Liedlijst 2014-2015 Leren èn leven in het Licht van Gods Liefde

Report
Liedlijst
2014-2015
Leren èn leven in het Licht van Gods Liefde
Week 1
Psalm 1
weeknummer
melodie
vorige
volgende
filmpje
weekoverzicht
groepen
1-8
Week 36
Regenbooglied
Refrein
De regenboog
Is een teken van Gods trouw
Van het verbond dat God de Vader
Sloot met mij en jou
1-8
Regenbooglied
1.
Ik mag kind van de Vader zijn
En luist’ren naar zijn stem
Hij zorgt iedere dag voor mij
Heel mijn leven is voor Hem
Ik ben Gods kind
Regenbooglied
Refrein
De regenboog
Is een teken van Gods trouw
Van het verbond dat God de Vader
Sloot met mij en jou
Regenbooglied
2.
Ik wil Jezus volgen elke dag
In wat ik doe en denk en zeg
Ik wil steeds meer zijn zoals Hij
Want Jezus is de weg
Ik volg de Heer
Regenbooglied
Refrein
De regenboog
Is een teken van Gods trouw
Van het verbond dat God de Vader
Sloot met mij en jou
Regenbooglied
Rap 1
De regenboog
Is een teken van Gods trouw
Van het verbond dat God de Vader
Sloot met mij en jou
Regenbooglied
Rap 2
‘k Wil heel mijn leven
Dichtbij U zijn
U houdt van mij
En U laat mij nooit los
Regenbooglied
Rap 3
U bent mijn Vader
Ik ben uw kind
Dank U wel
Ik hou van U
Regenbooglied
Refrein
De regenboog
Is een teken van Gods trouw
Van het verbond dat God de Vader
Sloot met mij en jou
Ik ben Gods kind (2x)
Week 37
Gezang 148
1.
Zie de zon
Zie de maan
Zie de sterren in hun baan
Sterren ontelbaar Overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam
1-8
Gezang 148
2.
Hoor de zee
Hoor de wind
Hoor de regen als hij zingt
Druppels ontelbaar in de oceaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam
3-8
Gezang 148
3.
Ruik een bloem
Ruik een vrucht
Ruik de geuren in de lucht
Geuren ontelbaar zweven af en aan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam
6-8
Gezang 148
4a.
Voel je hart
Voel je huid
Voel je adem als je fluit
Mensen ontelbaar overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam
6-8
Gezang 148
4b.
Zie ik de zon de sterren en de maan
Wat een wonder dat ik mag bestaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam
Heer hoe heerlijk is Uw naam
6-8
Week 38
Psalm 24 : 1
De aarde is, met al wat leeft,
met al wat zij aan schatten heeft,
het wettig eigendom des Heren.
Want door het machtwoord van zijn mond
heeft Hij de aarde hecht gegrond,
haar vastgezet op zee en meren.
3-5
Week 38
Psalm 63 : 2
Uw liefde is het hoogste goed
dat U, o God, mij hebt gegeven,
uw trouw is beter dan het leven,
U bent het die mij juichen doet.
Ik wil U prijzen al mijn dagen,
waartoe uw goedheid mij bewoog,
mijn handen hef ik naar omhoog,
om heel mijn hart U op te dragen.
6-8
Week 39
Opwekking 518
Heer, U doorgrondt en kent mij
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zal gaan,
ik weet dat U daar bent.
3-5
Opwekking 518
Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen
Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen
elke dag.
3-5
Opwekking 518
Heer U doorgrondt en kent mij
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot
ik dank U voor dit wonder, Heer
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
3-5
Opwekking 518
Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen
Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen
elke dag.
3-5
Week 39
Opwekking 461
Mijn Jezus mijn Redder,
Heer er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.
Mijn Schuilplaats mijn Trooster,
veilige toren van kracht.
Adem en stem, al wat ik ben,
brengen U voordurend eer.
6-8
Opwekking 461
Juich voor de Heer heel de aarde wees blij,
zing voor de Koning en Zijn heerschappij.
Bergen aanbidden de zee juicht mee
bij het horen van Uw Naam.
U wil ik prijzen voordat wat U schiep,
mijn leven lang loven want U heb ik lief.
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.
6-8
Opwekking 461
Mijn Jezus mijn Redder,
Heer er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.
Mijn Schuilplaats mijn Trooster,
veilige toren van kracht.
