DSI 300 ข้อ

Report
การใช้ค่มู อื การประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
แรกเกิด – 5 ปี (สาหรับบุคลากรสาธารณสุข)
Macquarie University
วัตถุประสงค์ของคู่มือส่งเสริมพัฒนาการ
1. เพือ่ ค้นหาและเฝ้ าระวังปั ญหาพัฒนาการ
2. เพือ่ จัดโปรแกรมการสอนเด็กเป็ นรายบุคคล
3. เพือ่ ติดตามความก้าวหน้าของพัฒนาการและ
เป็ นแนวทางในการวางแผนการสอนขัน้ ต่อไป
คู่มือการส่ งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี
ประกอบด้วย :
1. คู่มือแนะนาการใช้ 1 เล่ม
2. คู่มือทดสอบและฝึ กทักษะแบ่งตามช่วงอายุ
1 เล่ม
คู่มือฯแบ่งพัฒนาการเป็ น 5 ด้าน
1. การเคลือ่ นไหว (Gross Motor : GM)
2. การใช้ กล้ ามเนือ้ มัดเล็ก/สติปัญญา
(Fine Motor : FM)
3. ความเข้ าใจภาษา (Receptive Language : RL)
4. การใช้ ภาษา (Expressive Language : EL)
5. การช่ วยเหลือตนเอง/สั งคม
(Personal Social : PS)
คู่มือฯแบ่งพัฒนาการเป็ น 2 ส่วน
แบบทดสอบเพือ่ การ
คัดกรอง มีทงั้ หมด 50 ข้อด้านละ
10 ข้อ
แบบประเมินพัฒนาการเด็ก มีทงั้ หมด300ข้อ ด้านละ
60 ข้อ
พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 6 ขัน้ ตอน
6. การถีบจักรยาน 3 ล้อ
5. การกระโดด
4. ทักษะการเล่นบอล
3. บันไดและการปี นป่ าย
2. การทรงตัว การเดิน การวิ่ง
1. เตรียมเดิน
3ด. 6ด.
9ด. 12ด.
15ด.
18ด. 2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
พัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็ก/สติปญั ญา 10 ขัน้ ตอน
10. การคัดเลือกวัตถุและรูปภาพ
9. การจับคู่และการแยกประเภทของวัตถุและรูปภาพ
8. การแก้ปัญหาและการต่อภาพปริศนา
7. ทักษะการใช้หนังสือ
6. การวาดภาพ
5. การใช้มือ
4. การวางหรือใส่สง่ิ ของลงภาชนะ
3. การอยู่คงที่ของวัตถุ
2. การหยิบจับสิง่ ของ
1. การมอง
3ด.
6ด. 9 ด. 12ด. 15ด. 18ด. 2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
พัฒนาการด้านความเข้าใจภาษา 6 ขัน้ ตอน
6. ทาตามคาสัง่ เกีย่ วกับไวยากรณ์
เช่น ของฉัน ของเธอ
5. ทาตามคาสัง่ เกีย่ วกับตาแหน่งที่อยู่
เช่น บน ใต้
4. ทาตามคาสัง่ เกีย่ วกับลักษณะของสิง่ ของ เช่น
เล็ก ใหญ่
3. การเลือกระหว่างของหลายอย่าง วัตถุกบั ภาพ
2. การตอบสนองต่อท่าทาง หรือทาตามคาสัง่ ง่ายๆ
1. การฟั งและความสนใจ
3ด.
6ด.
9ด.
12ด.
18ด.
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
พัฒนาการด้านการใช้ภาษา 5 ขัน้ ตอน
5. การใช้ไวยกรณ์
4. ระดับเสียงและความชัดเจนในการพูด
3. พูดคาที่มีความหมาย คาพยางค์เดียว วลี ประโยค
2. การเลียนเสียง การเลียนแบบการกระทา
1. การเปล่งเสียง การเปล่งเสียงโต้ตอบ การพูดตอบ
3ด.
