KATEDRA ETICKEJ A OB*IANSKEJ VÝCHOVY

Report
KEOV

Katedra etickej a občianskej výchovy je súčasťou
Ústavu humanitných štúdii PdF UK v Bratislave.

Vznik katedry - august 1990.

Skratka - KEOV PdF UK.
Katedra má v príprave učiteľov etickej a občianskej výchovy takmer
dvadsaťročnú tradíciu.


Jej prví absolventi začali štúdium v AR 1993 -1994.
Záujem o štúdium v oboch profilových odboroch, ktoré katedra
poskytuje: Učiteľstvo výchovy k občianstvu a Učiteľstvo etickej výchovy
je trvalý. Počet záujemcov o štúdium je stále vyšší ako počet prijatých
uchádzačov.


Katedra podľa záujmu verejnosti má dobré meno a kredit.

Vedúca katedry:

Profesori:
PhDr. Nataša Ondrušková, CSc.
prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. – riaditeľ Ústavu humanitných štúdií PdF UK
garant študijného programu učiteľstvo výchovy k občianstvu
doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc. , mim. prof. - člen AS UK
garant študijného programu učiteľstvo etickej výchovy

Odborní asistenti:
PhDr. Nataša Ondrušková, CSc.
PhDr. Branislav Malík, CSc.
PhDr. Vlasta Dúbravová

Vedecko-výskumné pracovníčky:
PhDr. Dáša Vargová, CSc.
Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.

Katedra má dlhodobo veľmi dobrý vzťah s poslucháčmi katedry,
o čom svedčí ojedinelá aktivita študentov – Rád etických drakov.
Pri katedre pôsobí nepretržite od roku 1993.

Fakulta a katedra pravidelne organizuje študentskú vedeckú a odbornú
činnosť. Chápe ju ako príležitosť, v ktorej môžu študenti preukázať svoj záujem
o niektorú z tém, ktoré sú predmetom súťaže. Vzhľadom na charakter našej
katedry sme zvykli súťaž orientovať multi tematický. Podujatia sme obyčajne
spoluorganizovali
s Katedrou občianskej náuky Pedagogickej fakulty
Masarykovej univerzity v Brne. Medzinárodné kolá ŠVOUČ nie sú iba súťažou,
vedú k vzájomnému spoznávaniu, neformálnym kontaktom a priateľstvám.
KEOV PdF UK gestoruje pregraduálnu prípravu budúcich učiteľov v dvoch
študijných programoch:

Učiteľstvo výchovy k občianstvu
(v kombinácii)

skratka UOB
Učiteľstvo etickej výchovy
(v kombinácii)
skratka UEV
Študijné programy UOB a UEV na KEOV PdF UK pripravujú absolventov podľa
platnej legislatívy. Absolventi sa orientujú v komplexe poznatkov, poznajú obsah
a štruktúru občianskej náuky a etickej výchovy na školách, orientujú sa
v minulých a súčasných trendoch premien spoločnosti, poznajú vývin ľudského
myslenia. Dokážu odovzdávať svoje poznanie žiakom a cieľavedome riadiť
proces učenia.

Štúdium na KEOV je budované interdisciplinárne, tak aby študenti
boli schopní hľadať a nachádzať súvislosti medzi problematikou
rôznych humanitných disciplín. Študenti získavajú teoretické základy
vedných odborov, ktoré sa vyučujú v rámci ON na ZŠ a SŠ, a
teoretické základy pre výučbu EV na ZŠ a SŠ. Špecializácie Učiteľstvo
výchovy k občianstvu a Učiteľstvo etickej výchovy na PdF UK
predstavujú typy štúdia orientované teoreticko-prakticky. Praktickú
prípravu pre výkon učiteľského povolania absolvujú na hodinách
didaktiky a počas pedagogických praxí.
Učebné plány Učiteľstva výchovy k občianstvu a Učiteľstva etickej výchovy
pozostávajú z dvoch komponentov:
1. Sociálno-vedný a pedagogicko-psychologický komponent
2. Odborový a odborovo-didaktický komponent predmetovej špecializácie:

teoretické kurzy, ktoré prehlbujú poznanie filozofickej, politologickej, etickej,
estetickej, hodnotovej, antropologickej, sociologickej, právnej, ekonomickej a
religionistickej problematiky,

didaktické kurzy, ktoré rozvíjajú študentovu spôsobilosť pracovať v triede
i v mimoškolskej činnosti, tvoriť si pedagogické dokumenty,

praktické hodiny na školách (náčuvy aj výstupy),

doplňujúce disciplíny (v kategórií voliteľných predmetov) na osobnú profiláciu
študenta v hodnotovej a antropologickej problematike.
Štúdium obsahuje tri hlavné skupiny predmetov:

