3.19. Spriegumu rezonanses nosacījumi. Vektoru diagramma

Report
3. Sinusoidālas maiņstrāvas ķēdes.
3.1. Sinusoidāli avoti.
3.2. Sinusoidālas strāvas vidējā un efektīvā vērtība.
3.3. Ideāls rezistors.
3.4. Ideāla spole.
3.5. Ideāls kondensators.
3.6. Kompleksi skaitļi un vektori.
3.7. Komplekso amplitūdu metode. Oma un Kirhofa
likumi kompleksā formā.
3.8. Vektoru diagramma RLC virknes slēgumā.
Pretestību un spriegumu trīsstūris.
3.9. Vektoru diagramma RLC paralēlajā slēgumā.
Vadītspēju un strāvu trīsstūris.
3.10. RL virknes slēguma riņķa diagramma mainīgas
induktīvās pretestības gadījumā.
3.11. RC virknes slēguma riņķa diagrammas mainīgas
rezistora pretestības gadījumā.
3.12. RL paralēlā slēguma vektoru diagramma.
3.13. Pasīva divpola parametri un ekvivalentās
shēmas (virknes un paralēlā). Pāreja no vienas
ekvivalentās shēmas otrā. Abām shēmām kopējā
vektoru diagramma.
3.14. Topogrāfiskā diagramma maiņstrāvas ķēdēs.
3.15. Momentānā, aktīvā, reaktīvā un pilnā jauda.
Jaudas koeficients. Jaudu trīsstūris. Aktīvās
jaudas izteiksmes izvedums aktīvi-reaktīvas
pretestības gadījumā. Jaudas izteiksmes
izvedums kompleksā formā. Jaudu bilance.
3.16. Enerģijas pārvade no aktīva uz pasīvu divpolu.
Lietderības koeficienta izteiksmes izvedums un
maksimālās jaudas pārvades nosacījumu
teorētiskais pamatojums.
3.17. Aktīvās jaudas mērīšana ar vatmetru.
3.18. Pasīva divpola parametru eksperimentālās
noteikšanas pamatojums.
3.19. Spriegumu rezonanses nosacījumi. Vektoru
diagramma. Kontūra labums. Izteiksmju
izvedums un grafiki.
3.20. Strāvu rezonanses nosacījumi. Vektoru
diagramma. izteiksmes izvedums un grafiks.
3.21. Vektoru diagramma RL un RC zaru paralēlajā
slēgumā, mainot RL zarā ieslēgto induktīvo
pretestību. Rezonanses īpatnības šadā shēmā.
3.22. Divu mijinduktīvi saistītu spoļu magnētisko
plūsmu sadalījums un ekvivalentās shēmas.
Momentāno spoļu spriegumu izteiksmju
izvedums. Mijinduktīvā sprieguma virziens 2.
Kirhofa likuma vienādojumos.
3.23. Induktīvi saistītu spoļu saites koeficients
Izteiksmes pierādījums. Izteiksmes pierādījums.
Spoļu sprieguma izteiksmes kompleksā formā.
3.24. Divu mijinduktīvi saistītu spoļu līdzslēgums un
pretslēgums. Vektoru diagrammas.
Mijinduktivitātes noteikšana no līdzslēguma un
pretslēguma eksperimentiem.
3.25. Transformatora vienādojumu izvedums.
3.26. Transformatora ieejas pretestības izteiksmes
izvedums.
3.27. Transformatora pārvades koeficienta izteiksmes
izvedums.
1
•
Ja maiņstrāvas ķēdē ir vismaz viena spole un viens
kondensators, tad tajā ir iespējama fāzes
rezonanse, t.i., kopējās strāvas un sprieguma
vektori sakrīt fāzē. Tas, savukārt, nozīmē, ka ķēdes
kompleksā ieejas pretestība vai vadītspēja ir tīri
aktīva.
Spriegumu
rezonanse
E
U
L2
I3
E
С
U L
U C
Ir
I
U
Strāvu
rezonanse
I2
ZL
ZC
Spriegumu
rezonanse
L1
U R
U
E
R1
R
E
Galvenie fāzu rezonanses veidi ir:
1. Spriegumu rezonanse RLC virknes slēgumā.
2. Strāvu rezonanse RLC paralēlā slēgumā.
3. Rezonanse jauktā slēgumā.
I1
I
IR
IL
R
Ia
L
I
U
Strāvu
rezonanse
I1
IC
С
I2
С
L
R1
R2
2
3.19. Spriegumu rezonanses nosacījumi. Vektoru diagramma. Kontūra labums.
I
R
U R
ZL
U L
E
U
ZC
U C
Z  R  jx  R
x0
x L  xC
L 
1
C
 LC  1
U R  U L  U C  U
 j U
U L
C





