TÜRK*YE ve AVRUPA B*rl****NDE KAMU **LETMELER*

Report
TÜRKIYE’DE VE DÜNYADA
KAMU İŞLETMELERİ ÇALIŞMASI
SİYASA ÖNERİLERİ
KIZILCAHAMAM -2015
1
Bulgular / Politika Önerileri
KİT’lere politika önerileri OECD çalışmasındaki 6 ana eksen üzerinden şu
yollarla elde edilmiştir:
• Masa başı çalışma
• Yarı yapılandırılmış mülakatlar
• Çalıştay
2
Eksen 1: Devletin Sahiplik Rolü
1. Sahiplik politikasının geliştirilmesi ve ortaya konulması
2. KİT yönetimine sık sık müdahale edilmemesi ve operasyonel özerklik
3. KİT yönetim kurulunun sorumluluklarını yerine getirilmesine izin verilmesi ve bağımsız
davranması
4. Sahiplik haklarının uygulanmasının açıkça belirlenmesi
5. İşletmenin hesap verebilirliği
6. Her KİT’in yasal yapısına göre sahiplik haklarının uygulanması
3
Devletin Sahiplik Rolü: Karar Alma Gücü
a) Sorumsuz yetkililer
Yetkisiz sorumlular
b) Sahiplik rolü sayısı arttıkça yetki ve sorumluluk belirsizleşiyor.
Sahiplik rolü sayısı azaldıkça yetki ve sorumluluklar
belirginleşiyor.
c) Sahiplik rolü sayısı arttıkça az risk ve düşük geri dönüş
Sahiplik rolü sayısı azaldıkça çok risk ve yüksek geri dönüş
4
5
Türkiye’de kamu mülkiyetinin amacı
Türkiye’de KİT’lere politik olarak kalkınma-odaklı ve sektörel yaklaşımlar
çerçevesinde yaklaşılmasının uygun olacağını ifade etmektedir.
6
Devletin Sahiplik Rolü – Radikal Öneriler
• Hazine sahipliği yanında, etkin bir hazine gözetim ve denetimi
kurulmalıdır.
• KİT’ler işleyiş açısından uygulayıcı/ilgili bakanlıklardan ayrılmalıdır.
Devlet sahipliğinin ilgili bakanlık tarafından değil sadece Hazine
tarafından yönetilmesi ve denetlenmesi gerekir.
• Genel politikalar açısından KİT’lere görevleri hükümet tarafından
verilmelidir.
• İlgili bakanlık ve bürokratlarının YK’na vermiş olduğu öneri ve
yönlendirmelerinden sorumlu olması ve hesap verebilmesi gerekir.
• KİT’lerin farklı bakanlıklara değil sadece bir bakanlığa bağlı olması
gerekir.
7
Devletin Sahiplik Rolü – İyileştirme Önerileri
• 233 sayılı KHK iyileştirilmesi gerekir.
• Kamu payı olmalı ancak söz sahibi olmamalı. Devlet özel sektörün
gidemediği yerlerde olmalı, özelleştirmenin olduğu yerlerde de söz sahibi
olmamalı.
• Bağlılık ilişkileri (bakanlıklar vs.) yeniden gözden geçirilmelidir.. Kuruluş
özerk olmalıdır.
• KİT yönetimlerinin atanma yöntem ve kriterlerine bir yöntem
getirilmelidir..
• Ücret politikaları ile doğrudan ilgili bir sorun var. İsthihdam konusunda
KİT’lerin YK’larının söz sahibi olmalıdır.
8
Eksen 2: Yasa ve Düzenlemeler
1. Genel yasaların ve düzenlemelerin uygulanabilirliği
2. Sahiplik ve devletin diğer işlevlerinin ayrılması olarak kamu yararı gözetilmesi
3. Örgütsel yapı ve faaliyet işlemlerinde yasa ve düzenlemelerin durumu
4. Ticari olmayan gereklilikler etrafında şeffaflık olmaması
5. Sermaye yapısında esneklik (halka arz ve özel sektörle orataklık gibi)
6. Finansal erişimde rekabetçi koşulların olmaması
9
Yasa ve Düzenlemeler – Radikal Öneriler
•
Şirketleşmeyi sağlayan yasa, KİT’in özerk hareket etme alanını önceki durumuna göre
daha da daraltmaktadır.
•
Performansa dayalı ücret politikası alanında yasal değişiklik yapılmalıdır.
•
KİK kapsamından çıkartılması bağlamında, KİT’lerin sektörel farklılıklarını dikkate alacak
şekilde “rekabete ve şeffaflığa aykırı hiçbir ihale yapılmaması” şartı olması yeterlidir.