ťažiskové predmety (sú povinné): filozofia, politológia, etika, estetika,
antropológia, religionistika, právo, ekonómia, sociológia, didaktika etickej
a didaktika občianskej výchovy a ďalšie,

podporné predmety (sú povinne voliteľné): napr. profesijná etika učiteľa,
filozofia výchovy, vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj, európska a globálna
dimenzia vo vzdelávaní, komunikačné zručnosti, výchova k ľudským právam,
multikultúrna výchova a ďalšie,

doplňujúce predmety (sú voliteľné): napr. socio-kultúrne diferenciácie,
situačná etika, človek a médiá, výchova k tolerancii a ďalšie.
Názov študijného programu:
Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
Program plne akreditovaný v AR 2007/2008
skratka UOB
Študijný odbor:
1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov
Kombinovateľný so skupinou študijných odborov:
1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov,
1.1.3 Učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov
Stupeň štúdia, pre ktorý je program určený:
Forma štúdia:
Štandardná dĺžka štúdia:
Udeľovaný akademický titul:
Garant:
bakalársky a magisterský
denná
3 roky Bc.; 2 roky Mgr.
Bc. (bakalár); Mgr. (magister)
prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
Absolventi sú pripravení tak, aby mohli úspešne pokračovať v magisterskom
štúdiu Učiteľstva výchovy k občianstvu.
V prípade ukončenia štúdia, po absolvovaní bakalárskej ŠZS, sú pripravení pre
prácu v rôznych oblastiach výchovy k občianstvu na celoštátnej aj regionálnej
úrovni:

ako pomocní učitelia na 2. stupni základnej školy,

ako pomocní učitelia na školách so špeciálnym zameraním na deti zo
znevýhodneného prostredia a z prostredia minorít a pod.,

ako animátori aktivít vo voľnom čase v rôznych občianskych združeniach,
nadáciách,

ako pomocní pracovníci pri publikovaní periodík venujúcich sa výchove
k občianstvu.

Absolvent
štúdiom
získava
nevyhnutné
znalosti
a
predstavy
o výchove k demokracii a k občianstvu. Dokáže teoreticky
reflektovať rôzne stránky problematiky občianstva. Orientuje sa v
rozhodujúcich tendenciách histórie, politiky, vedy, kultúry, práva,
ekonomiky Slovenska, Európy i sveta. Absolvent pozná problematiku
filozofie,
práva,
ekonomiky
a
ďalších
humanitných
disciplín,
psychológie, pedagogiky. Pozná problematiku vývinu dieťaťa,
filozofické východiská výchovy.

Absolvent štúdiom získava nevyhnutné pedagogické zručnosti pre
utváranie osobnostného a sociálneho profilu svojich žiakov, pre
formovanie postojov a názorov. Dokáže viesť deti k formulovaniu
a vyjadrovaniu svojich pocitov, k zaujímaniu vlastných stanovísk.
Pomáha pri rozvoji funkcií občianstva v spoločnosti, pomáha pri
rozvoji vlastenectva a kritickej sebareflexie. Rozumie potrebám detí
v puberte a adolescencii, dokáže ich viesť k sebapoznávaniu. Je
schopný ovplyvňovať hodnotové orientácie detí. Je schopný
spolupracovať pri tvorbe výchovných programov.
Absolventi Učiteľstva výchovy k občianstvu získavajú kvalifikáciu pre
výučbu povinných predmetov:

