uyguluma_birliginin_saglanmasi

Report
Hazırlayan:Mehmet LİMANDAL
Şube Müdürü
.
 1-RESMİ SENETLER
KONULAR
 2-BAŞVURU İSTEM BELGESİ
 3-ONAMA SURİYLE YAPILAN İPOTEK İŞLEMLERİ
 4-HACİZLERİN ŞERH VE TERKİN İŞLEMLERİ
 5-2942 SAYILI KANUNUN 7.MADDESİ ŞERHLERİ TERKİNİ
 6-BELEDİYELERİN TAŞINMAZ SATIŞINDA MECLİS KARARI ARANILMASI
 7-TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ YETKİ BELGELERİ
 8-MAHKEME KARARININ AVUKAT TARAFINDAN İMZALANAMAYACAĞI
 9-YETKİ BELGESİ-VEKALET ve İMZA SİRKÜLERİ NİNARŞİVLENMESİ
 10-TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA EREN KÖYLERDEKİ İLKOKUL BİNA VE ARSALARI
 11-DASK POLİÇESİ ARANILMASI
 12-MUHDESAT BELİRTMESİ
 13-BAĞIŞDAKİ ŞARTIN RESMİ SENETTE GÖSTERİLMESİ
 14-6098 SAYILI TBK.KANUNUNA GÖRE KEFALET İPOTĞİ
2
RESMİ SENETLER
 1)-TAKBİS’ den alınan resmi senetler ile matbu Resmi senetler arkalı-önlü
olacak
 2)-Taraflar ve varsa tanıkların isimleri ile beyanları,
sadece
TAKBİS
programının çıkarttığı sayfada olacak, isimlerin diğer sayfalara bölünmemesine
dikkat edilecek “OKUDUM” ibaresi sadece bu sayfada olacak ve isimlerin üzerine
yazdırılarak alt kısma imza alınacaktır.
 3)-Diğer sayfalar imzalanacak, imzalar paraf şeklinde olmayacaktır.
 4)-Matbu Resmi senetlerde
de tarafların isimleri son sayfaya açılacak ve
“OKUDUM” ibresi bu sayfaya olacak ve bu sayfa ile tüm sayfalar imzalanacaktır.
 5)-Matbu Resmi Senetlerde taraf isimlerinin matbu olarak yazılması
aranılmayacak , cilt payı sağdan 2 cm boşluk bırakılacak imzalar için sayfanın
altında yeteri kadar boşluk bırakılacaktır.
 6)-Tüm sayfalar Müdür ve Hazırlayan Memur tarafından imzalanacak ,daire
mührü ile mühürlenecektir.
3
BAŞVURU İSTEM BELGELERİ

1) SUNULAN BELGELERE AİT KUTUCUKLAR:
 Bu sütunlar TAKBİS programında düzenlenen BAŞVURU İSTEM BELGESİ’ nde
otomatik olarak işaretlenemediğinden, yazıcıdan alınan çıktısı üzerinde el ile
işaretlenmesi gerekmektedir.
 Çoğunlukla ilgili personel tarafından bu kutucukların işaretlenmesi
unutulduğundan işlem sonrasında da dosyasında bu şekilde arşivlenmektedir.
(2)“AÇIKLAMALAR” Bölümü::
 Aynı vekaletin tekrar kullanılması halinde, “YETKİ TAM,AZİL YOKTUR” ibaresi
ile aslının bulunduğu köy/mahalle adı ile tapu kütük sayfa numarasının bu
sütuna yazılmadığı,
 Verilen randevudan daha sonraki bir zamanda işlemin tamamlanması halinde
gecikme nedenini yazılıp İLGİLİSİNİN İMZASININ alınmadığı, gecikmelerinin
müdürlükten kaynaklandığı imajının yaratıldığı,
 Buna bağlı olarakta ,randevu saatinde tamamlanamayan işlemlerin
gerçekleşmeme nedeninin, TAKBİS sisteminde de aynı başvurunun
“AÇIKLAMALAR” bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.
