TÜRK*YE KAMU HASTANELER* KURUM KAMU HASTANE B*RL

Report
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
KAMU HASTANE BİRLİKLERİ KURULUM
SÜRECİNDE YAŞANAN SIKINTILAR
06/05/2013
Uz. Dr. Güven BEKTEMÜR
İstanbul İli Koordinatör Genel Sekreter
Bakanlığımızın
İl Düzeyinde Yapılanması
VALİ
Halk Sağlığı
Müdürü
İl Sağlık
Müdürü
Kamu Hastane
Birlikleri
Toplum Sağlığı
Merkezi
İlçe Sağlık
Müdürü
Hastaneler
Aile Sağlığı
Merkezleri
Ağız Diş
Sağlığı
Merkezleri
Birlik Genel Sekreterlikleri Yapılanması
GENEL
SEKRETER
TIBBİ
HİZMETLER
BAŞKANI
İDARİ
HİZMETLER
BAŞKANI
MALİ
HİZMETLER
BAŞKANI
UZMAN
UZMAN
UZMAN
BÜRO
GÖREVLİSİ
BÜRO
GÖREVLİSİ
BÜRO
GÖREVLİSİ
HASTANE
YÖNETİCİSİ
Kamu Hastane Birliklerinde
Hastane Yapılanması
Hastane
Yöneticisi
Başhekim
İdari ve Mali
İşler Müdürü
Sağlık Bakım
Hizmetleri
Müdürü
Başhekim
Yardımcısı
Müdür
Yardımcısı
Müdür
Yardımcısı
Diğer
Personel
Diğer
Personel
Diğer
Personel
Değerlendirme-1
Yeni yapıya uyum problemleri (Bakanlık dışı)
Davranışsal
Mevzuatla İlgili
-İl İdaresi Kanunu
- Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
Merkez
Diğer Bakanlıklar
Taşra
Diğer Kurumlar
Değerlendirme-2
Yeni yapıya uyum problemleri (Bakanlık içi)
- Merkez Teşkilatı; Kurumlar ve Genel Müdürlükler
arası koordinasyon problemleri
- Taşra Teşkilatı; Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı
Müdürlüğü ve Genel Sekreterlik arasında
koordinasyon problemleri
Değerlendirme-3
•
Yeni yapılanmaya uygun alt mevzuatlarda ( Döner sermaye ek ödeme yönetmeliği , Yataklı
Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği vb) gecikilmiştir.
•
T.K.H.B. kuruluş alt yapı çalışmasının yapılmaması, buna bağlı olarak hastaneler ile
koordinasyonun sağlanamaması ve eksikliklerin( malzeme, personel, bina vs.) zamanla
tamamlanması işleyişi zorlaştırmıştır.
•
S.D.P.’na uygun olarak Bakanlığın icrai görevleri desantralize edilerek Merkezi Teşkilatın daha
ziyade planlayıcı, regüle edici ve denetleyici rolü öne çıkarılmalıdır.
•
Uzman ve Büro Görevlisi kadrolarının uzun müddet açıklanmamış olması ve sözleşme
imzalanamaması Genel Sekreterlik teşkilat yapısının tamamlanmasını zorlaştırmıştır.
•
663 Sayılı KHK’ da belirtilen sözleşme ücretlerinin beklenilenin altında gerçekleşmesi
personel motivasyonunu olumsuz etkilemiş, ayrıca görev dağılımının net olmaması ‘neyin,
nasıl yapılacağı’ konusunda algı probleminin yaşanmasına neden olmuştur.
Değerlendirme-4
• Araç sıkıntısı yaşanmıştır.
• Sözleşmeli personelin
belirlenememiştir.
sigorta
kayıtlarının
neye
göre
yapılacağı
• Birliğe bağlı mühürün çıkarılması ve banka hesapları konusunda sıkıntı
yaşanmıştır.
• Gelen ödeneklerin Genel Sekreterlik ve hastanelere aktarılması ve
konsolide bütçenin işleyişi konusunda sorunlar yaşanmıştır.
• Genel Sekreterliklerin kurulum aşamasında parasal sıkıntılar yaşanmıştır.
Değerlendirme-5
•
Personel ve doktor atamalarında merkezi yönetim mutlaka Genel Sekreterliğe
insiyatif vermelidir. Tayinler hastaneler yerine Birlik emrine yapılması personel
planlamasına olumlu katkı sağlayacaktır.