Občianska náuka v 5. - 9. ročníku základnej školy,

Občianska náuka v 1 – 4. ročníku stredných odborných učilíšť,

Občianska náuka v 1. - 4. ročníku stredných odborných škôl,

Občianska náuka v 3. - 4. ročníku štvorročných gymnázií

Spoločensko-vedný seminár na štvorročných gymnáziách.
Ak sa absolventi Učiteľstva výchovy k občianstvu rozhodnú nenastúpiť
na dráhu pedagógov do škôl:

môžu pracovať ako metodici pre vyučovanie občianskej náuky,

sú pripravení pracovať ako odborní pracovníci školských klubov a
centier voľného času,

pracovať v štátnej a verejnej správe so zameraním na školstvo,

v treťom sektore ako pracovníci neziskových organizácií.

Absolvent
pozná
základy
spoločensko-vedných
disciplín,
psychológie, pedagogiky, pozná organizáciu a ciele slovenského
školstva. Reflektuje aktuálne problémy spoločnosti. Uvažuje flexibilne
a je schopný prispôsobovať sa novým podmienkam. Je schopný
pracovať
so
školskými
dokumentmi.
Časť
týchto
vedomostí
a zručností získa v bakalárskom štúdiu (podľa čoho sú upravené
kritériá na prijatie na magisterské štúdium), časť z nich získava počas
magisterského stupňa štúdia.

Absolvent pozná štýly učenia, typy komunikácie, skupinovú dynamiku,
spôsoby a cesty socializácie. Je schopný svoje sociálno-psychologické
poznanie transformovať do praktických aktivít. Je schopný ovplyvňovať
medziľudskú komunikáciu žiakov, je schopný interkultúrnej empatie, riadi
skupinovú dynamiku, má osvojené komunikačné zručnosti, má vyššie
kognitívne zručnosti (analýza, interpretácia, aplikácia poznatkov o kultúre,
človeku, spoločnosti), analyzuje priebeh hodiny, je schopný racionálne
argumentovať a ovláda didaktické techniky špecifické pre občiansku náuku
(kooperatívne učenie, skupinová práca, zážitkové učenie a pod.), je
schopný tímovej spolupráce. Vie plánovať a riadiť vyučovaciu hodinu,
uplatňovať rôzne didaktické metódy. Vie rozvinúť interaktívne a zážitkové
učenie u detí. Rozumie potrebám detí a je schopný ovplyvňovať ich
hodnotové orientácie. Má osvojené prezentačné zručnosti, je schopný
tvorby projektov. Je schopný vytvárať si ucelené výchovné programy.
Názov študijného programu:
Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
skratka UEV
akreditovaný do AR 2009/2010, momentálne v procese akreditácie (máji 2011)
Študijný odbor:
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
Kombinovateľný so skupinou študijných odborov:
1.1.1
Učiteľstvo akademických predmetov
1.1.3.
Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
Stupeň štúdia, pre ktorý je program určený: bakalársky a magisterský
Forma štúdia:
denná a externá
Štandardná dĺžka štúdia:
3 roky Bc.; 2 roky Mgr.
Udeľovaný akademický titul:
Bc. (bakalár); Mgr. (magister)
Garant:
doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc. , mim. prof.
Absolventi štúdia sú pripravení tak, aby mohli pokračovať v magisterskom
štúdiu učiteľstva etickej výchovy.
Po ukončení štúdia a absolvovaní bakalárskej ŠZS sú pripravení pre prácu:

ako asistenti učiteľov Etickej výchovy na druhom stupni základných škôl a
na všetkých typoch stredných škôl,

ako pracovníci školských klubov, animátori aktivít vo voľnom čase,

ako pracovníci v treťom sektore – v rôznych občianskych združeniach,
nadáciách,

ako pracovníci verejnej správy zameranej na školstvo a sociálne veci.

Absolvent štúdiom získava nevyhnutné znalosti a predstavy
o výchove k hodnotám a hodnotovej orientácii.

Pozná problematiku etiky, filozofie a ďalších humanitných disciplín,
psychológie, pedagogiky.

Pozná problematiku vývinu dieťaťa, filozofické východiská výchovy.

