Amaç, Hedef, Öğrenim Çıktılarının Tanımlanması

Report
Bölüm/Program
Amaçlarının Tanımlanması
Öğrenme Çıktılarının Yazılması
Prof.Dr. Yurtsever SOYSAL
Bologna Kurum Koordinatörü
Tarih: 30.01.2012
Öğrenme Çıktıları Yazma Adımları
 Bölüm/Programın amaçları belirleyiniz
 Öğrenme çıktılarını sınıflandırınız (bilişsel, vb.)
 Öğrenci için gerekli öğrenme düzeyini tanımlayınız
 Her bir öğrenme çıktısı için belirli bir etken fiil seçiniz
 Öğrenme çıktısı başarısını nasıl ölçeceğinize karar
veriniz (Program ÖÇ için değil Ders ÖÇ için geçerli)
 Başarı ölçütlerini belirleyiniz
Öğrenme Çıktıları Yazma Adımları
1
2
3
4
5
6
• Bölüm/Program Amaçları tanımlanır
• Öğrenme Çıktıları yazılır
• Ölçme/değerlendirme yöntem(leri) tasarlanır
• Eşik değerlendirme ölçütü tanımlanır
• Öğretme & Öğrenme stratejileri geliştirilir
• Geliştirme & Tekrar değerlendirme yapılır
İyi Bir Öğrenme Çıktısında Olması Gerekli Özellikler
Belirli
•Başarılı bir öğrencinin neyi başarması gerektiği
doğru bir şekilde belirtilmeli
Ölçülebilir
• Öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini doğru
bir şekilde değerlendirmeye elverişli
Başarılabilir
• Öğrencilerin yetenekleri aralığı içinde olmalı
İlgili
• Programın temel amaçlarıyla ilişkilendirilebilir olmalı
Zaman Ölçekli
• Program süresi içinde ulaşılabilir/başarılabilir olmalı
Bölüm/Program Amaçlarının Tanımlaması
Bir programın amacı,
• öğretme niyetinin genel bir ifadesidir,
• öğretenin bir öğrenme bloğunda işleyeceği içeriğe
işaret eder.
• Amaçlar genellikle öğretenin bakış açısından birimin
genel içeriğini ve yönünü geniş anlamda belirtmek
üzere yazılır.
Örnek, Türkçe Eğitimi Bölümü Amaçlar: Türkçe
eğitimi ve öğretimine ilişkin genel bir bakış açısı ile
Türk dili ve edebiyatını, öğretmenlik meslek bilgisini
ayrıntılı bir biçimde işlemek ve öğrencilerine
uzmanlık kazandırmaktır.
Bölüm/Program Amaçlarının Tanımlaması
İşletme Bölümü Amaçlar: İşletme bölümü, gelişen
ve küreselleşen dünyada çağdaş işletmeciliğin temel
kural ve ilkelerini teorik ve uygulamalı biçimde
ülkenin koşullarına uygun olarak vermeyi
amaçlamaktadır.
Makine Mühendisliği Bölümü Amaçlar: hızla gelişen
bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgiyi sağlamak,
gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu
bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış
ve gerektiğinde analiz ve sentez yapabilme
yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmektir.
Amaç - Öğrenme Çıktıları Arasındaki Farklar
Amaç, öğretme ve öğrenmenin yönetimi ile daha
ilgili
Öğrenme Çıktıları,
Öğrenim sürecinin tamamlanmasından sonra başarılı
olmuş bir öğrencinin;
• neyi bileceğini,
• ne anlayabileceği ve/veya
• ne yapabileceğini / gösterebileceğini
ifade eden yetkinliklerdir.
gerçekte öğrenenin elde edeceği kazanımlarla ilgili
Öğrenme süreci bir ders, bölüm ya da program olabilir.
Amaç ve Hedef Arasındaki Farklar
Bir programın hedefi;
• genellikle öğretme niyetinin özel bir ifadesidir,
• öğretmenin bir öğrenme bloğunda işleyeceği
alanlardan belirli bir tanesini gösterir.
