Nový ob*anský zákoník

Report
Koncepce a systém závazkového
práva.
Tendence vývoje
Přednáška J. Hurdík
Zdroje vývoje konceptu a systému
závazkového práva (právní)
• Historické zdroje (římské právo)
• Národní právní řády ovlivňující obecnou
civilistickou kulturu
• České – slovenské občanské právo
• Evropské právo, které v tomto smyslu zahrnuje
vedle práva ES/EU i projekty rozvoje civilního
práva a je mimořádně významným zdrojem
rozvoje právního myšlení, systému civilního
práva i jednotlivých institutů.
Zdroje vývoje konceptu a systému
závazkového práva (právní)
• Velmi významným vlivem, pohříchu
nedostatečně vnímaným zákonodárci a praxí
práva, jsou tendence faktického vývoje
společenských vztahů směny hodnot, resp.
participace na hodnotách, které by měly mít
bezprostřední nebo alespoň dostatečně
pružně zprostředkovaný odraz ve vývoji práva,
tj. legislativy a aplikační praxe (virtuální
realita, změny paradigmat ek. vztahů..viz dále)
Podoby systémů SP
1. Národní právní řády (osnova IEL)
Model evropského standardu- osnova IEL - zvláštní typy smluv :
1. Agency – jednatelství (obecný typ, není zcela totožný
s mandátem)
2. Bailment - úschova
3. Aleatory contracts – odvážné smlouvy (Gaming and Betting –
sázka a hra, Life Annuity – smlouva o důchodu )
4. Sale (prodej zboží)
5. Hire of Work (smlouva o dílo) and Skill Build. Contract (pouze
smlouvy o výstavbě )
6. Nájem (Lease) - § 2 byt, § 3 obchodní prostory, § 4 zemědělská
držba (agricult. holdings)
Podoby systémů SP
1. Nár. právní řády (osnova IEL) II
7. Vzájemné započtení (mezi zvl. typy smluv!)
8. Suretyship – ručení (mezi zvl. typy smluv!))
9. Pledges – ruční zástava (mezi závazky!)
10.Loan – výpůjčka a půjčka zvlášť,
11. Smlouvy tzv. veřejné (mezi zvl. typy smluv!!!)
12. civilní společnost (civil partnership)
13. Kvazikontrakty – jednatelství bez příkazu
- bezdůvodné obohacení
- plnění nedluhu
Podoby systémů SP
2. CZ/SK závazk. právo de lege lata
Podoby systémů SP
3. CZ záv. de lege ferenda
Český NOZ (text: www.justice.cz):
Systém závazků ze smluv je výsledkem snah být
v mnoha ohledech moderní, uspořádaný a
logicky sledující zejména ekonomický cíl
smluvních typů a subtypů. Současně se opírá o
tradiční základ systému závazkového práva,
který uvádí na vyšší systémovou úroveň.
Podoby systémů SP
3. CZ záv. de lege ferenda II
Český NOZ – zvláštní typy závazků:
- přenechání věci do vlastnictví jiného,
- přenechání věci k užívání jiného,
- pracovní poměr,
- závazky ze schovacích smluv,
- závazky ze smluv příkazního typu,
- zájezd,
- závazky ze smluv o přepravě,
- dílo,
Podoby systémů SP
3. CZ záv. de lege ferenda III
- péče o zdraví,
- kontrolní činnost,
- závazky z bankovních smluv,
- obhospodařování cenného papíru,
- závazky ze zaopatřovacích smluv,
- společnost,
- tichá společnost,
- závazky z odvážných smluv,
- závazky z právního jednání jedné osoby.
(Podrobněji viz dále)
Podoby systémů SP
3. SK závazky de lege ferenda
Podoby systémů SP
4. Evropské projekty záv. práva I
Systém DCFR:
Název: Principles. Definitions and Model Rules of
European Private Law.
