Plik prezentacji do pobrania - format Powerpoint - ok 5 MB

Report
TERMINAL PRZEŁADUNKOWY
REJOWIEC
GMINA REJOWIEC
GMINA REJOWIEC
FABRYCZNY
MIASTO REJOWIEC
FABRYCZNY
1
POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE
Województwo
lubelskie
Powiat
chełmski
2
GMINA REJOWIEC FABRYCZNY
 powierzchnia gminy wynosi 88 km2
 gminę zamieszkuje 4500 osób
MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY
 powierzchnia miasta wynosi 14 km2
miasto zamieszkuje 4600 osób
GMINA REJOWIEC
 powierzchnia gminy wynosi 106 km2
gminę zamieszkuje 6800 osób
3
EUROPEJSKIE KORYTARZE TRANSPORTOWE KOLEJOWE
4
DROGOWE KORYTARZE TRANSPORTOWE
5
SZLAK KOLEJOWY WARSZAWA - KIJÓW
Przebieg linii kolejowej Warszawa – Kijów
przez obszar
Gminy Rejowiec Fabryczny, Miasta Rejowiec Fabryczny i Gminy Rejowiec
6
PRZEJŚCIE GRANICZNE DOROHUSK
7
BAZA ZAWADÓWKA – ZASOBY WĘGLA
8
BAZA PALIW NR 13 - ZAWADÓWKA
9
 Baza
zlokalizowana
jest
w
województwie lubelskim, powiecie
chełmskim
na
terenie
gminy
Rejowiec.
Obiekt położony jest na zachód od
Chełma, przy trasie 812 Krasnystaw
– Chełm.
 Baza znajduje się w odległości 29
km od przejścia granicznego z
Ukrainą. Przejście
Dorohusk –
Jagodin umożliwia zarówno ruch
samochodowy jak i kolejowy.
 Do
większych
aglomeracji
miejskich Bazę dzieli:
- Lublin – 65 km,
- Warszawa – 250 km
 65 km od terminala znajduje się
Port Lotniczy Lublin
10
OGÓLNA POWIERZCHNIA BAZY WYNOSI
101,81HA I PODZIELONA JEST NA TRZY CZĘŚCI:

Część „A” – pole zbiorników paliwowych w
Janowie
- pow. ok. 21,51 ha,

Część „B” – elektrownia awaryjna, stacja
trafo, rozdzielnia paliw
- pow. ok. 6,29 ha

Część „C” – bocznica kolejowa
z instalacjami przeładunku gazów oraz paliw
płynnych, wydawanie produktów naftowych ze
zbiorników magazynowych do cystern
kolejowych i autocystern, kotłownia olejowa,
pomieszczenia administracyjne i
warsztatowe, stacje trafo, własne ujęcia wody
- pow. ok. 69,52 ha.
Poszczególne części Bazy połączone są ze sobą czterema rurociągami paliwowymi.
Powierzchnia jaką zajmują rurociągi wynosi 4,49 ha.
11
Do Bazy doprowadzona jest
bocznica kolejowa
normalnotorowa (1435 mm)
od stacji Zawadówka, oraz
szerokotorowa (1520 mm)
od przejścia granicznego
Jagodin – Dorohusk.
BP-13 posiada również własną
bocznicę normalno
i szerokotorową zajmującą
obszar 5,91 ha, na której
manewry zabezpieczają
dwie lokomotywy o
rozstawie osi 1435 i dwie
lokomotywy o rozstawie osi
1520.
12
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI





Magazynowanie paliw płynnych
(olej napędowy) w podziemnych
zbiornikach magazynowych,
Wyładunek paliw płynnych
z transportu kolejowego
do zbiorników magazynowych,
Prowadzenie Składu
Podatkowego,
Załadunek paliw płynnych na
transport autocysternowy
i kolejowy,
Przeładunek gazów skroplonych
(propylen, butylen, propanbutan, propan, butan) w relacji
wagon – wagon oraz wagon –
autocysterna
13
ATUTY BAZY PRZEŁADUNKOWEJ






Lokomotywy normalno
i szerokotorowe,
Legalizowane wagi kolejowe
i samochodowe,
Place składowe, powierzchnie
magazynowe – hale, utwardzone
drogi asfaltowe,
Możliwość wykorzystania portu
przeładunkowego dla transportu
łączonego tj. kolej – auto,
Możliwość komponowania paliw
z wykorzystaniem
biokomponentów,
Warunki umożliwiające rozwój
innych form przeładunku
materiałów typu kruszywo,
węgiel, kontenery, produkty
chemiczne itp.
14
Własne lokomotywy
Własne drużyny manewrowe
15
POŁĄCZENIA KOLEJOWE
Przez teren Gminy
Rejowiec Fabryczny,
Miasta Rejowiec Fabryczny
i Gminy Rejowiec
przebiega linia kolejowa
Warszawa – Lublin –
Chełm – Dorohusk
(granica państwa) – Kijów.
Z Rejowca Fabrycznego
biegnie również linia
kolejowa Rejowiec –
Hrebenne – Rawa Ruska –
Lwów.
16
UKŁAD TOROWY W REJOWCU FABRYCZNYM
17
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Tadeusz Górski
Wójt Gminy Rejowiec
ul. Dąbrowskiego 1
22-360 Rejowiec
Tel. 82 5688 145
Fax. 82 5688 753
E-mail:
[email protected]
Zdzisław Krupa
Wójt Gminy
Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
Tel./fax. 82 5664 211
E-mail: [email protected]
Stanisław Bodys
Burmistrz Miasta
Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
Tel. 82 5663 277
Fax. 82 5664 728
E-mail: [email protected]
18

similar documents