Adres Kayıt Sistemi 2 - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Report
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES KAYIT SİSTEMİ
Şerife AKTAŞ
26 Nisan 2011
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUKİ DAYANAĞI
•
•
•
•
•
Türk Medeni Kanunu
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği
Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi
Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAPSAM
• Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları,
• Türkiye’de yerleşik ve en az altı ay süreli
yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alan
yabancılar,
 5901 sayılı Kanun kapsamındaki
yabancılar (madde 28),
 KKTC Vatandaşları.
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİLDİRİM
• Aynı konutu paylaşan ve aralarında aile bağı olan
ergin kişiler, birbirlerinin yerine adres beyanında
bulunabilirler.
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
• Çocukların adresleri veli, vasi, kayyım, bunların
bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük
baba veya ergin olan kardeşleri ya da çocuğu yanında
bulunduranlar tarafından bildirilir.
- Ana ve babanın ölü veya gaip olması ve bunların
kayıtlardan incelenmesi,
- Adreslerinin tespit edilememesi,
- Cezaevinde olmaları, annenin ölü babanın
askerde olması…gibi haller.
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
• Yatılı okul, hastane, huzurevi, yetiştirme yurdu,
cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların
adresleri ilgili kurum yetkililerince bildirilir.
• Vesayet altındakilerin yerleşim yeri adresi bağlı
bulundukları vesayet makamınca bildirilir.
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
• Engellilik, yaşlılık, hastalık gibi beyanda bulunmaya
engel hali bulunan ve yerine beyanda bulunabilecek
yakını olmayan kimsesizlerin adres kayıtlarına ilişkin
bildirimler muhtarlarca yapılır.
• Noterce düzenlenmiş olan vekillik belgesini ibraz
edenler, temsil ettikleri kişinin ve aynı konutu paylaşan
eşi ile ergin olmayan çocuklarının yerleşim yeri ve diğer
adresi ile ilgili bildirimde bulunabilirler.
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
• Boş adrese yapılan bildirimlerde beyanı teyit edici
herhangi bir belge istenmez.
• Ancak, beyandan şüphe duyulması halinde Adres
Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi
çerçevesinde işlem tesis edilir.
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
• Sistemde yapılan inceleme sonucunda beyan edilen
adresin daha önce başka bir kişi tarafından beyan
edilmesi halinde beyanı teyit edici;
- Elektrik,
- Su,
- Sabit telefon,
- Doğalgaz abonelik sözleşmesi veya
faturası,
- Noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgeler
istenir.
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
• Daha önce bir başka kişi tarafından beyan edilen
adresin birlikte oturma gerekçesiyle bir başka kişi
tarafından beyan edilmesi halinde o adreste
halihazırda oturan kişi ile birlikte müracaatı istenir,
• Bunun mümkün olmaması durumunda, apartman,
site yöneticisi veya lojman idaresi sorumlusundan
alınacak birlikte oturulduğuna ilişkin onaylı bir belge
istenir.
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YERLEŞİM YERİ VE DİĞER ADRES BİLGİ
VE BELGESİ
• Aynı konutu paylaşan ailenin ergin fertleri birbirinin
yerine alabilir,
• Veli, vasi, kayyım ve vekiller temsil ettikleri kişinin
adına alabilirler,
• Evliliğin son bulması halinde, velayeti haiz anne
veya baba alabilir.
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
• Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden adres bilgisine
ulaşabilen kurumlar kişilerden ayrıca belge talebinde
bulunmazlar,
• Kimlik
Paylaşımı
Sistemine
bağlı
olmayan
kurumların gerekçesini açıkça yazılı olarak
belirtmeleri halinde, Bakanlık veya mülki idare
amirinin emriyle adres bilgisini alabilir.
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADRESE İLİŞKİN İDARİ
PARA CEZALARI
“Mülki idare amirince bu Kanunun 50 nci maddesinde
belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kişilere 250
TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 500” idari para
cezası verilir”.
