Zobacz prezentację

Report
Funkcjonowanie Wielospecjalistycznego Szpitala
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
po przekształceniu w spółkę prawa handlowego
Piotr Dębicki
24 października 2014 r.
• 6 września 2014 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym
została zarejestrowana spółka powstała na bazie
przekształconego Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. otrzymując nazwę:
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki
w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.
• Po przekształceniu szpitala w spółkę z 270 mln długu
przy szpitalu została kwota 82 mln
• Z tego 80 mln to pożyczka wobec właściciela, czyli
Samorządu Województwa Lubuskiego rozłożona na 15
lat z pierwszą spłatą w grudniu 2014 roku.
Zobowiązania szpitala
Jesteśmy, by nieść pomoc ludziom,
którzy powierzyli nam swe zdrowie.
Misja Spółki
• Nowoczesny wielospecjalistyczny Szpital zapewniający
w pełni bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańcom
północnej części województwa lubuskiego.
• Szpital oferujący możliwości kompleksowego
diagnozowania i leczenia chorób w sposób
niewymagający od pacjentów wyjazdów do innych
ośrodków, niezależnie od schorzenia.
Wizja Szpitala – cel strategiczny
• Szpital prowadzący szeroką działalność dydaktyczną,
będący jedną z lecznic stanowiących podstawę
wydziału lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
• Szpital otwarty na potrzeby Pacjentów, przyjazny dla
Pacjentów i ich Bliskich.
• Szpital efektywny fachowo i ekonomicznie.
Wizja Szpitala – cel strategiczny
Strategia Rozwoju Wielospecjalistycznego Szpitala
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością na lata
2014-2020 zakłada:
• Remonty bieżącej substancji Szpitala z
uwzględnieniem wszelkich wydanych decyzji
przez organa Państwa.
• Odtworzenie zasobu środków trwałych Szpitala
z uwzględnieniem wymogów NFZ.
Strategia Rozwoju WSzW
Przebudowa lądowiska, podjazdu, wiaduktu i wiaty dla
SOR Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w
Gorzowie Wlkp.
• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
• Koszt całkowity ponad 7 mln zł
• Koszt kwalifikowany – ponad 5,5 mln zł
• Dofinansowanie z EFRR – ponad 4,7 mln
Inwestycje
Remont i przebudowa Oddziału Urologii i Onkologii
Urologicznej
• źródło finansowania: środki własne szpitala
• Koszt całkowity 600 tys. zł
• Wartość sprzętu medycznego ze środków własnych
szpitala 866 tys. zł
Inwestycje
Utworzenie Pododdziału Dziennej Chemioterapii przy
Oddziale Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu
Krwiotwórczego
• źródło finansowania: środki własne szpitala
• Koszt całkowity 160 tys. zł
Inwestycje
Remont Oddziału Dziennej Rehabilitacji
• źródło finansowania: środki własne szpitala
• Koszt całkowity ok.136 tys. zł
Inwestycje
Remont Zespołu Poradni przy ul. Walczaka
• źródło finansowania: środki własne szpitala
• Koszt całkowity ok. 30 tys. zł
Inwestycje
Remont ciągów komunikacyjnych w Zespole Szpitalnym
przy ul. Dekerta
• źródło finansowania: środki własne szpitala
• Koszt całkowity 160 tys. zł
Inwestycje
• Od 6 września 2013 r. Wielospecjalistyczny Szpital
Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. w sprzęt
zainwestował
• 9 607 041,20 zł
• Najwięcej w czerwcu 2014 r. przeznaczając na zakupy
sprzętu:
• 2 225 993,12 zł
Zakupy
Część zakupów została dofinansowana ze środków
zewnętrznych:
• z Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej
• z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
Zakupy z dofinansowaniem
We współpracy z Lubuskim Regionalnym Programem
Operacyjnym szpital kupił:
Moduły i licencje do programu Eskulap
O łącznej wartości ponad 1 456 320,00 złotych
Zakupy z dofinansowaniem
• Remonty Oddziałów
• Do końca pierwszego kwartału 2015 r. szpital chce
wyremontować Oddział Chirurgii Urazowej i
Ortopedycznej.