•
Her KİT’in sektörel ve öz niteliklerini yansıtacak özel kanuna tabi tutulması gerekir.
•
Personel rejimi birden çok mevzuat tarafından düzenlenmektedir. Bunun için özel ve tek
bir mevzuata tabi olması sağlanmalıdır.
•
KİT’lerin temel faaliyeti olan üretim fonksiyonu için yatırım ve operasyon planları- karar
alma süreçlerin etkinliği için özelleştirme sürecinin daha hızlı yönetilmesin gerekir.
•
Üst yöneticilerin seçimi üst bir kurul (KİT komisyonu gibi) tarafından yerine getirilmelidir.
•
KİT’ler 233 sayılı KHK dan çıkarılmalı. SPK , Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine
tabi olarak sermaye piyasasına açılmalıdır.
10
Yasa ve Düzenlemeler – İyileştirme Önerileri
•
Mevcut mevzuattan daha etkin bir şekilde yararlanılması gerekir. KİT’ler mevcut
mevzuatın sunmuş olduğu yetki ve imkanları yeterli şekilde uygulamaya
geçirmemekte ve yararlanmamaktadır.
•
Yatırım finansman programların genel olarak değil, şirket bazında özel olarak
(KİTlerin özelliklerine göre) hazırlanması gerekir.
•
•
233 ve 399 KHK’lerde yer alamayan bazı hükümlerden dolayı 657 sayılı yasaya
tabii olmaktadır. Bu nedenle özlük hakları ile ilgili birleştirici ve bütünleştirici bir
yasal düzenlemeye ihtiyaç var.
•
Şifahi talimatlardan arındırılması için sorumluluk doğuran talimatlara geçiş için
bir düzenleme gereklidir.
•
Bakan bir işi yaptırmak istediğinde yazılı talimat yapılması bu düzenlemeler
ışığında mümkün olacaktır. Böylece etki analizleri mümkün olabilecektir.
11
Eksen 3: KİT Yönetim Kurulu ve İşgücü
1. Nesnel ve bağımsız karar almak üzere yönetim kurulu kompozisyonun oluşumu
2. KİT performansı için yüksek sorumluluk ve yasal zorunluluklar tanımlanması
3. KİT yönetiminin izlenmesi ve stratejik yol göstericiliğin sunulması
4. İşçi temsilcilerinin yönetim kurulunda temsiliyetinin sağlanması
5. KİT yönetim kurulu denetim komitelerine duyarlılık gereklilik göstermesi
6. Yönetim Kurul performansının değerlendirilmesi
12
Yönetim Kurulu ve İşgücü Kompozisyonu
13
Kamu İşletmelerinde Personel Yapısı I
14
Kamu İşletmelerinde Personel Yapısı II
15
• İnsan kaynakları yapı, süreç ve uzmanlık içeriğinin sorunlu olduğu
yönündedir.
•
Sorunun çözümünde temel çıkış noktası olan KİT özerkliğinin ne derece ve
nasıl tesis edilebileceğinin koşulları ilgilidir.
16
KİT Yönetim Kurulu - Radikal Öneriler
•
233 sayılı KHK da yapılacak değişiklik ile ilgili Bakanlığın atadıklarından 2 üyenin kurumun iç
(çalışanları-sendika) ve dış paydaşları temsil edecek şekilde belirlenmesi gerekir.
•
CEO özelliğinde bir posizyon olmadığı için Gn Md liderlik üstlenmektedir. Bundan dolayı YK
başkanlığı Gn Md ile aynı olmaktadır. YK’nun posizyonunun yapılandırılarak stratejik bir konumda
yer alması gerekir.
•
YK üyesi atanmasına her bakanlığa maksimum 1 üye önermesi/atanması yetkisi verilmelidir. YK
üyelerinin seçilmesi (GN MD dışında) sadece bir dönem (3 yıl) ile sınırlandırılmalıdır.
•
Murahhas üye olarak CEO ve icra kurulunun yapılandırılması durumunda YK’nun strateji
belirlemesi ve karar alması rolü daha da güçlü olacaktır.
•
Yönetim Kurulu’nun hesap verilebilirliğini sağlayacak şekilde KİT’lerin yapılandırılması gerekir.
Performansın düşüklüğü durumunda yöneticilerin görevden alınması sağlanmalıdır.
•
•
Holding şeklinde bir yapı olmalı. Sektör holdingleri de olabilir yahut bağlı şirketleri de olabilir.
17
KİT Yönetim Kurulu - İyileştirme Önerileri
•
İlgili bakanlık ve Hazine’ den gelen üyeler dışında, Kalkınma Bakanlığından da bir üye atanması
gerekir.
