Формування ІКТ

Report
Відділ освіти Добропільської РДА
Нововодянська ЗОШ І-ІІступенів.
Проблема школи – підготувати підростаюче
покоління до життя й професійної діяльності
в новому, високорозвиненому інформаційному
середовищі, ефективному використанню ІКТможливостей,які повинні стати визначальним
чинником ефективності трудової та
навчальної діяльності і повсякденного життя.
Саме з появою нових педагогічних інструментів –
комп’ютерних технологій – суттєво змінюють не
тільки форми й методи навчання, але й підходи
“ Ми повинні виховувати так, щоб дитина
почувала себе шукачем і відкривачем знань. до виховання особистості.
Тільки за цієї умови одноманітна, напружена,
стомлююча робота школяра забарвлюється
радісним почуттям і може принести маленьким
людям переживання творця. ”
В.О. Сухомлинський
Процес використання сучасних
комп’ютерних технологій у
повсякденному житті готує молодь до
реальної і потрібної суспільству
трудової та навчальної діяльності,
формує в неї позитивне ставлення до
засобів нових інформаційних
технологій, переконаність в
ефективності цих технологій
навчання та виховання. Відомо також
і те, що чим раніше дитина починає
працювати з комп’ютерними
засобами, тим швидше вона долає
психологічний бар'єр, що виникає між
традиційними формами, методами й
засобами навчально-виховного
процесу й навчанням комп’ютерних
навчанням із застосуванням
комп'ютерних технологій.
Інформаційна компетентність – це
знання, вміння, навички і здатність їх
застосовувати при розв’язанні завдань
у засобах нових інформаційних
технологій.
Американські дослідники визначають інформаційну компетентність,як поєднання
комп’ютерної грамотності, вмінь працювати з традиційними видами інформації у
бібліотеці, технологічної грамотності, етики, критичного сприйняття і навичок
комунікації.
Оскільки шкільна бібліотека є обов’язковим
структурним підрозділом загальноосвітньої
школи, то всі стратегічні освітньо-виховні
завдання, які належить розв’язувати
національній школі, трансформуються в
завдання та діяльність шкільної бібліотеки.
Головне завдання шкільної бібліотеки
полягає в інформаційно-методичному
забезпечення навчально-виховного
процесу.
Бібліотека – це інформаційний центр,
де учні формують читацькі смаки,
розвивають любов до книги. Саме
бібліотека сприяє розвитку особистості
дитини, культури спілкування,
підвищенню інформаційної, освітньої,
пізнавальної, інтелектуальної діяльності
школярів.
Поєднуючи різні форми роботи,
бібліотека постійно працює над тим, щоб
заохочувати дітей до читання, зацікавити
їх книгою, процесом пізнання. Протягом
останнього часу спостерігається спад
читацької активності та культури читання
школярів. І пріоритетне завдання
шкільної бібліотеки полягає у
формуванні інформаційної культури
читачів, розвитку культури читання,
підвищенні рівня популяризації книги.
Технології масової роботи шкільної
бібліотеки - книжкові виставки, огляди
літератури, читацькі конференції,
обговорення книг, цикли читань,
різноманітні особистісно-рольові та
літературні ігри (конкурси, вікторини,
подорож по книгам та ін.), усні журнали,
літературні вечори тощо.
.
Мета сучасної школи – виростити всебічно розвинену, інформовану людину,
якій жити і працювати у ХХІ столітті. І ні в кого не викликає сумніву той факт, що
шкільна бібліотека є сьогодні життєво важливим компонентом освіти і виховання. А
формування культури читання учнів та інформаційної культури буде успішним лише
тоді, коли ця проблема хвилюватиме весь педагогічний колектив сучасної школи.