6ด. 9ด. 12ด. 15ด. 18ด. 2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเอง/สังคม
5 ขัน้ ตอน
5. ทาความสะอาดร่างกาย
4. การขับถ่าย
3. การแต่งตัว
2. การกินอาหารและดืม่ นา้
1. ทักษะทางสังคมและการเล่น
3ด.
6ด. 9ด.
12ด. 15ด. 18ด.
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
หลักการส่งเสริมพัฒนาการ
1. ประเมินพัฒนาการแรกรับ
- การทดสอบเพือ่ การคัดกรอง
- ประเมินพัฒนาการอย่างละเอียด
2. สรุปผลการประเมินพัฒนาการ
3. วางแผนการสอนระยะยาว
4. วางแผนการสอนระยะสัน้
5. สอนตามแผนการสอนระยะสัน้
6. ประเมินความก้าวหน้า
ขัน้ ตอนการประเมินพัฒนาการเด็ก
1. การทดสอบเพือ่ การคัดกรองเพือ่ หา จุดเริม่ ต้น ในการ
ประเมินพัฒนาการอย่างละเอียด
2. การประเมินพัฒนาการอย่างละเอียดเพือ่ ประโยชน์ในการ จัด
โปรแกรมการสอน เด็กเป็ นรายบุคคล
หลักการทดสอบเพือ่ การคัดกรอง
1. คานวณอายุจริงของเด็ก
2. หาจุดเริม่ ต้นของอายุพฒ
ั นาการแต่ละด้านที่จะคัดกรอง
วิธีการ - สอบถามพ่อแม่/ผูเ้ ลี้ยงดูโดยใช้คาถาม
ทัว่ ไป หรือถามตามหัวข้อพัฒนาการใน
แบบคัดกรอง
- สังเกตการเล่นของเด็ก
3. ทดสอบพัฒนาการทีละด้าน จากจุดเริม่ ต้นของอายุพฒ
ั นาการที่จะคัด
กรอง
4. หยุดทดสอบในพัฒนาการด้านนัน้ เมื่อเด็กทาไม่ได้
วิธีคานวณอายุเด็ก
เริ่มจาก วัน เดือน และปี โดยเอาวันที่ทาการทดสอบเป็ นตัวตัง้ วัน
เดือนปี เกิดเด็กเป็ นตัวลบ ถ้ าวันตัวตัง้ จานวนน้ อยกว่ าให้ ยืมที่เดือนมา 1
เดือน ( 30 วัน )
ถ้ าตัวตัง้ เดือนน้ อยกว่ าตัวลบ ให้ ยืมที่ ปี 1 ปี ( 12 เดือน )
ตัวอย่ าง 1
ปี
เดือน
วัน
6
2557
5 + 12
21
วันที่ทำกำรทดสอบ
2553
8
10
วันเดือนปี เกิด
3
7
11
เด็กอายุ
หลักการทดสอบเพือ่ การคัดกรอง
1. ในขณะทดสอบ ต้องไม่ให้ความช่วยเหลือ หรือ ชี้แนะเด็ก
2. กรณีเด็กไม่ให้ความร่วมมือในการทดสอบ
- ให้พ่อแม่หรือผูเ้ ลี้ยงดู เป็ นผูท้ ดสอบ
- ซักถามพ่อแม่ หรือ ผูเ้ ลี้ยงดู
ตัวอย่างการทดสอบเพือ
่ การคัดกรอง
ื่ ด.ญ. แพรว อายุ 5 ปี 2 เดือน
ชอ
ด้าน GM
อายุ 2 ปี
27. วิง่ เต็มฝ่ าเท ้าไปข ้างหน ้า 2 เมตร
อายุ 3 ปี
้
39. เดินบนเสนตรงกว
้าง 5 ซม. ได ้ 3 เมตร
+
-
ตัวอย่างการทดสอบเพือ