Vlastní normativní text je nazván Model Rules a je
členěn:
• Kniha I
Obecná ustanovení
Podoby systémů SP
4. Evropské projekty záv. práva II
• Kniha II
Smlouvy a jiné právní úkony (juridical acts)
Kap. 1 Obecná ustanovení
Kap. 2 Nediskriminace
Kap. 3 Marketing a předsmluvní povinnosti
(duties)
Kap. 4 Vznik (smlouvy)
Kap. 5 Právo odstoupit (withdrawal)
Kap. 6. Zastoupení
Podoby systémů SP
4. Evropské projekty záv. práva III
• Kniha III
Závazky a odpovídající práva
Kap. 1 Obecně
Kap. 2 Plnění
Kap. 3 Následky nesplnění (remedies)
Kap. 4 Pluralita dlužníků a věřitelů
Kap. 5 Převod (transfer) práv a závazků
(jen postoupení pohledávky (assignment) a
převod smluvní pozice (transfer of contractual
Podoby systémů SP
4. Evropské projekty záv. práva IV
• Kniha IV
Zvláštní smlouvy a práva a závazky z nich
vznikající
• Část A. Prodej (Sales)
Kap. 1 Oblast užití a obecná ustanovení
Kap. 2 Závazky prodávajícího
Kap. 3 Závazky kupujícího
Kap. 4 Následky vad (remedies)
Kap. 5 Přechod rizika
Podoby systémů SP
4. Evropské projekty záv. práva V
• Část B. Nájem zboží (Lease of goods)
Kap. 1 Oblast užití a obecná ustanovení
Kap. 2 Doba nájmu
Kap. 3 Závazky pronajímatele
Kap. 4 Následky vad (remedies) na straně
nájemce
Kap. 5 Závazky nájemce
Kap. 6 Následky vad (remedies) na straně
nájemce
Podoby systémů SP
4. Evropské projekty záv. práva VI
• Část C. Služby
Kapitoly 1-2 obsahují úpravu obecnou a dále:
Kap. 3 Construction (stavba)
Kap. 4 Processing (Podle Rabana: projektová
činnost ?asi podle definice naše smlouva o dílo?)
Kap. 5 Storage (úschova- skladování),
Kap. 6 Design!
Kap. 7 Information and advice (Informace a
rada)!
Podoby systémů SP
4. Evropské projekty záv. práva VII
• Část D. Příkaz (mandate)
Kap. 1 Obecná ustanovení
Kap. 2 Hlavní závazky mandanta
Kap. …
• Část E. Obchodní zastoupení, franšíza a
distribuce (distributorship)
Kap. …
• Část F. Půjčky (loans)
Podoby systémů SP
4. Evropské projekty záv. práva VIII
• Část G. Osobní zajištění (ručení)
Kap. 1 Společná ustanovení
Kap. 2 Závislé osobní zajištění
Kap. 3 Nezávislé osobní zajištění
Kap. 4 Zvláštní pravidla pro osobní zajištění
spotřebitelů
!Nejde o ručení ve smyslu českého obč. zák.