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÜRESİ İÇİNDE ADRES BİLDİRİMİNDE
BULUNMAMA
Adres bildiriminde kişinin beyan ettiği taşınma tarihi
esas alınır.
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kişinin güncel adresini bilmemesi nedeniyle hatalı adres
beyanında bulunması durumunda ceza kapsamında
değerlendirilmeyerek yetkili idare ile işbirliği içinde
sorunun çözümlenmesi sağlanacaktır.
Kişilerin talebi halinde tutulan diğer adres ile ilgili olarak;
herhangi bir ihbar ya da şikayet olmaması halinde
tahkikata gönderilmeyecek ve idari para cezası
uygulanmayacaktır.
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İdari yaptırım kararı, 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı
Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.
(Kabahatler Kanunu md. 26)
“
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
“Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde
yapılır. Şu kadar ki; kendisine tebliğ yapılacak şahsın
müracaatı veya kabulü şartıyla her yerde tebligat yapılması
caizdir.
Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının
anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın
adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen
en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.”
(Tebligat Kanunu Md. 10)
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
“13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerde yazılı şahıslar,
kendisine tebliğ yapılacak kimsenin muvakkaten başka yere
gittiğini belirtirlerse; keyfiyet ve beyanda bulunanın adı ve
soyadı tebliğ mazbatasına yazılarak altı beyan yapanlar
tarafından imzalanır ve tebliğ memuru tebliğ evrakını bu
kişilere verir. Bu kişiler tebliğ evrakını kabule mecburdurlar.
Kendisine tebliğ yapılacak kimsenin muvakkaten başka yere
gittiğini belirten kimse, beyanını imzadan imtina ederse,
tebliğ eden bu beyanı şerh ve imza eder. Bu durumda ve
tebliğ evrakının kabulden çekinme halinde tebligat 21 inci
maddeye göre yapılır.
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bu maddeye göre yapılacak tebligatlarda tebliğ evrakının 13,
14, 16, 17 ve 18 inci maddelerde yazılı kişilere verildiği tarihte
veya ihbarname kapıya yapıştırılmışsa bu tarihten itibaren on
beş gün sonra yapılmış sayılır.” (Tebligat Kanunu Md 20)
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
“Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler
mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen
adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ
memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar
heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya
memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm
edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösteren adresteki
binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama
halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de
mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa
yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya
yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi
olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten
sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ
olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından
birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza
karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva
eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına
yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih tebliğ tarihi
sayılır”. (Tebligat Kanunu Md. 21)
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mevcut veya tespit edilen adrese tebligat yapılamaza ve
tebliğ memuru tarafından da yeni adres tespit edilemez
ise;

İlan suretiyle tebligat yapılır.

Ayrıca ilanın bir nüshası kaymakamlık binasına
veya köy ya da mahalle muhtarlığına ilan edilmek üzere
asılabilir.

Bu suretle yapılan sonuncu ilan tarihinden
itibaren yedi gün sonra idari para cezası ilgiliye tebliğ
edilmiş sayılır.
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 İdari yaptırım
başvurulmaması,
kararlarına
karşı
kanun
yoluna
 Kanun yoluna başvurulması halinde yargılama
aşamalarının son bulması neticesinde idari para cezalarının
takip edilebilir aşamaya gelmesi
idari para cezalarının kesinleşmesini ifade eder.
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 Kararın ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15
gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurulmadığı
takdirde bu sürenin bitiminde,
 Kanuni
süresinde
başvurulması halinde,
sulh
ceza
mahkemesine
- Sulh ceza mahkemesinin kararına itiraz edilmemiş ise
kararın taraflara tebliğini takip eden 7 nci günün bitiminde,
-2.000,-YTL'ye kadar (bu tutar dahil) idari para cezalarına
ilişkin sulh ceza mahkemesinin karar tarihinde
kesinleşir.