่ การคัดกรอง
ด้าน FM
อายุ 3 ปี
32. เลียนแบบการวาดรูปวงกลม
อายุ 4 ปี
46. วาดรูปคนทีม
่ ส
ี ว่ นของร่างกาย 3 สว่ น
+
-
ตัวอย่างการทดสอบเพือ
่ การคัดกรอง
ด้าน RL
อายุ 3 ปี
32. เลือกวัตถุขนาดใหญ่
+
อายุ 4 ปี
47. วางวัตถุไว ้ข ้างหน ้า ข ้างหลัง ข ้าง ๆ ห่าง ๆ
ข ้างบน และข ้างใต ้ ตามคาสงั่
-
ตัวอย่างการทดสอบเพือ
่ การคัดกรอง
ด้าน EL
อายุ 3 ปี
32. พูดตอบรับและปฏิเสธ
อายุ 4 ปี
ื่ จริงและนามสกุลเต็มได ้
43. บอกชอ
+
-
ตัวอย่างการทดสอบเพือ
่ การคัดกรอง
ด้าน PS
อายุ 2 ปี
30. ไม่ร ้องไห ้เมือ
่ แยกจากแม่
+
อายุ 3 ปี
44. ถอดกระดุมขนาดใหญ่ 2 ซม.ได ้ 3 เม็ด -
สรุปการคัดกรองเพือ
่ การทอสอบ
+
(ข้อสูงสุดทีเ่ ด็กทาได้)
ด้าน GM
ด้าน FM
ด้าน RL
ด้าน EL
ด้าน PS
27
32
32
32
30
(ข้อแรกทีเ่ ด็กทาไม่ได้)
39
46
47
43
44
หลักการประเมินพัฒนาการอย่างละเอียด
1. ประเมินพัฒนาการอย่างละเอียด จะประเมินต่อ
จากข้อสูงสุดที่เด็กทาได้ในการทดสอบเพือ่
คัดกรอง ในพัฒนาการแต่ละด้าน จนกระทัง่ ถึง
ข้อแรกที่เด็กทาไม่ได้
2. ประเมินพัฒนาการทีละด้านจนครบ 5 ด้าน
หลักการประเมินพัฒนาการอย่างละเอียด
3. ในขณะทดสอบ ต้องไม่ให้ความช่วยเหลือหรือ ชี้แนะเด็ก
4. กรณีเด็กไม่ให้ความร่วมมือในการทดสอบ
- ให้พ่อแม่หรือผูเ้ ลี้ยงดู เป็ นผูท้ ดสอบ
- ซักถามพ่อแม่ หรือ ผูเ้ ลี้ยงดู
การประเมินพัฒนาการละเอียด
 จากกรณี ตว
ั อย่าง
ด้าน ดังนี้
GM
FM
RL
EL
PS
จะประเมินพัฒนาการละเอียดแต่ละ
เริม
่ ที่
เริม
่ ที่
เริม
่ ที่
เริม
่ ที่
เริม
่ ที่
28 - 38
33 - 45
33 - 46
33 - 42
31 - 43
ตัวอย่างการประเมินพัฒนาการอย่างละเอียด
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปญ
ั ญา ประเมินทีข
่ อ
้ 33 -45
อายุ 2-3 ปี ( หน้า 63 เล่มฟ้ า)
33
34
35
36
หมวด 5 การใช้มือ
ร้อยลูกปัดขนาดกลางได้ 4 เม็ด
ตัดหรือเล็มด้วยกรรไกร
หมวด 4 การวางสิง่ ของหรือใส่สงิ่ ของในภาชนะ
ต่อก้อนไม้สเี่ หลีย่ มลูกบาศก์เป็ นหอสูงได้ 8 ก้อน
หมวด 7 ทักษะการใช้หนังสือ
ชี้รายละเอียดของภาพในหนังสือ
+
+
+
ตัวอย่างการประเมินพัฒนาการอย่างละเอียด
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปญ
