vebinar_movlennya_doshkilnikiv

Report
СУЧАСНЕ ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ З РОЗВИТКУ
МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Олена НИЗКОВСЬКА, методист вищої категорії відділу
науково-методичного забезпечення змісту початкової і
дошкільної освіти Державної наукової установи «Інститут
інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства
освіти і науки України
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ:
ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ, ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ:
ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ, ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Програма розвитку дитини дошкільного віку
«Я у Світі» в новій редакції
Містить зміст освіти дітей
від народження до шести років
Повністю відповідає структурі
Базового компонента дошкільної освіти
Має гриф «Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України»
Програма складається з двох частин:
• Частина І — від народження до трьох років
• Частина ІІ — від трьох до шести (семи) років
Складові змісту освіти дітей представлені освітніми лініями:
• «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі
культури», «Діяльність дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення
дитини»
• «Комп’ютерна грамота», «Іноземна мова (англійська)», «Хореографія», «Шахи»
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ:
ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ, ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ:
ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ, ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
ДЕЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ
МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ДЕРЖАВНА
НА ДОПОМОГУ В ПЛАНУВАННІ
МОВЛЕННЄВОЇ РОБОТИ
НА ДОПОМОГУ В ПЛАНУВАННІ
МОВЛЕННЄВОЇ РОБОТИ
РОБОТА НАД РІЗНИМИ СКЛАДОВИМИ
МОВЛЕННЯ.
ФОНЕТИКА І ЛЕКСИКА
РОБОТА НАД РІЗНИМИ СКЛАДОВИМИ
МОВЛЕННЯ.
ФОНЕТИКА І ЛЕКСИКА
РОБОТА НАД РІЗНИМИ СКЛАДОВИМИ
МОВЛЕННЯ. ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua
РОБОТА НАД РІЗНИМИ СКЛАДОВИМИ
МОВЛЕННЯ. ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ
РОБОТА НАД РІЗНИМИ СКЛАДОВИМИ
МОВЛЕННЯ. ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ
РОБОТА НАД РІЗНИМИ
СКЛАДОВИМИ МОВЛЕННЯ.
ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ
РОБОТА НАД РІЗНИМИ СКЛАДОВИМИ МОВЛЕННЯ.
ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ.
РОБОТА З КНИГОЮ
РОБОТА НАД РІЗНИМИ СКЛАДОВИМИ МОВЛЕННЯ.
КОМПЛЕКСНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ МОВЛЕННЄВОГО
РОЗВИТКУ
РОБОТА НАД РІЗНИМИ СКЛАДОВИМИ МОВЛЕННЯ.
КОМПЛЕКСНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ
РОБОТА НАД РІЗНИМИ СКЛАДОВИМИ МОВЛЕННЯ.
КОМПЛЕКСНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ
РОБОТА НАД РІЗНИМИ СКЛАДОВИМИ МОВЛЕННЯ.
НАВЧАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГРАМОТИ
РОБОТА НАД РІЗНИМИ СКЛАДОВИМИ МОВЛЕННЯ.
НАВЧАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГРАМОТИ
РОБОТА НАД РІЗНИМИ СКЛАДОВИМИ МОВЛЕННЯ.
НАВЧАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГРАМОТИ
РОБОТА НАД РІЗНИМИ СКЛАДОВИМИ МОВЛЕННЯ.
НАВЧАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГРАМОТИ
РОБОТА НАД РІЗНИМИ СКЛАДОВИМИ МОВЛЕННЯ.
ПІДГОТОВКА ДО ПИСЬМА
РОБОТА НАД РІЗНИМИ СКЛАДОВИМИ МОВЛЕННЯ.
ПІДГОТОВКА ДО ПИСЬМА
РОБОТА НАД РІЗНИМИ СКЛАДОВИМИ МОВЛЕННЯ.
ПІДГОТОВКА ДО ПИСЬМА
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua
РОБОТА НАД РІЗНИМИ СКЛАДОВИМИ МОВЛЕННЯ.
ПІДГОТОВКА ДО ПИСЬМА
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ,
рекомендованих МОН до використання
в освітньому процесі
дошкільних навчальних закладів
Укладається на кожний навчальний рік.
Затверджується наказом МОН України.
Розміщується
на офіційних веб-сайтах
МОН України - www.mon.gov.ua,
Інституту інноваційних технологій
і змісту освіти - www.iitzo.gov.ua,
у фахових періодичних виданнях
Запрошуємо до співпраці
Наша адреса:
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти,
вул. Митрополита Василя Липківського, 36,
к. 202, м. Київ, 03035
Контактний телефон: (044) 248-21-67
E-mail: [email protected]
Послідовна зміна мети навчання мови і
розвитку мовлення дітей у різні періоди
Мета 1етапу
Мета 2 етапу
Мета 3 етапу
• Навчання мови
• Розвиток мовленнєвих умінь і
навичок
• Виховання мовної особистості
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Пріоритетне завдання сучасної дошкільної
лінгводидактики:
виховувати, починаючи з перших днів життя, мовну
особистість — людину, здатну творчо й доречно
використовувати мовні засоби для обслуговування різних
життєвих ситуацій, зокрема: презентувати себе, взаємодіяти
з іншими, реалізувати свої потреби і наміри.
