Ochrana práv ve veřejné správě

Report
Ochrana práv ve veřejné správě
LUCIA MADLEŇÁKOVÁ 27. 11. 2014
Přehled prostředků ochrany práv ve VS
 Pohled adresáta veřejné správy na možnosti
ochrany jeho práv









Právo na spravedlivý proces
Ochrana práv ve správním procesu
Správní soudnictví
Ústavní soudnictví
Evropský soud pro lidská práva
Veřejný ochránce práv
Petice
Stížnosti
Správní dozor
Právo na spravedlivý proces
 Čl. 6 Úmluvy
 Čl. 36 an. Listiny
 „Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla
spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána
nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem,
který rozhodne o jeho občanských právech nebo
závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního
obvinění proti němu.“





Nestranný
Nezávislý
Tribunál (soud)
Občanská práva nebo závazky (i správněprávní zejména majetkové
věci: vyvlastnění, poškozování hlukem/znečištěním, náhrada
škody, svobodná povolání…)
Trestní obvinění (i SD)


Lauko proti Slovensku
Zásady v čl. 6 a čl. 7
Ochrana práv ve správním řízení
 Práva účastníků řízení
 Lhůty k rozhodnutí
 Ochrana proti nečinnosti
 Dvouinstančnost řízení (pokud je stanovena)
 Opravné prostředky


(odvolání, rozklad, námitky, odpor, obnova na návrh)
Na vyřízení dozorčích prostředků není právní nárok!
Správní soudnictví
 Soudní řád správní: z. č. 151/2003 Sb.
 Žaloba proti rozhodnutí
 Žaloba na ochranu proti nečinnosti
 Žaloba zásahová
 Návrh na zrušení OOP
Ústavní soudnictví
 Ústavní stížnost (nutno vyčerpat předchozí nástroje
ochrany)
 Nutno namítat porušení ústavních práv!
 Možnost spojit s návrhem na zrušení právního
předpisu
ESLP
 Opět vyčerpání všech vnitrostátních možností
ochrany (NSS+ÚS)
 Stížnost
 Do 6 měsíců od konečného vnitrostátního
rozhodnutí
 Porušení čl. Úmluvy + zadostiučinění
Jiné prostředky ochrany
 Správní dozor
 Pouze podnět
 VOP
 Petice
 stížnosti
Právní záruky ve veřejné správě
 = jiné pojetí ochrany práv ve veřejné správě
 ZÁRUKY:
1. Právo na informace
2. Petice a stížnosti
3. Ochrana před nezákonnými předpisy
4. Soudní ochrana před nezákonným rozhodnutím
5. Ochrana proti zásahu
6. Ochrana před nezákonnou nečinností
7. Ochrana před jinou nezákonnou činností VS
8. Trestní odpovědnost funkcionářů a úředníků
9. Organizace ochrany veřejného zájmu
Právo na informace
 Obecný zákon o svobodném přístupu k informacím
(z. č. 106/1999)
 Zvláštní zákon o právu na informace o ŽP (z. č.
123/1998)
 Na žádost
 Zveřejňované informace
 Stížnost
 Odvolání
 Velmi široké věcné zaměření
Ochrana před nezákonnými předpisy
 Zejména podzákonné předpisy (nařízení, vyhlášky…)
 Ústavní stížnost s návrhem na zrušení právního
předpisu
 Podnět zastupitelstvu kraje, VOP
 Namítat v rámci soudního řízení (soud je vázán
pouze zákonem, ne podzákonným pp)
 Podnět orgánu, který předpis vydal 
Ochrana proti zásahům
 Správní soudy
 Ústavní soud
 VOP
 Nutná obrana/krajní nouze
Trestní odpovědnost úředních osob
 úřední osoba (§127 trestní zákon)
 Člen zastupitelstva
 Úředník orgánu územního samosprávného celku
 Úředník orgánu státní správy
 člen jiného orgánu veřejné moci
 Příslušník bezpečnostního sboru
 Strážník obecní policie
 Stráž
 TČ zneužití pravomoci úřední osoby
 Zvl. Subjekt (přísnější sazba)
Děkuji za pozornost!
MNOHO ŠTĚSTÍ U SOUBORNÉ ZKOUŠKY!

similar documents