•
Şirketleşen KİT’lerin YK üyeleri arasında Gn Md Yrdlarının yer almaması icra ile YK arasında
iletişimi ve koordinasyonu azaltmaktadır.
•
YK üyeleri arasında finans uzmanı yer almalıdır.
•
Mevcut sistemdeki YK’nın yetkileri kullanması için Bakan’dan olur geleneği kaldırılmalıdır.
•
Karar mercileri ile stratejik karar alacak merciler arasında iletişim güçlendirilmelidir.
•
YK seçiminde en az 3 üye KİT’in faaliyet alanından gerek kamu gerek özel en az 10 yıl çalışma
koşuluyla seçilmelidir.
•
Performans değerlendirilmesi açısından Sayıştay denetimi yeterli değildir. Daha şeffaf olunması
için bilançolar halka açıklanmalıdır.
18
Rekabet edebilecek bir insan kaynakları siyasası oluşturabilmek
ve uygulayabilmek için:
•
KPSS ve memur olma gibi şartların esnetilmesi veya kaldırılması
•
KPSS temelinde başka kurumlara transferlerin önüne geçebilecek düzenlemeler
yapılması,
•
İşe alımda mesleki yeterlilik (mülakat sınavı ile) ölçülmesi,
•
Adaylara çalışma koşulları bilgilendirilmesi yapılması
•
Yazılı sınav sonrası mülakat yapılarak davranış biçimi ve iletişim yeteneğinin de
ölçülmesi,
•
KİK kapsamı dışında alt yüklenici seçilebilmesi,
•
Sektörel asgari ücret uygulanması,
•
Memur sendikalarına tabi olabilmek.
19
Eksen 4: Ticari Olmayan Hedefler
1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) yaklaşımında sorunlar
2. Özel hedeflere ulaşmada genel sorunlar
3. Özel hedeflere ulaşmada sektörel sorunlar
4. Ticari olmayan hedeflerde finansal yetersizlik
5. Ticari olmayan hedeflerde kamu-özel işbirliği kurulamaması
20
Ticari Olmayan Hedeflerde Tespitler
• Ticari ve ticari olmayan hedeflerin yapı, belirlenme ve
gerçekleştirme süreçlerinin sorunlu olduğu yönündedir.
• En önemli ticari hedefin kar olduğu durumlarda yönetim
kurulunun özerk olmayışı konusu sorun teşkil etmektedir.
• Ticari olmayan hedeflerde finansman yetersizliği ve kamuözel işbirliği kurulamaması gibi sorunlar öne çıkmaktadır.
21
Ticari Olmayan Hedefler – Radikal Öneriler
•
Ölçek ekonomisinden kaynaklanan sorunlardan dolayı özel sektörün yatırım yapamadığı alanlarda KİT’lerin
yatırım yapmasının sağlanması durumunda istihdam ve katma değer potansiyelinden faydalanılmış olunur.
•
Verilen görevle ilgili radikal bir değişiklik olmalıdır. Görevle ilgili bakanlıkla ve hazineyle ilgili bir ilişki olmalıdır.
•
Yasal yetkisi olmayan kişilerin müdahelesi ortadan kaldırılmalıdır.
•
Rekabet edebilecek şekilde düzenlemelerin yapılması için radikal değişiklikler yapılmalı.
•
Devlet ticari bir faaliyeti desteklemeli ve teşvik etmelidir. Başka otoriteler tarafından sosyal devlet görevleri
bulunup, desteklenmelidir. KİT’lerin devletin sosyal sorumluluklarını yapmak gibi bir görevi yoktur.
•
İşle ilgili olmayan alanlarda (örneğin okul ve camii yapımı gibi) KİT’lerin sorumluluğu olmamalıdır.. KİT’lerin bu
görevleri üstlenmesi istismar yaratmaktadır.
•
Kuruluşlar ana statülerinde tanımlanmış işlerin dışında başka işlere bulaştırılmamalı bunun kanuni düzenlemesi
yapılmalıdır.
•
KİT’in profesyonel olduğu alanlarda bedeli ile kar gözetmeden bazı işleri yapmalıdır.
•
KİT’ler sosyal sorumluluk kapsamında yatırım yapamıyor. Bu gibi faaliyetler için KİTler devletin harcırah
kanununa tabi olması durumu ortadan kaldırılmalıdır.
•
Ticari olmayan hedefler tanımlanmalıdır.
