PowerPoint

Report
Трансфертне
ціноутворення
www.jurimex.com.ua
Трансфертне ціноутворення
З 1 вересня 2013 року в Україні почали діяти правила трансфертного ціноутворення.
Ці правила застосовуються лише до контрольованих операцій (операції з особами, визначеними п. 39.2
Податкового кодексу). При цьому умовою є, що загальна сума здійснених операцій платника податків з кожним
контрагентом дорівнює або перевищує 50 мільйонів гривень (без урахування ПДВ) за відповідний календарний
рік. Законодавство не передбачає зменшення суми операцій за рік у разі здійснення їх через посередників.
Зміст трансфертного ціноутворення полягає у обґрунтуванні ціни контрольованої операції одним із методів,
передбачених пунктом 39.3 ст. 39 Податкового кодексу, з метою перевірки правильності, повноти нарахування та
сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість. У разі заниження суми податку, через
невідповідність ціни операції рівню звичайної ціни, компанія має донарахувати суму податку.
Якщо компанія підпадає під правила трансфертного ціноутворення, то має подати звіт до 1 травня 2014
року.
Попри введення трансфертного ціноутворення з 01.09.2013 р., звіт слід подавати за всі контрольовані
операції з початку 2013 року.
Далі надаються:
1. Алгоритм визначення контрольованих операцій
2. Пов'язані особи компанії
3. Елементи аналізу контрольованих операцій
4. Дії у випадку наявності контрольованих операцій
5. Звіт та перевірки контрольованих операцій
6. Штрафні санкції
7. Спеціальний порядок визначення звичайної ціни
8. Методи визначення ціни
2
www.jurimex.com.ua
Сума операцій з одним контрагентом на рік більше 50 млн. грн. (без ПДВ)?
Так
Ні
Резидент
Нерезидент
Пов'язана особа?
Ставка корпоративного
податку на 5 і більше
відсотків нижча ніж в Україні?
Має від'ємне
значення ПДВ
за
минулий рік?
Ні
Так
Використовує
спеціальний
режим
оподаткування?
Пов'язана особа?
Так
Ні
Ні
Так
Так
Ні
Так
Ні
Корпоративний
податок чи ПДВ
сплачує не
за базовою
ставкою?
Так
Ні
Не є
платником
податку на
прибуток/ ПДВ?
Так
Ні
Контрольована операція
3
www.jurimex.com.ua
Пов'язані особи компанії
Юридична особа
1) здійснює контроль* компанії;
2) перебуває під контролем* компанії;
3) спільно з компанією перебуває під
контролем*;
4) може призначити виконавчий орган
компанії (одноособово або не менше 50%
колегіального органу)
5) може призначити не менше 50%
наглядової ради компанії;
6) одноособовий виконавчий орган ЮО і
компанії призначені однією особою;
7) не менше 50% виконавчого органу ЮО
і компанії призначено однією особою;
8) не менше 50% наглядової ради ЮО і
компанії призначено однією особою;
9) не менше 50% виконавчого органу чи
наглядової ради ЮО і компанії –
одні й ті самі особи фізичні особи;
10) повноваження виконавчого органу
ЮО і компанії виконує одна і та сама
особа.
Фізична особа
Учасник
Посадова особа
1) здійснює контроль* компанії;
2) члени сім’ї такого учасника:
чоловік (дружина), батьки, діти,
повнорідні та неповнорідні брати
і сестри, опікун, піклувальник,
дитина, над якою встановлено
опіку чи піклування.
1) може призначити виконавчий
орган компанії (одноособово або
не менше 50%);
2) може призначити не менше 50%
наглядової ради компанії;
3) виконує повноваження
одноособового виконавчого органу
компанії;
4) члени сім’ї такої особи: чоловік
(дружина), батьки, діти, повнорідні та
неповнорідні брати і сестри, опікун,
піклувальник, дитина, над якою
встановлено опіку чи піклування.
*Контроль в даному випадку – володіння корпоративними правами
юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків.
4
www.jurimex.com.ua
Елементи аналізу контрольованих операцій
товари (роботи, послуги), які є предметом операції
функції сторін операцій
активи, що використовуються сторонами операцій
умови розподілу ризиків та вигод
розподіл відповідальності сторін
умови договору, які істотно впливають на ціну
економічні умови діяльності сторін
бізнес-стратегія сторін операцій
5
www.jurimex.com.ua
Контрольована
операція
Подається звіт
Звітним періодом є календарний рік.