3/1
BAŞVURU İSTEM BELGELERİ
(3)“TALEP SAHİPLERİNİN” ,Adı,Soyadı,Adresi,Telefon numarası hanesinde;
 Talep Sahibi/sahiplerinin isim ve adreslerini noksan yazıldığı ,isimlerin yazılı
olduğu halde imzalarına yer verilmediği.
(4) “ÖN İNCELEMEYİ YAPAN” hanesinde;
 Ön İncelemeyi yapan memurun imzasının bulunmadığı,
(5) “HAVALEYİ YAPAN “ hanesinde;
 Havaleyi yapan müdür/müdür vekilinin imzasının bulunmadığı,
 Havale edilen, işlemi yapan personelin imzasının bulunmadığı,
 Randevu saatinin gösterilmediği,
 3/2
BAŞVURU İSTEM BELGESİ
(6) “İŞLEMİN TAMAMLANDIĞI “hanesinde:
 İşlemin tamamlandığı tarih ve saatinin gösterilmediği,
 İşlemin yevmiye numarasının yazılmadığı veya noksan yazıldığı,
 (7) “SAYMAN MUTEMET ALINDISININ” hanesinde;

 Ekteki Belge sayısının yazılmadığı,
 Sayman Mutemet Alındısı’na ait dekont tarihi ve miktarının
yazılmadığı,
 Tapu Harcının yatırıldığı Banka Adı ve Harç dekont No’ sunun
yazılmadığı,
3/3
ONAMA SURETİYLE YAPILAN İPOTEK
İŞLEMLERİ
 1)-Sözleşme ekinde yer alan “İPOTET TESİL VE TESCİL İSTEM”
Belgesinin
“ONAMA” kısmının
Tapu Müdürü tarafından
imzalanarak onaylanması suretiyle işlem gerçekleştirilecektir.
 2)-Bu işlem için ayrıca “TESCİL İSTEM BELGESİ” veya “RESMİ
SENET” düzenlenmeyecek.
 3)-Sözleşmede;
İpotek Tesis ve Tescil İstem Belgesinin
Bulunmaması halinde ise ;sözleşmenin son sayfası uygun ise oraya,
uygun değil ise başka bir kağıda
İpotek Tesis ve tescil İstem
Belgesi düzenlenerek sözleşmeye eklenecektir. Ek yeri müdürlük
mührü ile onaylanacaktır.
4
HACİZ ŞERHİ ve TERKİNİ
 1)-Haciz evrakı alındığında
tarih ve saat yazılmak suretiyle
yevmiye defterine kaydı yapılacaktır.
 2)-Tapu Kütüğüne; Tarih ve yevmiye numarası ile Borç miktarı,
gönderen İcra Dairesinin adı ve müzekkerenin tarih ve dosya esas
numarasının ve hisseli taşınmazlarda borçlunun adının şerhler
hanesinde mutlaka gösterilmesi gerekmektedir.
 3)-Haciz konulduktan sonra ilgili icra Dairesine bildirim yazısı
iki suret alınacak Müdürlükte kalan suretinde memurun parafı ile
Tapu Müdürünün “Haciz tescilini Kontrol edilmiştir” ibaresi
yazılarak imzalanması gerekmektedir.
 4)-Haciz terkininde de ise; terkinden sonra kütük sayfasının
terkin eden tarafından mutlaka paraf edilmesi gerekmektedir,
 5
2942/7.MADDE BELİRTMESİNİN TERKİNİ
 Belirtme
yapıldığı tarihten itibaren
6 ay içinde
10.maddeye göre idare adına tescili içeren ;Taşınmaz malın
bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinden
alınmış
belgenin (mahkeme müzekkeresi) kamulaştırmayı yapan
idare tarafından ibraz edilememesi halinde;
 1)-taşınmaz malla ilgili olarak gelecek herhangi bir işlem
talebi sırasında aynı tarih ve yevmiye ile,
 2)-Her hangi bir işlem talebi olmadan tespiti halinde ise,
yevmiye ye alınarak resen sicilden terkin edilerek işlem
sonucundan ilgili idareye bilgi verilir.
6
BELEDİYELERİN TAŞINMAZ SATIŞINDA MECLİS
KARARININ ARANILMASI
 1)-5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine
göre
taşınmaz malın alımı ve satımının Belediye meclislerince
karara bağlanması gerekmektedir.