Rozdíly:
- dvojí typ osobního zajištění (+existence
Podoby systémů SP
4. Evropské projekty záv. práva IX
• Kniha V
Dobrovolné zasahování do záležitostí jiného
(Benevolent intervention in another´s afairs)
• Kniha VI
Mimosmluvní závazky vznikající ze škody
způsobené jinému
• Kniha VII
Bezdůvodné obohacení
Systematika závazkového práva podle
nového obč. zákoníku I
•
•
•
•
•
Část první – obecná část
Část druhá – rodinné právo
Část třetí – absolutní majetková práva
Část čtvrtá – relativní majetková práva
Část pátá ustanovení společná, přechodná a
závěrečná
Systematika závazkového práva podle
NOZ II
• Hlava I Obecná ustanovení o závazcích
–
–
–
–
–
–
–
–
Díl 1 Vznik závazků a jejich obsah
Díl 2 Smlouva
Díl 3 Obsah závazků
Díl 4 Zvláštní ustanovení o smlouvách uzavíraných se
spotřebitelem
Díl 5 Společné dluhy a pohledávky
Díl 6 Změny závazků
Díl 7 Zánik závazků
Díl 8 Zajištění a utvrzení závazků
Systematika závazkového práva podle
NOZ III
• Hlava II
– Díl 1 Převedení věci do vlastnictví jiného (darování, koupě,
směna)
– Díl 2 Přenechání věci k užití jinému (výprosa, výpůjčka,
nájem, pacht, licence, zápůjčka, úvěr)
– Díl 3 Pracovní poměr
– Díl 4 závazky ze schovacích smluv (úschova, skladování)
– Díl 5 Závazky ze smluv příkazního typu (příkaz,
zprostředkování, komise, zasílatelství, obchodní
zastoupení)
Systematika závazkového práva podle
NOZ IV
• Hlava II – pokračování
– Díl 6 Zájezd
– Díl 7 Závazky ze smluv o přepravě (přeprava osob a
věcí, provoz dopravního prostředku)
– Díl 8 Dílo (vč. stavba jako předmět díla, díla s
nehmotným výsledkem)
– Díl 9 Péče o zdraví
– Díl 10 Kontrolní činnost
– Díl 11 Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso
Systematika závazkového práva podle
NOZ V
• Hlava II – pokračování
– Díl 12 Závazky ze zaopatřovacích smluv (důchod,
výměnek)
– Díl 13 Společnost
– Díl 14 Tichá společnost
– Díl 15 Závazky z odvážných smluv (pojištění, sázka,
hra, los,
– Díl 16 Závazky z právního jednání jedné osoby
(veřejný příslib, slib odškodnění)
Třídění závazkových vztahů v režimu
NOZ
• Podle subjektů
• Podle předmětu a obsahu
Třídění závazků podle subjektů
•
•
Jednoduché
Společné
–
–
–
–
–
–
Dílčí
Solidární
Solidárně nedílné
Vícestranné
Ve prospěch třetí osoby (§ 1756-1757)
K tíži třetích osob (smlouva o plnění třetí osoby § 1758) závazek k přímluvě, event. náhrada
škody
Závazky dílčí a solidární
• Dílčí – mechanické spojení dvou nebo více
závazků různých dlužníků nebo věřitelů zásada - §
1850
• Solidarita pasivní – více dlužníků má témuž
věřiteli splnit tentýž dluh společně a nerozdílně § 1851-1855. Vzniká ze smlouvy, ze zákona nebo
rozh. soudu - § 1850/1. Domněnka solidarity u
společně zavázaných podnikatelů - § 1854
• Solidarita aktivní – více věřitelů může od téhož
dlužníka požadovat společně a nerozdílně tutéž
pohledávku - § 1856-1857 – titul?
