Vodniki za organizatorje, mentorje in dijake

Report
Vodniki za organizacijo in izvedbo
praktičnega usposabljanja z delom
(PUD)
Anica Justinek
Olimje 19.10.2011
Publikacije
MUNUS 2 in CPI
• Vodnik za dijake
• Vodnik za mentorje na PUD
• Vodnik za organizatorje PUD
• Priloga k vodnikom – primeri obrazcev
Objavljene na spletu:
http://www.cpi.si/kurikul/podlage-za-pripravo-izobrazevalnihprogramov/prakticno-usposabljanje-z-delom-pud.aspxa
Zakaj vodnik za dijake?
Namen:
• vključevanje dijakov kot subjektov v proces organizacije in
izvedbe PUD,
• temeljne smernice in informacije, kar mora dijak vedeti o
PUD,
• na dijaka usmerjena vsebina, prilagojena njegovim
potrebam in razumevanju.
Spodbujanje dijakov k aktivni vlogi organiziranja in
izvedbe PUD.
Cilji Vodnika za dijake
• Spodbujanje in omogočanje prevzemanja odgovornosti za
lastno izobraževanje
• Razvijanje socializacijskih ciljev ključne kompetence
(samostojnost, komuniciranje, odgovornost do sebe in
drugih, do dela…)
• Poznavanje ciljev, namena, postopkov organizacije PUD
• Poznavanje pričakovanj šole in delodajalca
• Poznavanje pričakovanih učnih izidov PUD
• Odgovorno sodelovanje pri organizaciji in izvajanju PUD
Vsebina Vodnika za dijake
• Praktično izobraževanje (PRA in PUD) in cilji
• Pričakovanja delodajalcev
• Kako in kje si pridobiti učno mesto za PUD? (SLO in EU)
• Kaj vse je potrebno vedeti pred odhodom na PUD?
• Učna pogodba (vrste UP,postopki sklenitve UP, vsebina
UP)
• Pravica do zdravstvenega zavarovanja in varstvo pri delu
in druge pravice

Vsebina Vodnika za dijake
• Napotitev na PUD iz šole
• Vmesni preiskus
• Obseg in okvirni program PUD
• Izvajanje PUD-a
• Spremljanje PUDa
• Poročilo o delu
• Ob zaključku PUD (obveznosti dijaka do šole in delodajalca
Priporočamo: vodnik vsakemu dijaku. (prilagoditev
posamezne dikcije svojim pogojem)
Vodnik za mentorje
Namen:
 Mentorjem PUD (OZS)
 Temeljne informacije ki zanimajo mentorje.
Vsebina Vodnika za mentorje
1. Namen in cilji PUDa, razlike med PUD in PRA
2. V podjetju želim izobraževati dijake. Kakšni so postopki?
3. Katera zakonodaja je pomembna za delodajalce, ki
izvajajo PUD
4. Razlike med izobraževanjem po individualni ali kolektivni
učni pogodbi
5. Primerjava obveznosti za delodajalca

Vsebina Vodnika za mentorje
6. Postopki verifikacije učnih mest
7. Postopki za najavo učnih mest
8. Vmesni preiskus
9. Zaključni izpit
10. Nagrade dijakom
11. Zagotavljanje varstva in zdravja na PUD
Vodnik za organizatorje PUD
Namen:
smernice začetnikom in izkušenim organiozatorjem PUD
Cilj:
• zbirka nalog organizatorja PUD;
• smernice za delo in vsebina z opisom postopkov;
• graditev partnerskega odnosa do dijakov in delodajalcev;
• prevzemanje odgovornosti v imenu šole za zagotavljanje
izvedbe dela programa, ki se izvaja pri delodajalcu;
• poznavanje vseh segmentov PUD in povezovanje med
dijaki in delodajalci;
Vodnik za organizatorje PUD
Vsebina:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Praktično izobraževanje in cilji (PRA in PUD)
Organizator PI (PRA , PUD)
Povezovanje izobraževanaj in dela
Verificirana učna mesta
Učna pogodba (vrste , postopki sklepanja, dolžnosti šole)
Pravica dijaka do zdravstvenega zavarovanja in varstva
pri delu in druge pravice
Priprava dijakov in napotitev na PUD
Obseg in vsebina programa PUD
Sodelovanje med šolo in podjetji pred PUD in ob
zaključku
Vmesni preiskus
Vodnik za organizatorje PUD
11. Priprava dijakov in napotitev na PUD
12. Obseg in vsebina programa PUD
13. Sodelovanje med šolo in podjetji pred PUD in ob zaključku
14. Vmesni preiskus
15. Poročilo o delu dijaka
16. Ob zaključku PUD
17. Povzetek delovnih nalog organizatorja PUD
Druge oblike sodelovanja šole s podjetji
18. Zaključevanje izobraževanja
19. Odprti kurikulum
20. Strokovno izpopolnjevanje učiteljev v delovnem procesu
Priloga k vodnikom – primeri obrazcev
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kolektivna učna pogodba o izvajanju PUD
Seznam dijakov in terminski načrt izvajanja PUD
Okvirni program dela dijaka na PUD
Najava učnega mesta za sklenitev UP o izvajanju PUDa
Napotnica za PUD
Evidenca prisotnosti na PUD
Potrdilo o teoretičnem poznavanju vsebin iz varnosti in
zdravja pri delu

Priloga k vodnikom – primeri obrazcev
8. Potrdilo o seznanjenosti s predpisi o varnosti in zdravju pri
delu
9. Evalvacijski list uspešnosti dijaka na PUD
10. Delovne naloge in poklicne kompetence po programu in
letnikih
11. Primer opreme ovojne mape dijakovega poročila s podatki
in ključnimi informacijami
Kako o PUDu v Unisvetu?
Organizirati delovno skupino do 10 članov (organizator PUD in
delodajalci)
Predlog:
6 članov iz šol s programi: ekonomski tehnik,
administrator, trgovec (regijsko)
2 člana iz programa Predšolska vzgoja
2 člana iz programa Frizer
Naloge delovne skupine PUD - Unisvet
• Ugotoviti primernost vsebin Vodnikov za šole v Unisvetu
• Pripraviti vodnik za mentorje, ki niso v OZS
• Pripraviti – zbrati in urediti primere obrazcev za Prilogo k
vodnikom za šole v Unisvetu
Drugo? Vaši predlogi.
HVALA ZA POZORNOST
Anica Justinek

similar documents