22
Ticari Olmayan Hedefler – İyileştirme Önerileri
• Devletin piyasa düzenleyiciliği sorumluluğundan dolayı KİT’lerin üreticilik
görevi verilmesinden öte özel sektöre çeşitli sübvansiyon yoluyla
sağlanabilir.
• Ülke ihtiyacı olan ve stratejik özelliği olan mal ve hizmet üretiminde
KİT’ler aktif görev alabilir. Bunun dışında ticari olmayan görevlerin
verilmemesi gerekir.
• Ticari olan ile ticari olmayan hedeflerin birbirinden net olarak ayrılması
gerekir. Devletin sorumluluğunda olan görev ve faaliyetlerin KİT’ler
tarafından yapılması durumunda bunun genel bütçe tarafından
karşılanması gerekir.
23
Eksen 5: Uluslararası Faaliyetler
1. Ulusal/uluslararası yatırım rejimleri, tedarik zinciri ve piyasa oluşturma durumu
2. Ulusal/uluslararası kamu ihale kuralları belirleme/uyma
3. Ulusal/uluslararası rekabet hukuku/yasası belirleme/uyma
4. Rekabette tarafsızlık ilkesine yönelik ulusal/uluslararası faaliyet düzenlemeleri
5. İşletmenin yurtdışı ticari /ticari olmayan etkinliklerin fonlanma planı
6. Dünya Ticaret Örgütü disiplinleri oluşturmadan uluslararasılaştırma
7. Tercihli Ticaret anlaşmaları ve ikili yatırım anlaşmalarıyla uluslararasılaşma
24
Uluslararası Faaliyetler - Yerel ve Yabancı Piyasa
25
Uluslararası Faaliyetler - Üçüncü Piyasalar
26
Uluslararası Faaliyetler – Radikal Öneriler
•
Uluslararası faaliyetlerde alıcı ülkelerin tedarik standartlarının yerine getirilmesinde KİK
mevzuatının getirdiği sınırlamaların ortadan kaldırılması gerekir.
•
Uluslararası ticaret yapabilmek için bakanlar kurulu kararı gerekmektedir.
•
Dış pazarlara açılması için KİT’ler cesaretlenmelidir. Kredi kullanım koşulları elden
geçirilmelidir. Yapısal olarak değişimler yapılması gereklidir.
•
Her KİT kendi faaliyet alanında diğer ülke örneklerini incelemeli örnek almalı ya da
vermeli bölgesel ya da ülke örnekleri diğer ülkelere örnek model olmalıdır.
•
•
•
KİT’lerin dış ortaklı bir yapıda denetiminde kanuni değişiklik yapılmalıdır. Denetim
mekanizmasındaki sıkıntılar dışa açılmayı engellemektedir.
Bazı KİT’ler yurtdışında faaliyet gösteriyor, fakat mevzuatla baş edilmemekte ve arka
yoldan dolanarak yurtdışında offshore şirketi kurmaktadırlar. Ulusal ve uluslararası odaklı
KİT’ler sınıflandırılmalı ve uluslararası faaliyet gösterecek KİT’ler için düzenleme yapılmalı
ve sınırlamalar kaldırılmalıdır.
27
Uluslararası Faaliyetler – İyileştirme Önerileri
• KİT yöneticilerinin uluslararası faaliyetleri ile ilgili olarak yurtdışına çıkış
izninin Bakanlık makamından belli bir süre önce alınması gibi uygulamaların
kaldırılması gerekir.
• Yurtdışı üretim faaliyetleri yoğun olan KİT’lerin rutin faaliyetlerinde
Bakanlık’tan sürekli izin alınmaması gerekir.
• Yurtdışında birim kurulmasında YK’nın yetkili olması gerekir. Bakanlıktan
onay alınmaması gerekir.
• KİT faaliyet yapısı ve konjoktür ile ilgili ortaya çıkabilecek durumlarda
KİTlerin etkin işbirliği ve bilgi-deneyim paylaşımına imkan verecek ortam ve
altyapı sağlanmalıdır.
• Tüm KİT’lerin kendi faaliyetl alanlarına göre uluslararası ölçekte iş
yapabilmesi için devlet desteğiyle/ teşvik ile iş yapabilme imkanı
verilmelidir.
28
Eksen 6: Şeffaflık ve Bilgi Paylaşımı
1. Yıllık raporlamaların etkinliği
1. İç denetim işlevleri ve prosedürleri geliştirme
1. Yıllık dış bağımsız denetimlerin yapılması
1. Yüksek kalite muhasebe ve denetim standartlarının oluşturulması
1. Materyal bilginin açıklanması ve erişilebilirliği
29
Şeffaflık Tipleri
30
Şeffaflık ve Bilgi Paylaşımı– Radikal Öneriler
•
Bilişim sistemi altyapısının kurulması durumunda satın alma ihalelerinin sistemli
şekilde izlenmelidir.
