3TG - Klik hier. - RSG Lingecollege

Report
24 september 2014
Informatie & kennismaking 3tg
Van
harte
welkom
24 september 2014
Informatie & kennismaking 3tg
De mentoren
3TG1
Dhr. UZ
3TG2
Dhr. Jansen
3TG3
Dhr. Van den Hoek
3TG4
Dhr. Van Peer
3TG5
Dhr. Van Vliet
24 september 2014
programma:
 Welkom
 Ouderplatform
 MaS
 Examenreglement
 PTA
 Jaarkalender
decanaat
 Naar de mentoren
programma
19:30 – 19.40 uur:
Dhr. Oelen (Ouderplatform)
19.40 – 19.55 uur:
Mw. Roseboom - MaS
(= Maatschappelijke Stage)
20.00 – 20.20 uur:
Mw. Boland (teamleider)
- Examenreglement
- PTA =
Programma van
Toetsing en Afsluiting
20:20 – 20:30 uur:
Dhr. Willemsen (decaan)
- jaarkalender decanaat
20:30 – 21:15 uur:
Naar de mentoren
- ontvangst (diverse lokalen)
Marry Roseboom
stagemakelaar
Wat is dat, een maatschappelijke
stage?
Maatschappelijke stage houdt in dat
jongeren in het voortgezet onderwijs
minimaal 30 uur vrijwilligerswerk doen als
onderdeel van hun schoolcarrière. Op deze
manier leren ze hun directe omgeving op
een andere manier kennen en leveren ze
een actieve bijdrage aan de samenleving.
Wanneer voldoet de leerling aan de eisen?
Wanneer ze deze stappen volgen kan er niets mis
gaan.
•
•
•
•
•
Bedenk wat goed bij jou past. Wat vind je leuk, wat is jouw talent?
Zoek een stage of combinatie van stages die voor minstens 30u tellen.
Meld je stage aan / reageer op een stageplek via www.mastiel.nl
Wacht op goedkeuring vanuit school.
Zorg voor een ondertekend stagecontract;
–
–
–
–
•
•
•
•
Neem een contract mee naar je stageplek ter ondertekening;
zet zelf een handtekening;
laat je ouders/verzorgers tekenen;
laat school als laatste tekenen en lever het volledig ondertekende contract direct in.
Voer je stage uit volgens de afspraken in het contract
Houd tijdens de stage een logboek bij.
Evalueer jouw stage (feedback van stage bieder, eigen reflectie, school)
Laat je logboek goedkeuren door school.
1.Bereid uw kind goed voor
U kent uw kind het beste. Waar is uw
kind goed in? Wat vindt hij/zij leuk en
interessant? Welke stageplaats en taken
horen daarbij? Het is heel belangrijk om
gericht te zoeken. Weet uw kind nog
helemaal niet wat hij/zij leuk vindt? Doe
dan eerst samen de test op
www.ikbengeweldig.nl
2. Motiveren
• Goed voorbeeld doet goed volgen
• Luisteren
• Waarderen
3. Praktische zaken
Weten hoe het moet
Check of uw kind weet hoe het moet. Onderstaande onderwerpen zijn slim om aan te stippen:
Een stage zoeken
•
Heeft uw kind bij de eigen club of vereniging naar mogelijkheden gevraagd?
•
Heeft uw kind een eigen, helemaal nieuw idee?
•
Weet uw kind op welke sites hij/zij inspiratie op kan doen?
•
Weet uw kind dat iedere stage moet worden gemeld op www.mastiel.nl?
Verplichte documenten
•
Weet uw kind waar hij/zij het stagecontract kan vinden?
•
Bij wie het stagecontract moet worden ingeleverd?
•
Waar de aanvullende opdrachten te vinden zijn?
•
Wie de stage uiteindelijk goedkeurt?
•
Wanneer de stage uiterlijk moet zijn afgerond?
Een stage uitvoeren
•
Weet uw kind wie de stage contactpersoon is?
•
Hoe laat en waar moet uw kind zijn?
•
Wat is de route naar stage?
•
Waar kan uw kind heen met vragen of problemen?
•
Wanneer is de stage klaar?
Nog vragen
Contact opnemen:
Telefoonnummer: 06-18062047
Mail: [email protected]
Via www.mastiel.nl/contact een bericht
achterlaten
Spreekuur: iedere dinsdag van 12.45-13.45
uur op school
24 september 2014
examenreglement
programma:
 Welkom
 Examenreglement
 PTA
 Jaarkalender
decanaat
 Naar de mentoren
14
24 september 2014
programma:
 Welkom
 Examenreglement
 PTA
 Jaarkalender
decanaat
 Naar de mentoren
Examenreglement - inleiding
Wanneer is het examen begonnen?
- Eerste lesdag van klas 3.
Wanneer eindigt het examen?
- Bij de uitslag in klas 4.