 2)-Aynı
Kanunu 34.maddesinde ise belediye meclis
Kararlarının uygulama yetkisi Belediye Encümenine
verilmiştir.
 3)-taşınmaz satışını içeren belediye Encümen Kararlarında
meclis kararından bahsedilmesi gerekmektedir.
 4)-Encümen Kararında bahsedilmemesi
durumunda ise
Belediye Meclis Kararının ayrıca aranılması gerekmektedir.
7
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN
YETKİ BELGELERİ
 1)-1581 Sayılı Kanunun 21.maddesine göre,
Tarım Kredi
Kooperatifleri Ticaret Siciline tescil ve ilana tabi değildir.
 2)-Her birinin ayrı tüzel kişiliği bulunduğundan ayrı ayrı
gayrimenkul tasarrufuna da yetkilidirler.
 3)-Tarım
Kredi Kooperatiflerin İpotek ve tescil
işlemlerinin ne şekilde yapılacağı Genel Müdürlüğümüzün
20/06/1975 tarihli ve 3827 sayılı Talimatlarında açıklanmıştır.
 4)-Yetkililerin
kimler olduğunun ve imza sirkülerin
resmi yazı ile Tapu Müdürlüğüne bildirilmiş olması gerektiği
hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.
8
MAHKEME KARARLARININ AVUKATLAR
TARAFINDAN İMZALANAMAYACAĞI

1)-Avukatlık Kanunun 56.maddesi hükmü gereği,Avukatlar kendilerine verilmiş dava
vekaletnameleri gereğince taraf oldukları mahkeme kararlarını Tapu Müdürlüklerinde
tescil ettirebilirler.
 2)-Kurum avukatlarının Kamulaştırma işlemlerine ait mahkeme kararlarının, ıslak
imzalı aslını yada usulüne uygun tasdik edilmiş suretini tescil sırasında Tapu Müdürlüğüne
ibraz etmek zorundadır.Bunları kendileri tasdik edemez.
 3)-Mahkeme Kararlarının tescili sırasında,avukatların kendilerine verilmiş dava
vekaletlerinin suretini, BARO PULU yapıştırılmak suretiyle tasdik etmeleri halinde bu
vekaletnamelere dayanılarak tapu tescili yapılabilir.
 4)-Noterlik Kanunun 84.maddesi gereğince taşınmaza ilişkin vekaletnamelerin
düzenleme şeklinde olması gerektiğinden Avukatların YETKİ BELGESİ ile bir başka
avukata yetki devretmek suretiyle Tapu Müdürlüklerinde işlem yapmaları mümkün
değildir.
 5)-Tapu Müdürünce, aslının bulunduğu tapu kütük sayfası belirtilmek ve her sayfası
tasdik edilmek suretiyle tasdik edilmiş vekaletname, yetki belgesi, imza sirküsü ile Veraset
Belgesi ile başka bir Tapu Müdürlüğünde işlem yapılabilir.
9

YETKİ BELGELERİ-VEKALETNAMELER-İMZA
SİRKÜLERİNİN ARŞİVLENMESİ
 1)-Tapu Müdürlüğünün gerekli gördüğü hallerde,BANKALAR-KAMU KURUMLARI-
KİT’lere ait YETKİ BELGESİ –İMZA SİRKÜSÜ-VEKALETNAME gibi sürekli kullanılan
ve kolayca ulaşılması gereken evrakın YETKİ DOSYASI olarak bilinen dosyada
saklanması ve ZAFİYET GÖSTERİLMEMESİ bir DÜZEN ve SİSTEMATİK içerisinde
saklanması gerekmektedir.
 2)-Ancak Tapu Sicilini oluşturan ANA SİCİLLERDEN olan RESMİ SENET-MAHKEME
KARARI ve DİĞERLERİ olarak Tüzükte bahsi geçen ve Elektronik ortamda
arşivlenmesi gereken evrakların gerektiğinde tasdikli suretinin verilmesi için
asıllarının ilk işleme ait parselin kütük sayfa dosyasında saklanması daha doğru
olacaktır.