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Elden tebliğin yapıldığı veya tebligatın ilgili tarafından
tebellüğ edildiği tarih, tebliğ tarihi olarak kabul edilir ve
dava açma süresi ile kararın kesinleşme tarihi bu tarihte
başlar.
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
6111 SAYILI KANUN
Kanunun 22 nci maddesi ile 5326 sayılı Kanunun 20 nci
maddesine “Ancak, ………………………5490 sayılı
Nüfus Hizmetleri Kanununda belirtilen idari para
cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihi takip eden
takvim yılının son günü bitimine kadar idari para cezası
verilerek ilgilisine tebliğ edilmediği takdirde idari
yaptırım kararı verilemez, verilmiş olanlar düşer”
cümlesi eklenmiştir.
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
6111 SAYILI KANUN
İdari para cezası yaptırım kararını vermeye yetkili
merciin re’sen Kanunda belirtilen süreleri gözetme
sorumluğu olup, madde metninde belirlenen sürenin
dolması halinde yaptırım kararının uygulanması
mümkün olmayacaktır.
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
6111 SAYILI KANUN
“Bu Kanunla 5326 sayılı Kanunun 20 nci maddesine
eklenen hüküm kapsamına giren ve bu Kanunun
yayımlandığı tarihten önce işlenmiş olan kabahatlere
ilişkin olarak verilmeyen ya da verildiği halde ilgilisine
tebliğ edilmemiş olan idari para cezasına ilişkin yaptırım
kararları, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren
maddede yapılan değişiklik öncesi hükümlere göre
işlemiş olan soruşturma zamanaşımı süresinin kalan
kısmını aşmamak kaydıyla, bir yıl içerisinde verilerek
ilgilisine tebliğ edilmediği takdirde düşer” (Geçici 5 Md)
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
6111 SAYILI KANUN
Geçici 5 nci madde ile, Kanunun yayımlandığı
25/02/2011 tarihinden önce işlenmiş olan kabahatlere
ilişkin olarak verilmemiş ya da verildiği halde ilgilisine
tebliğ edilmemiş olan idari yaptırım kararlarına ilişkin
idari para cezalarının 2570272011 itibariyle kalan
soruşturma zaman aşımı süresi bir yıldan az ise bu süre
içinde, bir yıldan fazla ise bir yıl içinde verilerek ilgilisine
tebliğ edilmediği takdirde düşeceğine ilişkin düzenleme
yapılmıştır.
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
6111 SAYILI KANUN
“Bu Kanunla 5326 sayılı Kanunun 20 nci maddesine
eklenen hüküm kapsamına giren ve bu Kanunun
yayımlandığı tarihten önce işlenmiş olan kabahatlere
ilişkin olarak verilmeyen ya da verildiği halde ilgilisine
tebliğ edilmemiş olan idari para cezasına ilişkin yaptırım
kararları, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren
maddede yapılan değişiklik öncesi hükümlere göre
işlemiş olan soruşturma zamanaşımı süresinin kalan
kısmını aşmamak kaydıyla, bir yıl içerisinde verilerek
ilgilisine tebliğ edilmediği takdirde düşer” (Geçici 5 Md)
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
6111 SAYILI KANUN
Kanun kapsamında 31/12/2011 tarihinden önce verilen
ve Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle kesinleştiği
halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş ya da
dava açılmış veya dava süresi geçmemiş olan adrese
ilişkin idari para cezalarının yeniden yapılandırılarak
ödenmesi mümkündür.
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
6111 SAYILI KANUN
Dava açılmış ya da dava süresi geçmemiş kişilerce
nüfus müdürlüklerine yapılacak müracaatlarda 4/D-1
formu üç nüsha düzenlenecek, bir örneği ilgili
mahkemeye derhal, bir örneği üç iş günü içinde ilgili
vergi dairesine gönderilecek, bir nüshası ise dosyasında
muhafaza edilecektir.

similar documents