Adem en stem, al wat ik ben,
brengen U voordurend eer.
6-8
Opwekking 461
Juich voor de Heer heel de aarde wees blij,
zing voor de Koning en Zijn heerschappij.
Bergen aanbidden de zee juicht mee
bij het horen van Uw Naam.
U wil ik prijzen voordat wat U schiep,
mijn leven lang loven want U heb ik lief.
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.
6-8
Week 40
Ik zal er zijn
Sela
1.
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
3-8
Ik zal er zijn
Sela
2.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
3-8
Ik zal er zijn
Sela
3.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen,
U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
3-8
Ik zal er zijn
Sela
4.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
3-8
Ik zal er zijn
Sela
5.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van
Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
3-8
Week 41
Bijbelboeken
OT
1.
Genesis, Exodus, Leviticus,
Numeri, Deuteronomium,
Jozua, Rechters, Ruth,
1 en 2 Samuël.
1-8
Bijbelboeken
OT
2.
1 en 2 Koningen, 1 en 2 Kronieken,
Ezra, Nehemia, Esther, Job,
Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied,
Jesaja, Jeremia.
1-8
Bijbelboeken
OT
3.
Klaagliederen, Ezechiël, Daniël,
Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha,
Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggaï,
Zacharia, Maleachi.
1-8
Bijbelboeken
OT
Refrein (2x)
Dit is het Oude Testament.
Zing, zing, tot je alles kent.
Dit is het Oude Testament.
Gods Woord van begin tot eind.
1-8
Week 42
Gezang 17/
Opwekking 270
1.
Wie is God behalve onze Heer?
En wie is een Rots behalve onze God?
Een Schuilplaats en een Schild,
een Burcht en een Bevrijder is Hij,
voor wie vertrouwen op Hem.
3-8
Gezang 17/
Opwekking 270
2.
Wie is God behalve onze Heer?
En wie is een Rots behalve onze God?
Hij sterkt mij in de strijd
en doet mij overwinnen keer op keer,
ik geef voor eeuwig Hem de eer.
3-8
Week 44
Psalm 64 : 6
Lof zij den Heer! Laat elk Hem vrezen
en spreken van zijn grote daad.
Oprechten mogen vroeg en laat
schuilen bij Hem en vrolijk wezen.
God zij geprezen.
3-5
Week 44
Psalm 147 : 7
De Heer heeft Jakob uitverkoren
om naar zijn heilig woord te horen.
Aan Israël heeft Hij ten leven
zijn rechten en zijn wet gegeven.
Zo deed Hij aan geen andre volken.
Laat ons des Heren lof vertolken.
De kracht, de heerlijkheid, de ere
zijn Hem, die eeuwig zal regeren.
6-8
Week 45
Gezang 38
1.
Zoek eerst het koninkrijk van God,
en zijn gerechtigheid. En dit alles krijgt
u bovendien, hallelu halleluja.
Refrein:
Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.
1-8
Gezang 38
2.
Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord, dat door de Heer
gesproken wordt, hallelu, halleluja.
Refrein:
Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.
3-8
Gezang 38
3.
Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het
zien. Klopt en de deur zal voor u open gaan,
hallelu, halleluja.
Refrein:
Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.
6-8
Week 46
Pzzzalm 65
1.
Voor U is de lof, mijn God
die woont op de berg Sion.
Wij zullen U geven,
wat wij U hebben beloofd.
U hoort ons, U vergeeft.
Gelukkig is de mens die in U gelooft.
3-8
Pzzzalm 65
2.
U zorgt voor het land,
U zorgt voor zon, U zorgt voor water.
U zorgt voor de oogst,
er is genoeg voor iedereen.
Alles bloeit, alles groeit.
Gejuich en gezang klinkt om ons heen.
3-8
Pzzzalm 65
Refrein:
U hebt met kracht,
de bergen een plek gegeven.
De wilde zee, wordt kalm door U.
Ik wil bij U zijn, ik wil altijd bij U wonen.
Gelukkig is de mens,
die komen mag bij U.
3-8
Pzzzalm 65
3.
Elk volk van de aarde,
weet hoe groot de macht van God is.
Ze worden stil,
van alle dingen die U doet.
U brengt gejuich van oost tot west,
waar U gaat, daar is overvloed.
3-8
Pzzzalm 65
Refrein: (2x)
U hebt met kracht,
de bergen een plek gegeven.