•
İhale sonuçlarının hızlı bir şekilde duyurulması ve tüm dokümantasyonun dijital
ortamda tutulması ile şeffaflık sağlanmaktadır.
•
Bağımsız dış denetimin etkin yürütülmesi için KİTlerin muhasebe sisteminin
uluslararası denetim ve raporlama standartlarına uyumlaştırılması gerekir.
•
Gerçek anlamda puanlama yaparak yönetici performansı ölçülmeli,
değerlendirilmelidir.
•
. Çok fazla denetim mekanizması var bu yöneticiler üzerinde bir baskı oluşturuyor
bu kar odaklı çalışmayı engelliyor. Teftiş kurullarının kaldırılması gereklidir. Yerine iç
denetim mekanizması etkinleştirilmelidir. Denetim tek tipe indirgenmelidir.
•
Denetimi yapacak kişiler sektör ve şirketin faaliyet alanı hakkında tecrübeli
olmalıdır. “
31
Şeffaflık ve Bilgi Paylaşımı – İyileştirme Önerileri
• Yapılan iş ve işlemler kamu bilgisi dahilinde olmalıdır. Stratejik planlarda
KİT’lerin hedeflerini koymak önemlidir.
• Hesap sorucuların strateji belgelerini esas alıp uygulamalarını yapmaları
şeffaflıkta bir adım atmak manasına gelebilmektedir.
• İç denetçilerin sorumlulukları ve görevleri resmi olarak tanımlı değildir.
Teftiş kurulu ile iç denetim görev alanı olarak çatışma yaşanmaktadır.
• Her kurum kendi faaliyet alanına göre iç denetimini yapmalı. İç teftiş, iç
denetim, çalışma bakanlığı, çevre bakanlığı, üye olunan teşkilatların
denetiminden geçiyor.
• Kontrol mekanizmasının işlerliği olmalıdır. KİT’lerde genel olarak bir iç
kontrol sistemi yok.
32
Bilgi Paylaşımı
• Hazine Müsteşarlığı’nın rolü hem KİT'lerden bilgi toplama hem de yıllık toplu KİT
sektörü raporunu hazırlama sorumlulukları bakımından güçlendirilmiştir.
• Etkin tebliğ ile yerel yönetimlere ait şirketler, yasal şirketlerin izlenmesi, mülkiyet
işlevleri kamu tarafından yürütülen şirketler, devlet bankaları kapsama alınmıştır.
• 2007 yılında hazırlanan ilk Kamu İşletmeleri Raporu kapsamında 2006 yılında
KİT'lerin faaliyetleri ve performansları olmuştur. Kapsam %50’sinden fazlası
devlete ait olan şirketlerle sınırlı kalmıştır
• 2007 ve 2008 raporları, kapsamı olarak ilgili AB mevzuatına göre kamu işletmeleri
şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
• 2006 yılından itibaren, KİT'lerin düzenli yaptıkları yıllık raporlarını yayınlamak için
kurulan internet siteleri güncellenmiştir.
33
Toplu sonuçlara göre en fazla toplam oy alan
önceliklendirmeden en aza sıralı liste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
“KİT’lerin ticari esaslara göre etkin, verimli ve özerk hale getirilmesi”
“KİT’lerde işgücü planlaması, seçimi gibi istihdam sorunlarında özerklik sağlanması”
“KİT’lerde performans sisteminin kurulması ve etkin işlevi ile ilgili sorunların çözümü”
“KİT’lerin etkinliğini ve özerkliğini olumsuz etkileyen yasa ve düzenlemelerin değiştirilmesi”
“KİT’lerde kamu mülkiyetinden kaynaklı aşırı müdahele ve özerklik gibi sorunların çözümüne yönelik
yeni yasa maddeleri ve düzenlemeler değiştirilmesi”
“Yönetim Kurulu/Kurumsal Yönetişim ile ilgili sorunların çözümü”
“KİT’leri sınırötesi faaliyetleri ile ilgili sorunların çözümü”
“KİT’lere verilen görevlerden kaynaklı sorunları”
“KİT’lerin özelleştirilme amacı ve biçimi”
“KİT’lerin olası şirketleşmesi durumunda oluşabilecek kolaylıkların ortaya çıkması”
“KİT faaliyetlerinin TTK’na tabii olmasının yaratabileceği sorunların çözümü
“KİT faaliyetlerinin (devlet ile şirket ve şirket ile iştirakleri arasındaki ilişkiler) şeffaflığının artırılması”
“KİT faaliyetlerinin TTK’na tabii olmasının yaratabileceği kolaylıklardan yararlanılması”
“KİT’lerin olası şirketleşmesi durumunda karşılaşılabilecek sorunların çözümü”
“KİT’lerin olası özelleştirilmesi durumunda oluşacak temel sosyo-ekonomik faydaların olması”
“Kamu pay sahipliğini temsil açısından birden çok kamu kurunun (Hazine, Bakanlık vb) olması”
“Görev zararı uygulamasının kaldırılması”
34
Toplu sonuçlarda ilk göze çarpan:
• KİT’lerin ticari esaslara göre etkin, verimli ve özerk hale
getirilmesi”
• “KİT’lerde işgücü planlaması, seçimi gibi istihdam
sorunlarında özerklik sağlanması”
• “KİT’lerde performans sisteminin kurulması ve etkin işlevi
ile ilgili sorunların çözümü”
• “KİT’lerin etkinliğini ve özerkliğini olumsuz etkileyen yasa
ve düzenlemelerin değiştirilmesi
35
Katılımcılar;
• etkinlik-verimlilik ve özerklik-denetim karşılıklı ilişkisi
içerisinde kamu işletmelerinin performansını
iyileştirebilecekleri düşüncesi ve isteğine sahiptir.
