Система електронної взаємодії органів виконавчої влади

Report
С и с т е ма е л е к т р о н н о ї в з а є мод і ї
о р г а н і в в и ко н а вч о ї вл а д и
Державне агентство з питань
науки, інновацій та
інформатизації України
Державне підприємство
“Державний центр інформаційних
ресурсів України”
1
С и с т е ма е л е к т р о н н о ї в з а є мод і ї
о р г а н і в в и ко н а вч о ї вл а д и
КІЛЬКІСТЬ НАДІСЛАНИХ ТА ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ДОКУМЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ (2012-2013 РР.)
2012 рік
черв. лип. серп.
вер.
2013 рік
жовт.
лист.
груд.
січ.
лют.
бер.
квіт.
трав.
черв.
лип.
серп.
Надсилання
документів
698
542
577 1119 2194
2637
2047
1783
1420
933
1170
913
1119
2184
2508
Реєстрація
вхідних
документів
487
722
722
1708
2022
1423
911
627
729
617
532
915
1025
620
1105
3000
2500
2000
Надсилання
документів
1500
Реєстрація
вхідних
документів
1000
500
0
черв. лип. серп. вер. жовт. лист. груд.
січ.
лют. бер. квіт. трав. черв. лип. серп.
2012 рік
2013 рік
2
С и с т е ма е л е к т р о н н о ї в з а є мод і ї
о р г а н і в в и ко н а вч о ї вл а д и
Кількість надісланих документів в СЕВ ОВВ
за період 01.01.2013 - 10.09.2013 (потижнево)*
Кількість надісланих документів
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
№ тижня 2013 року
Кількість надісланих документів
Linear (Кількість надісланих документів )
3
С и с т е ма е л е к т р о н н о ї в з а є мод і ї
о р г а н і в в и ко н а вч о ї вл а д и
ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЯКІ НАДІСЛАЛИ НАЙБІЛЬШУ КІЛЬКІСТЬ ЛИСТІВ З
ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ в період 2012-2013 рр.
(станом на 10 вересня 2013 року)
Надіслано документів
до
до
Всього
СКМУ
ЦОВВ
4353
787
3566
2956
226
2730
480
102
378
Орган виконавчої влади
Міністерство юстиції України
Міністерство закордонних справ України
Міністерство екології та природних ресурсів України
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України
347
88
259
Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України
Державне агентство резерву
Державне агентство водних ресурсів
2307
704
325
393
78
23
1914
626
302
Державна служба статистики України
Державна виконавча служба України
Державна служба України з лікарських засобів
1916
1659
737
285
178
69
1631
1481
668
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
723
168
555
Державна інспекція навчальних закладів України
Державна інспекція ядерного регулювання України
Державна фінансова інспекція України
400
218
493
121
62
34
279
156
459
4
С и с т е ма е л е к т р о н н о ї в з а є мод і ї
о р г а н і в в и ко н а вч о ї вл а д и
Перелік центральних органів виконавчої влади, які станом на 10.09.2013 надіслали меньше 10
документів з використанням Системи
№ з/п
Надіслано документів
Отримано
Всього до СКМУ до ЦОВВ відкриття реєстрацію
Орган виконавчої влади
МІНІСТЕРСТВА
1 Міністерство внутрішніх справ України
2 Міністерство доходів і зборів України
3 Міністерство культури України
4 Міністерство молоді та спорту України
5 Міністерство охорони здоров'я України
6 Міністерство промислової політики України
7 Міністерство соціальної політики України
АГЕНТСТВА
8 Державне агентство автомобільних доріг України
9 Державне агентство екологічних інвестицій
10 Державне агентство України з управління зоною відчуження
ІНСПЕКЦІЇ
11 Державна архітектурно-будівельна інспекція України
12 Державна екологічна інспекція України
13 Державна інспекція з техногенної безпеки
14 Державна інспекція України з питань праці
5
6
1
1
2
2
0
1
6
0
0
0
1
0
1
0
1
1
2
1
0
0
99
180
480
38
436
0
270
58
2
299
36
162
0
246
7
2
3
5
1
0
2
1
3
118
77
95
109
0
85
0
0
3
2
0
0
1
1
0
0
2
1
12
55
50
100
10
3
41
13
С и с т е ма е л е к т р о н н о ї в з а є мод і ї
о р г а н і в в и ко н а вч о ї вл а д и
Перелік центральних органів виконавчої влади, які станом на 10.09.2013 надіслали меньше 10
документів з використанням Системи
№ з/п
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Надіслано документів
Отримано
Всього до СКМУ до ЦОВВ відкриття реєстрацію
Орган виконавчої влади
СЛУЖБИ
Адміністрація Державної прикордонної служби України
Державна авіаційна служба України
Державна архівна служба України
Державна санітарно-епідеміологічна служба України
Державна служба геології та надр України
Державна служба України з контролю за наркотиками
Державна служба України з питань захисту персональних даних
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та інших соціально небезпечних захворювань
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України
Державна казначейська служба України
ОРГАНИ ІЗ СПЕЦСТАТУСОМ
Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України
6
0
1
5