De wilde zee, wordt kalm door U.
Ik wil bij U zijn, ik wil altijd bij U wonen.
Gelukkig is de mens,
die komen mag bij U.
3-8
Week 47
Avondmaalslied
1.
Als wij de dominee het brood zien breken
en horen hem daarbij de woorden spreken:
‘Zo zeker als het breken van dit brood
gaf Christus zich voor ons eens in de dood.’
1-8
Avondmaalslied
Refrein:
Dan weten wij, en ‘t maakt ons blij:
Hij heeft ook ons gekocht,
al zijn wij klein,
wij mogen kinderen van die Koning zijn.
1-8
Avondmaalslied
2.
Als wij de dominee de wijn zien schenken
en hij zegt dan: ‘Dit is om te gedenken,
hoe Christus door zijn bloed ons ‘t leven gaf,
en ons voor altijd vrijkocht van de straf.
1-8
Avondmaalslied
Refrein:
Dan weten wij, en ‘t maakt ons blij:
Hij heeft ook ons gekocht,
al zijn wij klein,
wij mogen kinderen van die Koning zijn.
1-8
Avondmaalslied
3.
Als wij de mensen zien, zo heel verschillend,
door Jezus’ bloed gekocht,
in Hem eenswillend,
één als het brood, eerst korrels graan
en meel,
één als de wijn, eerst bessen talloos veel.
1-8
Avondmaalslied
Refrein:
Dan weten wij, en ‘t maakt ons blij:
Hij heeft ook ons gekocht,
al zijn wij klein,
wij mogen kinderen van die Koning zijn.
1-8
Week 48
Gezang 158
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
3-5
Week 48
Gezang 171 : 3
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt.
Niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
6-8
Week 49
Opwekking 347
Ik geloof in God de Vader
Schepper, die de schepping draagt
In Zijn Zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd
aan het kruis de wereld redde
onze zonden op zich nam
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand
3-8
Opwekking 347
Refrein:
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. (4x)
Naam aller Namen. (2x)
3-8
Opwekking 347
Ik geloof in God de Trooster,
gaven van de heil'ge Geest,
die Gods woord aan ons bevestigt:
gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan.
Dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt zijn naam.
3-8
Opwekking 347
Refrein:
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. (4x)
Naam aller Namen. (2x)
3-8
Week 50
Opwekking kids
176
U bent de God die mij leidt
en mijn Vader voor altijd.
U bent de Redder
die voor mij op aarde kwam.
In elke naam die U heeft,
wordt verteld hoeveel U geeft
om de mensen en wat op de aarde leeft.
3-8
Opwekking kids
176
Immanuël, God met ons,
U zal er zijn elke dag.
Immanuël, God met ons,
U zal er zijn elke dag.
3-8
Opwekking kids
176
U bent de God die mij leidt
en mijn Vader voor altijd.
U bent de Redder
die voor mij op aarde kwam.
In elke naam die U heeft,
wordt verteld hoeveel U geeft
om de mensen en wat op de aarde leeft.
3-8
Opwekking kids
176
Sterke Rots, Vredevorst,
U kwam bij ons als een kind.
Sterke Rots, Vredevorst,
U kwam bij ons als een kind.
3-8
Opwekking kids
176
Lam van God, hoogste Heer,
U stierf voor ons aan het kruis.
Lam van God, hoogste Heer,
U stierf voor ons aan het kruis.
U stierf voor ons aan het kruis.
3-8
Week 51
Gezang 85
1.
Weet jij waarom Jezus hier op aarde kwam?
En waarom Hij jouw zonden toen op zich nam?
Omdat Hij de wereld liefhad
die zijn Vader schiep,
en ons wilde redden uit onze nood zo diep.
Dank zij de Heer!
1-5
Gezang 85
2.
Weet jij wat de engel herders heeft verteld?
En wat het hemelleger hun heeft gemeld?
God woont bij de mensen,
je gelooft je oren niet.
God heeft al je vragen veranderd in een lied.
Dank zij de Heer!
3-5
Week 51
Gezang 83 : 1-4
1.
Vrolijk zingen wij ons lied,
de wereld moet het horen!
Komt en ziet wat is geschied:
De Heiland is geboren!
Gloria, hosanna in excelsis!
6-8
Gezang 83 : 1-4
2.