• kamu işletmelerinin özerklik-denetim dengesi içinde
verimlilik-etkinlik adına piyasalarda rekabet edebileceğini
ve performanslarını artırabileceklerini düşünmektedirler.
36
KİT’lerin geleceğe yönelik stratejik çözüm arayışı:
“KİT’lerin ticari esaslara göre etkin, verimli ve özerk hale getirilmesi “
Etkinlik-verimlilik ve özerklik-denetim arasında karşılıklı bir beklenti
ilişkisi bulunmaktadır.
Sorun çözümüne etkisi önem derecesi bakımından mümkün olan en
yüksek değer olan 315 (7x45)’e nazaran “KİT’lerin ticari esaslara göre
etkin, verimli ve özerk hale getirilmesi faaliyetine 289, %92 oranı”nda
bir ağırlık vermiştir.
37
Ticari Olmayan Hedefler
• “Ticari olmayan hedefler” konusunda belirtilen 23 radikal öneri 38
oy alırken (77,55%), 15 iyileştirme önerisi 11 oy almıştır (22,45%).
• Ticari olmayan hedefler konusunda radikal değişim beklenmektedir.
Bu durumun, ticari olmayan hedeflerin varlığından daha çok, bu
ticari olmayan hedeflerin belirlenmesi ve yönetişimiyle ilgili olduğu,
hangi kurumun, hangi saiklerle ve hangi mekanizmalarla bu ticari
olmayan faaliyetleri kamu işletmeleri sistemine dahil ettiğiyle ilgili
olduğu,
• Devletin sahiplik rolü (71.43%) ve yönetim kurulu ve işgücü
(71.43%) eksenlerindeki radikal değişim önerilerini tercih etme
baskın eğilimiyle ortaya konulmuştur.
38
Devletin Sahiplik Rolü
• Bu rolde yeniden yapılandırma gerektirecek 22 adet bildirim verilmiştir.
• Devletin Sahiplik Rolü’nü ilgilendiren “ticari olmayan faaliyetlerin”
düzenlenmesine yönelik olan bu radikal önerileri daha sonra 18 adet radikal
öneriyle “Yasa ve Düzenlemeler”e atıfta bulunan radikal öneriler takip
etmektedir.
• Devletin sahiplik rolü konusunda 22 adet radikal öneri verilmiş ve katılımcılar
radikal dönüşümleri tercih etmişlerdir (71.43%).
• “Devletin sahiplik rolünü” irdeleyen ifadelerin eksenlerarası etkileşim
incelemesinde ise bu konunun ifade edilen çözüm önerileri itibariyle
öncelikle “yasa ve düzenlemeler”, daha sonra “yönetim kurulu ve işgücü”
eksenleriyle etkileşim içinde olduğu görülmektedir.
39
İkili Sahiplik Modeli
• KİT’lerden etkinlik-verimlilik beklentisi ne denli yüksekse KİT’lere bu etkinlikverimlilik (üretkenlik) hedeflerini yakalayabilmeleri için bir özerklik alanı
sağlanması.
• Ancak Türkiye’de KİT’lere karşı bir beklentisizliğin bulunduğu ifade edilmiş ve
bu noktada “etkinlik ve verimlilik sağlamak adına müdahale ve destek
bulunmadığı” öne sürülmüştür.