Виходячи з існуючих рівнів засвоєння учнями як навчального матеріалу,
так і будь-якої інформації взагалі, можна визначити етапи формування
інформаційних компетентностей, які має проходити учень під час роботи з
інформацією:
– ознайомлення – учень визначає кількість
інформації з проблеми та можливість її
опрацювання;
– репродукція – учень вивчає інформацію з
проблеми, накопичує її;
– перетворення – критичне осмислення
інформації: порівняння фрагментів з різних
джерел однієї тематики, визначення їх
достовірності; вилучення робочої
інформації: її узагальнення;
– творчий етап – створення власного
інтелектуального продукту на основі
отриманої та перетвореної інформації:
формулювання гіпотез, їх перевірка і
доведення, створення власних теорій.
написання творчих робіт, художніх творів
Світова література
Художня культура
Використання ІКТ у
навчальному процесі.
Музика
Образотворче мистецтво
Фізика
Трудове навчання
Інформатика
Вічний більГолодомор
Використання ІКТ
у виховних заходах
Вшанування
воїнів-афганців
Бережіть
електроенергію
День космонавтики
Чорнобиль
Отже, тлумачення навчально-виховного процесу,
явно суголосне з поняттям «компетенція»: «Без знань
немає умінь. Але вміє той, хто не тільки знає, але і
може застосовувати свої знання на практиці,
користуватися ними в ситуаціях, що змінюються.
Можна сказати, що уміння – це знання людини в дії».
Саме тому в усіх списках ключових компетентностей
звичайно вказують інформаційну компетентність –
це здатність знаходити, оцінювати, використовувати,
продукувати й обговорювати інформацію в усіх її
видах.
Можемо підвести деякі підсумки.
Інформаційна компетентність – це інтегративна
якість особистості, яка є результатом
відображення процесів відбору, засвоєння,
переробки, трансформації та генерування
інформації в особливий тип предметноспецифічних знань, які дозволяють виробляти,
приймати, прогнозувати та реалізовувати
оптимальні рішення в різних сферах діяльності.
Метою педагогічної діяльності колективу є впровадження
методики формування інформаційної компетенції
старшокласників, яка своїм змістом і методами, засобами й
організаційними формами забезпечує свідоме ставлення до
інформаційної діяльності, сприятиме вихованню моральних
якостей у процесі навчання і спілкування. У зв’язку з
реалізацією цієї мети на уроках інформатики вчителі виділяють
основні форми прояву інформаційної компетенції:
• Проектна діяльність
• Конкурси
• Олімпіади
• Сайти
12учнів з них:
ІІ місце-1учень
ІІІ місце-4учні
10 учнів
ІІІ місце – 3учнів
11учнів
ІІ місце– 6учнів
Результативність
використання
ІКТ
12 учнів
ІІ місце – 4 учня
15 учнів
ІІІ місце – 1учень
17 учнів
І місце - 2учня
ІІ місце - 1 учень
ІІІ місце – 3 учнів
Формування інформаційної компетентності
учнів включає цілісне світобачення і
науковий світогляд, які засновані на
розумінні єдності основних інформаційних
законів в природі і суспільстві, можливості
їх формального, математичного опису;
уявлення про інформаційні об’єкти і їх
перетворення в людській практиці, зокрема
за допомогою засобів інформаційних
технологій, технічних і програмних засобів,
що реалізовують ці технології; сукупність
загальноосвітніх і професійних знань і
умінь, соціальних і етичних норм поведінки
людей в інформаційному середовищі XXI
століття.
Інформаційна компетентність дозволяє людині бути успішною в
сучасному інформаційному суспільстві, приймати усвідомлені рішення на
основі критично осмисленої інформації. Важлива роль у формуванні
інформаційної компетенції учнів відводиться використанню
інформаційних технологій.
Література:
1.Грабовський П. П. Інформаційні
технології і засоби навчання. – 2009. –
№1(9). – Режим доступу:
http://www.ime.edu-ua.net/em.html.
2.Жалдак М.І., Хомік О.А.
Формування інформаційної
культури вчителя. Режим доступу:
www.icfcst.kiev.ua/SYMPOSIUM/Pr
oceedings/Galdak.doc >
3.Бикова Ю.О,. Спірна О.М., Овчарук
О.В..– Основи стандартизації
інформаційно-комунікаційних
компетентностей в системі освіти
України : метод. рекомендації /К. : Атіка,
2010. –88 с.

similar documents