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Як змінювалася позиція вихователя й основний
метод навчання на різних етапах розвитку
дошкільної лінгводидактики:
Перший етап:
Вихователь: Говорю дітям
Метод – пояснювальноілюстративний
Радянський етап:
Вихователь: Говорю дітям
Метод – повторення
Сучасний етап:
Вихователь: Розмовляю с дітьми
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Метод – інтерактивний
СТРУКТУРНИЙ, ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХОДИ ДО
ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ
Оволодіння фонетикою, лексикою,
граматикою
Оволодіння численними діалогічними та
монологічними вміннями
Формування досвіду мовленнєвої взаємодії
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua
МОВЛЕННЄВА РОБОТА ТА ЇЇ МІСЦЕ В ОРГАНІЗАЦІЇ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ
Перша модель – основна робота з навчання мови і розвитку
мовлення здійснюється в межах спеціальних занять.
Ґрунтується на структурному та функціональному підходах.
Друга модель – цілеспрямовану роботу з розвитку мовлення
виведено за межі лише мовленнєвих занять. Вона є
важливим складником різних видів занять та інших форм
взаємодії з дітьми. Визнається пріоритет комунікативного
підходу в сукупності з іншими.
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua
ФУНКЦІЇ МОВЛЕННЯ. ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В РІЗНИХ ВИДАХ ДИТЯЧОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
• Навчальнопізнавальна
• Ігрова
Комунікативна
Регулятивна
Інформативна
Пізнавальна
Пізнавальна
Експресивна
Номінативна
Естетична
Номінативна
• Художньопредметна
Експресивна
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Комунікативна
Експресивна
Естетична
• Театралізована
ВИХОВАТЕЛЬ ЯК ОРГАНІЗАТОР
МОВЛЕННЄВОЇ РОБОТИ
Для ефективного спілкування з дітьми педагог має :
сприймати дітей як рівноправних співрозмовників, що
передбачає відхід від моделі «Я і безголоса річ»;
бути уважним до того, що і як говорять діти;
виявляти здатність швидко аналізувати й адекватно реагувати
на несподівані запитання дітей, їх репліки, емоційні реакції;
вміти підтримувати й розвивати основні змістові лінії
багатоголосої розмови, якою є бесіда з дошкільниками.
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Ключова умова забезпечення ефективної
мовленнєвої взаємодії
Забезпеченню ефективної мовленнєвої взаємодії з
дошкільниками, крім добре відомих, описаних у багатьох
підручниках методів і прийомів, сприяє щире бажання
дорослого ПОЧУТИ дитину як носія власної думки, певної
життєвої позиції. Дорослий має намагатися зрозуміти
думку дитини й зробити свою думку зрозумілою для неї.
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua
РОЗВИТОК ДІАЛОГІЧНОГО (БЕСІДА, ПОЛІЛОГ,
ДИСПУТ) ТА МОНОЛОГІЧНОГО (ПЕРЕКАЗ,
РОЗПОВІДЬ) МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ
Розмова — форма мовленнєвого реагування на конкретну
ситуацію, що потребує обговорення, коментування, оцінки,
підказки, спрямування тощо.
Бесіда — завчасно підготовлена, цілеспрямована, чітко
продумана, розгорнута в часі розмова вихователя з дітьми на
певну тему.
Полілог — проблемна бесіда, дискусія, диспут, у яких стикаються
різні позиції, різні погляди на певне питання.
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua
ЗАСОБИ РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ
Логіко-синтаксична схема є внутрішньою схемою,
структурним боком програми мовленнєвого
висловлювання, яка має узагальнений характер. Це дає
змогу наповнювати її різним змістом залежно від
мовленнєвого наміру мовця.
Основні елементи:
• сумісне мовлення — слово-стимул, слово-реакція;
• опора на логіку сприйняття й розповідання.
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua
ЛСС опису:
•
•
•
•
Це… (назва предмету)
Він такий… (загальна характеристика)
У нього є… (виділення характерних ознак)
Він може / з ним можна (називання характерних дій з
предметом)
• Мені подобається, що він… (висловлення свого
ставлення до предмету)
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua
ЛСС повідомлення
• Були собі (хто, з ким, як) – складання загальної картини
дій та характеристики героїв
• Одного разу … – зав’язка
• Раптом… – кульмінація
• Тоді… – развя’зка
• Потім…/стали вони жити собі – закінчення
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Технологія інформаційно-ігрової творчості на основі
використання коректурних таблиць
Коректурна таблиця – інформаційно-ігрове поле з різною
кількістю клітинок (від 9 до 25), заповнених предметними
картинками (буквами, цифрами, словами, символами або
знаками).
Виконання завдань на основі таблиці дає змогу активізувати
психічні процеси, істотно уточнити й розширити інформаційнопізнавальне коло знань.
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Навчання розповідання
за серією сюжетних картин
(з елементами методики О. Смірнової)
Суть методики полягає у різних
способах послідовного
пред'явлення дітям 4-5 картин,
об'єднаних у серію. За змістом
картин діти складають
розповідь, об'єм якої поступово
зростає: за змістом 1-ї картини;
1-ї та 2-ї; 1-ї, 2-ї та 3-ї і т. ін.
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Навчання розповідання
за серією сюжетних картин
(з елементами методики О. Смірнової)
Бажано використовувати
метод розповіді командами.
Особливого значення
набуває прийом сумісного
мовлення для забезпечення
плавності розповіді.
Заняття за цією методикою
можна переглянути тут
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Технологія формування системних знань на
основі складання інтелектуальних карт
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Суть інтелектуальної карти:
Дає змогусприймати будь-яке поняття крізь призму його
міжсистемних звязків. Відтак людина не лише структурує
свої уявлення про взаємозвязок ключового поняття, а й
осмислює логічну послідовність пошуково-орієнтовних дій,
тобто краще засвоює не лише самі знання, а й оволодіває
способами їх одержання. Карта – генерує, відображає,
класифікує ідеї, може виступати допоміжним способом
пізнання, організаціі інформації, прийняття рішення.
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua

similar documents