Herders, spoedt u naar de stal:
in doeken is gewonden.
Hij die herder wezen zal,
het lam voor onze zonden!
Gloria, hosanna in excelsis!
6-8
Gezang 83 : 1-4
3.
Wijzen, zoekt niet her en der,
want ziet, boven zijn woning.
Straalt een wonderlijke ster,
daar woont Hij: onze koning!
Gloria, hosanna in excelsis!
6-8
Gezang 83 : 1-4
4.
Mensen, overal vandaan,
God zelf is in ons midden!
Komt dan, laten wij nu gaan
om Christus te aanbidden!
Gloria, hosanna in excelsis!
6-8
Week 2
Gezang 10 : 1
De Heer zegene u. De Heer zegene u.
De Heer zegene u en Hij behoede u.
De Heer doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig. Amen.
De Heer zegene u. De Heer zegene u.
De Heer zegene u en Hij behoede u.
De Heer verheffe zijn aangezicht over uw leven
en geve u vrede. Amen.
3-5
Week 2
Gezang 139 : 1
Wij loven U, o God, wij prijzen uwen naam.
U, eeuwig Vader, U verheft al 't schepsel saam.
Zingt serafs, englen zingt, heft aan,
gij machten, tronen,
onafgebroken rijz' uw lied op hoge tonen.
Gij, driemaal heilig zijt G' o God der legerscharen,
Dat aard' en hemel steeds uw grootheid
openbaren.
6-8
Week 3
Psalmen voor
Nu 84
1.
Wat hou ik van uw huis,
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen
naar de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo’n blijvende schreeuw om de levende God.
3-8
Psalmen voor
Nu 84
2.
Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen.
Zo’n blijvende kans om te zingen voor U.
3-8
Psalmen voor
Nu 84
3.
Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn.
Zelfs in het dorre bomendal,
zien zij een bron en regenval.
Gaan ze van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.
3-8
Psalmen voor
Nu 84
4.
Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dichtbij U,
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel,
dan binnen te zijn in een duistere tent.
3-8
Psalmen voor
Nu 84
5.
De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven.
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
3-8
Week 4
Liedboek 20 : 1
Laat ons nu vrolijk zingen!
Komt, heft uw lied’ren aan
voor hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard.
Ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.
3-5
Week 4
Opwekking 717
1.
Stil mijn ziel wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds,
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.
6-8
Opwekking 717
Refrein:
God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst vernieuw
een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen.
6-8
Opwekking 717
2.
Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af,
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding.
6-8
Opwekking 717
Refrein:
God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst vernieuw
een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen.
6-8
Opwekking 717
3.
Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los,
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer.
De zwartste nacht verdwijnt wanneer het
daglicht doorbreekt.
6-8
Opwekking 717
Refrein:
God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst vernieuw
een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen.
6-8
Opwekking 717
Refrein:
God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst vernieuw
een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen.
Ik rust in U alleen.
6-8
Week 5
Sela: dooplied
1.
In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.
3-8
Sela: dooplied
2.
Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.
3-8
Sela: dooplied
Refrein:
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.
3-8
Sela: dooplied
3.
In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.
3-8
Sela: dooplied
Refrein:
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.
3-8
Sela: dooplied
Bridge:
Reinig ons, en vernieuw ons leven Heer. (2x)
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. (2x)
3-8
Sela: dooplied
Refrein:
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.
3-8
Sela: dooplied
Refrein 2:
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop,
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.
3-8
Week 6
Gezang 167 : 1
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
1-5
Week 6
Psalm 68 : 8
8a.
Geloofd zij God met diep ontzag,
Hij overlaadt ons dag aan dag
met al zijn gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid,
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
6-8
Psalm 68 : 8
8b.
Die God is ons een God van heil:
Hij schenkt uit goedheid zonder peil,
ons eeuwig zalig leven.
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naadren van de dood,
volkomen uitkomst geven.
6-8
Week 7
Liedboek 328
1.
Here Jezus, om uw woord,
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in ‘t hart dat naar U hoort,
Uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven,
hart en ziel en heel ons leven.
3-5
Liedboek 328
3.
O, Gij glans der heerlijkheid,
Licht uit licht, uit God geboren.
Maak ons voor Uw heil bereid,
open hart en mond en oren.
Dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.
6-8
Week 8
Bijbelboeken
NT
1.
Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes,
Handelingen, Romeinen,
1 en 2 Korintiërs,
Galaten en Efeziërs.
1-8
Bijbelboeken
NT
Refrein:
Dit is het Nieuwe Testament.
Zing, zing, tot je alles kent.
Dit is het Nieuwe Testament.
Gods woord van begin tot eind.
1-8
Bijbelboeken
NT
2.
Filippenzen, Kolossenzen,
1 en 2 Tessalonicenzen,
1 en 2 Timoteüs,
Titus, Filemon.
1-8
Bijbelboeken
NT
Refrein:
Dit is het Nieuwe Testament.
Zing, zing, tot je alles kent.
Dit is het Nieuwe Testament.
Gods woord van begin tot eind.
1-8
Bijbelboeken
NT
3.
Hebreeën, Jakobus,
1 en 2 Petrus,
1, 2 en 3 Johannes,
Judas, Openbaring.
1-8
Bijbelboeken
NT
Refrein: (2x)
Dit is het Nieuwe Testament.
Zing, zing, tot je alles kent.
Dit is het Nieuwe Testament.
Gods woord van begin tot eind.
1-8
Week 10
Opwekking 502
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in Uw nabijheid wil ‘k zijn.
Zo dicht bij U voel 'k Uw liefde stromen.
U maakt mij heilig en rein.
3-8
Opwekking 502
Refrein:
In de schuilplaats van de Allerhoogste,
blijf ik onder Uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
Uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven mijn Heer.
3-8
Opwekking 502
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in Uw nabijheid wil ‘k zijn.
Zo dicht bij U voel 'k Uw liefde stromen.
U maakt mij heilig en rein.
3-8
Opwekking 502
Refrein: (2x)
In de schuilplaats van de Allerhoogste,
blijf ik onder Uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
Uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven mijn Heer.
3-8
Opwekking 502
Uw schaduw beschermt mij,
Uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven mijn Heer.
3-8
Week 11
Psalm 95 : 1
Komt, laat ons juichen voor de Heer,
een lofzang zingen, Hem ter eer,
met snarenspel Hem blij begroeten.
Wij prijzen Hem die redding biedt,
de rots van heil, in psalm en lied.
Wij willen juichend Hem ontmoeten.
3-5
Week 11
Psalm 98 : 1
Zingt nu een nieuw lied voor de Here,
want Hij heeft wonderen gedaan!
Zijn rechterhand, vol roem en ere,
zijn arm bracht Hem de zege aan.
Prijst onze God, Hij openbaarde
zijn heil en zijn gerechtigheid
voor alle volkeren op aarde.
Hoe blonk zijn hoge majesteit!
6-8
Week 12
Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede op aarde
zoals in de hemel.
1-8
Onze Vader
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden.
Gelijk ook wij aan anderen vergeven
en leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
1-8
Onze Vader
Want van U, is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid.
Tot in eeuwigheid, in eeuwigheid,
amen.
1-8
Week 13
Gezang 91 : 1
In het kruis zal 'k eeuwig roemen
en geen wet zal mij verdoemen.
Christus droeg de vloek voor mij,
Christus is voor mij gestorven,
heeft gena voor mij verworven:
'k ben van dood en zonde vrij!
1-5
Week 13
Sela: Agnus Dei
2x:
Lam van God, Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm U,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
6-8
Sela: Agnus Dei
1x:
Lam van God, Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, geef vrede,
Heer, geef vrede overal.
Heer, geef vrede overal.
6-8
Week 14
Gezang 44
Refrein:
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!
1.
Jezus deed de dood teniet.
Zingt daarom het hoogste lied.
1-5
Gezang 44
Refrein:
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!
2.
Vrouwen uit Jeruzalem,
Kwamen vroeg en zochten Hem.
1-5
Gezang 44
Refrein:
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!
3.
En hoe groot was hun verdriet,
Want zij vonden Jezus niet.
1-5
Gezang 44
Refrein:
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!
4.
Maar een engel sprak hen aan:
“Die gij zoekt is opgestaan.”
1-5
Gezang 44
Refrein:
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!
5.
“Denkt toch aan zijn eigen woord,
dat gij vroeger hebt gehoord.”
3-5
Gezang 44
Refrein:
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!
6.
“Hij de grote mensenzoon,
gaat door ’t graf heen naar zijn troon.”
3-5
Gezang 44
Refrein:
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!