Absolvent je schopný pracovať so skupinou a riadiť skupinovú
dynamiku. Je schopný svoje sociálno-psychologické poznanie
transformovať do praktických aktivít, pretože počas štúdia sám zažil
fungovanie
skupinovej
dynamiky.
Vie
rozvinúť
interaktívne
a zážitkové učenie u detí, dokáže využívať didaktické hry. Rozumie
potrebám detí dokáže ich viesť k sebapoznávaniu. Je schopný
ovplyvňovať hodnotové orientácie detí. Je schopný spolupracovať
pri tvorbe výchovných programov.
Absolventi štúdia Učiteľstvo etickej výchovy získavajú kvalifikáciu pre
výučbu predmetov:

Etická výchova v 5. - 9. ročníku základnej školy,

Etická výchova v 1 – 4. ročníku stredných odborných učilíšť

Etická výchova v 1 – 4. ročníku stredných odborných škôl,

Etická výchova v 1. - 4. ročníku štvorročných gymnázií
Ak sa absolventi Učiteľstva etickej výchovy rozhodnú nenastúpiť na
dráhu pedagógov do škôl, sú pripravení a môžu pracovať ako:

metodici pre vyučovanie etickej výchovy,

ako animátori aktivít voľného čase v centrách voľného času a v
školských kluboch,

v rôznych občianskych združeniach, nadáciách,

vo verejnej správe v oblasti školstva.

Absolvent pozná problematiku etiky, filozofie a ďalších humanitných
disciplín, psychológie, pedagogiky.

Pozná problematiku vývinu dieťaťa, filozofické východiská výchovy.

Absolvent pozná štýly učenia, typy komunikácie, skupinovú dynamiku,
spôsoby
a
cesty
socializácie.
Je
schopný
ovplyvňovať
medziľudskú
komunikáciu žiakov, je schopný interkultúrnej empatie, riadi skupinovú
dynamiku (facilitačné zručnosti), má osvojené komunikačné zručnosti, má
vyššie kognitívne zručnosti (získavanie, analýza, interpretácia, aplikácia
poznatkov o kultúre, človeku, spoločnosti), má osvojené prezentačné
zručnosti, je schopný tvorby projektov, analyzuje priebeh hodiny, je schopný
racionálne argumentovať a ovláda didaktické techniky špecifické pre etickú
výchovu (kooperatívne učenie, skupinová práca, zážitkové učenie a pod.),
je schopný tímovej spolupráce. Vie rozvinúť interaktívne a zážitkové učenie
u detí, dokáže využívať didaktické hry. Rozumie potrebám detí, dokáže ich
viesť k sebapoznávaniu. Je schopný ovplyvňovať hodnotové orientácie detí.
Vie vytvárať ucelené výchovné programy.

Absolventi KEOV PdF UK vďaka svojmu zameraniu sa vedia a môžu
úspešne uchádzať o mobility v rámci programov EÚ ERAZMUS,
COMENIUS a pod., už počas štúdia aj v ďalšej praxi.

V ich učiteľskej praxi majú potenciál a kompetencie na to, aby sa
mohli stať iniciátormi a koordinátormi medzinárodných školských
projektov.
KEOV PdF UK sa dlhodobo profiluje predovšetkým:

filozoficko-antropologicky,

politologicko-sociologicky,

kultúrno-historicky,

hodnotovo-eticky,

európsky a globálne,

smerom k trvalo udržateľnému rozvoju (TUR).

Vďaka medzinárodným a domácim kontaktom s partnerskými
katedrami a organizáciami, vrátane tých, ktoré patria do tretieho
sektora, máme permanentnú možnosť vzájomného porovnávania,
inšpirácie a inovácia našich učebných plánov a programov.
Zdrojom inšpirácie a vedomostí sú pre nás cenné poznatky a
skúsenosti nadobudnuté z domácej i medzinárodnej projektovej
spolupráce, zo študijných pobytov a školení absolvovaných členmi
našej katedry, rovnako ako skúsenosti iných napr. zahraničných
kolegov, ktorí absolvovali štipendijné pobyty na našej katedre (napr.
aj 3 držitelia Fulbrightovho štipendia).