 R I  jx L I    jx C I   U
U U
r
U a  U r  U
U a


 R I  jx I  U
U R
i u
U a  U R  R I
 
U r  U L  U C  jx L I    jx C I   jx I
x  x  x
L
C

Sprieguma rezonansi var
iegūt, mainot w; L vai C.
1)  
2
3) C 
U C U L
1
LC
2) L 
 j
2
1
 L
2
I

 0
U r  0
I
U  U a
1
 C
x>0
i
u
U R

3
R
E
ZL
3.19. Spriegumu rezonanses nosacījumi. Vektoru diagramma. Kontūra labums.
Sprieguma rezonansi var
I
 0
iegūt, mainot w; L vai C.
 j U
U
U R U a
C
U  U a
U r
U C
Kontūra raksturīgā pretestība zC
vienāda ar kontūra induktīvo un
kapacitatīvo pretestību
rezonanses režīmā.
1
1)  
LC
2) L 
u
U R
3) C 

1
 C
2
1
 L
2
Kontūra labums Q (parasti Q>1) parāda, cik reizes
spriegums uz katru no reaktīvajiem elementiem
Z  R  režīmā
jx  R
rezonanses
pārsniedz ieejas spriegumu.
U  U R  R I  U  RI
U L  jx L I  U L  x L I
LC
z C  x L  xC   L 
zC  x L   L  L
1
I
i
 
U r  0
U L
U
ZC
L
Q 
1
U
C
1
LC

UL
L
C
d 
1
Q

UC
U

Ix L
IR

xL

xC
R
d- kontūra zudumu
koeficients.
R

zC
R
4
3.19. Spriegumu rezonanses nosacījumi. Vektoru diagramma. Kontūra labums.
I
R
E
ZL
Dots : U  const ; R  const ; L  const ; 0  x C  
U R U a
Z  R  jx L  jx C  R  jx  z 
U L

I  U
Z
U  R I
 U R  RI
U L  jx L I
 U L  xL I
U r
U
ZC
U C
R
U C   jx C I
Sprieguma un strāvas
maiņas līknes kontūra
elementos.
 I 
R   x L  xC 
2
2
U
z
 U C  xC I
U

2
2
xC  0  z  R  x L  I 
 U C  xC I  0;
2
2

R  xL

R
xL

U

RI

U
;
U

x
I

U
R
L
L

2
2
2
2
R  xL
R  xL


U
x

x

z

z

R

I

I

; U R  RI  U ;
L
min
max
 C
R


x U
x U
 U C  x C I  C  QU ; U L  x L I  L  QU
R
R

x    z    I  0  U  0  U  0 
C
R
L

xCU
U
 U  x I 

U
C
C
2
2
2
2

R   x L  xC 
 R 
x



   L  1 
5
x
x

 C
 C

UC 
dU
R   x L  xC 
2

U

C
dx C

U









2
2
 U  xC R   x L  xC 


xCU
2
1
R   x L  xC 
2
1
R   x L  xC 
2
U
R   x L  xC 
2
2
U
R   x L  xC 
2
2
U
R   x L  xC 
2
2