• Bu beklentisizliği, özerkliğe bir koşul olan “sahiplik” etrafında irdelemek
gereklidir.
• KİT’lerden “çok risk alma ve çok geri dönüş elde etme” beklentisi gibi genellikle
sektörel bakanlık görüş açısından kaynaklı yaklaşımı disiplin altına almak
isteyen Maliye Bakanlığı ve Hazine’nin “az risk ve az geri dönüş” beklentisi, ikili
sahiplik modelinin bir özelliği olarak tespit edilmiştir.
40
Beklenti, Sahiplik Siyasası ve Modeli Tespiti,
Dengelerin Dengesi Tesisi
41
Sahiplik-Hedefler İlişkisi: Mevcut Durum, Eylemler ve
Değişim
42
Sahiplik-Özerklik: Siyasa, Yasa ve Yönetim Kurulu
Beklentilerin
Eksen 1. Devletin Sahiplik
Belirlenmesi ve
Siyasası
Eksen 2. Yasa ve düzenlemeler
Eksen 3. Yönetim Kurulu
ve İşgücü
Koordinasyonu
Sahiplik
Sahiplik siyasasının geliştirilmesi
ve ortaya konulması
Sahiplik ve devletin diğer
işlevlerinin ayrılmasında kamu
yararı gözetilmesi
KİT performansı için
yüksek sorumluluk ve
yasal zorunluluklar
tanımlanması
KİT yönetiminin izlenmesi
ve stratejik yol
göstericiliğin sunulması
Özerklik
KİT yönetimine sık sık
karışılmaması ve operasyonel
özerklik
Örgütsel yapılar ve faaliyet
işlemleri yasa ve
düzenlemeleri
Özerklik
KİT yönetim kurul unun
sorumluluklarını yerine
getirilmesine izin verilmesi ve
bağımsız davranması
Örgütsel yapılar ve faaliyet
işlemleri yasa ve
düzenlemeleri
Sahiplik-Özerklik
İlişkisi
Sahiplik haklarının
uygulanmasının açıkça
belirlenmesi
Örgütsel yapılar ve faaliyet
işlemleri yasa ve
düzenlemeleri
Sahiplik-Özerklik
Her KİT’in yasal yapısına göre
sahiplik haklarının uygulanması
Örgütsel yapılar ve faaliyet
işlemleri yasa ve
düzenlemeleri
İlişkisi
Nesnel ve bağımsız karar
almak üzere yönetim
kurulu komposizyonun
varlığı
Genel yasaların ve
düzenlemelerin
uygulanabilirliği
Özerklik-Denetim
İşletmenin hesap verebilirliği
Ticari olmayan gereklilikler
etrafında şeffaflık
KİT yönetim kurulu
denetim komitelerine
duyarlılık gereklilik
Sermaye yapısında esneklik
Yönetim Kurulu
performasının
değerlendirilmesi
Finansal erişimde rekabetçi
koşullar
43
Özerklik-Denetim ve Etkinlik-Verimlilik Tesisinin Siyasa
ve Yasa Temelleri
44
Özelleştirme ve Şirketleştirme
45
Devlet Sahiplik Siyasa ve Plan Belgesi
• Devlet ve Kamu İşletmeleri Stratejileri: Delil Temelli Siyasalar
• Sektörel ve Bölgesel Gerçekler: Yerel ve Küresel Değer Zincirleri
• Sahiplik Zihniyeti: Denetimli Özerklik
• Yönetim Kurulu Çevresel Kompozisyonu: Toplumsal Aklı Yansıtmak ve
Geliştirmek
• Şirketleştirme ve Özelleştirme: Toplumsal Değer Arttırımı Öncelikleri
• Küresel ve Yerel Dünyada: Toplumsal (Kamu) İşletmeleri
46
Çözüm Önerileri Matrisi
ÇÖZÜM
ÖNERILERİ
Devletin
Sahiplik Rolü
(DSR)
MATRİSİ
Yasa ve
Düzenlemeler
Yönetim
Kurulu ve
İşgücü
Ticari
Olmayan
hedefler
(YKİ)
(TOH)
(YVD)
Uluslararası
Faaliyetler
Şeffaflık ve
Bilgilendirme
