Wk 01 Introduction to OB

Report
Organisation Behavior
พฤติ ก รรมองค์ก าร
เรียนเกี่ยวกับอะไร
 สิง่ ทีบ่ คุ คลกระทำหรือแสดงพฤติกรรมในองค์กำร
 พฤติกรรมนัน้ มีผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กำร
อย่ำงไร ซึง่ ผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นในองค์กำร คือ
 ผลิตผลของงำน
 กำรขำดงำน
 กำรเข้ำ-ออกจำกงำน
 ควำมพึงพอใจในงำน เป็ นต้น
ทาไมต้องศึกษาพฤติกรรมองค์การ
 บุคคลทีท่ ำงำนในองค์กำรส่วนมำกจะทำงำนไม่เต็มทีต่ ำมศักยภำพ
ทีเ่ ขำมีอยู่ และ
 งำนทีเ่ ขำทำอำจส่งผลกระทบต่อองค์กำรได้ทงั้ ในแง่บวกและแง่ลบ
ดังนัน้ กำรศึกษำทำควำมเข้ำใจ OB จึงสำมำรถช่วยส่งเสริม
สนับสนุนให้คนทำงำนให้เกิดผลในทำงบวก หรือช่วยลดผลกระทบ
ในทำงลบต่อกำรทำงำนในองค์กำรให้นอ้ ยลง
ความสาคัญต่อองค์การ
 ผูบ้ ริหำรทุกระดับจะต้องเผชิญกับปัญหำในกำรทำควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ
 ต้องรูจ้ กั ใช้กำรบริหำรจัดกำรต่อปัญหำทีเ่ กิดขึ้นอย่ำงเหมำะสม
ระดับการบริหารงาน
ผูบ้ ริหารระดับสูง
ผูบ้ ริหารระดับกลาง
ผูบ้ ริหารระดับต้น /
ปฏิบตั กิ าร
ความสาคัญต่อองค์การ
ฉะนัน้ ผู้บริหำรทีเ่ ข้ำใจว่ำบุคคล กลุม่ บุคคล และลักษณะ
โครงสร้ำงขององค์กำร มีผลกระทบต่อทัศนคติและพฤติกรรม
ในกำรทำงำนของพนักงำนอย่ำงไร จะสำมำรถแก้ไขปัญหำเพือ่
เพิม่ ประสิทธิผลของกำรทำงำนได้
จุดประสงค์ของการเรียน

ทรำบแนวคิดและหลักกำรด้ำนพฤติกรรมบุคคลในองค์กำร
 ทรำบแนวคิด และหลักกำรด้ำนพฤติกรรมองค์กำร
 สำมำรถนำควำมรู ้ ไปประยุกต์ใช้ในกำรทำงำน
(ปรับปรุงงำนขององค์กำรให้เกิดผลดี และมีประสิทธิผลมำกยิง่ ขึ้น)
องค์ประกอบขององค์การ
องค์การ
กลุ่ม
คน
หัวข้อบรรยาย
1. พฤติกรรมบุคคล (Individual Behavior)
ควำมหลำกหลำย และปัจเจกบุคคลทีแ่ ตกต่ำง (Workforce Diversity)
 กำรรับรู ้ ทัศนคติ และควำมพึงพอใจในกำรทำงำน ( Perception, Attitude & Satisfaction)
 แรงจูงใจ และกำรเสริมแรง ( Motivation and Reward System)

2. พฤติกรรมกลุม่ หรือทีม (Group Behavior)



ธรรมชำติของกลุม่
ทีมงำน และภำวะผูน้ ำ (Team and Leadership)
กำรสือ่ สำรในองค์กำร (Communication in Organisation)
3. สิง่ แวดล้อมองค์การ (Organisation Environment)