Здійснюється самостійне коригування
Використовується у разі застосування платником податків
під час здійснення контрольованих операцій цін товарів
(робіт, послуг), що не відповідають звичайним цінам,
що призвело до заниження податкових зобов'язань.
Самостійне коригування проводиться протягом
календарного року шляхом відображення в податковій
декларації або шляхом подання відповідних уточнюючих
розрахунків у порядку, визначеному статтею 50
Податкового Кодексу.
6
Звіт про контрольовані операції подається
центральному органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
податкову і митну політику (Міндоходів),
до 1 травня року, наступного за звітним,
засобами електронного зв'язку в електронній
формі з дотриманням вимог закону щодо
електронного документообігу та
електронного цифрового підпису.
Форма звіту (уточнюючого звіту) про
контрольовані операції встановлюється
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує
державну податкову і митну політику.
www.jurimex.com.ua
Звіт та перевірки контрольованих операцій
7
•
Річний звіт про контрольовані операції подається до 1 травня року, наступного за звітним. Отже, перший звіт
за 2013 повинен бути поданий не пізніше 1 травня 2014 року.
•
Форма звіту про контрольовані операції встановлюється Міндоходів. На сьогодні форма звіту не затверджена,
а тому орієнтиром буде слугувати відповідний проект наказу, що з'явиться на сайті Міндоходів.
•
За запитом Міндоходів платники податків зобов'язані подати первинну документацію щодо окремих
контрольованих операцій. Для великих платників податків встановлюються складніші вимоги до
документації (пп. 39.4.8 ПКУ).
•
Перевірки дотримання правил трансфертного ціноутворення проводяться за рішенням керівника Міндоходів.
•
Перевірка з питань трансфертного ціноутворення може тривати до 6 місяців і може бути продовжена на 6
додаткових місяців, у разі необхідності отримання інформації від іноземних державних органів, проведення
експертизи та/або перекладу на українську мову документів, поданих платником податків іноземною мовою.
•
Під час здійснення перевірок можуть бути витребувані додаткові документи.
•
Проведення перевірки контрольованих операцій не перешкоджає проведенню інших податкових перевірок,
визначених статтею 75 Податкового кодексу.
www.jurimex.com.ua
Штрафні санкції
Неправильне визначення
податкових зобов’язань у
контрольованих операціях
1 гривня*
Неподання звіту про
контрольовані операції
5 відсотків загальної суми
контрольованих операцій
Неподання документації,
визначеної підпунктом
39.4.8 пункту 39.4 статті
39 Податкового Кодексу
100 розмірів мінімальної
заробітної плати
*за порушення, вчинені у період з 1 вересня 2013 року по 1 вересня 2014 року
(п. 20 Підрозділ 10 «Інші перехідні положення» розділу XX «Перехідні положення» Податкового Кодексу)
8
www.jurimex.com.ua
Спеціальний порядок визначення звичайної ціни
Тимчасово, до 1 січня 2018 року, для цілей оподаткування операцій з імпорту/експорту груп товарів, наведених
нижче у таблиці (за кодами згідно з УКТ ЗЕД), з особами, зазначеними у підпункті 39.2.1.2 Податкового
кодексу, звичайна ціна на товари за рішенням платника податків може визначатися за спрощеною процедурою,
визначеною пунктом 21 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» розділу XX «Перехідні положення»
Податкового кодексу.
Код за УКТ ЗЕД
Група товарів
1001 - 1008
Зернові культури
1501 - 1522
Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові
харчові жири; воски тваринного або рослинного походження
2601 - 2621
Руди, шлак і зола
2701 - 2716
Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні
2801 - 2853
Продукти неорганічної хімії: неорганічні або органічні сполуки дорогоцінних металів,
рідкісноземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів
2901 - 2942
Органічні хімічні сполуки
7201 - 7229
Чорні метали
7301 - 7326
Вироби з чорних металів
КМУ надається право розширювати перелік товарів, операції з імпорту або експорту яких підпадають під
спеціальні спрощені процедури, а також визначати відсотковий діапазон ціни окремо для кожної товарної позиції.
9
www.jurimex.com.ua
Методи визначення цін
контрольованої операції
10
www.jurimex.com.ua
Основні методи:
•
•
•
•
•
Порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу);
Ціни перепродажу;
«витрати плюс»;
Чистого прибутку;
Розподілення прибутку;
Додатковий метод (тимчасово до 01.01.2018):
• Відхилення +/- 5 відсотків.