 (3)-İşlem hacmi fazla olan Tapu Müdürlüklerinde YETKİ DOSYASI oluşturulması bu
belgelere daha kolayca ulaşılması açısından uygun olacaktır.
10
BELEDİYEYE DÖNÜŞEN KÖY İLKOKULLARININ DURUMU
1)-222 sayılı İlköğretim Kanunun 62.maddesi gereğince TAHSİS, 63.maddesi
gereğince SATIN ALMAK VEYA KAMULAŞTIRMAK suretiyle oluşturulan;
 Köy Okulları KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ adına,
 Belde ve Belediye teşkil eden yerlerdeki Okullarda İL ÖZEL İDARESİ adına
TAPUYA TESCİL olunur,
 Bunlar ,Milli Eğitim Bakanlığının muvafakatı alınmadan, SATILAMAZ ve Başka
hizmetlere TAHSİS edilemez .(Tapu Kütüğüne şerh konur.)
2)- KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNİN ortadan kalkması ile, bu İlkokul Binası ve
Bahçesi ile Uygulama Arazileri , Valiliğin Talebi ile İL ÖZEL İDARESİ adına
tescil edilmesi gerekmektedir.
3)-Bunlardan Belediye adına tescil edilenler varsa, Belediyenin muvafakatı
alınarak İL ÖZEL İDERESİ adına tescil edilirler.
4)-Okulun kapanma nedeniyle tasarrufa konu edilebilmesi için Valilikçe,
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN, üzerindeki şerhin terkini ile satışına izin
verildiğini gösteren yazısını ibraz etmesi gerekmektedir.
11
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI
(1)-ZORUNLU DEPREM SİGORTASI YÜKÜMLÜSÜ KİŞİLER:
587 sayılı KHK yi yürürlükten kaldıran 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 10 /3
üncü maddesi gereğince deprem Sigortası Yaptırma yükümlüsü taşınmaz mal maliki
ve intifa hakkı sahibidir.

Zorunlu Deprem Sigortası salt malik veya intifa hakkı sahiplerinin istemi ile
gerçekleştirilen işlemlerde aranılacaktır.

Tapu Müdürlüklerinde gerçekleştirilen mülkiyeti aktarıcı nitelikli işlemlerde
devralan adına yapılmış poliçelerde kabul edilecektir.

(2)-ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TAPSAMINA GİREN TAŞINMAZLAR:
6305 sayılı Kanunu 10/1 nci maddesi gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti
Kapsamındaki bağımsız bölümler.

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa
edilmiş binalar ve bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri
amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler.

Doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından veya sağlanan kredi ile yapılan
meskenler.

12/1
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI
(3)-ZORUNLU
DEPREM
SİGORTASINDAN
MUAF
TUTULAN
TAŞINMAZLAR:
 6305 sayılı Yasanın 10/2 nci maddesi gereğince; 09/11/1983 tarihli ve 2946
sayılı Kamu Konutları kanununa tabi olan veya hizmet binası olarak
binalar ve bağımsız bölümler.
 Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve
civarında ve mezralarda yapılan bunalar.
 634 sayılı kanun kapsamında olsalar da tamamı ikamet dışı kullanılan
binalar.
 Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar.
 Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve
projeye aykırı inşa edildiği veya tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen
binalar.
 Yetkili Kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile
mesken olarak kullanıma uygun olmayan , bakımsız, harap veya metruk
binalar.
 4,5 ve 6 ncı paragrafta belirtilen binalar yazılı olarak Tapu Müdürlüğüne
bildirilmesi gerekir.
12/2
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI
(4)-ZORUNLU DEPREM SİGORTASI KAPSAMINA GİREN TAPU İŞLEMLERİ
 Tescil İşlemleri,
 Tapuya kayıtlı taşınmazın kayda tabi olmayan bir taşınmaza dönüşmesi hali
hariç olmak üzere tüm terkin işlemleri.
