Carolus Borromeus College

Report
INFORMATIE AVOND
E
4 KLAS
2014 - 2015
Programma
• Inloop  19:00
• Kennismaking mentor, ouders en leerlingen
• vernieuwd mentoraat
• Algemene info
• Afsluiting  20:30
Aanspreekpunten
Mentor
Docent
Marcel Lensink
Afdelingsleider middenbouw
[email protected]
Ken uw kind 
• Vul de vragenlijst ‘Ken uw kind’ in
• Klaar met invullen?
• Vergelijk uw antwoorden met die van uw kind
Doel: Leerling haalt diploma
Welke verantwoordelijkheid ligt bij wie?
Samen
“Parental involvement has a positive impact on children’s
academic achievement”
(William H. Jeynes; 2007)
Invloed leerproces
8%
49%
Thuis- en gezinsfactoren
43%
Kwaliteit van de leerkracht
Grootte van de klas
(Henderson & Mapp, 2002)
Verwachtingen van:
(verantwoordelijkheden)
Leerling 
Ouder 
School 
Samen verantwoordelijk voor onderwijs
Leerling:
- Doet z’n best om goed te leren en heeft schoolspullen
-
-
mee
Elke schooldag op tijd aanwezig en mist geen les
Ouder op de hoogte houden van schoolzaken
Hulp vragen wanneer nodig aan ouder of school
Meedoen aan buitenschoolse activiteiten
-……………………….
Samen verantwoordelijk voor onderwijs
Mentor / school:
- Zet zich in voor goed onderwijs
- Ondersteunt leerling bij vragen over schoolwerk, schoolloopbaan/
-
-
studiekeuzes, omgang met klasgenoten en docenten
Doet moeite om contact te maken en houden met ouders / verzorgers
Houdt ouders / verzorgers op de hoogte van leerprestaties en andere
schoolzaken
Bij verzuim of mindere prestaties ouders op de hoogte brengt en
samen met ouders en leerling naar oplossing zoekt
Heeft meldplicht bij externe instanties bij veelvuldig verzuim of
ziekteverlof
Opkomt voor belangen van de leerling naar collega’s
Is bereikbaar voor ouders / verzorgers
…………………………
Samen verantwoordelijk voor onderwijs
Ouders / verzorgers
- Praat met kind over school en schoolbaankeuzes
- Helpt kind elke dag op school aanwezig te zijn
- Helpt kind aanwezig te zijn bij alle lessen met benodigde spullen
- Meldt kind tijdig af bij ziekte (en aanmelden bij beter zijn)
- Helpt kind huiswerk te organiseren en op een rustige plek te maken
- Stimuleert deelname buitenschoolse activiteiten
- Zijn aanwezig bij ouderavonden, voortgangsgesprekken etc..
- Leest nieuwsbrieven en reageert wanneer school u probeer te
bereiken
- Zorgt ervoor dat school juiste communicatie gegevens heeft
- Informeert school / mentor als er thuis iets gebeurt wat van invloed
kan zijn op de prestaties / gedrag van uw kind.
Dit jaar:
Opbrengstgericht mentoraat
• Leerling maakt leerplan voor dit schooljaar
• Wordt besproken met mentor, leerling en ouder /
verzorger in een gesprek (20 min).
• Taken, rollen en verwachtingen worden vastgelegd en
ondertekend door zowel ouder, leerling als mentor
Maken afspraak
• Lijst invullen voordat u naar huis gaat
Praktische onderwijszaken
Wat is er anders in de 4e klas?
• Studiewijzers, Magister
• Werken naar meer zelfstandigheid
• Werken aan examendossier
Programma van Toetsing en Afsluiting
(PTA)
Toetsweken (ET = examentoets
OT = Overgangstoets)
Plichten en rechten
Zie site:
http://www.cartesius.espritscholen.nl/cat/3164/Tweedefase
Mentoruur
Contactuur, leren plannen, studiekeuze
individuele begeleiding, mediawijsheid,
voorbereiding stage, maken huiswerk
LOB =
loopbaanoriëntatie en -
begeleiding
Leerlingparticipatie
Leerlingenraad
Cultuurraad
Sportraad
Topscore
Brugklas mentor
……..
Stage
= Beroepsoriëntatie
 10 november
Praag
= buitenschoolse activiteit waarvan wij verwachten dat een
ieder mee gaat.
 30 maart
Afsluiting
• Nieuwsbrieven voor alle informatie per periode
• Site voor protocollen
• Afspraak voor ouder – leerling gesprek
• Lijst controle (adres / email / tel. nmr.?)

similar documents