Štirje stebri izobraževanja

Report
Štirje stebri
vzgoje in izobraževanja
in njihovo uravnoteženo razvijanje
Jacques Delors
Učenje: skriti zaklad
Poročilo Mednarodne komisije o izobraževanju za 21. stoletje,
pripravljeno za UNESCO, 1996
Seminar za Unesco šole v Mojstrani, oktober 2012
Vzgoja in izobraževanje v 21. stoletju
21. stoletje – vzgoja in izobraževanje v hitro
spreminjajočem se svetu
Izobraževanje je postavljeno pred dve nalogi:
- učinkovito posredovati vedno več znanja, potrebnega
civilizaciji za razvoj
- učinkovito pomagati pri razvoju posameznikom in
skupnosti
Ali drugače …
Izobraževanje in vzgoja morata zagotoviti
“zemljevide” tega našega zapletenega sveta
in biti hkrati kompas, ki bo ljudem pomagal najti
pravo pot.
Mednarodna komisija o izobraževanju v okviru UNESCA - Delors,
1996
In še posebej pomembno …
Vzgoja in izobraževanje morata omogočiti
vsakemu človeku, da se nauči sam
reševati svoje probleme, oblikovati svoje
odločitve in nositi svojo odgovornost.
Mednarodna komisija o izobraževanju v okviru UNESCA - Delors,
1996
Štirje stebri vzgoje in izobraževanja
in vseživljenjsko izobraževanje
Jaques Delors
http://www.youtube.com/watch?v=eYDTIRzzRss
Štirje stebri vzgoje in izobraževanja
v vseh življenjskih obdobjih
Učiti se, da bi:
- vedeli,
- znali delati,
- znali živeti v skupnosti in drug z drugim,
- znali biti.
Mednarodna komisija o izobraževanju v okviru UNESCA - Delors,
1996
Štirje stebri vzgoje in izobraževanja
in njihovo uravnoteženo razvijanje
1.
Evalvacija: premislek
2.
3.
4.
1. steber
UČITI SE, DA BI VEDELI:
- pridobitev široke splošne izobrazbe z
možnostjo poglobljenega študija izbranih
predmetov,
- učiti se učiti, kar je nujno, če naj pripravimo
ljudi na vseživljenjsko izobraževanje.
2. steber
UČITI SE, DA BI ZNALI DELATI:
- omogočiti pridobitev poklicne
usposobljenosti,
- pridobiti širše sposobnosti za soočanje z
okoliščinami v nepredvidljivih razmerah in za
delo v skupini,
- pridobiti znanje za delo v okviru različnih
družbenih in delovnih izkušenj v sklopu
lokalnih ali državnih pobud (projekti …)
3. steber
UČITI SE, DA BI ZNALI ŽIVETI V SKUPNOSTI IN
DRUG Z DRUGIM:
- razvijanje razumevanja drugih ljudi in
sprejemanje soodvisnosti - z uresničevanjem
skupnih projektov in z izobraževanjem za
uravnavanje sporov – ob spoštovanju vrednot
pluralizma, medsebojnega razumevanja in
miru
4. steber
UČITI SE BITI:
- da bi bolje razvijali človekovo osebnost in
- da bi bili sposobni ravnati vedno bolj
neodvisno, razsodno in odgovorno.
Učiti se biti
Razvijati človekovo osebnost, skrbeti za osebno
rast (za odgovorne, samozavestne posameznike,
z dobro samopodobo, ustvarjalne …)
V premislek:
Šolar porabi na tisoče ur za učenje matematike, na tisoče ur za učenje
jezikov, na tisoče za učenje naravoslovnih in družboslovnih
predmetov, morda nekaj sto ur namenja moralnim (vzgojnim)
vsebinam in niti ene same ure učenju zavesti o sebi. Kako naj ob
takem šolanju postane osebnost?
(Viljem Ščuka: Šolar na poti do sebe)
Odločitev za načrtno skrb
za osebno rast
V življenju nasploh
V šoli
Lastnosti, ki so jim dali prednost učenci:
•
•
•
•
•
Krepiti samozavest in samospoštovanje
Naučiti se pozitivno razmišljati
Biti odločen
Gojiti smisel za humor in se smejati
…
Primera iz prakse, kako vidijo
štiri stebre vzgoje in izobraževanja
učenci na predmetni stopnji OŠ
Primer iz prakse: vožnja
Štirje stebri vožnje v avtu / z avtom:
