Werkhervatting na borstkanker

Report
Werkhervatting na
borstkanker
Huget Désiron
Eur. Ergonome – Ergotherapeute
PHL ergotherapie – ACT Desiron
Diagnose
Medische
ingreep
Medische
(na)behandeling
Herstelperiode
Vragen rond werkhervatting; Contacteren en aanspreken BA, ADV, AG, W, HA
Patiënt (Pt)
‘Overleven’
Pt wil / wil
niet terug
eigen job
Input traject en evaluatie START TRAJECT
Bepaalt en organiseert oncologische behandeling
Behandelend arts
(BA)
Ziektecertificaat
Informeert
evaluaties
Herstel
100% arbeidsgeschikt
Werkhervatting
Ander systeem /
andere job(inhoud)
Groen licht
(gedeeltelijke)
werkhervatting
Evalueert medische voorwaarden voor ontvangen ziekengeld (uitkering)
The making off….
Informeert pt over opties werkhervatting
Verwijst door naar AG, HA, W, ergotherapeut, …
Adviserend
geneesheer
ziekenfonds (ADV)
Stelt zich soepel op: niet afwisselend ziek - actief, wel volgen traject
Geeft toestemming voor volgen van traject
Input traject en evaluatie
Input traject en evaluatie
Arbeidsgeneesheer
(AG)
Bemiddelt met W
Betaalt 1ste
weken
Opstellen + evalueren individueel progressief RTW traject
Werkgever (W)
Neemt terug in
dienst
Absenteïsmebeleid; contact houden
Geeft opdracht aan AG om RTW te bespreken en op te volgen
Huisarts (HA)
Behandelt, informeert, adviseert, ook op vlak van mogelijkheden en beperkingen
Blijft opvolgen, ook na afloop van actieve behandeling en na hervatten van de arbeid
Andere (borstverpl.,
soc. dienst, vakbond,
1e lijnszorg, ergoth.)
Traject- /
loopbaanbegeleiders
Informeren, verwijzen naar ADV, AG, HA, W
Begeleiden, informeren waar nodig
Het resultaat ?!
Behandelend arts (BA)
Patiënt (Pt)
Adviserend geneesheer ziekenfonds (ADV)
Werkgever (W)
Arbeidsgeneesheer (AG)
Huisarts (HA)
Andere (borstverpl., soc. dienst,
vakbond, 1e lijnszorg, ergoth,
kine, thuisverpleging, ...)
Traject- /
loopbaanbegeleider
Betaalt eerste
weken
Diagnose
Overleven
Wil terug naar
eigen job?
NEEN
Medische ingreep
Contact houden
Bemiddelt bij
werkgever
JA
Evalueert
medische
voorwaarden
voor uitkering
ziekenfonds
Input traject en
evaluatie
Medische (na)behandeling
Vragen rond
werkhervatting;
Contacteren en
aanspreken BA,
ADV, AG, W, HA
Bepaalt en
organiseert
behandeling
Informeert
Start traject
Levert attesten
Informeert pt
over opties
werkhervatting
Verwijst door
naar AG, HA,
W,
ergotherapeut,
…
Vraagt aan AG
om RTW te
bespreken en op
te volgen
Geeft
toestemming
voor volgen
van traject
Groen licht
(gedeeltelijke)
werkhervatting
Input traject en
evaluatie
Input traject
en evaluatie
Opstellen +
evalueren
individueel
progressief RTW
traject
Herstelperiode
Behandelt,
informeert,
adviseert, ook op
vlak van
mogelijkheden en
beperkingen
Informeert, verwijst naar
ADV, AG, HA, W
Begeleidt, informeert
waar nodig
Blijft opvolgen, ook
na afloop van
actieve
behandeling en na
hervatten van de
arbeid
Evaluatie
Herstel/Werkhervatting
Werkhervatting
Ander systeem/
jobinhoud
Neemt terug in dienst
• Tijdsverloop patiënten-verhaal (kolom)
• Tijdsverloop zorg-verhaal (rij)
• Actie-verloop samenvallende verhalen (matrix)
(digitale versie te bekomen via doorgeven van e-mail adres)
Het resultaat ?
• Doelstelling van de flowchart:
– Overzicht van verhalenlijnen voor
• Patiënten en hun naasten
• Zorgverleners
• Andere stakeholders (werkgever…)
– Weten als basis voor :
• Meten
• verbeteren
Het resultaat !
• Verdere acties:
– Verzamelen van
• Uw ervaringsdeskundigheid (via feedback op dubbel exemplaar flowchart)
• Inzichten uit wetenschappelijk onderzoek
– Kruisbestuiving
• Empirische ervaring
• Wetenschappelijk werk
– Voorstel voor “fijntunen”
• Flow-chart
• Toetsen via toepassing charter
– Leerproces
•
•
•
•
Voortzetten
Communiceren
Voortzetten
….
Dank U
• Voor uw aandacht
• Voor uw bijdrage
• Voor uw inzet
[email protected]
[email protected]

similar documents