 (5)-ÖZEL DURUMLAR:
 Kat irtifaklı taşınmazlarda , zeminde yapının yapılıp yapılmadığı tapu kütüğü
üzerinden anlaşılamayacağından, belediye veya ilgili kurumlarla herhangi bir
yazışma yapılmadan bu taşınmazların kapsam dışında tutulması, ancak yapı
kullanma izin belgesi ibraz edilmesi halinde deprem sigortasının aranması
gerektiği,
 Kayıt maliki ve intifa hakkı sahibi in iradesi dışında gerçekleştirilen terkin ve
tescil işlem
lerinin yanı sıra re’sen yapılan tapu işlemlerinde poliçe aranılmaması,
12/3
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI
 “Köy nüfusuna kayıtlı olma “ şartının nüfus cüzdanının, “köyde sürekli oturma”
şartının ise merkezi nüfus idaresinden alınacak yerleşim bilgilerinin kontrol
edilmesi ile belirlenmesi,
 Köy yerleşik alanları ve civarı ve mezralarda kalan taşınmazların parsel
numaralarının belirtilmek suretiyle , İl Özel İdaresi ile yazışma yapılmak
suretiyle
değerlendirilmesi, tapu kütüğünde mevkisi “Köy içi” yazan
taşınmazlarda herhangi bir yazışma yapılmasına ihtiyaç duyulmadan deprem
sigortası aranılmaması,
 Bağımsız ve sürekli nitelikte olup ta tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil
edilen üst hakkı sahibinin talebine bağlı olarak yapılan tescili ve terkini
gerektirir işlemlerden poliçe aranılması,
 Tapu kaydı gereği zorunlu deprem sigortası alınması gereken bir taşınmaz
üzerinde yapının bulunmadığının veya yapının kullanılamaz hale geldiğinin
ilgili idarece bildirilmesi halinde deprem sigortası aranılmadan talebin
karşılanması,
 Cinsi “Arsa” olan taşınmazlarda üzerinde yapılan binadan dolayı yapılacak cins
tashihi işlemi sırasında deprem sigortası aranılması,
 Tamamı ticaret amaçlı yapılan binaların (iş hanı,İş merkezi vs) sigorta
kapsamı dışında tutulması,
 12/4
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI
 Tapu Kütüğünün beyanlarında muhdesat olan olan taşınmazların tapu
işlemlerinde; muhdesat tapu kayıt maliklerinden birine ait ise onun zemindeki
payına ait tapu işleminde deprem sigortası aranılması, muhdesat üçüncü bir
kişiye ait ise kayıt maliklerinin tapu işleminde deprem sigortası aranılmaması,
 Taşınmazın hisseli olması halinde, maliklerden birinin hissesi üzerinde
yapılacak tapu işleminde taşınmazın tamamı için deprem sigortası aranılması,
 Sigorta poliçesinin örneği yada fotokopisi alınmaksızın aslının görülerek, akitli
işlemlerde resmi senede , atiksiz işlemlerde tescil istem belgesine poliçe
numarası yazılması,
 Deprem sigortası yapılmış bir taşınmazda poliçenin süresi bitmeden yeni bir
işlem talep edildiğinde, yeniden poliçe istenmeden talebin karşılanması,
 Kamu kurum ve kuruluşlarının ticari amaçlı olarak üretip satışını
gerçekleştireceği binalarda zorunlu deprem sigortası aranılmaması,
 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununda “bina”nın niteliği gözetilmeksizin genel
bir düzenleme yapıldığından ahşap, kerpiç vs. yapılarda deprem sigortası
aranılması gerekmektedir.
12/5
MUHDESAT BELİRTMESİ
 1)-Bir taşınmaz üzerinde malikinden BAŞKASINA AİT YAPI VEYA AĞAÇ
gibi muhdesat niteliğinde haklar bulunursa tapu kütüğünün beyanlar
hanesinde gösterilir.
 2)-Bu haklar taşınmazın mütemmim cüzü niteliğinde olup TEK BAŞINA
TEDAVÜLE konu olmaları mümkün değildir.
 3)-Bunlar Yanmak, yıkılmak gibi sebeplerle ortadan kalkması
durumunda taşınmaz malikin bunu tespit ettirerek terkinini istemesi veya
Hak sahibinin bu hakkından vazgeçmesi ile tapu kütüğünden terkin
edilmesi son bulur.
