Klik hier om te downloaden

Report
De wederkomst van Christus
Vast en zeker, maar wanneer?
1
Uitgangspunten
• Heel de Bijbel is Gods Woord
• Ik houd het zoveel mogelijk eenvoudig
• Bijbelse profetie vind ik bepaald niet eenvoudig
• Ik geef mijn persoonlijke visie weer hoewel ik ook
andere visies noem
2
Letterlijke wederkomst
Hand. 1:11 Deze Jezus, die van u
opgenomen is naar de hemel, zal op
dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem
ten hemel hebt zien varen.
3
JEZUS KOMT TERUG
1 Pet. 1:13 Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en
vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de
openbaring van Jezus Christus.
Vele heiligen in het NT keken toen (2000 jaar geleden) al uit naar de
wederkomst van de Heer Jezus. Deze wederkomst wordt (volgens de
Studiebijbel) 318 keer genoemd en dat is vaker dan welke leerstelling dan
ook. En hoe is dat tegenwoordig bij ons? Wij zitten veel dichter bij de
wederkomst dan de christenen van toen. Mogelijk nog enkele tientallen
jaren of zelfs minder. De tekenen van de tijd wijzen heel duidelijk in die
richting.
4
1 Thess. 4:15-17
de opname van de gemeente
15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren:
wij, levenden, die achterblijven tot de komst des
Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan,
16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen
van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin
Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus
gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;
17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven,
samen met hen op de wolken in een oogwenk
weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en
zo zullen wij altijd met de Here wezen.
5
De komst voor de wereld 2 Thess. 2:8
8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here
Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos
maken door zijn verschijning, als Hij komt.
6
Een of twee komsten?
• Er is één komst: de wederkomst van de Heer Jezus
• Er zijn twee komsten: de opname van de gemeente (1 Thess. 4:15-17) en de komst
voor de wereld (2 Thess. 2:8). Hier ligt ongeveer zeven jaar tussen.
We laten voorlopig in het midden wat juist is en spreken gemakshalve over de
wederkomst
7
Profetieën zijn te vergelijken met bergtoppen
Micha 5:1 geboorte
van Jezus 0 AD
Micha 5:3 Het
vrederijk 2100 AD
dal
Profeet Micha 700 BC
Micha zal er geen idee van gehad hebben
Dat hij 700 jaar van de eerste bergtop
verwijderd was en evenmin dat de
afstand tussen de twee toppen ongeveer
2100 jaar was
8
Geef acht op profetie
2 Petrus 1:19 En wij achten het profetische
woord daarom des te vaster, en gij doet wel
er acht op te geven als op een lamp, die
schijnt in een duistere plaats, totdat de dag
aanbreekt en de morgenster opgaat in uw
harten.
9
EINDTIJD IN DE BIJBEL
wordt o.a. gevonden in:
Oude Testament
Nieuwe Testament
Vooral het boek Daniël
Vooral het boek Openbaring
Ezechiël 37, 38 en 39
Matteüs 24 en 25
Zacharia 12, 13 en 14
Marcus 13
Lucas 21
1 Kor. 15:35-55
1 Thess. 4:13-18
2 Thess. 2: 4-13
10
Welke periode is de eindtijd?
bediening van de
Heer Jezus
Israël wordt
natie (1948)
begin
regering
antichrist
wederkomst
?
?
Dit is (ongeveer) het laatst der dagen
11
Waaraan herkennen we vooral dat het nu eindtijd is?
• De verkondiging van het evangelie lijkt zijn voltooiing te naderen
• Israël is weer terug in zijn eigen land
• Er lijkt een hersteld Romeins rijk te ontstaan
12
EEN HERSTELD ROMEINS RIJK
Ca 2000-20??
???? - oneindig
13
Het gaat ergens naar toe, hoelang nog?
Hersteld Romeins Rijk
Voltooiing grote opdracht
?
