Status pracovníka ve*ejné správy

Report
STATUS PRACOVNÍKA VEŘEJNÉ
SPRÁVY
PRÁVNÍ ÚPRAVA ZAMĚSTNÁVÁNÍ VE
VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
Zákon o službě státních zaměstnanců ve
správních úřadech a o odměňování těchto
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve
správních úřadech (služební zákon) – zákon č.
218/2002 Sb. v platném znění doposud není
účinný
 Zákon o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů – č. 312/2002
Sb. v platném znění – řídí se zákoníkem práce

PRINCIPY PRÁCE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ





princip demokratického a právního státu – tzn. že
např. zaměstnanci musí dodržovat právní a služební
předpisy
princip politické nestrannosti a zdrženlivosti – tj.
omezení některých politických práv státních zaměstnanců
po dobu výkonu služby
princip nestrannosti a bezúhonnosti – tj. výkon státní
služby musí být nezávislý na vnějších tlacích
princip otevřenosti – tzn. že státní služba musí zajistit
všem zájemcům o službu, kteří splňují dané požadavky pro
její výkon, stejné podmínky
princip stability – právní úprava státní služby má být
nastavena tak, aby v úřadech pracovali kvalifikovaní státní
zaměstnanci. Je tedy zapotřebí vytvořit státním
zaměstnancům podmínky, aby byli motivováni k setrvání
ve službě co nejdéle. Stabilní státní služba na druhou
stranu zvyšuje riziko uzavřenosti a izolovanosti.
KARIÉRNÍ SYSTÉM
Tento systém spočívá na zákonné úpravě
služebních vztahů – jedná se o právně
garantovaný trvalý služební pomě, který spočívá
v celoživotní profesionální dráze ve státní službě,
a také o garantovaný služební a platový postup.
 Kariérní systém je koncipován tak, že je výhodné
setrvat ve veřejné službě jako v celoživotním
zaměstnání.
 Výhodou
tohoto
systému
je
poměrně
profesionální, loajální a zkušený aparát.
 Nevýhodou tohoto systému může být uzavřenost
a strnulost prostředí

PRACOVNÍ POMĚRY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
Pracovní poměr
 Služební poměr

PRACOVNÍ POMĚR

Pracovní smlouva


Smlouva o pracovní činnosti


Výše úvazku, náplň práce, mzdový výměr, místo
výkonu práce
Maximálně 20 hodin týdně/80 hodin měsíčně,
hrazeno pojistné i daně, dovolená a další výhody jsou
v rozsahu uvedeném ve smlouvě
Dohoda o provedení práce

Maximálně 150h (300) u jednoho zaměstnavatele
ročně, není hrazeno pojistné – jen daně. Od ledna
bude pojistné odváděno z dohod, jejichž výše
přesáhne 10.000,-Kč měsíčně
SLUŽEBNÍ POMĚR

Zaměstnanci
Zaměstnanci státní správy, příslušníci ozbrojených
sil v policejní správě, celní správě, vězeňské a justiční
stráži, armádě
 Osoby starší 18 let, bezúhonné, uzavřené dobrovolně
a po složení přísahy
 Zaměstnavatelé



Prezident republiky, ministr obrany,
vnitra a spravedlnosti, velitelé
Zákon o státní službě
POŽADAVKY NA PRACOVNÍKA VEŘEJNÉ
SPRÁVY
Vzdělání
 Všeobecná praxe
 Odborná praxe
 Formální spolehlivost
 Schopnosti (držitel řidičského průkazu, cizí
jazyky)
 Dovednosti (komunikační dovednosti)
 Profesionální požadavky – chování, vzhled, etika

ČINNOSTI VYKONÁVANÉ VE VEŘEJNÉ
SPRÁVĚ
Administrativní
 Odborné
 Komunikativní

STŘET ZÁJMŮ, NESLUČITELNOST FUNKCÍ
Jako střet zájmů jsou označovány situace, kdy se
veřejný zájem střetává při výkonu veřejné správy
se zájmy soukromými. Účelem právní úpravy
střetu zájmů je proto zajistit, aby byl v situacích,
kdy dochází ke střetu zájmů, upřednostňován
veřejný zájem.
 Pokud se veřejní funkcionáři dostanou do situace,
ve které se střetává veřejný zájem s jinými
soukromými zájmy, jsou povinni upřednostnit
tento veřejný zájem, a to přede všemi ostatními
možnými soukromými zájmy, včetně zájmů
vlastních.

PRÁVNÍ ÚPRAVA STŘETU ZÁJMŮ

Střet zájmů je upraven převážně v zákoně č.
159/2006 Sb., o střetu zájmů a ve vyhlášce
Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.,
kterou se stanoví struktura a formát formuláře
pro podávání oznámení podle zákona o střetu
zájmů
VEŘEJNÝMI FUNKCIONÁŘI PODLE ZÁKONA
O STŘETU ZÁJMŮ








poslanci a senátoři Parlamentu České republiky;
členové vlády (ministři), vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy a další vedoucí fyzické osoby v zákoně
o střetu zájmů výslovně vyjmenované;
soudci a státní zástupci;
zastupitelé obcí, měst, statutárních měst a hlavního města
Prahy, kteří jsou dlouhodobě uvolnění pro výkon své
funkce;
starostové, primátoři, členové rady obce, města,
statutárního města, kraje a hlavního města Prahy;
členové statutárních, řídících, kontrolních a dozorčích
orgánů právnických osob vzniklých ze zákona a vedoucí
zaměstnanci těchto osob;
vedoucí státní zaměstnanci; vedoucí zaměstnanci obcí,
krajů a hlavního města Prahy
policisté za předpokladu naplnění podmínek stanovených
zákonem o střetu zájmů.
NESLUČITELNOST FUNKCÍ
Neslučitelností funkcí se rozumí situace, kdy je
veřejnému
funkcionáři
zákonem
výslovně
zakázáno, aby působil současně ve více veřejných
funkcích.
 Zákon o střetu zájmů stanoví neslučitelnost
některých funkcí pro poslance a senátory.
Omezením činností veřejných funkcionářů se
rozumí situace, kdy je výkon některých činností
veřejným funkcionářům přímo zakázán nebo je
pro ně ve srovnání s ostatními lidmi, kteří
nevykonávají veřejné funkce, podstatně omezen.

OMEZENÍ VÝKONU NĚKTERÝCH ČINNOSTÍ




ministrům, vedoucím ústředních správních úřadů a některým
dalším veřejným funkcionářům zákaz podnikat nebo
provozovat samostatnou výdělečnou činnost, působit v řídících,
kontrolních či dozorčích pozicích podnikajících právnických
osob a být v pracovněprávním či obdobném vztahu odlišném
od vztahu, ve kterém vykonávají svoji veřejnou funkci
poslancům a senátorům zákaz pobírat odměnu za zastupování
státu v podnikajících právnických osobách, ve kterých má stát
svůj podíl
dlouhodobě uvolněným zastupitelům obcí, krajů a hlavního
města Prahy zákaz pobírat odměnu za zastupování příslušné
obce, kraje či hlavního města Prahy v jimi vlastněných
podnikajících právnických osobách
převážné většině veřejných funkcionářů zákaz působit po dobu
1 roku od zániku výkonu veřejné funkce jakýmkoliv způsobem
v podnikající právnické osobě, které byla za přispění
dotčeného veřejného funkcionáře přidělena nadlimitní veřejná
zakázka

similar documents