3

3

3
2


2


1
2




2
 1 2
 xC    R   x L  xC 
 2
xC  x L  xC 
R   x L  xC 
2
2


3
2


3



R
2
  x L  xC   xC  x L  xC  

R
2
 x L  2 x L xC  xC  x L xC  xC  
R
2
 x L  x L xC 
2
2

 2  x L  x C   1  

2
2
2
6
dU
C

dx C
dU
C
dx C

U
R   x L  xC 
2
2

3
R
2
 x L  x L xC 
2
 0  R  x L  x L xC  0 
2
2
 R 

R  x
R  x
xC 
 xL
 x L  
  1 
2
xL
xL
  x L 

2
2
L
2
2
2
L
xL
 1

 x L  2  1  U C ( x C )  U C max ; Q 
; U C max 
R
Q

 1

x L  2  1U
Q



 1

R   x L  x L  2  1 
Q


2

 1

x L  2  1U
Q

R 
2
2
 QU
1
1
Q
2
 QU
1 Q
Q
2
x
Q
2
L
4

xCU
R   x L  xC 
2
 1

x L  2  1U
Q

2
R 
2
R Q
Q
4
2
2

 1

x L  2  1U
Q



1
R 1 2
Q
2
U
1 Q
2
7
U  const ; R  const ; x L  const ; 0  x C  
Q 
R
1 Q
U
I
xL
R
U R
jx L
U L
E
2
U
 jx C
U C
U C  xC 
QU
z  R   x L  xC 
2
xL
I
U
U
2
z
U R  xC 
R  xL
R
2
U
U L  xC 
U R  RI
U L  xL I
U C  xC I
U
2
R  xL
2
xC
0
xL
 1

x L  2  1
Q

8
2
U V

1.Piemērs 0<xC <100 W
Q 
1  Q  54 ,1V
2
U
z  R   x L  xC 
2
I
QU  45 V
2
xL
 1, 5
R
U
z
U R  RI
U C  xC 
U L  xL I
U C  xC I
R  20 
x L  30 
U  30 V
U  30 V
xL
R  x
2
R
2
L
U  25 V
U R  xC 
U L  xC 
U  16 , 6V
2
R  xL
2
f  50 Hz
I
R
U R
jx L
U L
E
U
x L  30 
 1

x L  2  1  43 , 3 
Q

 jx C
xC  
9
U C
U V

1.Piemērs 0<xC <300 W
z  R   x L  xC 
2
1  Q  54 ,1V
2
U
I
U
2
Q 
xL
 1, 5
R
z
U R  RI
QU  45 V
U L  xL I
U C  xC I
U C  xC 
U  30 V
R  20 
x L  30 
U  30 V
xL
R  x
2
R
2
L
I
U  16 , 6V
2
R  xL
2
f  50 Hz
U  25 V
U L  xC 
R
U R
jx L
U L
E
U R  xC 
U
 jx C
x L  30 
 1

x L  2  1  43 , 3 
Q

xC  
10
U C
U V

1.Piemērs 0<xC <1000 W
U
z  R   x L  xC 
2
1  Q  54 ,1V
2
I
U
2
Q 
xL
 1, 5
R
z
U R  RI
QU  45 V
U L  xL I
U C  xC I
U C  xC 
U  30 V
R  20 
x L  30 
U  30 V
xL
R  x
2
2
L
U  25 V
f  50 Hz
I
R
R  x
2
2
L
U  16 , 6V
U L  xC 
U R  xC 
x L  30 
 1

x L  2  1  43 , 3 
Q

R
U R
jx L
U L
E
U
 jx C
xC  
11
U C
U V

1.Piemērs 0<xC <100 W
Q 
1  Q  54 ,1V
2
U
z  R   x L  xC 
2
I
QU  45 V
2
xL
 1, 5
R
U
z
U R  RI
U C  xC 
U L  xL I
U C  xC I
R  20 
x L  30 
U  30 V
U  30 V
xL
R  x
2
R
2
L
U  25 V
U R  xC 
U L  xC 
U  16 , 6V
2
R  xL
2
f  50 Hz
I
R
U R
jx L
U L
E
U
x L  30 
 1

x L  2  1  43 , 3 
Q

 jx C
xC  
12
U C
U V

2.Piemērs 0<xC <100 W
1  Q  94 , 9V
2
U
z  R   x L  xC 
2
QU  90 V
I
2
Q 
xL
3
R
U
z
xL
R  xL
2
2
U R  RI
U  28 , 5V
U L  xL I
U C  xC I
R  10 
U L  xC 
U C  xC 
x L  30 
U  30 V
f  50 Hz
I
U  30 V
U R  xC 
R
U  9 , 5V
2
R  xL
2
x L  30 
 1