 4)-Terkinin bir başka yolu da ya Muhdesat maliki ile taşınmazı satın
alması yada taşınmaz malikinin muhdesatı devir alması durumudur.
 5)-Her iki halde de cins tashihi yapılmak suretiyle kütük üzerinden bu
hakkın terkin edilmesi mümkündür.
13/1
MUHDESAT BELİRTMESİ
 6)-Taşınmaz malikin muhdesatı satın alması durumunda, muhdesat
malikinin bu hakkından
FERAGAT ETMESİ (terkini istemesi)
gerekmektedir.
 7)-Muhdesat maliki taşınmazda hissedar olması durumunda
taşınmazdaki hakkını devir ve temlik etmesi sırasında aynı resmi senette
MUHDESATIDA ALICIYA DEVRETMESİ mümkündür.
 8)-Borçlu muhdesat malikinin taşınmazda hissesi yoksa muhdesatın
tek başına HACZİ de mümkün bulunmamaktadır.
 9)-Taşınmazda hisse sahibi olan muhdesat malikinin ÖLÜ OLMASI
durumunda taşınmazın intikal işleminde beyanlardaki muhdesatı intikali
ettirilmez.
 10)-Ancak pay temliki yapılması sırasında muhdesattaki miras payanın
da devri aynı resmi senette yapılabilir. Bu durumda muhdesatın tamamı
devredilmedikçe beyan terkin edilmez, miras payı alıcısı adına ayrı bir
beyan kaydedilir.
13/2
BAĞIŞDAKİ ŞARTIN RESMİ SENEDE YAZILMASI
 1)-6098 sayılı T.Borçlar Kanunun 290.mad. Gereğince bağışlama koşula
bağlanarak yapılabilir.
 2)-291.mad. gereğince bağışlayan bağışlamasına yükümlülükler
getirebilir.
 3)-288. mad. gereğince bir taşınmazın veya taşınmaz üzerindeki bir
ayni hakkın bağışlanması sözü vermenin geçerliliği resmi şekilde
yapılmış olmasına bağlıdır.
 4)-Yükümlü bağışlamanın geçerli olabilmesi için, bağışlanan kişinin
de bunu kabul etmesine bağlıdır.
 5)-Buna göre, bağışlayanın resmi senette “…. Tüzel kişiliğine, Kur ’an
Kursu, ve sosyal tesis yapmak üzere “ bağışladığı taşınmazı ….Köy ihtiyar
heyetinin karırına istinaden Köy muhtarı tarafından kabul edilmesi ile
gerçekleştirilen bağış işlemi mevzuata uygundur.
 14
6098 SAYILI TBK. KEFALET
 İpotek işlemlerinde borçlu ile taşınmaz malikinin aynı olmadığı durumlarda
tapu müdürlüklerince düzenlenecek ipotek resmi senedi içerisinde, gerçek
kişilerce TBK.nun 583 ve 584 ncü maddelerine göre verilecek kefalete yada 603
ncü maddesi kapsamında herhangi bir kişisel güvenceye yönelik hüküm
bulunması halinde ; kefilin sorumlu olduğu AZAMİ MİKTARI, KEFALET TARİHİNİ
ve MÜTESELSİL KEFİL olması durumunda bu sıfata ve bu anlama gelen herhangi
bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğinin kendi el yazısıyla belirtmesinin zorunlu
olduğu, ayrıca eşin rızasının aranması,
 Banka ve Kredi kuruluşlarının borçlu ile taşınmaz malikinin aynı olmadığı
ipotek istemlerinde (resmi senet düzenlenmesi gereken veya onama ipoteği
yoluyla tescilin talep edildiği yazılarda) kanunda belirtilen hususların yerine
getirildiğinin
ve işlemden kaynaklanacak hukuki sorumluluğun
ilgili
kuruluşlarca üstlenilmesi durumunda başka belge aranmaksızın işlemlerin
yerine getirmesi,
 23/1
6098 SAYILI TKB. KEFALET
 Bu kapsamda ;
1-Borçlu ile taşınmaz malikinin aynı kişi olmadığı ipotek işlemlerinde banka ve
kredi kuruluşlarının ipotek işlemlerinde kefalete yada TBK.nun 603 ncü
maddesine kapsamında herhangi bir kişisel güvenceye yönelik hüküm
bulunmaması halinde “ İpotek sözleşmesinde 6098 sayılı TBK. 581 ila 603
maddeler kapsamında kefalet yada kişisel güvence sağlayan diğer sözleşmelere
ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu hususlara ilişkin tüm hukuki
sorumluluk bankamıza /tarafımıza aittir” şeklinde” belirtilmesi,
2-Kefalete yada kişisel güvenceye yönelik hüküm bulunması halinde ise “kefalet
yada kişisel güvence sağlayan diğer sözleşmelere ilişkin 6098 sayılı TBK. 581 ila
603 maddeler kapsamında belirtilen hususlar tarafımızdan yerine getirilmiştir.