Örneğin bir programın hedeflerinden biri;
“öğrenciler, davranışları ve yaşam biçimlerinin
hem yerel hem küresel çevreler üzerindeki
etkilerini ve sonuçlarını anlayacaklar” olabilir.
Amaç ve Hedef Arasındaki Farklar
Dolayısıyla;
• Bir programın amacı genel bir amaç ya da
öğretme niyetinin genel bir ifadesi iken;
• Hedefi programdaki öğretme etkinliğinin ne
başarmayı umduğudur.
• Özel bir ifadedir.
Amaç ve Hedef Arasındaki Farklar- ÖRNEK
Türkçe Eğitimi Bölümü
Amaç: Türkçe eğitimi ve öğretimine ilişkin genel bir bakış açısı
ile Türk dili ve edebiyatını, öğretmenlik meslek bilgisini
ayrıntılı bir biçimde işlemek ve öğrencilerine uzmanlık
kazandırmaktır.
Hedefler:
• Ülkesine ve milletine gönülden bağlı,
• Ulusal değerlerini öğrenmeyi ve yaşatmayı amaç edinmiş,
• Türk dilini koruyan ve geliştirmeye çalışan,
• Bulunduğu çağın değerlerine vakıf, nitelikli, ahlâklı, özverili,
sorgulayan, eleştiren, yaratıcı düşünebilen, girişimci,
• Öğretmenlik meslek bilgisinin gerektirdiği bilgi, beceri ve
yetkinlikleri kazanmış idealist öğretmenler yetiştirmektir.
Hedefler ve Öğrenme Çıktıları Arasındaki Farklar
Öğrenme Çıktılarının en büyük avantajı; öğrenenin ne
başarmasının beklendiği ve bu başarıyı nasıl ortaya
koyacağı konusunda açık ifadeler olmalarıdır.
•
Öğrenme Çıktıları hedeflerle karşılaştırıldığında
• daha kesin,
• oluşturulması daha kolay ve
• daha açık ifadelerdir.
• Öğrenme Çıktıları programların yerel ve uluslararası
seviyede daha şeffaf olmasına yardım eden ortak bir
para birimi gibi düşünülebilir
Öğrenme Çıktıları
Öğrenme Çıktıları;
Öğretenin niyetinden daha çok öğrenenin
başardıklarına odaklanmaktadır.
Öğrenenin bir öğrenme etkinliğinin sonunda
ortaya koyabildiklerine ağırlık vermektedir.
Programın amacına uygun olmalı,
Uygun bir değerlendirme yöntemi ile
ölçülebilir olmalıdır (ders ÖÇ).
BÖLÜM / PROGRAM
ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bölüm/Program Öğrenme Çıktıları
Yazım Formatı
Bu programı/bölümü başarıyla tamamlayan öğrenciler;
Tanımlar, yorumlar, yargılar, analiz eder, sınıflandırır, vb.,
 Students who graduate from this program:
 Students graduating from this program:
 Graduates from this program:
 Graduates of this program:
define, interpret, judge, analyse, classify, etc.,
Alan yeterlilikleri: http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=25
Bölüm/Programa özel yeterlikleri;
• ulusal ve alan yeterliklerini dikkate alarak,
• programa özelleştirilmiş olarak yazacağız
Program Öğrenme Çıktıları
• Programın Öğrenme Çıktılarının yazımında ders
Öğrenme Çıktıları için uygulanan kurallar aynen
geçerlidir. Bazı Farklılıklar mevcut
• 10-15 adet program öğrenme çıktısı
• İlgili alan yeterliklerine bakılmalı ve bunlar
karşılanmalıdır.
• Minimum sayıda temel olarak dikkate
alınabilecek öğrenme çıktısı dahil edilmelidir.
• Program Öğrenme Çıktıları, program
mezunlarının gösterebileceği temel (öz) bilgi,
beceri ve davranışları tanımlamaktadır.