x L  2  1  33 , 3 
Q

R
U R
jx L
U L
E
U
 jx C
xC  
13
U C
U V

3.Piemērs 0<xC <100 W
1  Q  182 , 5V
2
U
z  R   x L  xC 
2
QU  180 V
I
2
Q 
U
xL
6
R
z
U R  RI
U L  xL I
xL
R  xL
2
2
U  28 , 5V
U C  xC I
R  5
 1

x L  2  1  30 ,8 
Q

x L  30 
U  30 V
f  50 Hz
U L  xC 
I
U C  xC 
R
U R
jx L
U L
E
U  30 V
U R  xC 
R  x
 jx C
xC  
R
2
U
2
L
U  4 , 9V
x L  30 
14
U C
U V

4.Piemērs 0<xC <100 W
U
U C  xC 
1  Q  42 , 4V
2
Q 
xL
1
R
U  30 V
QU  30 V
xL
R  xL
2
2
U  21 , 2V
U L  xC 
U R  xC 
z  R   x L  xC 
2
I
U
R  30 
z
x L  30 
U R  RI
R
R  xL
2
2
U L  xL I
U  21 , 2V
2
U C  xC I
U  30 V
f  50 Hz
I
R
U R
jx L
U L
E
U
 1

x L  2  1  60 
Q

x L  30 
 jx C
xC  
15
U C
U V

5.Piemērs 0<xC <100 W
U
U C  xC 
1  Q  37 , 5V
2
Q 
U  30 V
xL
R  xL
2
2
R
R  xL
2
 0 , 75
R
U  24 V
QU  22 ,5V
2
xL
U L  xC 
U R  xC 
R  40 
x L  30 
U  30 V
U  18 V
z  R   x L  xC 
2
I
2
f  50 Hz
U
I
z
U R  RI
R
U R
jx L
U L
E
U L  xL I
U C  xC I
U
 1

x L  2  1  83 , 3 
Q

 jx C
xC  
x L  30 
16
U C
I A
1.;4.;5.Piemēri 0<xC <200 W
1, 5
I  x C ; R  20  ; Q  1,5; I max  1,5 A
z  R   x L  xC 
2
I
2
U
z
I  x C ; R  30  ; Q  1; I max  1 A
I max 
U
R
x L  30 
U  30 V
0 , 75
I  x C ; R  40  ; Q  0 , 75 ; I max  0 , 75 A
f  50 Hz
I
R
U R
jx L
U L
E
U
 jx C
xC  
x L  30 
17
U C
1.;4.;5.Piemēri 0<xC <200 W
I
I  x C  / I rez ; R  20  ; Q  1,5; I max  1,5 A
I rez
I  x C  / I rez ; R  30  ; Q  1; I max  1 A
z  R   x L  xC 
2
I
2
U
z
I max  I rez 
U
R
I
U R R
    cos 
I rez z U z
x L  30 
U  30 V
f  50 Hz
I
R
U R
jx L
U L
E
U
I  x C  / I rez ; R  40  ; Q  0 , 75 ; I max  0 , 75 A
 jx C
xC  
x L  30 
18
U C
U V

6.Piemērs 200< ω <500 rad/s
Līknes zīmētas pēc izteiksmēm, kuras
dotas ETP mācību grāmatā (1999.g.)
QU / 1  1 / 4 Q
2
  47 , 7V
QU  45 V
x Lrez   rez L  314  95 , 49  10
x Crez 
Q 
1
 rez C
x Lrez
R


x Crez
R
3
1
314  106 ,1  10

30
6
 30 
 30 
 1, 5
20
R  20 
U C  
U L  
L  95 , 49 mH
U R  
U  30 V
x L   L ; xC  1 /  C
z  R   x L  xC 
2
 C   rez 1  1 / 2 Q
 L   rez /
C  106 ,1  F
U  30 V
  277 rad / s
1  1 / 2 Q   356 rad / s
2
I
U
U R  RI
U L  xL I
U C  xC I
 C  277 rad / s
I
2
 L  356 rad / s
R
U R
jx L
U L
E
z
2
 rez  314 rad / s
f rez  50 Hz
U
 jx C
  rad / s 
19
U C
U V

