Presentatie workshop G `Samen verantwoordelijk voor - VO-raad

Report
Samen verantwoordelijk
voor studiesucces
VO-HO:
Een kwestie van krachten bundelen
VO-CONGRES 2014: KLAAR VOOR DE TOEKOMST
20 maart 2013
Gedeelde verantwoordelijkheid
Uit de brief aan schoolleiders d.d. december 2013:
“Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van het
voortgezet en het vervolgonderwijs om leerlingen
een weloverwogen keuze te laten maken voor hun
vervolgstudie of -loopbaan.”
Paul Rosenmöller
Voorzitter VO-raad
Studiesucces in het hoger onderwijs
 4 op de 10 studenten in het hbo stopt
voortijdig met de opleiding
 Studenten aan de universiteit: 3 op de 10
 Wet Kwaliteit in Verscheidenheid (KIV)
-
-
Aanmelden vóór 1 mei
Recht op studiekeuzecheck
Veranderen van keuze voor 1 september
Advies Onderwijsraad
Overgangen in het onderwijs
3 maart 2014
-
Meer aandacht voor het onderdeel LOB (loopbaanontwikkeling en –
begeleiding) in het onderwijs verkleint het risico op uitval.
-
De omgeving zou meer bij LOB moeten worden betrokken: ouders, oudleerlingen, ketenpartners en het bedrijfsleven.
-
Om dit goed van de grond te krijgen is het cruciaal dat het schoolbestuur en
de directie hiervoor de juiste voorwaarden scheppen, zoals het beschikbaar
stellen van voldoende middelen.
-
Informatie over het studiesucces van leerlingen in het vervolgonderwijs kan
de kwaliteit van LOB bevorderen. De raad adviseert dat instellingen deze
informatie terugkoppelen.
Optimaliseer LOB-beleid in het vo
Onderzoek ResearchNed 2013:
LOB-activiteiten kunnen uitval in het eerste
studiejaar met één derde verminderen.






combinatie van LOB-activiteiten!
begin al in de brugklas met LOB
individuele gesprekken door de jaren heen
betrek ouders
nodig gastsprekers uit
organiseer eindgesprek
Kosteloos hulp beschikbaar
bij project Stimulering LOB
van de VO-raad!
-
LOB op maat
LOB scan
Online leergang LOB
LOB-scan: landelijke benchmark
Vier pijlers:
1. Visie en beleid
2. Oriëntatie en
begeleiding
3. Organisatie
4. Samenwerking
Wensen van de leerlingen?
Onderzoek LAKS 2013:
I. Geef scholieren meer plichten door LOB te
verankeren in het leerproces.
II. Zorg voor een integrale aanpak van LOB,
zowel binnen als buiten de school. Betrek ook
de vakdocent.
Zoek actieve samenwerking met HO
- Analyseer doorstroomcijfers
-
Bijeenkomsten 9 april (Amsterdam) en 17 juni (Leiden)
- Regionale netwerken vo-ho
-
Afstemming LOB eindgesprek en studiekeuzecheck HO
- Vakinhoudelijke samenwerking
-
Online proefstuderen, profielwerkstukken etc.
Contacten tussen vakdocenten en wetenschappers
Discussievragen VO-HO
Naar aanleiding van KIV:
•
Hoe wilt u de samenwerking met het HO
verbeteren vanuit uw school?
•
Wat staat daarbij op uw wensenlijst aan
het HO?
•
Wat zou u project Stimulering LOB mee
willen geven m.b.t. VO-HO?
Inzicht en informatie
Hoe vergaat het uw leerlingen in het HO?
Inspiratiefilmpje:
Doorstroomcijfers op OSG Sevenwolden
Contact project Stimulering LOB
 Kijk op lob-vo.nl
 Mail [email protected]
 Lever de voucher in:

similar documents