Söz konusu hususlara ilişkin sorumluluk bankamıza/ tarafımıza aittir” şeklinde”
belirtilmesi,
23/2
6098 SAYILI TKB. KEFALET
 3-11/04/2013 tarihinde yürürlüğe giren 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile bazı kanunlarda
değişiklik yapılmasına dair KHK nin 77 nci maddesi 6098 sayılı TBK nun 584 ncü
maddesine eklenen fıkra ile; Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret
şirketinin ortak yada yöneticisi tarafından işletme yada şirketle ilgili olarak verilecek
kefaletler, mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı esnaf veya
sanatkarlar tarafından verilecek kefaletler , 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu
Sermayeli Bankalar tarafından yürütülen Faiz Destekli Kredi kullandırılmasına dair
Kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler ile tarım kredi, tarım satış
ve esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum kuruluşlarınca
kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerde verilecek kefaletler için eşin rızası
aranmaz” hükmü getirilmiştir.
 Tapu Müdürlü tarafından düzenlenecek ipotek resmi senedi içerisinde gerçek kişilerce
verilecek kefalete yada TBK nun 603. maddesi kapsamında herhangi bir kişisel
güvenceye yönelik hüküm bulunması ve 6098 sayılı TBK nun 584 ncü maddesi 3. fıkrası
gereğince EŞ RIZASI ARANMAMASI gerektiği belirtilerek talepte bulunulması ve söz
konusu maddede belirtilen ayrıksı durumun ilgili kurum (lar) dan alınacak resmi
belgeler ile (yetki belgesi, oda kaydı vb.) kanıtlanması halinde eş muvafakati
aranmaksızın kefilin sorumlu olduğu azami miktarın , kefalet tarihini ve müteselsil kefil
olması durumunda ,bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük
altına girdiğini resmi senedin uygun bir yerine kendi el yazısıyla yazarak imzalaması,
23/3
6098 sayILI TBK KEFALET
 Bu durumda da;
 Banka ve kredi kuruluşları tarafından borçlu ile taşınmaz malikinin aynı
olmadığı ipotek istemlerinde söz konusu yasal değişiklikte yer alan kefalete
ilişkin ayrıksı koşulların bulunması durumunda ise; Bu ipotek sözleşmesi 6098
sayılı TBK nun 584 ncü madesi 3 ncü fıkrasında yer alan kefalet hükümlerine
tabidir.Kefalet yada kişisel güvence sağlayan diğer sözleşmelere ilişkin 6098 sayılı
TBK nun 581 ila 603. maddeleri kapsamında belirtilen (eş rızası dışındaki) diğer
hususlar tarafımızdan yerine getirilmiştir.Söz konusu hususlara ilişkin tüm
hukuki sorumluluk bankamıza/tarafımıza aittir.” şeklinde belirtme yapılması
gerekmektedir.
 6098 sayılı Kanunu kapsamında yapılacak ipotek işlemlerinde ipotek resmi
senedinde, kefalete yada kişisel güvenceye sağlayan diğer sözleşmelere ilişkin
herhangi bir hüküm bulunduğu veya bulunmadığı ile bu hususlara ilişkin tüm
hukuki sorumluluğun yerine getirildiğine dair belirmenin resmi senedin
içerisinde değil ipotek tescilini isteyen talep yazısı ekinde tapu müdürlüğüne
verilmesi gerekmektedir.
 23/4

similar documents