6.Piemērs 0< ω <1000 rad/s
Līknes zīmētas pēc izteiksmēm, kuras
dotas ETP mācību grāmatā (1999.g.)
QU / 1  1 / 4 Q
2
  47 , 7V
QU  45 V
x Lrez   rez L  314  95 , 49  10
x Crez 
Q 
1
 rez C
x Lrez

x Crez
R
U C  

R
3
1
314  106 ,1  10

30
6
 30 
 30 
 1, 5
20
R  20 
U L  
L  95 , 49 mH
C  106 ,1  F
U  30 V
x L   L ; xC  1 /  C
z  R   x L  xC 
2
U R  
I
2
U  30 V
f rez  50 Hz
I
U
z
U R  RI
U L  xL I
U C  xC I
R
U R
jx L
U L
E
U
 jx C
  rad / s 
 C  277 rad / s
 rez  314 rad / s
 L  356 rad / s
20
U C
Nelielas
neprecizitātes ETP
mācību grāmatā
(1999.g.) – skat.
iepriekšējā
prezentācijas
lappusē
datoraprēķinos
iegūto līkņu
raksturu pie
frekvencēm, kuras
ir tuvas nullei.
21
22
I
R
E
jx L
U  U R  U L  U C 
 U R  U LR  U LL  U C 
U R
  R  R L  jx L  jx C  I
U L
U
 jx C
U L  U C  0  U L  U C
U C
I 
E
U
R  RL
R  RL 
I
R
U R
RL
U LR
jx L
U LL
U
Q 
U L
Q 
U C
I max
R  RL
xC
 I max
U
xC
R
 jx C
: x L  x C  U   R  R L  Imax
Rezonanse

 RL 
U C / I max
U / I max
U
 R
I max

UC
Laboratorijas
darbā rezonanses
indikators ir
maksimālā strāva,
bet ne spoles un
kondensatora
spriegumu
vienādība.
U
Laboratorijas darbā kontūra
labumu nevar noteikt,
neievērojot spoles aktīvo
pretestību RL.
23
3. Sinusoidālas maiņstrāvas ķēdes.
3.1. Sinusoidāli avoti.
3.2. Sinusoidālas strāvas vidējā un efektīvā vērtība.
3.3. Ideāls rezistors.
3.4. Ideāla spole.
3.5. Ideāls kondensators.
3.6. Kompleksi skaitļi un vektori.
3.7. Komplekso amplitūdu metode. Oma un Kirhofa
likumi kompleksā formā.
3.8. Vektoru diagramma RLC virknes slēgumā.
Pretestību un spriegumu trīsstūris.
3.9. Vektoru diagramma RLC paralēlajā slēgumā.
Vadītspēju un strāvu trīsstūris.
3.10. RL virknes slēguma riņķa diagramma mainīgas
induktīvās pretestības gadījumā.
3.11. RC virknes slēguma riņķa diagrammas mainīgas
rezistora pretestības gadījumā.
3.12. RL paralēlā slēguma vektoru diagramma.
3.13. Pasīva divpola parametri un ekvivalentās
shēmas (virknes un paralēlā). Pāreja no vienas
ekvivalentās shēmas otrā. Abām shēmām kopējā
vektoru diagramma.
3.14. Topogrāfiskā diagramma maiņstrāvas ķēdēs.
3.15. Momentānā, aktīvā, reaktīvā un pilnā jauda.
Jaudas koeficients. Jaudu trīsstūris. Aktīvās
jaudas izteiksmes izvedums aktīvi-reaktīvas
pretestības gadījumā. Jaudas izteiksmes
izvedums kompleksā formā. Jaudu bilance.
3.16. Enerģijas pārvade no aktīva uz pasīvu divpolu.
Lietderības koeficienta izteiksmes izvedums un
maksimālās jaudas pārvades nosacījumu
teorētiskais pamatojums.
3.17. Aktīvās jaudas mērīšana ar vatmetru.
3.18. Pasīva divpola parametru eksperimentālās
noteikšanas pamatojums.
3.19. Spriegumu rezonanses nosacījumi. Vektoru
diagramma. Kontūra labums. Izteiksmju
izvedums un grafiki.
3.20. Strāvu rezonanses nosacījumi. Vektoru
diagramma. izteiksmes izvedums un grafiks.
3.21. Vektoru diagramma RL un RC zaru paralēlajā
slēgumā, mainot RL zarā ieslēgto induktīvo
pretestību. Rezonanses īpatnības šadā shēmā.
3.22. Divu mijinduktīvi saistītu spoļu magnētisko
plūsmu sadalījums un ekvivalentās shēmas.
Momentāno spoļu spriegumu izteiksmju
izvedums. Mijinduktīvā sprieguma virziens 2.
Kirhofa likuma vienādojumos.
3.23. Induktīvi saistītu spoļu saites koeficients
Izteiksmes pierādījums. Izteiksmes pierādījums.
Spoļu sprieguma izteiksmes kompleksā formā.
3.24. Divu mijinduktīvi saistītu spoļu līdzslēgums un
pretslēgums. Vektoru diagrammas.
Mijinduktivitātes noteikšana no līdzslēguma un
pretslēguma eksperimentiem.
3.25. Transformatora vienādojumu izvedums.
3.26. Transformatora ieejas pretestības izteiksmes
izvedums.
3.27. Transformatora pārvades koeficienta izteiksmes
izvedums.
24
3.20. Strāvu rezonanses nosacījumi. Vektoru diagramma. izteiksmes izvedums un grafiks.
I
E
U
Ir
 j
IR
IL
R
Ia
L
IC
С
u
I
i
  G  jB U  Y U
Z  ze
Y 
B  B L  BC
1
j
 ye
 j
Z
Strāvu rezonanse
 j
U
B 0
Ia  IR  I
i u
Ir
IL

