Typ hier uw titel

Report
Subsidiëring lokale
kinderarmoedebestrijding
subsidieprocedure
Armoededecreet
• Decreetswijziging 20/12/2013
– 4,5 miljoen euro voorzien op begroting 2014
– Subsidie voor coördineren en opzetten van acties
– Aanvullend bij regulier beleid (ikv progressief universalisme)
en Vlaams beleid
– Voor lokale besturen in Vlaams Gewest + VGC
– Koppeling aan strategische meerjarenplanning in het kader
van het planlastendecreet (= werken met Vlaamse
beleidsprioriteit kinderarmoedebestrijding)
Uitvoeringsbesluit - principe
• Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, ontwikkelen en
implementeren de lokale besturen, als onderdeel van hun lokaal
sociaal beleid, een integraal lokaal
kinderarmoedebestrijdingsbeleid in afstemming met de Vlaamse
beleidsprioriteit kinderarmoedebestrijding en met als doel de
structurele terugdringing van kinderarmoede in Vlaanderen en
de volledige ontplooiing van elk kind.
Vlaamse beleidsprioriteit
• Geïntegreerde, duurzame en proactieve
kinderarmoedebestrijding
• focus op kinderen tot en met drie jaar en hun gezin
• op basis van de volgende drie pijlers (cf. EU aanbeveling
kinderarmoede):
1.
2.
3.
toegang tot adequate middelen;
toegang tot betaalbare hoogwaardige diensten;
het recht van kinderen en gezinnen om te participeren
• Regierol lokaal bestuur in een netwerk
• Coproductie met de relevante lokale actoren, in het bijzonder de
kinderen en gezinnen en de actoren die door het decreet erkend
en ondersteund worden.
Vaststelling van de subsidies
• Subsidies aan die gemeenten waar problematiek grootst is, op
basis van zeven indicatoren die een beeld geven over de
problematiek van kinderarmoede met een focus op 0-3 jaar in
een gemeente
• Gemeente en OCMW spreken onderling af wie welk deel
aanvraagt
• Hoogte van subsidiebedrag
– Minstens 25.000 euro
– Bijkomend bedrag toegekend op basis van grootte van
problematiek en aantal kinderen in de gemeente
– Voorafname 5% voor VGC (Brusselnorm)
 Zie MB en omzendbrief voor lijst van gemeenten en
subsidiebedragen
Toekenningsprocedures
• Gemeenten en OCMW’s
– Conform planlastendecreet en strategische
meerjarenplannig
– Overgangsjaar 2014, zo nauw mogelijk aansluitend maar
met realistische timing
•
•
•
•
•
•
Na goedkeuring BVR bekendmaking definitieve lijst gemeenten
Uiterlijk 31 mei indienen subsidieaanvraag
Uiterlijk 31 augustus beslissing minister – principieel voor 6 jaar
31 juli 2015 indienen verantwoording
Voor 1/1/2015 invoegen in MJP
VGC: zo gelijkaardig mogelijk, maar ingepast in de VGC-beleidscyclus
Subsidieaanvraag
•
•
•
•
voor 31 mei sturen naar [email protected]
gemeente en/of OCMW, maar geïntegreerd
geen infrastructuurkosten
sluit zo nauw mogelijk aan bij de structuur van de strategische
meerjarenplanning
• bevat de doelstellingen en geplande acties in het kader van een
integraal kinderarmoedebestrijdingsbeleid, met per actie de
vermelding van het plan van aanpak, de timing en, voor de acties
waarvoor een subsidie wordt aangevraagd, de financiële prognose
• voor 1/1/2015 invoegen in MJP (elektronisch) + dan koppelen aan
deelrapportagecode (KABVBP01)
! Deelrapportagecode niet gebruiken voor boekjaar 2014
Beoordeling
•
•
•
•
•
•
•
•
de mate waarin het voorstel afgestemd is op het Vlaamse kinderarmoedebestrijdingsbeleid;
de mate waarin het voorstel afgestemd is op en toegevoegd is aan het Vlaamse beleid in de
sectoren die relevant zijn voor kinderarmoedebestrijding;
de mate waarin het voorstel in overeenstemming is met de Vlaamse beleidsprioriteit inzake
lokale kinderarmoedebestrijding;
de wijze waarop het lokale bestuur een regierol opneemt met betrekking tot de lokale
kinderarmoedebestrijding vanuit een lokaal netwerk;
de wijze waarop de acties worden ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd in coproductie
met de relevante lokale actoren, in het bijzonder met de volwaardige participatie van de
kinderen en de gezinnen en de actoren die door het decreet erkend en ondersteund worden;
de mate waarin de output (prestaties) bijdraagt tot de outcome (effecten). Aangezien er in de
filosofie van het Planlastendecreet sterk gefocust wordt op outcome, moet aan de effecten en
de indicatoren de nodige aandacht besteed worden. Het lokale bestuur bepaalt zelf zijn
indicatoren;
de doelmatigheid (effectiviteit en efficiëntie) van het voorstel. De kosten moeten in verhouding
staan tot de voorgestelde acties;
de wijze waarop de voortgang bewaakt wordt en de uitvoering van de actie geëvalueerd wordt.
Toekenning subsidies
• 2014:
– 50% uiterlijk 30 september
– 50% uiterlijk 30 november
• Vanaf 2015
– 50% uiterlijk 30 juni
– 50% uiterlijk 30 november
Rapportering
• 2014
– voor 31 juli 2015 sturen naar [email protected]
– sluit zo nauw mogelijk aan bij de structuur van de strategische meerjarenplanning
– bevat de relevante onderdelen van de door de raad goedgekeurde jaarrekening van
2014
– In zijn rapportering geeft het lokale bestuur aan welke activiteiten en prestaties het
heeft verricht of welke effecten het heeft bereikt in het kader van de Vlaamse
beleidsprioriteit op het vlak van lokale kinderarmoedebestrijding.
• Vanaf 2015
– jaarlijks uiterlijk op 31 juli digitaal aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
! Gebruik commentaarvelden
Vragen?
• Lokale kinderarmoedebestrijding
Omzendbrief
Departement WVG - afdeling Welzijn en Samenleving
[email protected] - 02 553 32 24
[email protected] – 02 553 32 76
www.vlaanderen.be/armoede
• Implementatie van de beleids- en beheerscyclus (BBC)
www.binnenland.vlaanderen.be/bbc - [email protected]
• Planlastendecreet en de Vlaamse beleidsprioriteiten van de
verschillende sectoren met de bijbehorende deelrapportagecodes
www.bestuurszaken.be/planlasten - [email protected]

similar documents