ั ญา ประเมินทีข
่ อ้ 33 -45
อายุ 3-4 ปี
37
38
39
40
หมวด 8 การแก้ปญ
ั หาและการต่อภาพปริศนา
ประกอบชิน
้ ส่วนของรูปภาพทีต
่ ดั ออกเป็ นส่วนๆ 8 ชิน
้ ได้
เลียนแบบการสร้างสะพาน
วางก้อนไม้สเี่ หลีย่ มลูกบาศก์จานวน 5 ก้อนทีม
่ ีขนาดต่างๆ
กัน เรียงตามลาดับ
หมวด 9 การจับคูแ
่ ละแยกประเภทของวัตถุและรูปภาพ
จับคูร่ ูปภาพ(9 ตัวเลือก)
+
+
+
+
ตัวอย่างการประเมินพัฒนาการอย่างละเอียด
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปญ
ั ญา ประเมินทีข
่ อ้ 33 - 45
อายุ 3-4 ปี
41
42
43
44
45
หมวด 10 การคัดเลือกวัตถุและรูปภาพ
จับคูส่ ี (4 ตัวเลือก)
แยกสีได้ 4 สี (4 ตัวเลือก)
เลือกสีได้ 4 สี (4 ตัวเลือก)
หมวด 6 การวาดภาพ
เลียนแบบวาดรูปเครือ
่ งหมายบวก
เลียนแบบวาดรูปตัววี
+
+
+
+
28
การสรุปผลการประเมินพัฒนาการ
นาผลการประเมินพัฒนาการอย่างละเอียดที่เด็กทาได้ มาคิด
อายุพฒ
ั นาการ โดยให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน
29
วิธีการให้คะแนน
1 . ให้คะแนนโดยอัตโนมัตกิ บั ทุกข้อ ก่อนข้อที่เริม่ ต้น
ประเมินพัฒนาการอย่างละเอียด
2. นับคะแนนข้อที่ทาได้หลังเสร็จสิ้นการประเมิน
พัฒนาการอย่างละเอียด
3. รวมคะแนนทัง้ หมดเป็ นอายุพฒ
ั นาการ(คะแนนข้อ1
และ 2 รวมกัน)
30
การนับอายุพฒ
ั นาการ
คะแนนก่อนประเมินพัฒนาการอย่างละเอียด …… คะแนน
คะแนนหลังการประเมิน ฯ
…… คะแนน
รวม = …… คะแนน
ประมาณการอายุพฒ
ั นาการด้าน…….ได้ ……ปี …… เดือน
31
กิจกรรมนับอายุพฒ
ั นาการ

จากกรณีตวั อย่าง ให ้ผู ้อบรมนับอายุพัฒนาการจากการ
ประเมินพัฒนาการอย่างละเอียด
32
การนับอายุพฒ
ั นาการ
คะแนนก่อนประเมินพัฒนาการอย่างละเอียด 32 คะแนน
คะแนนหลังการประเมิน ฯ
11 คะแนน
รวม = 43 คะแนน
ประมาณการ อายุพฒ
ั นาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาได้
3 ปี 7 เดือน
33
ตัวอย่างการประเมินพัฒนาการอย่างละเอียด
ด้านการเคลือ่ นไหว ประเมินที่ขอ้ 28 - 38
อายุ 2-3 ปี ( หน้า 32 เล่มฟ้ า )
28
29
30
31
หมวด 2 การทรงตัว การเดิน การวิง่
ยืนบนปลายเท้าได้นาน8วินาที
เดินก้าวเท้าสลับบนไม้กระดานกว้าง20ซม.ได้ 3ม.