Ia  G U ; Ir   jB U
I a  GU ; I r  BU
I L  IC

IC
IC  jB C U
 G  j  B L  B C U
Ir  0
Ia  

Ir IL
IR  G U ; IL   jB LU ;
 G U    jB LU   jB C U 
 0
IR
I  IR  IL  IC  Ia  Ir
I  IR  IL  IC 
B 0
U
 0
Ir  0
I L  IC
IC
25
3.20. Strāvu rezonanses nosacījumi. Vektoru diagramma. izteiksmes izvedums un grafiks.
Y  G  jB  G
I  IR  IL  IC  Ia  Ir
B 0
IR  G U  I R  GU
B L  BC
Ia  G U  I a  GU
1
L
IL   jB LU  I L  B LU
 C
IC  jB C U  I C  B C U
 LC  1
2
Ir   jB U  I r  BU
Strāvu rezonansi var iegūt,
mainot w; L vai C.
1)  
1
LC
2) L 
3) C 
1
 C
2
1
I  Y U  I  yU
I  G  j  B L  B C U 
 I U
G   B L  BC 
2
2
B  B L  BC
BL 
1
L
; BC   C
 L
2
26
I A
7.Piemērs 0<BL <1,5 S
I BL   U
G   B L  BC 
2
BL  0  I  U
G  BC
2
B L  B C  I  I min  UG
2
2
I L  B L   B LU
BL    I  
I R  I L  IC 
I 
U
2
G  0,2 S
I BL 
I
E
2
G  B C  10 ,8 A
2
B C  0 ,3 S
2
I C  B L   BCU  9 A
U
Ir
IR
IL
R
Ia
L
I R  B L   I min  GU  6 A
B C  0 ,3 S
U  30 V
IC
С
BL S 
27
3. Sinusoidālas maiņstrāvas ķēdes.
3.1. Sinusoidāli avoti.
3.2. Sinusoidālas strāvas vidējā un efektīvā vērtība.
3.3. Ideāls rezistors.
3.4. Ideāla spole.
3.5. Ideāls kondensators.
3.6. Kompleksi skaitļi un vektori.
3.7. Komplekso amplitūdu metode. Oma un Kirhofa
likumi kompleksā formā.
3.8. Vektoru diagramma RLC virknes slēgumā.
Pretestību un spriegumu trīsstūris.
3.9. Vektoru diagramma RLC paralēlajā slēgumā.
Vadītspēju un strāvu trīsstūris.
3.10. RL virknes slēguma riņķa diagramma mainīgas
induktīvās pretestības gadījumā.
3.11. RC virknes slēguma riņķa diagrammas mainīgas
rezistora pretestības gadījumā.
3.12. RL paralēlā slēguma vektoru diagramma.
3.13. Pasīva divpola parametri un ekvivalentās
shēmas (virknes un paralēlā). Pāreja no vienas
ekvivalentās shēmas otrā. Abām shēmām kopējā
vektoru diagramma.
3.14. Topogrāfiskā diagramma maiņstrāvas ķēdēs.
3.15. Momentānā, aktīvā, reaktīvā un pilnā jauda.
Jaudas koeficients. Jaudu trīsstūris. Aktīvās
jaudas izteiksmes izvedums aktīvi-reaktīvas