อำนำจ และกำรเมือง ควำมขัดแย้งในองค์กำร (Power. Politics and Conflict)
วัฒนธรรมองค์กำร ( Organisation Culture)
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมองค์การ
 จิตวิทยา ศึกษำเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์เพือ่ ทำควำมเข้ำใจพฤติกรรม
และกระบวนกำรทำงด้ำนจิตใจของแต่ละคนเป็ นสำคัญ เช่น อำรมณ์ กำร
รับรู ้ ภำวะผูน้ ำ เป็ นต้น
 สังคมวิทยา ศึกษำเกี่ยวกับระบบสังคม เน้นกำรศึกษำเรื่องกลุม่ บุคคล
และพฤติกรรมของกลุม่ บุคคลมำกกว่ำตัวบุคคลแต่ละคน เช่น พลวัตรกลุม่
กำรสือ่ สำร เป็ นต้น
 จิตวิทยาสังคม โดยมุง่ เน้นศึกษำพฤติกรรมทังระดับบุคคลและกลุม่
บุคคล มุง่ เน้นอิทธิพลทีม่ ผี ลกระทบต่อกัน เน้นในเรื่องของกำรเปลีย่ นแปลง
และวิธกี ำรนำไปปฏิบตั เิ พือ่ แกปัญหำ เป็ นต้น
ความท้าทาย (Challenge)
 ควำมเปลีย่ นแปลงของสภำพแวดล้อมทำงด้ำนสังคม และ
วัฒนธรรม
 กำรเปลีย่ นแปลงสู่สภำพแวดล้อมของโลก
 ควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
 ควำมเปลีย่ นแปลงในลักษณะกำรจ้ำงงำน และควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงนำยจ้ำง-ลูกจ้ำง
ปัญหาท้าทายสาหรับพฤติกรรมองค์การ
1. สภาพแวดล้อมทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่กาลังเปลี่ยนแปลง
เช่น ทัศนคติ ควำมเชื่อ ค่ำนิยมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปทำให้องค์กำรต้องปรับตัว
ตำมเพือ่ ควำมอยู่รอด มี 2 ประกำร คือ
1.1 ความล้มเหลวด้านคุณค่าจริยธรรม ปัญหาด้านจริยธรรม
คือ กำรตัดสินใจว่ำพฤติกรรมอย่ำงไรจะเป็ นกำรช่วยเหลือหรือทำลำยบุคคลทัง้
ภำยในและภำยนอกองค์กำร ดังนัน้ ผูบ้ ริหำรควรกำหนดพฤติกรรมให้กบั พนักงำน
อย่ำงเหมำะสม
1.2 ความหลากหลายของแรงงานที่เพิม่ ขึ้น
เกิดจำกควำมแตกต่ำงของแรงงำนด้ำนอำยุ เพศ กำรศึกษำ เป็ นต้น ถ้ำสมำชิก
มีลกั ษณะดังกล่ำวเหมือนกันจะมีทศั นคติและพฤติกรรมเหมือนกันแต่ถำ้ มีลกั ษณะ
ต่ำงกันจะมีทศนคติและพฤติกรรมต่ำงกัน
ปัญหาท้าทายสาหรับพฤติกรรมองค์การ(ต่อ)
2.การเปลี่ยนแปลงสูส่ ภาพแวดล้อมของโลก
ควำมท้ำทำยทีต่ อ้ งเผชิญต่อแรงผลักดันทำงด้ำนสังคมและวัฒนธรรม
จะมีมำกขึ้นเมือ่ องค์กำรขยำยกำรดำเนินงำนเขำ้ สู่ระดับโลก จึงทำให้บริษทั
ต้องเผชิญกับค่ำนิยม ควำมเชื่อ และทัศนคติ ทีแ่ ตกต่ำงกันมำกมำย ปัญหำ
ดังกล่ำวเกิดจำกควำมแตกต่ำงของวัฒนธรรมข้ำมชำติทห่ี ลำกหลำย
ปัญหาท้าทายสาหรับพฤติกรรมองค์การ(ต่อ)
3. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำให้กำรติดต่อสือ่ สำรระหว่ำงองค์กำรกับสมำชิกขององค์กำรสำมำรถ
ติดต่อกันได้อย่ำงรวดเร็ว ทำให้วธิ กี ำรทำงำนและพฤติกรรมองค์กำร
เปลีย่ นไป
4. การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างงานกับการจ้างงาน
เกิดจำกกระแสโลกำภิวตั น์ทท่ี ำให้คนทัง้ โลกสำมำรถติดต่อเขำ้ ถึงกันได้
หมด องค์กำรจึงต้องเผชิญกับกำรแข่งขันทำงด้ำนธุรกิจกำรค้ำที่มคี วำม
รุนแรงมำกขึ้นทัง้ จำกภำยในและภำยนอกประเทศ
การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
 สอบ Mid-Term
 สอบ Final
 กำรเข้ำเรียน
 กำรมีส่วนร่วมในห้องเรียน
 นำเสนอรำยงำนและกรณีศึกษำ
(Presentation & Case Study)
35 %
35%
10%
10%
10%
Question 1
Put The Right Man in The Right Job
ใช้คนให้ถกู กับงาน
รูไ้ ด้อย่างไร ?
Question 2
Do Not Judge People from their
Appearance?
อย่าตัดสินคนจากลักษณะภายนอกที่คุณเห็น
รูจ้ กั คนได้อย่างไร ?
คุณเป็ นคนประเภทใด
โง่
ขี้เกียจ
4
1
3
2
ขยัน
ฉลาด
ภูเขานา้ แข็งหรื อก้ อนนา้ แข็งขนาดใหญ่ ท่ ลี อยนา้ อยู่ ?
Question 3
Why first impression is important?
ทาไมความประทับใจแรกจึงสาคัญ ?
ทาอย่างไร ?

similar documents