•
Özellikle büyük illerde yardımcı sağlık personeli eksikliği
yoğun bakım ve acil
servis hizmeti sunumunu olumsuz yönde etkilemektedir. Hastanelerimizin özellikli
birimlerinde çalışan deneyimli hemşirelerin Aile Sağlığı Elemanı olarak kolaylıkla
sözleşme imzalamaları ciddi anlamda nitelikli eleman kaybına yol açmaktadır.
•
Yeni yapıda hastane yöneticilerinin sayıları azalmış buna paralel olarak iş yükü
artmıştır. Bazı hastanelerde yardımcı pozisyonunda hiç yönetici olmaması izin,
hastalık vb. durumlarında işleyişte sıkıntılara yol açmaktadır.
•
Birimlere bağlı hastanelerin isimlerinde herhangi bir değişik yapılıp yapılmayacağı
konusunda tereddütler oluşmuştur.
Değerlendirme-6
•
Hastanelerden personel talep edilmesine rağmen eleman yetersizliği nedeniyle
talebin karşılanamaması ve bu nedenle geçici görevlendirmelerin zorlaşması,
istihdam edilen personelin ise yeterli tecrübe ve bilgiye sahip olmaması sonucu iş
ve işlemlerin yürütülmesinde sıkıntılar oluşmuştur.
•
Yeni yapılanma döneminde diğer kurumlardan yapılan devir yazışmaları belli bir
müddet sağlanamamış, Başkanlıkların ve her başkanlığa bağlı birimlerin
netleşmemesi nedeniyle yazışma işleri aksamış ve evrak sevkinin sağlanamayarak
biriken evraklar sonraki süreçte iş yükünü artırmış, motivasyonu düşürmüştür.
•
Yeni yapılanmadaki görev tanımlarında yer alan belirsizlik nedeniyle başkanlıklar
arasında mutabık olunana kadar evrak sirkülasyonunun hızlandırılamaması, ayrıca
Bilgisayar ve işletim sistemlerinde ekipman ve donanım açısından
uygulanabilirliğinin sağlanamaması, yeterli düzeyde araç-gerecin olmaması işleyişi
zorlaştırmıştır.
Değerlendirme- 7
• Tescile esas işlemlerin yürütülmesi aşamasında İl Sağlık Müdürlüğü ile
mutabık olunamamıştır. (TKHK’nun Nisan ayında yapmış olduğu
bilgilendirme yazıyla sıkıntı ortadan kalkmıştır.),
• Verimlilik konusunda birlik bünyesinde ve hastaneler bazında çalışma bir
müddet yapılamamıştır. (TKHK kurumunca görevlendirilen verimlilik
uzmanı ile konu aydınlanarak sıkıntı çözümlenmiştir. )
• TRSM Kuruluş aşamasında ödenekle ilgili sıkıntılar yaşanmıştır.
• Evde Sağlık Hizmetleri çalışmalarında TSM ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında
koordinasyon sağlanamamıştır.
• Koordinatör birlik olmamıza rağmen Bakanlığımız oluşturduğu
yönetmeliklerle koordinatörlük terimini net olarak tanımlamadığı için
özellikle idari hizmetlerde çok büyük sıkıntılara neden olmaktadır.
Değerlendirme-8
•
Mali konularda ve cihaz alımlarında taşraya yapılacak yetki devirlerindeki limitler
Birlik bütçesinin büyüklüğüne göre belirlenmelidir.
•
Genel Sekreterlik bünyesinde saymanlık ve muhasebe hizmetlerinin kurulmasının
sözleşme bitimi olan 2014 yılı sonuna ertelenmesi büyük bir mali yapı olan
Birliklerin kendi içinde mali yönden denetim ve koordinasyonunu güçleştirmiştir.
•
SUT fiyatlarının özellikle dal hastanelerin de revize edilmesi gerekmektedir.
•
Genel Sekreterlik yerleşim yeri için bina kiralama izni Başbakanlık genelgesinin
dışına çıkarılması kiralama süreçlerini hızlandıracaktır. Kuruluş aşamasında bina
alanının yetersizliği ve çalışma alanlarının darlığı, oda eksikliği işlerin yürütülmesine
zorlaştırmış, motivasyonun düşmesine neden olmuştur.
TEŞEKKÜRLER…

similar documents