1. Vem, kako se vozi avto, saj se vsak dan vozim na sovoznikovem
sedežu in vidim …
2. Znam voziti avto, imam vozniški izpit.
3. Avto vozim v prometu z ostalimi, po pravilih, strpno, ob
spodrsljajih drugih se izognem nesreči …
4. V avtu znam preprosto biti miren in strpen voznik – znajdem
se v gneči, mudi se mi, zamudil bom pomemben sestanek …
Primer iz prakse: okolje
Štirje stebri ravnanja z okoljem:
1. Vem, da moram ravnati z okoljem skrbno, da ga ohranjam
zdravega za življenje …
2. Znam ravnati skrbno z okoljem, ločujem odpadke idr. …
3. Se združim z ostalimi in skupaj izpeljemo akcijo za čistejše
okolje, zbiranje papirja …
4. Ponotranjim odgovornost do okolja in to širim na druge.
Primer iz prakse za učitelje
Štirje stebri motivacije v razredu:
1. Vem, kaj je motivacija in kako pomembna je …
2. Znam motivirati učence za delo: pa znam vedno vse?
3. Ustvarim razmere v razredu, da postanejo tudi učenci drug
drugemu motivatorji, se spodbujajo, motivirajo učitelja …
4. Ustvarim razmere v razredu, da se vsak posameznik zave svoje
notranje motivacije ali nemotivacije, da razume svoje
delovanje in se iz tega nauči kaj za bodoča ravnanja.
Skrb za razvijanje človekovih zmožnosti
V zvezi s štirimi stebri izobraževanja ne smemo
zanemariti nobenega vidika človekovih
zmožnosti:
mišljenje, spomin, občutek za lepoto,
sposobnost sporazumevanja, fizično
zmogljivost.
Mednarodna komisija o izobraževanju v okviru UNESCA - Delors, 1996
Nova vloga vzgoje in izobraževanja
(Delors, 1996, 78)
Nova, razširjena zasnova učenja bi morala vsakemu
posamezniku omogočati, da odkrije, predrami in
obogati svojo ustvarjalnost – da spravi na dan
zaklad, ki se skriva v vsakem izmed nas. Tako na
izobraževanje ne bi več gledali le kot na sredstvo,
…, temveč bi vlogo izobraževanja razumeli globlje:
kot razvoj celovite osebnosti, ki se v vseh svojih
razsežnostih uči biti.
Priporočilo za prihodnost
Priporočilo za prihodnje reforme ViZ
Vzgojo in izobraževanje je potrebno zasnovati
bistveno bolj celovito.
Tako glede vsebine kot tudi metod.
ŽIVALSKA ŠOLA
Ilustracija: Jeffrey Hale
HOLIZEM
Celostni pristop k posamezniku
Telo, čustva in razum obravnavamo kot celoto.
Celostno učenje ni le miselno delo, ampak poleg
možganov vključuje tudi čutila, čustva, gibanje
in okolje učečega, kar pomeni, da poteka ob
glasbi, ritmu, rimah, slikah, občutjih, čustvih
itd. Tako kot smo se učili v otroštvu.
Celostni razvoj otrok
Celostni razvoj otrok je ključnega pomena za
družbo, zato je pomembno razumeti socialni,
kognitivni, čustveni in izobraževalni razvoj
otrok.
Katarina Habe, Pedagoška fakulteta v Mariboru
http://www.rtvslo.si/kultura/glasba/glasba-je-sredstvo-skaterim-otroku-omogocamo-celostni-razvoj/283039
MILA KAČIČ
Ob 100-letnici rojstva
Moja mala dlan
Moja mala dlan
bi kakor sladka misel
rada šla ti čez obraz teman . . .
Prižgala spet ti svetli žar v očeh,
na lepem čelu rahlo bi počíla,
potem pa ljubkujoča izgubila
se v toplem gnezdu - kuštravih laseh.
Moja mala dlan
bi kakor vroča želja
rada šla ti čez obraz teman . . .
http://www.mojvideo.com/video-tanja-ribic-moja-maladlan/57309ab79bd99be9564a
Štirje stebri vzgoje in izobraževanja
Štirje stebri s pesnico Milo Kačičevo:
1. Vem, kdo je Mila Kačič, kakšne so njene pesmi …
2. Znam deklamirati njeno pesem, pripraviti recital …
3. S sošolci pripravimo recital, si razdelimo naloge in vloge
(poskrbimo za glasbeno spremljavo), pripravimo recital njenih
uglasbenih pesmi in jih predstavimo na literarnem večeru za
javnost; ker sodelujemo s šolami v projektu, se povežemo z
njimi na to temo tudi preko videokonference (z angleško šolo
npr.) ali se srečamo v živo …
4. Samospraševanje o čustvih, sočustvovanju, empatiji, kako se
soočiti s strahom in ga premagati … Napišem pesem,
dnevniški zapis …
Uravnoteženo razvijanje štirih stebrov
vzgoje in izobraževanja
Uravnoteženega razvijanja štirih stebrov vzgoje in
izobraževanja ne načrtujmo le sami, ampak tudi
z učenci. Če jih sovpletemo, bodo odgovornejši …
… rezultat pa bo zgovoren.