Program-Ders Öğrenme Çıktıları
• Program çıktılarının mizacı ile dersler için yazılan
çıktıların mizacı arasında belirgin farklılıklar vardır.
• Program çıktıları tipik ya da ortalama bir öğrenci
için yazılır ve
• öğrenciden istenen hususları içerir.
• Bu nedenle direkt olarak ölçülebilir değildir.
• Örneğin, program çıktıları, öğrencilerin programa
katılımıyla elde ettikleri deneyimlerin çıktıları olan
öğrenme alanlarını gösterebilir.
Lisansüstü Bilgisayar Bilimleri Programı için
örnek Öğrenme Çıktıları
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;
• Akademik ve endüstriyel ortamlarda problem çözer
• Geniş sayısal sistemleri yaratır, manipüle eder ve
kullanır
• Ekip üyesi olarak etkin bir şekilde çalışır
• Bilimsel ya da endüstriyel araştırma projesini organize
eder ve sürdürür
• Mesleki standartlara uygun olarak tez ve rapor yazar,
sunar ve bunları basılabilir makale haline getirir
Lisansüstü Bilgisayar Bilimleri Programı için
örnek Öğrenme Çıktıları
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;
• Mesleki standartlara uygun olarak seminer
hazırlayıp sunar
• Bağımsız ve verimli zaman idaresi yapar
• Tüm IT becerilerini kullanabilir ve olgun bilgisayar
okuryazarlığı gösterir
Lisans düzeyinde Mühendislik programı için
örnek Öğrenme Çıktıları
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler;
• Mühendislik bilimleri, teknoloji ve matematik bilgilerinden
çözümler uygular ve türetir
• Mühendislik problemlerini tanımlar, formüle eder, analiz
eder ve çözer
• Belirlenen ihtiyaçları karşılamak, deney tasarlamak ve
yürütmek ve verileri analiz etmek ve yorumlamak için
sistem, parça ya da işlem tasarlar
Lisans düzeyinde Mühendislik programı için
örnek Öğrenme Çıktıları
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler;
• Hayat boyu öğrenme sorumluluğunu alan
kapasitesi ile bireysel olarak, takımlarda ve multidisipliner oluşumlarda efektif olarak çalışır
• Geniş kitlelerle ve mühendislik toplulukları ile
etkin iletişim kurar
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ‘Öğrenme Çıktıları’
1. Matematik ve fen bilgilerini mühendislikte uygulama becerisi
kazanır
2. Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme
ve yorumlama becerisi kazanır
3. İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi
(donanım veya yazılım) ,süreci tasarlar
4. Çok disiplinli konularda çalışabilme becerisi kazanır
5. Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme
becerisi kazanır
6. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
7. Etkin iletişim kurma becerisi kazanır
8. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda
etkilerini anlama becerisi kazanır
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrenme Çıktıları
9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu
gerçekleştirebilme becerisi kazanır
10. Bilgisayar Mühendisliğindeki güncel gelişmeler hakkında bilgi
sahibi olur, mesleğini severek ve inanarak yapar
11. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern
araçları kullanma becerisi kazanır
12. Zaman yönetimi yapabilme ve meslek gelişimi planlayabilme
becerisi kazanır
13. Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile
planlayabilme becerisi kazanır
14. Literatür takibi yapabilecek ve çalışmaların sözlü ve yazılı
sunumunu yapabilecek seviyede İngilizceyi kullanabilme becerisi
kazanır
15. Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp sıra dışı yollar keşfedebilme
becerisi kazanır
Bölüm/Program Öğrenme Çıktıları
Yazım Formatı
Bu programı/bölümü başarıyla tamamlayan öğrenciler;
Tanımlar, yorumlar, yargılar, analiz eder, sınıflandırır, vb.,
Students who graduate from this program:
Students graduating from this program:
Graduates from this program:
Graduates of this program:
define, interpret, judge, analyse, classify, etc.,

similar documents