11
www.jurimex.com.ua
Вибір та використання методів:
12
•
Під час вибору методу, що використовується для визначення ціни в контрольованій
операції, повинні враховуватися повнота і достовірність вихідних даних, а також
обґрунтованість коригування, що здійснюється з метою забезпечення зіставності умов
проведення контрольованої та зіставних операцій;
•
Допускається використання комбінації двох і більше методів;
•
Платник податку використовує будь-який метод, який він обґрунтовано вважає
найбільш прийнятним, однак у разі, коли існує можливість застосування як методу
порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу), так і будь-якого іншого методу,
застосовується метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу).
www.jurimex.com.ua
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ
13
СУТНІСТЬ МЕТОДУ
порівняльної неконтрольованої ціни
порівняння ціни товарів (робіт, послуг), застосованої під час
контрольованої операції, з ринковим діапазоном цін на ідентичні (а
за їх відсутності — однорідні) товари (роботи, послуги) у зіставних
операціях;
ціни перепродажу
зіставлення валової рентабельності контрольованої операції,
отриманої під час подальшої реалізації (перепродажу) товарів
(робіт, послуг), що були придбані в контрольованій операції, з
ринковим діапазоном валової рентабельності;
«витрати плюс»
зіставлення валової рентабельності собівартості контрольованої
операції з ринковим діапазоном валової рентабельності
собівартості;
чистого прибутку
порівняння рентабельності контрольованої операції з ринковим
діапазоном рентабельності у зіставних операціях;
розподілення прибутку
зіставлення фактичного розподілення отриманого сукупного
прибутку між сторонами контрольованої операції з розподіленням
прибутку, здійсненим на економічно обґрунтованій основі між
непов’язаними особами.
www.jurimex.com.ua
Ринковий діапазон цін та ринковий діапазон рентабельності
14
•
Показники рентабельності визначаються на підставі даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності,
відображених за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними
стандартами відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
•
Ринковий діапазон рентабельності має містити значення показників рентабельності, що визначаються за
результатами не менше трьох зіставних операцій, у тому числі здійснених платником податків, за умови, що
зазначені операції були здійснені з особами, які не є пов’язаними;
•
За умови наявності інформації тільки про одну зіставну операцію, ціна такої зіставної операції може бути
визнана одночасно мінімальним і максимальним значенням ринкового діапазону цін тільки у разі, коли умови
такої операції є повністю зіставними з умовами контрольованої операції або за допомогою відповідного
коригування забезпечено повну зіставність таких умов, а також за умови, що продавець товарів (робіт, послуг)
у зіставній операції не є монополістом на ринку таких ідентичних (однорідних) товарів (робіт, послуг);
•
Порядок розрахунку та застосування затверджується Кабінетом Міністрів України;
•
З метою забезпечення зіставності показників рентабельності проводиться коригування окремих показників
фінансової звітності платника податку, враховуючи умови здійснення контрольованої та зіставних операцій;
www.jurimex.com.ua
Ринковий діапазон цін та ринковий діапазон рентабельності
15
•
Якщо ціна (рентабельність), встановлена під час здійснення контрольованої операції, перебуває в межах
ринкового діапазону цін (рентабельності) для цілей оподаткування визнається, що ціна у контрольованій
операції відповідає звичайній ціні;
•
Якщо ціна (рентабельність) в контрольованій операції є меншою, ніж мінімальне значення ринкового
діапазону цін (рентабельності) для цілей оподаткування приймається ціна, яка відповідає мінімальному
значенню ринкового діапазону цін (рентабельності);
•
Якщо ціна (рентабельність) в контрольованій операції перевищує максимальне значення ринкового
діапазону цін (рентабельності) для цілей оподаткування приймається ціна, яка відповідає максимальному
значенню ринкового діапазону цін (рентабельності);
•
Застосування для цілей оподаткування мінімального чи максимального значення ринкового діапазону цін
(рентабельності) та прибутку або збитку, розрахованого відповідно до методу розподілення прибутку,
здійснюється за умови, що це не призводить до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.
www.jurimex.com.ua
Юридична компанія JURIMEX
вул. Велика Васильківська, 9/2, оф. 67
м. Київ, 01004, Україна
тел./ф: +38 044 287 48 38
www.jurimex.com.ua
www.jurblog.com.ua
Якщо у Вас виникнуть питання у зв'язку з висвітленою інформацією чи виникне потреба в додатковій інформації,
будь-ласка, звертайтеся до спеціалістів нашої фірми, використовуючи наведені нижче контакти:
Данило Гетманцев
Почесний президент
[email protected]
Віта Форсюк
Юрист
[email protected]

similar documents