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
4
2
0
1
6
120
150
15
4
110
0
2
56
2
3
103
6
0
6
95
61
6
0
6
53
13
0
7
0
3
0
4
133
86
83
64
8
0
8
252
14
С и с т е ма е л е к т р о н н о ї в з а є мод і ї
о р г а н і в в и ко н а вч о ї вл а д и
ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, СЕДО ЯКИХ ІНТЕГРОВАНІ З СИСТЕМОЮ
(станом на 10 вересня 2013 року)
З них:
ОВВ
СКМУ
Міністерства
Агентства
Служби
Інспекції
ОВВ із спец статусом
Інші
РАЗОМ
Всього
1
18
15
25
12
5
2
78
7
СЕДО
СЕДО
інтегровано з (сервіс інтеграції)
Системою
проходить
тестування
1
2
3
3
3
2
3
1
12
6
С и с т е ма е л е к т р о н н о ї в з а є мод і ї
о р г а н і в в и ко н а вч о ї вл а д и
ПЕРЕЛІК ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, СЕДО ЯКИХ ІНТЕГРОВАНО З СИСТЕМОЮ
(станом на 10 вересня 2013 року)
1. Секретаріат Кабінету Міністрів України
МІНІСТЕРСТВА
2. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
3. Міністерство екології та природних ресурсів
АГЕНТСТВА
4. Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації
5. Державне агентство земельних ресурсів
6. Державне агентство рибного господарства
СЛУЖБИ
7. Державна пенітенціарна служба
8. Державна служба статистики
9. Державна служба з питань інвалідів та ветеранів
ІНСПЕКЦІЇ
10. Державна інспекція сільського господарства
11. Державна інспекція з контролю за цінами
12. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті
8
С и с т е ма е л е к т р о н н о ї в з а є мод і ї
о р г а н і в в и ко н а вч о ї вл а д и
ПЕРЕЛІК ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, СЕДО (СЕРВІС ІНТЕГРАЦІЇ) ЯКИХ ПРОХОДИТЬ ТЕСТУВАННЯ
(станом на 10 вересня 2013 року)
МІНІСТЕРСТВА
1. Міністерство оборони України
2. Міністерство освіти і науки України
3. Міністерство фінансів України
СЛУЖБИ
4. Державна казначейська служба України
5. Державна ветеринарна та фіто санітарна служба України
ІНШІ
6. Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів
9
С и с т е ма е л е к т р о н н о ї в з а є мод і ї
о р г а н і в в и ко н а вч о ї вл а д и
П Е Р Е Л ІК О Р Г А Н ІВ В И К О Н А В Ч О Ї В Л А Д И , Я К І А К Т И В ІЗ У В А Л И Р О Б О Т У В С И С Т Е М І
(Л И П Е Н Ь -С Е Р П Е Н Ь 2 013 Р О К У )
К ількість
н адіслан и х
д окум ен тів
ли п ен ь
серп ен ь
2 013
2 013
Н азва О В В
М ІН ІС Т Е Р С Т В А
М ін істер ство еко ло гії та п ри род н и х р есур сів
М ін істер ство регіон альн о го ро зви тку,
б уд івн и ц тва та ж и тло во -ком ун альн о го
го сп од ар ства
М ін істер ство еко н ом ічн о го р о зви тку і
то р гівлі
АГЕНТСТВА
Д ерж авн е аген ство во дн и х ресур сів
Д ерж авн е аген тство з ен ер го еф екти вн о сті та
ен ер го зб ер еж ен н я
СЛУЖ БИ
Д ерж авн а ви ко н авча служ б а
Д ерж авн а служ б а експ ор тн о го кон тро лю
ІН С П Е К Ц ІЇ
Д ерж авн а ін сп екц ія н авч альн и х закладів
Д ерж авн а ін сп екц ія У країн и з безп еки н а
м о рськом у та р іч ко во м у тр ан сп ор ті
О В В ІЗ С П Е Ц C Т А Т У С О М
А н ти м о н о п о льн и й ко м ітет
ІН Ш І
П ен сій н и й ф он д
10
(+ )
1 28
2 55
1 27
80
2 07
1 27
7
57
47
9
75
66
0
13
13
1 87
31
3 66
45
1 79
14
20
61
27
41
39
1 11
72
26
50
24
7
20
С и с т е ма е л е к т р о н н о ї в з а є мод і ї
о р г а н і в в и ко н а вч о ї вл а д и
ПЕРЕЛІК ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЯКІ ЗНИЗИЛИ АКТИВНІСТЬ РОБОТИ В СИСТЕМІ
(ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ 2013 РОКУ)
Кількість
Назва ОВВ
(-)
надісланих
Причина
документів
липень
серпень
Міністерство закордонних справ
294
225
69
Міністерство фінансів
53
45
8
Державне агентство земельних ресурсів
53
0
53
Державне агентство резерву
СЛУЖБИ
46
36
10
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
52
26
Державна служба статистики
174
117
57
122
110
12
215
105
110
22
10
12
Державний комітет телебачення і радіомовлення
19
8
11
Національне агентство України з питань державної служби
9
4
5
МІНІСТЕРСТВА
Звільнення працівників –
користувачів Системи
Відпустка працівників користувачами Системи
АГЕНТСТВА
Державна служба України з питань регуляторної політики та
розвитку підприємництва
ІНСПЕКЦІЇ
Державна фінансова інспекція
Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті
Причину не пояснили
Сезонне зменшення документообігу
Відпустка працівників –
користувачів Системи
Сезонне зменшення документообігу
Сезонне зменшення документообігу
Інформація уточнюється
Звільнення працівників користувачів Системи
ОВВ ІЗ СПЕЦІАЛЬНИМ СТАТУСОМ
11
Сезонне зменшення документообігу
Причину не пояснили
С и с т е ма е л е к т р о н н о ї в з а є мод і ї
о р г а н і в в и ко н а вч о ї вл а д и
«Держінформресурс»
www.dir.gov.ua
[email protected]
044 221 99 37
044 221 99 36
Дякуємо за увагу!
12

similar documents