevesinde devletler ve sosyal ortaklara ILO Çokuluslu
Şirketler Bildirgesi’nin uygulanmasına ilişkin kısa bir anket
uygulanacaktır.
10
Uluslararası Çalışma Standartlarına ilişkin ILO
İşletme Yardım Masası
ILO Yardım Masası, faaliyetlerini uluslararası çalışma
standartlarına uygun hale getirmelerinde şirketlere
yardımcı olmayı amaçlayan ücretsiz bir hizmet olup
bilgileri üçüncü taraflarla paylaşmaz.
İletişim: [email protected] veya +41 22 799 62 64
11

similar documents