Assistansersättningsutredningen

Report
Ersättningen för personlig
assistans
 Assistansersättningsutredningen
 Kommunernas roll som utförare
 Personlig assistans enligt LSS
 Kostnadsutveckling
Budgetdagarna 2014
2014-03-04
1
Peter Sjöquist
Personlig assistans
En insats med två huvudmän
Personlig assistans enligt SFB
FK ansvarar gränsen minst 20 tim/vecka i grundläggande behov
Kommunerna medfinansierar första 20 tim/vecka
Staten fastställer en schablonersättning
Personlig assistans enligt LSS
Kommunerna ansvarar gränsen max 20 tim/vecka i
grundläggande behov ingen gräns för totalt antal timmar
Kommunerna finansierar insatsen
2014-03-04
2
Assistansersättningsutredningen
gäller personlig assistans enl SFB
Direktiv:
1. Beskriva för och nackdelar med nuvarande
konstruktion av timersättningen och bedöma om
nivån på ersättningen är anpassad till kostnaden
2. Föreslå hur ersättningen kan utformas
3. Konsekvenserna av att merkostnader för sjuklön
omfattas av assistansersättningen
4. Ska ersättning kunna lämnas till brukaren för
arbetsledning av egna assistenter
2014-03-04
3
Assistansersättningsutredningen
gäller personlig assistans enl SFB
1.
Beskriva för och nackdelar med nuvarande konstruktion av
timersättningen och bedöma om nivån på ersättningen är
anpassad till kostnaden för olika kategorier av utförare
Konstruktionen:
 Schablonersättning kvar
 Stora skillnader i andel OB tid. Differentiering utifrån
andel assistanstid på OB tid, två nivåer. Tre olika
förslag på nivåer
 Förhöjd ersättning kvar (max 12 %)
2014-03-04
4
Assistansersättningsutredningen
1.
Beskriva för och nackdelar med nuvarande konstruktion av
timersättningen och bedöma om nivån på ersättningen är
anpassad till kostnaden för olika kategorier av utförare
Ersättningsnivån:
Bedömning 20 kr/tim för hög 2013 (ca 7 %)
Orsaker:
Arbetstidsmått för heltid, skillnad privata och kommunala
avtal.
För höga uppräkningar i förhållande till faktiska
löneökningar under vissa perioder
2014-03-04
5
Assistansersättningsutredningen
gäller personlig assistans enl SFB
Ersättningsnivån:
Olika drivkrafter för utförarkategorierna
Basansvaret för utförandet
Olika villkor för anställda
Hur uppnår man konkurrensneutralitet
2014-03-04
6
Assistansersättningsutredningen
Nettokostnader i RS 2012 MKr
Personlig asistans
3 694
Ersättning FK 20 tim SFB
Intäkt FK personlig assistans
4 527
8 344
Uppdelning personlig assistans
Personlig assistans enl LSS
Basansvar merkostnader sjuklön mm.
Restpost
MKr
2 005
450
1 239
Antal timmar per år kommunal utförare Ca 40 Miljoner
Merkostnad per timme kr
31,0
Merkostnad i % av schablon
11%
2014-03-04
7
Assistansersättningsutredningen
Varför är kommunerna så mycket dyrare än andra utförare ?
Basansvaret för utförande –Kommunerna kan inte tacka nej till någon
brukare
Bättre avtal för anställda (centralt och lokalt)
Arbetstid
37 tim/vecka mot 40 tim/vecka för privata
Jouravtal
Hälften jourersättning hälften lön i kommuner
endast jourersättning i företag
Timkostnadskalkylen bygger på grundlön per timme
3 tim skillnad i arbetstid per vecka sänker
timkostnaden med 5 %
2014-03-04
8
Assistansersättningsutredningen
Varför är kommunerna så mycket dyrare forts ?
Vad styr lönesättning månads- eller timlön
Hur ser kopplingen mellan arbetstid och brukartid ut,
olika för privata företag, kooperativ och kommuner ?
Högre bemanning av arbetsmiljöskäl
2014-03-04
9
Assistansersättningsutredningen
Varför är kommunerna så mycket dyrare forts ?
Drivkraften att klara verksamheten på schablonersättningen?
Kommuner: Assistans kommer från hemtjänst och styrs på
liknande sätt, ingen uppföljning per brukare ?
Företag:
Utgår från ersättningen och önskvärd marginal
lönekostnaden ses som rörlig
Högre ambitioner gällande heltid och fast anställda
(politisk påverkan) hos kommuner och kooperativ
2014-03-04
10
Assistansersättningsutredningen
Övriga frågor:
Sjukersättningen bör inordnas i schablonen små företag
problemet – samma problem för hela arbetsmarknaden, ökad
schablon med 2,66 kr/tim
Relationen mellan brukaren och utföraren
krav på skriftliga avtal, miniminivå för innehållet
En brukare ska inte kunna anställas som arbetsledare för egna
assistenter
2014-03-04
11
Personlig assistans enl SFB
Antal brukare per anordnarkategori
Trots högre kostnader förlorar kommunerna marknadsandelar
Är möjligheten att skattefinansiera (via kommunen)
en hämsko på utvecklingen
2014-03-04
12
Personlig assistans enl LSS
Kundval obligatoriskt
Kommunen bestämmer ersättningsnivån, skälig
ersättning
Många använder statliga schablonen
Flera kommuner har sänkt ersättningen senaste åren
lägsta 208 kr/tim, olika typer på differentiering finns
2014-03-04
13
Personlig assistans enl LSS
Viktigt med transparens samma insats som FK beviljar
Antalet har ökat sedan en dom 2009 om
grundläggande behov, men ingen dramatisk ökning
(16 % på 3 år)
Ökat timantal medel 36 tim/vecka
2014-03-04
14
Personlig assistans
Hur agerar kommunerna?
Upphandling av basansvar enligt LOU eller LOV, sänker kostnaden
Motverkande effekt i LSS-utjämningen
Pressar kostnaderna?
Lokala avtal svåra att ändra
Individuell redovisning en metod för bättre kontroll- koppling till
basansvaret
2014-03-04
15
LSS 20 år hur ser utvecklingen ut
2014-03-04
Insats
Daglig verksamhet
Boende, vuxna
Kontaktperson
Korttidsvistelse
Ledsagarservice
Personlig assistans enl LSS
Avlösarservice
Korttidstillsyn
Boende, barn
Totalt
Antal verkställda beslut
2006 2012 Utveckling 06-12
24,2%
25 845 32 105
17,1%
20 927 24 507
12,5%
17 447 19 635
-7,5%
10 528 9 742
-9,2%
9 654 8 765
5,4%
3 698 3 896
-0,3%
3 451 3 442
-2,2%
4 893 4 784
-1,2%
1 240 1 225
10,7%
97 683 108 101
Antal personer
med insats
55 800 64 227
16
15,1%

similar documents