Katedra
v
minulosti
projekty
a
jej
koordinovala
pracovníci
sa
štyri
veľké
zúčastnili
v
medzinárodné
60-tich
ďalších
medzinárodných i domácich projektoch, buď samostatne alebo
v
spolupráci
s
inými
vysokými
školami,
resp.
mimovládnymi
organizáciami. V súčasnosti je katedra zapojená do ďalších
univerzitných, fakultných, katedrových a medzinárodných projektov.

Pracovníci katedry vydali viac ako 10 monografií, 10 zborníkov, viac
ako 10 učebníc pre rôzne stupne škôl, desiatky odborných a
vedeckých štúdií.

Katedra má čulé medzinárodné kontakty. Systematicky a dlhodobo
spolupracuje s viacerými zahraničnými univerzitami : Univerzita v Oulu, Fínsko,
Masarykova univerzita, Brno, Česko, Univerzita Palackého, Olomouc, Česko,
Vysoká škola politických vied, Kolín, Česko, Univerzita Davgaupils, Lotyšsko.

Pedagógovia
katedry
absolvovali
viac
zahraničných
študijných
i prednáškových pobytov.

Vďaka
šírke
svojho
záberu
a
profilácii
sa
katedra
stala
členom
medzinárodných sieti, zameraných na rozvoj občianstva a participuje na
spoločných projektoch.

ENERCE - European Network for Excellence in Research on Citizenship
Education,

ELOS - Europe as Learning Environment at School medzinárodná expertná
skupina pre vypracovanie vzdelávacej stratégie European and International
orientation in Education – work with European competences (CFEC),

UNESCO - TEI (Teachers Educational Institutions) medzinárodná expertná
skupina pre vypracovanie vzdelávacej stratégie TUR (EDS - Education for
sustainable development),

BBCC (Baltic-Black Circle Consortium) pre vypracovanie vzdelávacej
stratégie TUR.
KEOV dlhodobo spolupracuje s:

Katedrou politológie FF UKF v Nitre,

Katedrou občianskej výchovy FiF PU v Prešove,

Informačnou kanceláriou Rady Európy v Bratislave,

Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu v Bratislave,

Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave,

IUVENTOU, Slovenským inštitútom mládeže.

Amnesty International

CEVAP, Bratislava

Človek v ohrození, Bratislava

Dom Európy Bratislava

Nadácia M. Šimečku, Bratislava

Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava

NOS – OSF, Bratislava

Transparency International Slovensko

UNICEF

Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, Bratislava

ZZŽ Aspekt, Bratislava

EsFem
Katedra organizuje medzinárodné vedecké konferencie v cykle Výchova k občianskej
spoločnosti.

1997 -
OBČAN A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ

1998 -
EURÓPSKA DIMENZIA VO VZDELÁVANÍ

1999 -
MLÁDEŽ A TOLERANCIA V ŠKOLE A MIMO ŠKOLY

2001 -
OBČIANSTVO A SOCIÁLNE ZMENY V MODERNÝCH EURÓPSKYCH
SPOLOČNOSTIACH

2002 -
MULTIKULTURALIZMUS – HISTÓRIA – ETOS – VÝCHOVA

2004 -
ČO MÔŽE ZMENIŤ OBČIANSKA VÝCHOVA?

2006 -
VÝCHOVA K DEMOKRATICKÉMU OBČIANSTVU – INVESTÍCIA DO
BUDÚCNOSTI EURÓPY

2010 -
DIMENZIE OBČIANSTVA A VÝCHOVA

2011-
GLOBALIZÁCIA A VZDELÁVANIE UČITEĽOV

2004 -
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA A SKÚSENOSŤ

2006 -
UČIŤ SA A ŽIŤ SPOLU

2008 -
KULTÚRA RÔZNORODOSTÍ – RÔZNORODOSŤ KULTÚR

2010 -
DIMENZIE OBČIANSTVA A VÝCHOVA
Účastníkmi našich medzinárodných podujatí boli učitelia a pracovníci s mládežou z krajín:
Albánsko, Arménsko, Belgicko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Cyprus, Čierna Hora, Česká
republika, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko,
Maďarsko, Macedónsko, Moldavsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, SRN, Srbsko, Španielsko,
Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Veľká Británia a Slovensko.

similar documents