7.
“Zoekt Hem bij de doden niet,
maar zingt mee het hoogste lied.”
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!
3-5
Week 14
Gezang 162 : 1
‘k Heb geloofd en daarom zing ik,
daarom zing ik van gena.
Van ontferming en verlossing,
door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend,
alles, alles hebt volbracht.
Lam Gods, dat de zonden wegneemt,
Lam van God voor ons geslacht.
6-8
Week 15
Liedboek 429 : 1
Wie maar de goede God laat zorgen,
en op Hem hoopt in ’t bangst gevaar.
Is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godlijk, wonderbaar.
Wie op de hoge God vertrouwt,
Heeft zeker op geen zand gebouwd.
3-5
Week 15
Psalm 98 : 1
Zingt nu een nieuw lied voor de Here,
want Hij heeft wonderen gedaan!
Zijn rechterhand, vol roem en ere,
Zijn arm bracht Hem de zege aan.
Prijst onze God, Hij openbaarde
Zijn heil en zijn gerechtigheid,
voor alle volkeren op aarde.
Hoe blonk zijn hoge majesteit!
6-8
Week 16
Psalm 92 : 2
Zingt vrolijk bij de klanken
van citer, harp en luit.
Laat blij uw stemgeluid Hem
voor zijn goedheid danken.
Want door Uw daden Here,
Hebt Gij mij zeer verheugd.
Verwonderd en met vreugd,
zal ik uw werken eren.
3-5
Week 16
Liedboek 21 : 3
Welgelukzalig is ieder te noemen,
Die Jakobs God als helper heeft.
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen
Die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
Die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!
6-8
Week 17
Wilhelmus : 1
Wilhelmus van Nassouwe,
Ben ik van duitsen bloed,
Het vaderland getrouwe
Blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
Ben ik vrij onverveerd,
De koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.
1-8
Wilhelmus : 6
Mijn schild ende betrouwen.
Zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
Uw dienaar t’ aller stond,
De tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.
6-8
Week 18
Opwekking kids
106
Toen Jezus terugging naar de hemel,
toen gaf Hij ons een opdracht mee.
Om in de wereld te vertellen,
het goede nieuws aan iedereen.
Want alle mensen moeten weten
dat Hij voor hen gestorven is
en dat ze eeuwig kunnen leven,
als ze geloven dat ook Hij hun Redder is.
3-8
Opwekking kids
106
Refrein:
Wij zullen gaan om de wereld te vertellen,
dat Jezus leeft en van alle mensen houdt.
Wij zullen gaan om van Jezus te getuigen.
Zo wordt door ons heen Gods koninkrijk
gebouwd.
3-8
Opwekking kids
106
En als je dan hoort van veel ellende;
van oorlog, honger en verdriet.
Denk niet nou dit is nu het einde,
want zover is het nu nog niet.
Eerst moeten alle mensen weten,
wat Jezus voor hen heeft gedaan.
Zodat ook zij nog kunnen kiezen,
om Hem te volgen en om op Zijn weg te gaan.
3-8
Opwekking kids
106
Refrein:
Wij zullen gaan om de wereld te vertellen,
dat Jezus leeft en van alle mensen houdt.
Wij zullen gaan om van Jezus te getuigen.
Zo wordt door ons heen Gods koninkrijk
gebouwd.
3-8
Opwekking kids
106
Als Jezus terugkomt uit de hemel,
komt Hij met majesteit en eer.
En dan zal iedereen zich buigen
en zeggen Jezus is de Heer.
En wie het nooit wilde geloven,
die heeft dan nu de grootste pech.
Wie dacht ik kan mezelf wel redden,
die is een grote dwaas, want Jezus is de weg.
3-8
Opwekking kids
106
Refrein: (4x)
Wij zullen gaan om de wereld te vertellen,
dat Jezus leeft en van alle mensen houdt.
Wij zullen gaan om van Jezus te getuigen.
Zo wordt door ons heen Gods koninkrijk
gebouwd.
3-8
Week 21
Opwekking kids
221
Refrein: (2x)
Ik ben nooit alleen,
want Gods Heilige Geest,
Zijn Heilige Geest,
woont in mijn hart.
1-5
Opwekking kids
221
Hij helpt mij als ik bang ben,
Hij geeft mij rust en Hij maakt mij blij.
