borgen, pant, ränta, preskription och skuldsanering

Report
Fordringsrätt II
Borgen, pant, ränta, preskription och
skuldsanering
Borgen
• Kreditsäkerhetssyfte
– Personell säkerhet
• jfr realsäkerheter (t.ex. pant)
• Innebörd
– L åtar sig mot B att fullgöra G:s skyldighet mot B,
om G inte fullgör
• Säkrar en huvudfordran
Borgen (huvudtyper)
• Enkel borgen (10:8 HB)
• Proprieborgen (10:9 HB)
• I bägge fallen svarar L solidariskt med G för G:s
förpliktelse mot B
• Om det finns flera L svarar de solidariskt med
varandra för G:s förpliktelse mot B (10:11 HB)
Borgen (relationen till B)
• Enkel borgen
– L har relativt G ett subsidiärt ansvar mot B för G:s
förpliktelse (10:8 HB)
• L:s förpliktelse mot B är villkorad av att G inte ”själv
gälda gitter”.
• Proprieborgen
– L ansvarar på ”samma nivå” som G mot B
• L:s förpliktelse saknar nyssnämnda villkor
– L svarar mot B såsom för egen skuld (B kan direkt kräva L)
Borgen (inbördes relationer)
• HR efter andelar delat inbördes ansvar
– 2 § 2st SkbrL
• Regressfordringar
Pant i lös egendom
• Pantavtal och pantobjekt
– Pantsättare (PS) och panthavare (PH)
• Säkrar en fordran som PH har (pantfordran)
– Pantfordran mot PS
– Pantfordran mot TM
• PH får då en opersonlig fordran mot PS
• Obligationsrätt och sakrätt
Fordringar som pantobjekt
• PH får panträtt i PS:s fordran mot TM
• Regler rörande överlåtelse tillämpas även på
pantsättning
– 10 § SkbrL
Ränta
• Grundläggande typer:
– Avkastningsränta
• Utgår innan kapitalfordran förfallit
– Har karaktär av ett pris för lånat kapital
– Dröjsmålsränta
• Utgår efter kapitalfordran förfallit
– Har karaktär av sanktion (påföljd)
• Ränteplikt kan följa av lag eller avtal
– Legal ränta
– Avtalad ränta
Legal ränta
• Räntelagen (RL)
• Tillämpningsomfång
– Penningfordringar inom förmögenhetsrätten (1 §)
• Både dispositiva och tvingande regler (1§)
• In dubio utgår ej avkastningsränta (2 §)
– Undantag för viss återgång av betalning (2 § 2st)
• Däremot utgår dröjsmålsränta (3-4 §§)
Dröjsmålsränta
• Inskränkt avtalsfrihet i vissa förhållanden
– Se 2a §, 4a §, 6 § 2st och 8 § 2st
• Vill tvinga fram snabba betalningar i
näringsidkarförhållanden
• Starttidpunkt
– Kapitalfordringar med på förhand bestämd
förfallodag
– Andra kapitalfordringar
Starttidpunkt
• På förhand bestämd förfallodag
– Ränta utgår från förfallodagen (3 § 1st)
• Undantag i 3 § 2st för redovisningsfordringar
• Andra kapitalfordringar
– HR: 30 dagar efter betalningskrav (4 §)
Räntefot
• Avkastningsränta
– Referensränta + 2 % (5 §)
• Dröjsmålsränta
– Minst referensränta + 8 % (6-7 §§)
• Om avkastningsränta utgår med högre räntefot gäller
denna
Ränta på ränta
• Avtalsfrihet råder
• In dubio utgår ej dröjsmålsränta på förfallen
legal ränta
Dröjsmålsräntejämkning
• Social force majeure (8 §)
– Oskäligt pga. sociala skäl
• Sjukdom, arbetslöshet osv.
• Förhållandet till 36 § AvtL
– Enligt 8 § RL kan även legal ränta jämkas
Preskription
• Innebörd:
– Lagbestämda frister för den materiella rätten att
kräva ut fordringar
• Jfr. reklamation samt avtalsbestämda tidsfrister
(preklusion)
• Allmänna preskriptionsregler
– Preskriptionslagen (PreskL)
• Speciella preskripitionsregler
– Finns i åtskillig speciallagstiftning
Partspluralism på gäldenärssidan
• Preskription av huvudfordran medför
preskription av fordran mot borgensman
– 8 § 2st PreskL
• S.k. accessorisk preskription
• Preskriptionsavbrott måste ske hos varje
gäldenär
– Kom ihåg att även en borgensman är gäldenär!
• S.k. självständig preskription
PreskL
• Tillämpningsomfång (1 §):
– ”Obligationsrättsliga” rättigheter
• Ej sakrättsliga anspråk, andelsrätter eller
familjerättsliga rättigheter
– Både penningfordringar och naturafordringar
• I huvudsak dispositiv
– Tvingande regler i 12 §
– Avtalsavvikelser kan jämkas enligt 36 § AvtL
Rättsverkningar
• Förlust av kravrätten (8 §)
• Uppkomst av ”naturlig” fordran
– Viss kvarstående rätt att kvitta (10 §)
– Kvarstående rätt att ta ut fordran ur egendom som
borgenären har panträtt eller retentionsrätt i (11 §)
– Återkrav pga. condictio indebiti nekas
• Vid solidariskt ansvar (9 §)
– Preskription i förhållande till en medför:
• Att övriga blir delat ansvariga
Preskriptionstid
• Huvudregel: 10 år efter tillkomsten (2 § 1st)
• Undantag:
– Konsumentfordringar 3 år (2 § 2st)
• Gäller ej om löpande skuldebrev utfärdats
– Detsamma gäller fordran på borgen till förmån för
en konsumentfordran
– Utökad tid för:
• Skadeståndsfordringar pga. brott (3 §)
• Vissa regressfordringar (4 §)
Preskriptionsavbrott
• Innebörd:
– Ny preskriptionstid börjar löpa (6-7 §§)
• Sker genom (5 §):
– Omständigheter hänförliga till gäldenären
• Erkänner fordringen
– T.ex. genom att erlägga ränta eller amortering
– Omständigheter hänförliga till borgenären
• Skriftligt krav eller erinran
• Åberopar fordringen i t.ex. domstol
Skuldsanering
• Insolvensrättsligt institut för avveckling av
penningskulder
– Jfr. konkurs och ackord
• Gäller endast fysiska personer
• Innebörd:
– Gäldenären får under normalt fem år leva på
”existensminimum” och befrias därefter från
merparten av sina skulder
Förfarandet
• KFM utreder och beslutar
– Ansökan
– Ev. beslut om att inleda skuldsanering
– Förslag till skuldsanering
• Anger vilka skulder som omfattas samt en
betalningsplan (normalt 5 år)
– Ev. beslut om skuldsanering
• Överklagande till TR
Allmänna förutsättningar (4 § SsL)
• Kvalificerad insolvens
– Obestånd under överskådlig tid
• Allmänt skälighetsrekvisit
– Helhetsbedömning av moralisk karaktär
– Särskilt beaktande av:
• Omständigheter vid skuldernas tillkomst
• Ansträngningar att fullgöra sina förpliktelser
• Medverkan under handläggningen
Rättsverkningar
• Befrielse från betalningsansvaret
– Avser även G:s okända skulder
– Medför att fordran inte kan användas för kvittning
• Jfr 10 § PreskL
– Påverkar ej ansvaret hos ev. samgäldenärer eller
borgensmän

similar documents