• Planowany koszt około 1 mln zł
Obecne inwestycje
Remont wind
• Jeszcze w tym roku chcemy wymienić 8 wind w
budynku głównym szpitala przy ul. Dekerta.
• Stare wysłużone windy, które służyły pacjentom i
pracownikom lecznicy przez prawie 30 lat zostaną
zastąpione nowymi ze stali nierdzewnej i
automatycznym sterowaniem
• Będzie też przebudowana strefa wokół wind, którą
szpital wyposaży w stolarkę przeciwpożarową.
Koszt – ok. 3 mln złotych
Obecne inwestycje
Informatyzacja Szpitala
• Zakup nowego oprogramowania dla potrzeb
księgowości, kadr i płac. Koszt - ok. 650 tys. złotych
• Modernizacja serwerowni Szpitala.
Koszt - ok. 1,2 mln złotych
• Zakup terminali komputerowych i sprzętu
peryferyjnego. Koszt – ok. 350 tys. złotych
Obecne inwestycje
Zakup nowych urządzeń obrazowych
• Zakup aparatu ESWL. Koszt - ok. 1,2 mln złotych
• Zakup aparatu RTG z ramieniem C. Koszt - ok. 0,5 mln
złotych
• Zakup rezonansu magnetycznego. Koszt - ok. 5 mln
złotych
• Zakup aparatu SPECT-CT. Koszt – ok. 3 mln złotych
Obecne inwestycje
• W czerwcu 2014 r. na podstawie wyników audytu i
szczegółowych kontroli Oddziałów
instytucja certyfikująca TÜV Rheinland Polska
przyznała
Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu
w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.
certyfikat jakości ISO 9001-2008.
Polityka jakości
• W ciągu zaledwie pół roku udało się nam wdrożyć
ponad 1000 procedur dotyczących poprawy jakości w
szpitalu.
Numer certyfikatu 0198 100 01602
Polityka jakości
Trwają prace nad wdrożeniem kolejnych standardów:
• ISO 14001 Zarządzanie Środowiskiem
• OHSAS 18001 Zarządzanie BHP
• HCCAP (aktualizacja procedur)
ISO 9001:2008
• Szpital w Gorzowie został zakwalifikowany do
programu
Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent,
który ma nas doprowadzić do uzyskania Akredytacji
Ministerstwa Zdrowia.
• Ściśle współpracujemy w tym zakresie z Centrum
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w
Krakowie
• Od momentu przekształcenia szpitala w spółkę w
lecznicy zaszło sporo zmian kadrowych.
• 5 września 2013 r. w WSzW w Gorzowie Wlkp.
pracowało 270 lekarzy
• We wrześniu 2014 r. pracuje 306 lekarzy
Zmiany kadrowe
Strategia Rozwoju Wielospecjalistycznego Szpitala
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością na lata
2014-2020 zakłada:
• Dostosowanie szpitala do obowiązujących
przepisów:
• Budowa Pawilonu Wielofunkcyjnego
• Modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej
Sterylizatorni, rozbudowa Izby Przyjęć i
przeniesienie Pracowni Mikrobiologii na Dekerta
• Budowa Centrum Radioterapii
Strategia Rozwoju WSzW
Budowa Ośrodka Radioterapii
• Ośrodek Radioterapii w Gorzowie Wlkp. wpisany jest
we wszelkie plany strategiczne Województwa
Lubuskiego.
• Jest to jeden z celów Rządu RP do realizacji w ramach
Programu Strategia Polski Zachodniej.
• Inwestycja została wpisana do Kontraktu Terytorialnego
pomiędzy Rządem RP a Województwem Lubuskim.
• Koszt – około 80 mln złotych
Plany inwestycyjne
• Wartość sprzedaży netto
• (od września 2013 r., do końca września 2014 r.)
•218 mln 569 tys. zł
Przychody
Wynik finansowy brutto
(od 06.09.2013r., do 31.07.2014r.)
23 mln zł
Zysk Spółki
Dziękuję za uwagę

similar documents