Hij troost mij als ik verdriet heb,
’t is of ik Gods stem hoor:
‘Kom maar bij Mij’.
1-5
Opwekking kids
221
Refrein: (2x)
Ik ben nooit alleen,
want Gods Heilige Geest,
Zijn Heilige Geest,
woont in mijn hart.
1-5
Opwekking kids
221
Hij helpt mij als ik bang ben,
Hij geeft mij rust en Hij maakt mij blij.
Hij troost mij als ik verdriet heb,
’t is of ik Gods stem hoor:
‘Kom maar bij Mij’.
1-5
Opwekking kids
221
Refrein: (2x)
Ik ben nooit alleen,
want Gods Heilige Geest,
Zijn Heilige Geest,
woont in mijn hart.
1-5
Week 21
Liedboek 477 : 1
Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede,
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan, halleluja!
6-8
Liedboek 477 : 1
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan, halleluja!
6-8
Liedboek 477 : 2
Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn, halleluja!
6-8
Liedboek 477 : 2
Gij onze Here, doet triomferen,
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn, halleluja!
6-8
Week 22
Psalm 93 : 3
Getrouw en waar is uw getuigenis,
Het woord dat door U zelf gesproken is.
De heiligheid is voor uw huis, o Heer,
De eeuwen door tot sieraad en tot eer.
3-5
Week 22
Psalm 145 : 1
Mijn God en Koning, aller vorsten Heer,
Ik zing verheugd uw heilge naam ter eer.
Uw naam zo groot, en vol van majesteit
Zal ik verheffen tot in eeuwigheid.
Van dag tot dag zal ik U eer bewijzen.
De Heer is groot en Hij is zeer te prijzen.
Zijn grootheid gaat het scherpst verstand te boven
Laat elk geslacht zijn werk en almacht loven.
6-8
Week 23
Gezang 131
1.
Barmhartig Vader op uw troon,
wij bidden tot U door uw Zoon.
Wij knielen voor uw aangezicht,
dat straalt in helderheid en licht.
1-5
Gezang 131
2.
Terwijl wij sliepen deze nacht,
betrokken engelen de wacht.
Nu meldt de zon een nieuwe dag,
waarop elk mens U dienen mag.
3-5
Gezang 131
4.
Leer ons uw weg te willen gaan,
de fakkel van uw Woord vooraan.
Laat stralen voor uw aangezicht,
ons nieuwe leven door het Licht.
6-8
Gezang 131
5.
Vernieuw ons zwak en zondig hart,
voor U zo schuldig en zo zwart.
Laat schijnen in de duisternis,
Uw Woord, dat licht en helder is.
6-8
Week 24
Opwekking 553
1.
Laat het feest zijn in de huizen,
mensen dansen op de straat.
Als het onrecht buigt voor Jezus,
en het volk weer bidden gaat.
3-8
Opwekking 553
Refrein:
In de bergen, door de dalen,
hoor ons loflied, overal.
In de hemel en op aarde,
als uw glorie, komen zal.
3-8
Opwekking 553
2.
Laat uw licht zien in het duister,
als wij buigen voor het kruis.
Laat uw heerlijkheid verschijnen,
in de wereld, in ons huis.
3-8
Opwekking 553
Refrein:
In de bergen, door de dalen,
hoor ons loflied, overal.
In de hemel en op aarde,
als uw glorie, komen zal.
3-8
Opwekking 553
Bridge: (4x)
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja
3-8
Opwekking 553
Refrein: (3x)
In de bergen, door de dalen,
hoor ons loflied, overal.
In de hemel en op aarde,
als uw glorie, komen zal.
3-8
Week 25
Psalmen voor
Nu 145
1.
God, ik adem om van U te zingen.
Alle dagen zing ik dank op dank.
Groter bent U dan in duizend levens
een mens bevatten kan.
3-8
Psalmen voor
Nu 145
Wat U doet gaat elke taal te boven,
maar erover zwijgen wil ik niet.
Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen,
uw goedheid met dit lied, dit lied!
3-8
Psalmen voor
Nu 145
Hij vergeeft, Hij vergeeft,
veegt weg wat wij verkeerd doen.
In zijn liefde blijft Hij dichtbij.
Dicht bij al zijn mensen,
dicht bij alles wat Hij leven gaf.
3-8
Psalmen voor
Nu 145
2.
Al wat adem kreeg, en levenskrachten,
dankt het dat het U als koning kent.