Třídění závazkových vztahů podle
předmětu a obsahu I
• S plněním dělitelným a nedělitelným
o Totéž plnění - § 1847 (nemusí jít o solidaritu ani o
dělitelnost-správa dluhu a pohl.- zásady spoluvlastnictví)
o Nedělitelné plnění § 1848-1849
o Dělitelné plnění - § 1850
• S plněním zastupitelným a nezastupitelným
• S plněním jednotlivě a druhově určeným
• S plněním alternativně určeným - § 1905-1907
• alternativa facultas
• Synallagmatické (např. § 1781) a asynallagmatické
(funkcionální synallagma - § 1890)
Třídění závazkových vztahů podle
předmětu a obsahu II
• S plněním peněžitým a nepeněžitým
• S plněním částečným - § 1909
• S plněním ve splátkách – § 1910 ztráta výhody
splátek
• Jistina, úroky a náklady spojené s uplatněním
pohledávky - § 1911
Změny ekonomických vztahů
významné pro právo
• Nová podoba kapitalismu (industriálníkulturní)
• Vznik beztížné ekonomiky
• Vlastnictví (Crawford McPherson)
exkluzivní – inkluzivní - acces
• Závazkové vztahy: změny předmětu (styl,
zážitky..); přesuny mezi prvky(subjektpředmět); sítě namísto směny; flexibilita
Výzvy pro (závazkové) právo I
• Systémově strukturní
• Zachycení virtuality
Právo nereaguje dostatečně pružně – důsledky:
• Volání po změně zdroje práva (B.Oppetitflexibilita)
• Ztráta vlivu národních právních řádů
• Důsledkem lex contractus, autoregulace –
ztráta vlivu tradičního práva
Výzvy pro (závazkové) právo II
• na jedné straně ustupuje zájem na
dlouhodobých či trvalých vztazích, zejména
k hmotným předmětům směrem ke vztahům
odvozeným, tj. nájmu, leasingu, franšízy,
obecně licenčních smluv aj.,
• na druhé straně vývoj od jednoduchých vztahů
koupě a prodeje k dlouhodobým vazbám
• systém složitých vazeb bez opory v typologii
právních vztahů de lege lata.
Výzvy pro (závazkové) právo III
• V nové době se spontánně prosazují:
dynamika, rychlost, flexibilita. Tomu
neodpovídá povaha majetkových vztahů,
založených na vlastnickém právu s jeho
tradičně chápaným vyhraněním vůči
nevlastníkům, s jeho imanentním
konzervatismem směřujícím ke stabilitě,
strnulosti vlastnické struktury, ale ani
mechanismy ochrany těchto vztahů.
Výzvy pro (závazkové) právo IV
• Mimořádné zrychlení a současně mimořádné
flexibility a variability dosáhl celý komplex
finančního trhu, tj. právní vztahy, jejichž
předmětem jsou peníze a které se v tomto směru samy
stávají zbožím, včetně jejich nejrůznějších a stále se množících a
komplikovanějších derivátů. Právně právní vztahy realizované na finančním
trhu dosáhly takové rychlosti současně jsou téměř stoprocentně
přeneseny do sféry hyperprostoru, dosahují obratu, který lze
demonstrovat údajem, podle něhož jen finanční sítí New Yorku proudí
každé dva týdny peníze odpovídající výši ročního úhrnného ekonomického
produktu celého světa. 1)
Výzvy pro (závazkové) právo V
• Peníze se tak staly z pomocného prostředku, případně
z jednoho z objektů ekonomické směny a ergo soukromoprávních vztahů
samoúčelem, svým vlastním cílem, kterému se podřizují i
osoby s jejich statusy a jejich zájmy. Peníze se staly všudypřítomným
institutem, přinášejícím své vlastní zisky, nepotřebujícím jiné zboží než
sebe sama a figurujícím stále více na obou stranách právního vztahu jako
jeho objekty. Rychlost jejich směny vyplývá z faktu, že
• peníze byly odhmotněny, staly se informací,
nanejvýš abstraktním symbolem.
Výzvy pro (závazkové) právo VI
• To umožnilo v prostředí elektronických telekomunikačních prostředků
dosáhnout takové rychlosti
realizace právních
vztahů, v nichž se peníze jako objekty a současně vlastní cíl vztahů
pohybují rychlostí aproximativně blízkou fungování počítačových systémů.
Ztrácí se tím možnost kontroly kauzality
právních vztahů, čím dál větší počet takových právních vztahů
probíhá prakticky v témže reálném čase. Tento vývoj stále pokračuje a je
stále obtížnější jej podřídit kontrole soukromého práva, které se ukazuje
jako stále více konzervativnější a stále více retardující faktor ve vztahu
k rychlosti a pružnosti sociálně ekonomické reality.
• Spolu s jevy popsanými výše se symboly
společenských
vztahů nové doby stávají abstraktnost,

similar documents