หมวด 3 การวางสิง่ ของหรือใส่สงิ่ ของในภาชนะ
้ บันได โดยใช้มือข้างมือจับราวบันได และพักเท้า
เดินขึน
ทัง้ 2ข้างในแต่ละขัน
้
้ บันได โดยใช้มือข้างมือจับราวบันได และพักเท้า
เดินขึน
ทัง้ 2ข้างในแต่ละขัน
้
+
+
+
34
ตัวอย่างการประเมินพัฒนาการอย่างละเอียด
ด้านการเคลือ
่ นไหว ประเมินทีข
่ อ้ 28 - 38
อายุ 2-3 ปี ( หน้า 32 เล่มฟ้ า )
32
33
34
35
หมวด 4 การเล่นลูกบอล
เหวีย่ งขาข้างหนึ่งไปข้างหลังก่อนเตะลูกบอล
้ เหนือไหล่เหวีย่ งไปข้างหลัง
ขว้างลูกบอลโดยยกแขนขึน
หมวด 5การกระโดด
กระโดด2เด็กไว้ทง้ ั 2ข้างาพร้อมกันลงจากแท่งไม้หรือ
บันไดขัน
้ สุดท้ายโดยจับมือเด
กระโดดอยูก
่ บั ทีไ่ ด้
+
+
35
ตัวอย่างการประเมินพัฒนาการอย่างละเอียด
ด้านการเคลือ
่ นไหว ประเมินทีข
่ อ้ 28 - 38
อายุ 2-3 ปี ( หน้า 32 เล่มฟ้ า )
36
37
38
หมวด 6ถีบจักรยาน
ถีบจักรยานสามล้อแต่ยงั ใช้เท้ายันพื้นเมือ
่ เลี้ยว
หมวด 2 การทรงตัว การเดิน การวิง่
ผลักและลากของขนาดใหญ่ไปข้างหน้า ถอยหลังและไป
ข้างๆได้
เดินด้วยปลายเท้าได้ไกล 3เมตร
+
-
-
36
การนับอายุพฒ
ั นาการ
คะแนนก่อนประเมินพัฒนาการอย่างละเอียด 27 คะแนน
คะแนนหลังการประเมิน ฯ
6 คะแนน
รวม = 33 คะแนน
ประมาณการ อายุพฒ
ั นาการด้าน การเคลือ่ นไหวได้ 2 ปี 9
เดือน
37
กราฟพัฒนาการ
วัตถุประสงค์ เพือ่
- รายงานพัฒนาการแรกรับ
- รายงานความก้าวหน้าของเด็กทุกรอบการ
ประเมิน
38
กราฟพัฒนาการ
วิธีการ
- นาจานวนข้อที่เด็กทาได้จากการประเมินพัฒนาการละเอียด
ในแต่ละด้าน(อายุพฒ
ั นาการแต่ละด้าน) บันทึกไว้ในแกน
พัฒนาการแต่ละด้านที่กาหนดไว้ให้ครบทัง้ 5 ด้าน
- ลากเส้นประเพือ่ แสดงอายุจริงของเด็ก
- บันทึกวันที่ ที่ทากราฟทุกครัง้
- ใช้สที ่ีแตกต่างกันในการลากเส้นกราฟแต่ละครัง้
39
กิจกรรม
การสรุปผลการประเมินพัฒนาการ

จากกรณีตวั อย่าง ให ้ผู ้อบรมสรุปผลการประเมิน
ี ้ าเงิน)หน ้า 1
พัฒนาการลงในกราฟในคูม
่ อ
ื ฯ(สน
40
สรุปผลการประเมินพัฒนาการ
อายุจริง
5 ปี
4 ปี
X
วันที่ทดสอบ
3.7 ปี
1. ...................................
3 ปี
2. ..................................