Laten alle landen van de aarde
beseffen wie U bent.
3-8
Psalmen voor
Nu 145
En als iemand valt, of door het leven
kromgebogen wordt, dan helpt de Heer.
Alle mensen die Hem kennen weten
God is er altijd weer, steeds weer.
3-8
Psalmen voor
Nu 145
Wat Hij doet, wat Hij doet,
toont ons zijn grote liefde.
Roep Hem, roep maar, Hij zal er zijn.
Hij geeft antwoord, Hij beschermt je,
pak zijn hand, dan val je niet.
3-8
Psalmen voor
Nu 145
3.
Van zijn liefde zal ik blijven zingen,
alle dagen zing ik Hem mijn dank.
God, ik adem om van U te zingen,
ik zing mijn leven lang.
3-8
Psalmen voor
Nu 145
Wat Hij doet, wat Hij doet,
toont ons zijn grote liefde.
Roep Hem, roep maar, Hij zal er zijn.
Hij geeft antwoord, Hij beschermt je,
pak zijn hand, dan val je niet.
3-8
Week 26
Psalm 116
1.
God heb ik lief, want die getrouwe Heer
hoort naar mijn stem, mijn smekingen,
mijn klagen.
Hij neigt zijn oor, 'k roep tot Hem
al mijn dagen.
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.
3-5
Week 26
Psalm 116
10.
Ik zal met vreugd in ’t huis des Heren gaan,
Ik zal mijn God naar mijn geloften danken.
Jeruzalem, hoor naar die blijde klanken
En hef met mij de lof des Heren aan!
1-5
Week 26
Psalm 86 : 4
Leer mij naar uw wil te handlen,
laat mij in uw waarheid wandlen.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.
6-8
Week 27
Opwekking 520
1.
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart.
Leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht.
Wakend of slapend, vervuld van Uw licht.
3-8
Opwekking 520
2.
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer.
U als mijn Vader en ik als Uw kind,
dat in Uw armen geborgenheid vindt.
3-8
Opwekking 520
3.
Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.
3-8
Opwekking 520
4.
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens.
Bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk.
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.
3-8
Opwekking 520
5.
Hemelse Koning, die het kwaad overwon.
Als ik daar kom in het licht van Uw zon.
Stralend van vreugde, getooid als een bruid
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
Stralend van vreugde, getooid als een bruid
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
3-8
Week 28
Gezang 165
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard’ en hemel prijzen U,
Glorie voor uw Naam.
1-5
Gezang 165
Lam van God, hoogste Heer,
Heilig en rechtvaardig.
Stralend Licht, Morgenster,
Niemand is als U.
1-5
Gezang 165
Prijst de Vader, prijst de Zoon,
Prijst de Geest die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid,
Prijst Hem tot in eeuwigheid.
1-5
Week 28
In die Hemel is
die Heer
1.
In de hemel is de Heer
en Zijn glans is als kristal.
Hij is de Heilige, Hij is God
en Hij heerst over het heelal.
Nederlandse vertaling
6-8
In die Hemel is
die Heer
Er is kracht in Zijn woord
als de wateren bruist Zijn stem.
Als de zon op de zee zo blauw
is de rijkdom van Zijn trouw.
Nederlandse vertaling
6-8
In die Hemel is
die Heer
Refrein:
En aan U alle macht,
alle heerlijkheid en kracht.
En aan U is de eer
en de lof want U regeert!
U regeert!
Nederlandse vertaling
6-8
In die Hemel is
die Heer
2.
Miljoenen in gereedheid
staan de engelen om Zijn troon.
Verbijsterend Zijn sieraad
en de schoonheid van Zijn troon.
Nederlandse vertaling
6-8
In die Hemel is
die Heer
Er is kracht in Zijn woord
als de wateren bruist Zijn stem.
Als de zon op de zee zo blauw
is de rijkdom van Zijn trouw.
Nederlandse vertaling
6-8
In die Hemel is
die Heer
Refrein: (2x)
En aan U alle macht,
alle heerlijkheid en kracht.
En aan U is de eer
en de lof want U regeert!
Nederlandse vertaling
6-8
In die Hemel is
die Heer
U regeert in onze harten,
U regeert over het heelal.
U regeert in ons leven,
U regeert overal!
Nederlandse vertaling
6-8

similar documents