Israël
14
Twee grote gebeurtenissen voordat
Jezus terugkomt
• De komst van de antichrist (2 Thess. 4:4)
• Invasie in Israël door een coalitie van landen
(Ez. 38 en 39)
15
Uitspraak Henri Spaak
In 1972 sprak de Belgische minister Henri Spaak de volgende historisch
geworden woorden:
‘We willen geen andere commissie, we hebben er al teveel. Wat wij nodig
hebben is een man van voldoende formaat om het vertrouwen van alle
mensen te bewaren en ons uit het economisch moeras te halen waar we
in wegzinken. Zend ons zo'n man, en, al is hij god of duivel, we zullen
hem ontvangen’.
16
Macht van Antichrist
politieke, economische en godsdienstige macht
•
•
•
politieke macht
brengt drie koningen ten val (Dan. 7:24)
macht over elke stam, taal, natie en volk (Opb. 13:7)
tijden en wet in zijn macht (Dan. 7:25)
- economische macht
• niemand kan kopen of verkopen dan zij die het merkteken van het beest
hebben (Opb. 13:16 en 17)
- godsdienstige macht
• het beest wordt aanbeden door allen die op de aarde wonen (uitg. de kinderen
Gods (Opb. 13:8)
• de antichrist in de tempel (Dan. 9:27) en Matt. 24:15
• de hulp van de valse profeet (Opb. 13:11)
17
Gods handelen met Israël
GROEN = COMMENTAAR
Ez. 39:27 Als Ik hen uit het gebied der volken terugbreng en hen uit de
landen van hun vijanden verzamel (gebeurt nu nog), dan zal Ik Mij voor
het oog der talrijke volken aan hen de Heilige betonen (door de
overwinning op Gog, Ez. 38, dit moet nog gebeuren)
28 En zij zullen weten, dat Ik de HERE hun God ben, zowel wanneer Ik
hen in ballingschap wegvoer onder de volken, als wanneer Ik hen weer
in hun eigen land verzamel, zonder dat Ik iemand van hen daarginds
achterlaat. (!)
29 En Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik
mijn Geest over het huis Israels heb uitgestort (dit moet nog
gebeuren), luidt het woord van de Here HERE.
18
Perioden in Matteüs 24
4 t/m 13
voortekenen
14
evangelie is aan alle volken gepredikt
15
optreden antichrist in de tempel
16 t/m 28
grote verdrukking
29
kosmische tekenen
30 en 31
wederkomst, verzamelen van uitverkorenen
19
Laatste jaarweek van Daniël
Verbond antichrist met Israël
Antichrist in tempel en
begin grote verdrukking
wederkomst
3,5 jaar
dit is de grote verdrukking
ZEVEN JAAR, meestal aangeduid (foutief) als de grote verdrukking
20
Wanneer is de opname van de gemeente?
Zie de groene pijl. Ergens hier of hier (samenvallend met de wederkomst)
Verbond antichrist met Israël
Antichrist in tempel en
begin grote verdrukking
wederkomst
3,5 jaar
Dit is de grote verdrukking
ZEVEN JAAR, meestal aangeduid (foutief) als de grote verdrukking
21
Oorzaak actie antichrist
Ergens gedurende de eerste 3,5 jaar vallen
Gog en Magog Israël aan (Ez. 38,39) maar
worden door Gods ingrijpen verslagen
Verbond antichrist met Israël
Antichrist in tempel en
begin grote verdrukking
wederkomst
3,5 jaar
ZEVEN JAAR
22
Moeten we ons voorbereiden op de
wederkomst?
Luk. 12:35 Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen
brandende.
36 En gij, weest gelijk aan mensen, die op hun heer
wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkeert, om hem,
als hij komt en klopt, terstond te kunnen opendoen.
37 Zalig die slaven, die de heer bij zijn komst wakende zal
aantreffen. Voorwaar, Ik zeg u, hij zal zich omgorden en
hen aan tafel nodigen, en bij hen komen om hen te
bedienen.
23
Blijft in Hem
1 Johannes 2:28 En nu, kinderkens, blijft in
Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard
worden, vrijmoedigheid hebben en voor
Hem niet beschaamd staan bij zijn komst.
24

similar documents