2 ปี
1ปี
0 ปี
GM
FM
RL
EL
PS
41
ตัวอย่างกราฟสรุ ปผลการทดสอบพัฒนาการ
อำยุจริ ง 3.8 ปี
อำยุจริ ง 3.3 ปี
2.9 ปี
2.7 ปี
1.9 ปี
1.2 ปี
1.6 ปี
1.2 ปี
0.6 ปี
การเคลื่อนไหว
อายุพฒั นาการ
อายุจริ ง
อายุพฒั นาการ
อายุจริ ง
การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา
การเข้าใจภาษา
0.9 ปี
0.8 ปี
0.3 ปี
การใช้ภาษา
การช่วยเหลือตัวเอง
และสังคม
แผนการสอน
ประกอบด้วย :
1. แผนการสอนระยะยาว
2. แผนการสอนระยะสัน้
43
แผนการสอนระยะยาว
o เป็ นการวางเป้าหมายการสอนทุกด้านในระยะยาว(3
-6
เดือน) โดย
- คัดเลือกหัวข้อที่เด็กไม่ผ่านการประเมินในแต่ละหมวดมา
o วางแผนเพือ่ กาหนดเป็ นเป้าหมาย ด้านละ ประมาณ 4 ข้อ(ตาม
แบบฟอร์มในคู่มือฯเล่มสีนา้ เงินหน้า 2)
- ระบุปัญหาพฤติกรรมของเด็ก
44
แผนการสอนระยะสัน้

เป็ นการวางแผนการสอนแต่ละด้านในระยะสัน้ (ประมาณ 2
สัปดาห์) โดย
- ดึงหัวข้อที่เด็กไม่ผ่านการประเมินในแต่ละหมวดตามแผน
ยาวมาเป็ นหัวข้อการสอนในแต่ละวัน (ตามแบบฟอร์มในคู่มือ
ฯเล่มสีนา้ เงินหน้า 3)
45
การเขียนแผนการสอนระยะสัน้
ประกอบด้วย :
หัวข้อการสอนที่เลือกเป็ นแผนการสอนระยะสัน้
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอนแต่ละข้อ ซึง่ ผูส้ อนต้อง
ระบุชนิด ขนาดและสี ตลอดจนลักษณะพิเศษ อืน่ ๆ
ชัดเจนที่สดุ
- วิธีการ คือ
คาสัง่ ที่ผูส้ อนใช้ในการสอนเด็ก ในแต่ละข้อซึง่
ต้องระบุให้ชดั เจน
- การเสริมแรง คือ การให้สง่ิ ที่เด็กชอบเมื่อเด็กทาได้และทาให้เด็ก
อยากทาพฤติกรรมนัน้ อีก
- วัตถุประสงค์ คือ
- อุปกรณ์ คือ
กิจกรรมการเขียนแผนการสอนระยะยาวและสัน้

จากกรณีตวั อย่าง ให ้ผู ้อบรมเขียนแผนการสอนระยะยาว
ั ้ (ลงในแบบฟอร์มในคูม
ี ้ าเงินหน ้า 2-3)
และสน
่ อ
ื ฯเล่มสน
47
ตัวอย่างการเขียนแผนการสอนระยะยาว
(จากกรณีตวั อย่าง) :
ชือ
่ เด็ก ด.ญ. แพรว
วัน เดือน ปี เกิด ..................................อายุ ............ ปี ...... เดือน
ผูฝ
้ ึ ก ประภาพรรณ
ระยะเวลา พ.ค.– ส.ค. 2557
วัตถุประสงค์การสอน
ด้านการเคลือ
่ นไหว
1.
2.
3.
4.
48
ตัวอย่างการเขียนแผนการสอนระยะยาว
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปญ
ั ญา
1. (35) ต่อก้อนไม้สเี่ หลีย่ มลูกบาศก์เป็ นหอสูงได้ 8 ก้อน
2. (45) เลียนแบบวาดรูปตัววี
3.
ด้านความเข้าใจภาษา
1.
2.
3.
4.
49
ตัวอย่างการเขียนแผนการสอนระยะยาว
ด้านการใช้ภาษา
1.
2.
3.
4.
ด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม
1.
2.
3.
4.