15
24 september 2014
Examenreglement – inleiding 2
Schoolexamen  examen ?
klas 3
programma:
 Welkom
 Examenreglement
 PTA
 Jaarkalender
decanaat
 Naar de mentoren
klas 4
School examen
Centraal
Schriftelijk
Examen
Cijfers van klas 3 tellen 1x (25%)
Cijfers van klas 4 tellen 3x (75%)
(Eindcijfer = 50% SE + 50% CSE)
16
24 september 2014
Examenreglement – overgangsregeling
Onder voorbehoud:
programma:
 Welkom
 Examenreglement
 PTA
 Jaarkalender
decanaat
 Naar de mentoren
Over als:
 Tien vakken 60 punten
(één decimaal)
 Vakkenpakket leerjaar 4
35 punten (één decimaal)
 Maximaal 3 tekortpunten
(afgerond cijfer)
 Maximaal 1 tekortpunt
In vakkenpakket van leerjaar 4
(afgerond cijfer)
17
24 september 2014
Examenreglement – CKV, LO, handelingsdelen
Over als:
 Het vak CKV is minimaal als ‘voldoende’
beoordeeld
 Het vak LO is aan het einde van leerjaar 4
programma:
 Welkom
 Examenreglement
 PTA
 Jaarkalender
decanaat
 Naar de mentoren
voldoende .
Zonder aanwijsbare redenen ook in leerjaar 3
met ‘voldoende’ beoordeeld zijn.
 Alle handelingsdelen zijn met voldaan
beoordeeld.
(22 mei 2015 – einddatum)
18
24 september 2014
programma:
 Welkom
 Examenreglement
 PTA
 Jaarkalender
decanaat
 Naar de mentoren
Examenreglement – Taal & Rekenen
 M.i.v. 2014 zijn Taal & Rekenen onderdeel
van het examen
 In 2016 : niet meer dan één 5 voor
Nederlands of rekenen
 Leerjaar 3 – 1 uur rekenen – eind leerjaar
3 toets – niveau 2F
19
24 september 2014
Examenreglement – aanwezigheid
Alle leerlingen gaan naar school
- iedere toets is onderdeel van examen
programma:
 Welkom
 examenreglement
 PTA
 Jaarkalender
decanaat
 Naar de mentoren
Afwezig bij toetsen (artikel 17)
- telefonisch ziekmelden
- briefje mee van ouders / verzorgers
JA!
 wettig afwezig  inhalen
NEE!  onwettig afwezig  onregelmatigheid
20
24 september 2014
Examenreglement - onregelmatigheid
Onregelmatigheid (artikel 18)
programma:
 Welkom
 examenreglement
 PTA
 Jaarkalender
decanaat
 naar de mentoren
- bij onwettige afwezigheid
(ook bij inhalen)
- bij fraude (o.a. mobiele tel.)
Examencommissie
Commissie van beroep
21
24 september 2014
programma:
 Welkom
 Examenreglement
 PTA
 Jaarkalender
decanaat
 Naar de mentoren
PTA
 Alle leerlingen hebben het PTA
ontvangen of ontvangen het morgen
 Er is getekend voor ontvangst
 Het is/wordt besproken in de mentorles
22
24 september 2014
PTA - inleiding
Waarom een PTA?
 Verplicht naar ouders en inspectie
programma:
 welkom
 examenreglement
 PTA
 Jaarkalender
decanaat
 Naar de mentoren
 Welke toetsen tellen mee
 Weging is bekend
 Planning voor leerlingen en
docenten
23
24 september 2014
PTA – soorten toetsen
Soorten toetsen
 T = Toets/proefwerk
programma:
 Welkom
 Examenreglement
 PTA
 Jaarkalender
decanaat
 Naar de mentoren
(cijfer)
 SO = schriftelijke overhoring (cijfer)
 M = mondeling)
(cijfer)
 PO = Praktische opdracht
(cijfer)
 HD = Handelingsdeel
(geen cijfer)
24
24 september 2014
Dhr. Willemsen
programma:
 Welkom
 Examenreglement
 PTA
 Jaarkalender
decanaat
 Naar de mentoren
25
Informatie via Magister
Oktober - Januari
Woensdagavond 12 november
19.00 – 22.00 uur
• Infomarkt in de aula en entreehal
Krijgsmacht
Januari - April
Voorlichting
• Vakkenpakketkeuze
• Doorstroommogelijkheden
naar MBO en HAVO 4
• Voorlichtingsavond ouders
April
Spreekuur decaan n.a.v.
de vakkenpakketkeuze.
• Volgens afsprakenrooster
• ouders/leerlingen
24 April
Inleveren definitieve
vakkenpakketkeuze
24 september 2014
programma:
 Welkom
 Examenreglement
 PTA
 Jaarkalender
decanaat
 Naar de mentoren
Mentoren / lokalen
3TG1
Dhr. Uz
312
3TG2
Dhr. Jansen
212
3TG3
Dhr. Van den Hoek
310
3TG4
Dhr. Van Peer
311
3TG5
Dhr. Van Vliet
213
36

similar documents