(UAF)
(ŞVB)
Devletin
Sahiplik Rolü
(DSR)
*
Yasa ve
Düzenlemeler
(YVD)’de
Devletin
Sahiplik Rolü
(DSR)
Yönetim
Kurulu ve
İşgücü
(YKİ)’nün
Devletin
Sahiplik Rolü
(DSR)’ne
bakışı ve
uygulama
Ticari Olmayan
hedefler
(TOH)’de
Devletin
Sahiplik Rolü
(DSR)’nden
kaynaklı
hedefler
Uluslararası
Faaliyetler
(UAF) ve
Devletin
Sahiplik Rolü
(DSR)
Şeffaflık ve
Bilgilendirme (ŞVB)
ve Devletin Sahiplik
Rolü (DSR)
Yasa ve
Düzenlemeler
Devletin
Sahiplik
Siyasası
(DSR)’nda
Yasa ve
Düzenlemeler
(YVD)’in yeri
*
Yönetim
Kurulu ve
İşgücü
(YKİ)’nin Yasa
ve
Düzenlemeler
(YVD)’e bakışı
ve uygulama
Ticari Olmayan
hedefler
(TOH)’de Yasa
ve
Düzenlemeler
(YVD)’den
kaynaklı
hedefler
Uluslararası
Faaliyetler
(UAF) ve Yasa
ve
Düzenlemeler
(YVD)
Şeffaflık ve
Bilgilendirme (ŞVB)
ve Yasa ve
Düzenlemeler
(YVD)
Devletin
Sahiplik
Siyasası
(DSR)’nda
Yönetim
Kurulu ve
İşgücü
(YKİ)’nün yeri
Yasa ve
Düzenlemeler
(YVD)’de
Yönetim Kurulu
ve İşgücü (YKİ)
*
Ticari Olmayan
hedefler
(TOH)’de
Yönetim
Kurulu ve
İşgücü
(YKİ)’nden
kaynaklı
hedefler
Uluslararası
Faaliyetler
(UAF) ve
Yönetim
Kurulu ve
İşgücü (YKİ)
Şeffaflık ve
Bilgilendirme (ŞVB)
ve Yönetim Kurulu
ve İşgücü (YKİ)
Devletin
Sahiplik
Siyasası
(DSR)’nda
Ticari Olmayan
hedefler
(TOH)’in yeri
Yasa ve
Düzenlemeler
(YVD)’de
Ticari Olmayan
hedefler (TOH)
Yönetim
Kurulu ve
İşgücü
(YKİ)’nin
Ticari Olmayan
hedeflere
(TOH) bakışı
ve uygulama
*
Uluslararası
Faaliyetler
(UAF) ve
Ticari Olmayan
hedefler (TOH)
Şeffaflık ve
Bilgilendirme(ŞVB)
ve Ticari Olmayan
hedefler
Devletin
Sahiplik
Siyasası
(DSR)’nda
Uluslararası
Faaliyetler
(UAF)’in yeri
Yasa ve
Düzenlemeler
(YVD)’de
Uluslararası
Faaliyetler
(UAF)
Yönetim
Kurulu ve
İşgücü
(YKİ)’nin
Uluslararası
Faaliyetler
(UAF)’e bakışı
ve uygulama
Ticari Olmayan
hedefler
(TOH)’de
Uluslararası
Faaliyetler
(UAF)’den
kaynaklı
hedefler
*
Devletin
Sahiplik
Siyasası
(DSR)’nda
Şeffaflık ve
Bilgilendirme
(ŞVB)’nin yeri
Yasa ve
Düzenlemeler
(YVD)’de
Şeffaflık ve
Bilgilendirme
(ŞVB)
Yönetim
Kurulu ve
İşgücü
(YKİ)’nin
Şeffaflık ve
Bilgilendirme
(ŞVB)’ye
bakışı ve
uygulama
Ticari Olmayan
hedefler
(TOH)’de
Şeffaflık ve
Bilgilendirme
(ŞVB)’den
kaynaklı
hedefler
Uluslararası
Faaliyetler
(UAF) ve
Şeffaflık ve
Bilgilendirme
(ŞVB)
(YVD)
Yönetim
Kurulu ve
İşgücü
(YKİ)
Ticari
Olmayan
hedefler
(TOH)
Uluslararası
Faaliyetler
(UAF)
Şeffaflık ve
Bilgilendirme
(ŞVB)
(TOH)
Şeffaflık ve
Bilgilendirme (ŞVB)
ve Uluslararası
Faaliyetler
(UAF)
*
*AB,
OECD ve BRICS ülkeleri Kamu İşletmeleri alanında Devletin Sahiplik Rolü, Yasa ve Düzenlemeler ,
Yönetim Kurulu ve İşgücü, Ticari Olmayan hedefler , Uluslararası Faaliyetler , Şeffaflık ve Bilgilendirme
eksenlerinden kurumsal bir konsorsiyumun izleme ve değerlendirme, raporlama faaliyetleri
47
Çözüm Önerileri Araçları ve Sistemi
48

similar documents