Elméletek a magyarok eredetér*l

Report
Elméletek a magyarok
eredetéről
Vámbéry Ármin
Probléma okai:
• „különböző történeti források”
• „az eddig föllépett íróknak egymástól
lényegesen eltérő értelmezései”
• „messze távolság”
A kutatások módszerei
• írott források
 nagyon kevés
- főként a honfoglalás előtti
évtizedekből
- arab és bizánci leírások
• nyelvészet
- vizsgálja a
nyelvemlékeket
- elemzi a nyelvek
fejlődését
- közös
vonásokat keres
az egyes
nyelvek között
• régészet
- az anyagi kultúrát
vizsgálja
- következtetéseket
von le az életmódról,
művészetről,
szokásokról
• Eredetmondák
- tovább él bennük egy nép
történeti tudata
- ma már ezek vizsgálatára is
nagyobb hangsúlyt fektetnek
• környezeti hatások
vizsgálata
- képet adhat arról, hogy az
adott nép, milyen
növényekkel, állatokkal
került kapcsolatba, vagyis
milyen jellegű területen élt
Mi a nép?
Problémás a meghatározása:
• közös nyelv
• közös hagyomány
• közös anyagi kultúra
Nyelv ≠ nép
- különösen a nomád törzseknél
- a nép több törzsből, több népcsoportból állhat
- történhet nyelvcsere, felülrétegződés,
közlekedőnyelv
Főbb elméletek:
•
•
•
•
•
•
finnugor elmélet
török elmélet
sumer-magyar nyelvrokonság
japán-magyar nyelvrokonság
etruszk-magyar nyelvrokonság
stb.
Finnugor elmélet
• A 18-19. században jelenik meg.
• Főbb képviselői Hunfalvy Pál és Budenz József
• Ma ezt fogadja el hivatalos álláspontként a
Magyar Tudományos Akadémia
Budenz József (1836-1892)
• német származású nyelvész
• eleinte a törökkel hasonlította össze a magyart,
de arra a következtetésre jutott, hogy az
egyezések csupán szóátvétel következményei
• ezután az ugor nyelvek összehasonlításán
dolgozott
• Magyar-ugor összehasonlító szótár
• a pesti egyetemen az ural-altáji tanszék vezetője,
számos későbbi nyelvész tőle tanult
Hunfalvy Pál (1810-1891)
• német származású nyelvész
• Magyar Nyelvészet címen nyelvészeti
folyóiratot vezetett
• az Akadémia tagja
• a Felsőház tagja
• ő bízta meg Budenzet, hogy kapcsolatot találjon
a finn nyelvekkel
Kritika vele szemben:
„Azt a tényt, hogy a finnek nyerték meg az ugor–török háborút, alig lehet
tudományos érdemnek nevezni. Lényegében annak volt köszönhető, hogy
Hunfalvy és tábora a Bach-korszakban hatalomra került a Magyar Tudományos
Akadémián.”
