Załącznik nr 9 Ok w MSP

Report
OK
O etapy wdrażania oceniania kształtującego w
O
O
O
O
naszej szkole
Prezentacja wyników ankiety
przeprowadzonej wśród uczniów
rozwiązania, jak zaplanować wdrażanie OK
w szkole w kolejnym roku szkolnym
opinie nauczycieli stosujących OK.
korzyści dla szkoły z wdrażania oceniania
kształtującego
plan wdrażania OK
w MSP w Jedlinie- Zdroju
O
Wsp
Współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej
– CEO
www.ceo.org.pl
Praca nauczycieli nad doskonaleniem efektywnych metod pracy na
lekcji
O Kształtowanie kultury szkoły, podmiotowości uczniów,
współodpowiedzialności uczniów za wyniki w nauce
O
Ocenianie kształtujące w pracy
codziennej szkoły
Dlaczego OK ?
O Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie,
O
a liczne badania i poważne raporty pokazują,
że ocenianie kształtujące jest bardzo skutecznym
sposobem podnoszenia osiągnięć uczniów.
O W wielu krajach jest uważane za najbardziej
obiecujący kierunek reformowania oświaty.
O Inną przyczyną zainteresowania tym sposobem
oceniania jest fakt, ze ocenianie kształtujące
przygotowuje uczniów do uczenia się przez całe życie.
cd.
O To ocenianie, które pomaga uczyć się.
O Badania wykazują również, ze ocenianie
kształtujące jest pomocne w zakresie
wyrównywania szans edukacyjnych.
O Ocenianie które kształtuje kulturę szkoły i
dobre relacje nauczyciel - uczeń
O określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym
dla ucznia
O ustala wraz z uczniami kryteria oceniania, czyli to, co
będzie brał pod uwagę przy ocenie pracy ucznia
O rozróżnia funkcje oceny sumującej i kształtującej
O buduje atmosferę uczenia się, pracując z uczniami i
O
O
O
O
rodzicami
potrafi formułować pytania kluczowe
potrafi zadawać pytania angażujące ucznia w lekcję
stosuje efektywną informację zwrotną
wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską
Opinia uczniów na temat
skuteczności stosowania
elementów OK w
podnoszeniu wyników
nauczania
Czy rodzice kontrolują Twoje zeszyty szczególnie
pod katem podawanych na lekcjach celów
i NaCoBeZu –kryteriów sukcesu?
50
40
klasy 3
klasy 5
klasy 6
Razem
30
20
10
0
Tak
Nie
Czasem
Czy na wszystkich przedmiotach nauczyciele
podają cele lekcji oraz NaCoBeZu?
35
30
25
Klasa3
Klasa 5
Klasa 6
Razem
20
15
10
5
0
Tak
Nie
Czasem
Czy nauczyciele podają NaCoBeZu do
sprawdzianów i zadań domowych?
60
50
40
Klasa3
Klasa5
Klasa6
Razem
30
20
10
0
Tak
Nie
Czasem
Czy podawane przez nauczycieli NaCoBeZu są
zgodne z wymaganiami przy odpowiedziach ,na
sprawdzianach i przy kontroli zadań domowych?
70
60
50
Klasa3
Klasa5
Klasa6
Razem
40
30
20
10
0
Tak
Nie
Nie wiem
Ilość zadań domowych jakie otrzymujesz jest:
60
50
40
30
20
10
0
Klasa3
Klasa5
Klasa6
Razem
6 i 7 pytanie zawarte w
ankiecie były pytaniami
otwartymi ,pierwsze z nich
dotyczyło korzyści płynących z
podawania uczniom celów
lekcji i NaCoBeZu, kolejne
dotyczyło podania wad w tym
zakresie .
Oto przykładowe odpowiedzi
ZALETY
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
- wiemy czego się nauczymy
-wiemy co Pani będzie brała pod uwagę na języku
polskim
-wiemy co będzie na sprawdzianie
-dużo zapamiętuję z takiej lekcji
- po lekcji umiem i wiem co mam się nauczyć
-łatwiej jest się uczyć
-umiem jak należy wykonać zadanie domowe
-łatwiej jest napisać zadanie domowe albo
sprawdzian
-lepiej mogę się przygotować do kolejnych zajęć
-mamy lepsze stopnie
-wiem jak zrobić i wiem jak należy zrobić
-nieraz tylko daje odgapić kolegom zadanie bo
częściej je mają
-znamy cel lekcji i łatwiej się uczyć
-jak nauczyciel pyta wiem o com zapyta
-ciągle pracujemy na zajęciach
-ułatwia zrozumienie zadań
- nie będziemy mieli problemów w liceum lub
gimnazjum np. wypracowaniami
-wiem co będzie na sprawdzianie
- korzyści takie że jestem mądry
WADY
O
O
O
O
O
O
zbyt dużo pisania
-czasami piszemy to samo NaCoBeZu i klasa
prawie nauczyła się na pamięć
-żadne
-inne NaCoBeZu niż potem w zadaniu
-nie ma wad-cele lekcji powinny być
drukowane ponieważ marnuj a się długopisy
-trochę mnie to denerwuje i przeszkadza
Podsumowanie
O Wprowadzając ocenianie kształtujące w
naszej szkole przeprowadziliśmy spotkania z
rodzicami i wyjaśniliśmy, że nie rezygnujemy
ze stopni, ale przede wszystkim chcemy
uczniom pokazać, co już potrafią, bo w ten
sposób możemy wspólnie budować w nich
wiarę w siebie i pozytywną motywację
Podstawą oceny kształtującej jest informacja zwrotna
uwzględniająca to, co uczeń zrobił dobrze, jak też to, co
powinien wykonać inaczej. Ma ona formę komentarza do
pracy ucznia.
Ocena sumująca podsumowuje pracę ucznia, czyli określa
na ile opanował on dane zagadnienie.
Nie daje mu pełnej informacji, gdyż nie określa co
uczeń zrobił dobrze, z czym ma jeszcze problemy i w jaki
kierunku powinien pracować dalej.
Ocenianie kształtujące nie likwiduje ocen – stopni, jedynie
ogranicza częstość ich wystawiania.
O określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym
dla ucznia
O ustala wraz z uczniami kryteria oceniania, czyli to, co
będzie brał pod uwagę przy ocenie pracy ucznia
O rozróżnia funkcje oceny sumującej i kształtującej
Dziękuję za uwagę
W prezentacji wykorzystano rysunki Danuty
Sterny oraz banery Centrum Edukacji
Obywatelskiej
Katarzyna Lepis
Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Jedlinie- Zdroju

similar documents