พฤติกรรมทั่วไป ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
50
ตัวอย่างการเขียนแผนการสอนระยะสัน้
(จากกรณี ตวั อย่าง) :
วัตถุประสงค์
(FM 45) เลียนแบบวาดรูปตัววี
อุปกรณ์
กระดาษ สีเทียน/ดินสอ
วิธก
ี าร
ผูฝ
้ ึ กวาดรูปตัววี V แล้วให้เด็กวาดรูปตัววี
ตามแบบทีผ
่ ฝ
ู้ ึ กวาด กรณีเด็กทาไม่ได้
หรือไม่ทา ให้การช่วยเหลือโดยการจับมือทา
การเสริมแรง ปรบมือหรือกล่าวคาชมเชยเด็กว่า เก่งมาก
51
การประเมินความก้าวหน้าของพัฒนาการ
1.
ประเมินทุก 2-4 สัปดาห์
เพือ่ ดูว่าต้องปรับแผนการสอนระยะสัน้ หรือไม่
2. ประเมินทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน
เพือ่ สรุปผลพัฒนาการ และวางแผนการฝึ กต่อเนือ่ ง
วิธีการประเมินและเกณฑ์ผ่านใช้ตามคู่มือฯ
52
สรุปผลการประเมินพัฒนาการ
อายุจริง ปี
อายุจริง
5 ปี
X
X
X
3 ปี
3.7 ปี
X
X
X
X
X
X
X
4 ปี
วันที่ทดสอบ
1. .....................................
2. ....................................
2 ปี
1ปี
0 ปี
GM
FM
RL
EL
PS
53
หลักเกณฑ์การประเมินละเอียด:
(กรณีต ้องการได ้อายุพัฒนาการใกล ้เคียงกับอายุ
พัฒนาการจริงมากทีส
่ ด
ุ )
: หมวดทีท
่ าการประเมินละเอียดระหว่างชว่ งทีท
่ าได ้
(+) ถึงชว่ งทีท
่ าไม่ได ้ (-)ทีไ่ ด ้จากการคัดกรอง หากทา
การประเมินละเอียดแล ้ว พบว่า
1) ทุกข ้อในหมวดนัน
้ เด็กทาได ้ (+หมดทุกข ้อ) ให ้
ทาต่อในหมวดนั น
้ ในชว่ งอายุทส
ี่ งู ขึน
้ (ถ ้ามีหมวดนัน
้ )
จนกว่าทาไม่ได ้ทุกข ้อในหมวดนัน
้ (- หมดทุกข ้อ)
2) ทุกข ้อในหมวดนัน
้ เด็กทาไม่ได ้ (- หมดทุกข ้อ)
ให ้ย ้อนกลับไปในหมวดนั น
้ ในชว่ งอายุทต
ี่ า่ กว่า (ถ ้ามี
หมวดนัน
้ ) จนกว่าทาได ้ทุกข ้อในหมวดนัน
้ (+หมดทุกข ้อ)
หลักเกณฑ์การประเมินละเอียด(ต่อ)
(กรณีต ้องการได ้อายุพัฒนาการใกล ้เคียงกับอายุ
พัฒนาการจริงมากทีส
่ ด
ุ )
3) ถ ้าในหมวดนัน
้ เด็กทาได ้บ ้างไม่ได ้บ ้าง (มีทัง้ +
และ - ในหมวดนัน
้ ) ให ้
3.1) ย ้อนกลับไปในหมวดนั น
้ ในชว่ งอายุทต
ี่ า่ กว่า(ถ ้ามี)
ประเมินจนกว่าจะทาได ้ (+) ทุกข ้อ
3.2) เดินหน ้าในหมวดนั น
้ ในชว่ งอายุทส
ี่ งู กว่า(ถ ้ามี)
ประเมินจนกว่าจะได ้ลบ (-) ทุกข ้อ
เด็กทุกคนสามารถ
พ ัฒนาได้ …
ถ้าได้ร ับระสบการณ์
การเรียนรูท
้ เี่ หมาะสม
สว ัสดีคร ับ
56

similar documents