pretestības gadījumā. Jaudas izteiksmes
izvedums kompleksā formā. Jaudu bilance.
3.16. Enerģijas pārvade no aktīva uz pasīvu divpolu.
Lietderības koeficienta izteiksmes izvedums un
maksimālās jaudas pārvades nosacījumu
teorētiskais pamatojums.
3.17. Aktīvās jaudas mērīšana ar vatmetru.
3.18. Pasīva divpola parametru eksperimentālās
noteikšanas pamatojums.
3.19. Spriegumu rezonanses nosacījumi. Vektoru
diagramma. Kontūra labums. Izteiksmju
izvedums un grafiki.
3.20. Strāvu rezonanses nosacījumi. Vektoru
diagramma. izteiksmes izvedums un grafiks.
3.21. Vektoru diagramma RL un RC zaru paralēlajā
slēgumā, mainot RL zarā ieslēgto induktīvo
pretestību. Rezonanses īpatnības šadā shēmā.
3.22. Divu mijinduktīvi saistītu spoļu magnētisko
plūsmu sadalījums un ekvivalentās shēmas.
Momentāno spoļu spriegumu izteiksmju
izvedums. Mijinduktīvā sprieguma virziens 2.
Kirhofa likuma vienādojumos.
3.23. Induktīvi saistītu spoļu saites koeficients
Izteiksmes pierādījums. Izteiksmes pierādījums.
Spoļu sprieguma izteiksmes kompleksā formā.
3.24. Divu mijinduktīvi saistītu spoļu līdzslēgums un
pretslēgums. Vektoru diagrammas.
Mijinduktivitātes noteikšana no līdzslēguma un
pretslēguma eksperimentiem.
3.25. Transformatora vienādojumu izvedums.
3.26. Transformatora ieejas pretestības izteiksmes
izvedums.
3.27. Transformatora pārvades koeficienta izteiksmes
izvedums.
28
3.21. Vektoru diagramma RL
un RC zaru paralēlajā
slēgumā, mainot RL zarā
ieslēgto induktīvo
pretestību. Rezonanses
īpatnības šādā shēmā.
I2r 
I2r 
U  U R 1  U L
I2r 
I 1 max
2
I 1 max
I 1 max
U
U L
 1 rez .;
U R 1
I2
С
L
R1
R2
 0 rez .
2
U
U L
I
U R 1
I1 max
pie L  L  
I1  I1a  I1r 
I  I  I 
 I   I1  I2  I1a  I2 a 
2
2a
2r 

I1r  I2 r  0 
 I   U  rezonanse
I1
I
E
2
I1  I1a  I1r 

I2  I2 a  I2 r  

I1r  I2 r  0 
 I   I1  I2  I1a  I2 a 
 I   U  rezonanse
 2 rez .;
pie L  L  
I1 r  I2 r  0  I  I1  I2  nav rezonanses
I1
I1
I2 a
I2
I2 r
I1a I
1a
I 
I1
I1a
I1r  I1r I1 r
29

similar documents