QUIZ

Report
QUIZ
Lokalny Ekorozwój
Ekonkurs
 Drogi uczestniku! Przed Tobą test składający się z
dwóch części. Część I zawierająca pytania zamknięte
jednokrotnego wyboru za 1 lub 2 punkty, w zależności
od ich poziomu trudności. Część II to zadania otwarte.
Do zdobycia łącznie … punktów.
Życzymy powodzenia! 
CZĘŚĆ I
1. Ile gramów rtęci zawiera zwykła,
okrągła płaska bateria? (2pkt)
a)3g
b)5g
c)1g
d)10g
e)7g
2. Jaką powierzchnię może
zanieczyścić 1g rtęci? (2pkt)
a)1m3
b)100m3
c)50m3
d)20m3
e)100mm3
3. Ile jest kolorów pojemników na
śmieci? (2pkt)
a) 4
b) 5
c) 6
d) 3
e) 2
4. Na co jest biały kosz? (2pkt)
a)na metal,
b)na plastik,
c)na papier,
d)na szkło bezbarwne,
e)na szkło kolorowe.
5. Ile procent energii da się zaoszczędzić
przez recykling puszki aluminiowej? (2pkt)
a) ok. 70%
b) ok. 93%
c) ok. 96%
d) ok. 31%
e) ok. 17%
6. Jakiego rodzaju recyklingu nie ma?
(2pkt)
a) energetycznego,
b) surowcowego,
c) materiałowego,
d) paliwowego,
e) nasiennego.
7. Która odpowiedź nie charakteryzuje
odpadów? (2pkt)
a) są produktem ubocznym
działalności człowieka,
b) są nieprzydatne w miejscu, w
którym powstały,
c) niektóre z nich są pożyteczne,
gdyż wydzielają ozon,
d) są nieprzydatne w czasie, w
którym powstały.
8. W której odpowiedzi są wymienione
wyłączne niebezpieczne odpady? (1pkt)
a) opakowania plastikowe, substancje
palne, substancje biologicznie czynne,
b) radioaktywne, opakowania szklane,
materiały wybuchowe,
c) toksyczne, radioaktywne, organiczne,
d) palne, wybuchowe, biologicznie
czynne.
9. Która odpowiedź nie dotyczy
kompostowania odpadów? (1pkt)
a) kompostowane odpady po przetworzeniu
biochemicznym stanowią nawóz do nawożenia
gleb,
b) kompostowane odpady można stosować do
rekultywacji terenu,
c) kompostuje się zwłaszcza te odpady, które
stanowią zagrożenie epidemiologiczne,
d) na kompost przeznaczana jest masa
organiczna z gospodarstw.
10. Przetapianie zużytych puszek
aluminiowych na nowe to przykład: (1pkt)
a) utylizacji,
b) recyklingu,
c) pozyskiwania energii z
alternatywnego źródła,
d) zintegrowanego systemu
unieszkodliwiania odpadów.
11. Wskaż błędną odpowiedź, dotyczącą
wad elektrowni jądrowych: (1pkt)
a) ryzyko awarii reaktorów,
b) problem odpadów
radioaktywnych,
c) duża emisja spalin,
zanieczyszczających środowisko,
d) wysokie koszty budowy
elektrowni.
12. Energia geotermalna jest to
energia: (1pkt)
a) gorących źródeł i gejzerów,
b) biogazów,
c) biomasy,
d) wiatrowa.
13. Wybierz właściwy zapis łańcucha
pokarmowego: (1pkt)
a) sikorki - biedronki - mszyce - liście brzozy,
b) liście brzozy - biedronki - mszyce - sikorki,
c) liście brzozy - mszyce - biedronki - sikorki.
d) trawa, łania, wilk, lis, tygrys
14. Ekologia to nauka: (1pkt)
a) o ochronie środowiska,
b) zajmująca się badaniem
zależności między organizmami, a
środowiskiem,
c) o zdrowiu,
d) zajmująca się badaniem ilości
zanieczyszczeń występujących w
środowisku.
15. Liczba parków narodowych w
Polsce wynosi: (1pkt)
a) 21
b) 23
c) 22
d) 24
16. Na podstawie analizy odpadów komunalnych,
przedstawionych na wykresie, można wyciągnąć
wniosek, iż: (1pkt)
a) Prawie 4/5 odpadów to różnego typu
opakowania,
b) Najmniejszy procent odpadów stanowią
odpady organiczne,
c) Ponad 70% zawartości naszego kosza to
surowce wtórne, które można odzyskać oraz
surowce organiczne, które można kompostować,
d) 25% odpadów nadaje się do ponownego
wykorzystania.
Prosimy o wybranie odpowiedzi:
a) Prawie 4/5 odpadów to różnego typu
opakowania,
b) Najmniejszy procent odpadów stanowią
odpady organiczne,
c) Ponad 70% zawartości naszego kosza to
surowce wtórne, które można odzyskać oraz
surowce organiczne, które można kompostować,
d) 25% odpadów nadaje się do ponownego
wykorzystania.
CZĘŚĆ II
17. Pogrupuj podane źródła energii na
odnawialne i nieodnawialne.(6pkt)
energia słoneczna, energia geotermalna, ropa
naftowa, energia wiatru, energia jądrowa, gaz
ziemny, węgiel brunatny, torf, energia biomasy,
uran, energia wodna, węgiel kamienny
18. Podpisz przedstawione na ilustracji nośniki
energii (3pkt)
C.
A.
B.
19. Co przedstawia zamieszczony
obok symbol? (1pkt)
20.Wpisz pod odpowiednim kolorem pojemnika
rodzaje odpadów jakie do niego wrzucamy.
(4pkt)

similar documents