Pa to lahko res dosežemo?
Lahko!
Ilustracija: Jeffrey Hale
E. Perry Good, Helping Kids Help Themselves
Priporočam za branje
Učenje : skriti zaklad, 1996
Programske smernice za delo oddelčnega učiteljskega
zbora in oddelčnih skupnosti v osnovnih in srednjih
šolah ter v dijaških domovih, 2005
Viljem Ščuka, Šolar na poti do sebe
E. Perry Good, … in mulc si bo pomagal
Davis, Dar disleksije
Mila Kačič, Skoz pomladni dež bom šla
Hvala za pozornost.
Ti stebri pa so pravi!
Seminar za Unesco šole v Mojstrani, oktober 2012
Lahko!
Učimo otroke odgovornega ravnanja, prožnosti, pripravljenosti na
kompromise, pogajalske zmožnosti, odgovornega odločanja,
postavljanja ciljev, načrtovanja, učinkovitega komuniciranja,
izpolnjevanja obljub, čuta za sebe in druge …
Učimo otroke pozitivnega razmišljanja.
To so oblike vedenja uspešnih ljudi.
Učimo otroke samovrednotenja.
Kaj hočem?
Kaj počnem, da bi dobil tisto, kar hočem?
Ali s svojim ravnanjem dobivam tisto, kar hočem?
Učimo otroke samovrednotenja
Kaj hočem?
Kaj počnem, da bi dobil tisto, kar hočem?
Ali s svojim ravnanjem dobivam tisto, kar
hočem?
Čutila kot organi za stik
Dotik je pomembnejši od vseh drugih čutil, kot
dražljaj je 10-krat močnejši od čustev in besed.
V genetskem zapisu je opredeljen kot občutenje
ugodja (pomembno zaradi nebogljenosti ob
rojstvu). Ljudje, ki v otroštvu niso bili deležni
dotikov, se kot odrasli neradi dotikajo drugih
ljudi.
Objem za vsakogar
V današnji potrošniški družbi je naročje zamenjal
voziček, medčloveške dotike pa domače živali.
Pravijo, da vsak od nas za preživetje potrebuje
3 objeme na dan, 6 za normalno življenje, 9 za
osebnostno rast.
http://www.mojvideo.com/video-vroc-objem-za-vsakogar/2c970f9760cae0b6a439
Osnovna motiva za učenje sta radovednost in igrivost.
Šolar ni zabojnik, v katerega je možno tlačiti karkoli.
(Viljem Ščuka)
Cilji sistema vzgoje in izobraževanja
v Republiki Sloveniji
(2. člen ZOFVI, 2007)
- zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne
glede na spol, socialno in kulturno poreklo,
veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in
duševno konstitucijo,
- vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o
enakopravnosti spolov, spoštovanje drugačnosti in
sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje
enakih možnosti obeh spolov ter s tem razvijanje
sposobnosti za življenje v demokratični družbi,
Cilji sistema vzgoje in izobraževanja
v Republiki Sloveniji
(2. člen ZOFVI, 2007)
- spodbujanje zavesti o integriteti posameznika,
- zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in
izobraževanje otrok iz socialno manj spodbudnih
okolij,
- omogočanje razvoja in doseganje čim višje ravni
ustvarjalnosti čim večjemu deležu prebivalstva,
- …
Cilji kurikularne prenove (1997)
• povečati aktivno vlogo učenca
• spodbujati skladen telesni in duševni (spoznavni,
čustveni, socialni in drugi) razvoj posameznika
• povečati socialno integracijsko vlogo šole
• pripraviti učence za kakovostno življenje, na
vseživljenjsko izobraževanje in za poklic
• razvijati sposobnost samostojnega ustvarjalnega
in kritičnega mišljenja ter presojanja
• usposabljanje za dovolj samozavestno srečevanje
z življenjskimi problemi in za njihovo reševanje
• …

similar documents