Őshaza:
- Ural hegység és az Ob folyó mentén elterülő
mocsaras vidék
- életmódjuk halászó-vadászó (hal, háló szavaink
ebből a korból
származnak)
Kr.e. 3. évezredben egy
részük nyugatra vándorol
egészen Skandináviáig
- az ott maradt ugor népesség déli hatásra
átveszi a fémmegmunkálást és az
állattenyésztést
- a felmelegedés az erdős tájat sztyeppévé
alakítja
Kr.e. 1000-500:
- a déli ugorok a szibériai népek hatására nomádokká
válnak
- az északi ugorok az Ob mentén húzódnak észak felé,
a hidegebb időjárás következtében visszatérnek a
halász-vadász életmódhoz
Kr.e. 500:
a kialakuló magyarság a „sztyeppei országúton”
a népvándorlás hatására nyugat felé indul
- a sztyeppei vándorlás közben érintkeznek
török népcsoportokkal
- átveszik a török népek anyagi kultúráját, de
nyelvüket megtartják
Török elmélet
• legrégebbi hagyomány
• az írott forrásokban csak ez jelenik meg
• hun-avar-magyar rokonság
Bíborbanszületett Konstantin:
türköknek nevezi a magyarokat
1071-es feljegyzés: Anasztázia magyar királyné a segítő
német seregek vezérének ajándékozza Attila kardját
 a magyar népben már élt a hun származástudat
Anonymus:
- Az Árpádok őseként a hun Attilát említi
- a magyar népnek azonban nem őse,
csak a székelyek származnak a hunoktól
Kézai Simon:
magyar=hun
a honfoglalás a hunok második bejövetele
Werbőczy :
Hármaskönyvében ő is a hun rokonságot írja le
a 18. sz. végéig kétséget kizáróan ez az egy elmélet létezik
19. sz. : kirobban az „ugor-török háború”
• A vitában török oldalon: Arany, Vajda János, Jókai
• A finn oldalon német nyelvészeket találunk;
sokan úgy gondolták, őket a bécsi udvar bérelte
fel azzal a szándékkal, hogy a hun-magyar
rokonság helyére olyan elméletet gyártsanak,
amely hosszútávon megtöri a magyarok gerincét,
és elveszi lelki tartásukat
• Hunfalvy, Budenz  Vámbéry
Vámbéry Ármin
• Konstantinápolyban nyelvtanító,
megismeri a keleti életmódot
• fel akarja kutatni a magyarok rokonait:
szunnita dervisnek öltözve Teheránig jut
• átutazza Közép-Ázsia sivatagjait
• a pesti egyetemen a keleti nyelvek tanára lesz
• az Akadémia nem lelkesedett munkásságáért
• (Londonban nagyon lelkesen fogadják, úti
leírásait is ott adják ki)
Trefort Ágoston, vallás- és közoktatásügyi miniszter,
MTA-elnök :
„Mint miniszter az ország érdekeit kell néznem és
ezért a külső tekintély szempontjából előnyösebb
finn-ugor származás princípiumát fogadom el,
mert nekünk nem ázsiai, hanem európai
rokonokra van szükségünk. A kormány a jövőben
is csakis a tudomány ama képviselőit fogja
támogatni, akik a finnugor elmélet mellett törnek
lándzsát."
• a két világháború közt újra felélénkül a török
oldal
• Hóman Bálint történész, Gombocz Zoltán
nyelvész
Hunok
• Attila 454-es halála után a
birodalma szétesik
• a hunok szétszóródnak
• semmi biztosat nem tudunk róluk
• lehetséges, hogy más néven tovább éltek:
bolgárok, székelyek?
• lehetséges, hogy eltűntek, más népekbe
olvadtak
Székelyek eredete
nincs róluk forrás, nincs kiváltságlevelük
3 fő elmélet létezik a származásukról:
- török elmélet:
- hunok leszármazottai (hunok=avarok=székelyek)
- valamilyen török eredetű nép, amely katonai
erényeivel kiérdemelte a „hun rokonságot”
Bizonyítja: rovásírás, szilaj állattartás, nemek és ágak
szerinti letelepedés, katonai jellegű társadalom 
magyar vármegyék lakossága
- magyar elmélet:
a székelyek a magyarok részei, velük együtt
érkeznek a Kárpát-medencébe, csupán
különleges katonai szerepük van
(csatában elöl mennek, visszavonulásnál hátul)
Bizonyítja: a középkori székely nyelvben nincs
több török eredetű szó, mint a magyarban
- kettős honfoglalás elmélete:
a székelyek előbb érkeznek a Kárpátmedencébe:
• Kurszánnal a honfoglalás előtt néhány
évvel  felderítők
• 670. körül az itt élő avarokhoz új
etnikum csatlakozott, akik magyarul
beszéltek
Bizonyítja: a székely települések
megegyeznek az egykori avarokéval
Finnugor elmélet
Török elmélet
Érdekesség:
• Finnországban nem tanítják a magyar-finn
rokonságot
• Törökországban tanítják a magyar-török
rokonságot
Köszönöm a figyelmet!
Ördögné Ruszthi Anna

similar documents