PowerPoint-presentatie - Pinksterfeest Wijnjewoude

Report
Pinksterfeest Wijnjewoude 2011
Zaterdag 11 juni
Koor- en samenzang m.m.v.:
Vredewolds Christelijk Mannenkoor, Marum
Zuidlaarder Mannenkoor, Zuidlaren
Muzikale begeleiding: Dhr. van Cemmenade
Algemene leiding: dhr. Schrage
Zingen voor de dienst:
Heer ik hoor van rijke zegen
(1)
Heer, ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer.
Laat ook van die milde regen
dropp’len vallen op mij neer.
Ook op mij, ook op mij,
dropp’len vallen ook op mij.
(3)
Heil’ge Geest, wil niet voorbij
gaan:
Gij geeft blinden d’ogen weer!
Wil, o wil nu bij mij stilstaan.
Werk in mij met kracht, o Heer!
Ook in mij, ook in mij,
werk ook door uw kracht in
mij!
(6)
Ga mij niet voorbij , O Herder!
Maak mij gans van zonden vrij.
Vloeit de stroom van zegen
verder,
zegen and’ren maar ook mij.
Ja, ook mij, ja, ook mij,
zegen and’ren maar ook mij.
Ruis, o Godsstroom der genade
(1)
Ruis, o Godsstroom der genade
in gemeent’ en huis en hart!
Laat in U gezond zich baden,
Wat gebogen gaat door smart!
Stroom, o heil’ge Geest, terneder
op het uitgedroogde land;
en de bloemen bloeien weder, haast
verwelkt door zonnebrand.
(2)
Laat het uit Gods hemel stromen
in de kerken overal!
Van uw nederdaling dromen
moede harten zonder tal.
Nieuwe liefde, nieuwe zangen,
kracht, die zielen opwaarts tilt,
brengt uw ruisen, die ‘t verlangen
als een heilig lied doortrilt.
(3)
Komt, gij dorstigen, hier drinken
uit die milde heilfontein!
Laat uw ziel in ‘t stof niet zinken,
maar in haar gereinigd zijn.
Laat U door haar golven dragen
tot waar liefde nooit verkoelt,
waar de kust der aardse dagen
door Gods vreugde wordt
omspoeld.
Geprezen zij de Heer
(1)
Geprezen zij de Heer die
eeuwig leeft,
die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft,
die al het aards gebeuren vast
in handen heeft.
Refrein:
Hem zij de glorie, want Hij die
overwon
zal nooit verlaten wat zijn hand
begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich
nam.
(2)
Verdreven is de schaduw van de
nacht,
en wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder:
alles is volbracht.
Refrein:
Hem zij de glorie, want Hij die
overwon
zal nooit verlaten wat zijn hand
begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich
nam.
(3)
Hij doet ons dankbaar schouwen
in het licht,
dat uitstraalt van het kruis.
Dat eens voor ons werd
opgericht;
en voor ons oog verrijst een
heerlijk vergezicht.
Refrein:
Hem zij de glorie, want Hij die
overwon
zal nooit verlaten wat zijn hand
begon.
Halleluja, geprezen zij het
Lam,
dat de schuld der wereld op
zich nam.
Welkom
Gebed
Samenzang
Kom Schepper Geest
(1)
Kom Schepper, Geest daal tot ons neer,
houdt Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.
(2)
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.
(6)
Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest, van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.
Optreden mannenkoren
Liefde
Wonderwereld
Jeruzalem
Samen in de naam van Jezus
(1)
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
(2)
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
‘t Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt en de
Geest doorbreekt de grenzen die
door mensen zijn gemaakt.
(3)
Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
´t Is uw Geest die mij doet
zeggen: Jezus Christus is de
Heer!
Intermezzo met
collecte
Schriftlezing: Handelingen 2:1-2
En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen
tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de
hemel een geluid als van een geweldige
windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij
gezeten waren.
Meditatie
‘De uitdaging…’
Samenzang
Heer, ik kom tot U
(1)
Heer, ik kom tot U,
neem mijn hart verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.
Want, Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken voor de
kracht van uw liefde.
Refrein:
Houd mij vast, laat uw liefde
stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw
hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
(2)
Heer, kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde
Refrein:
Houd mij vast, laat uw liefde
stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw
hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde
Refrein:
Houd mij vast, laat uw liefde
stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw
hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest en de
kracht van uw liefde.
Pauze
Samenzang
Daar ruist langs de wolken
(1)
Daar ruist langs de wolken
een lief’lijke Naam,
die hemel en aarde verenigt te
zaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor
‘t hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle
smart.
Kent gij, kent gij, die naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland,
mijn lust en mijn lied!
(2)
Die Naam is naar waarheid
mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te
maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat
Hij voor hen stierf,
genade bij God door zijn
zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij die Jezus niet,
die om ons te redden, de hemel
verliet?
(3)
Eens buigt zich ook alles voor
Jezus in ‘t stof,
en d’engelen zingen
voortdurend zijn lof.
O mochten w’om Jezus
verheerlijkt een staan,
dan hieven wij juichend de
jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, uw Naam zij
d’eer,
want Gij zijt der mensen en
engelen Heer!
Optreden mannenkoren
More love to thee
Herr deine Gute
Neem mijn leven
Samenzang
Glorie, glorie, halleluja
Ik geloof dat God
mij nooit alleen zal laten staan
want Hij is mijn Vader,
die mij altijd bij zal staan.
Zo zal Hij ons leiden in de
strijd van het bestaan.
Dit is mijn geloof in God.
Refrein:
Glorie, glorie, Halleluja (3x)
Dit is mijn geloof in God.
Ik geloof in Christus als de
een’ge Zoon van God.
Die door God de Vader ons
gezonden werd
en die door de Geest toen uit de
maagd geboren werd.
Dit is mijn geloof in God.
Refrein:
Glorie, glorie, Halleluja (3x)
Dit is mijn geloof in God.
Ik geloof dat Christus pijn en
lijden heeft doorstaan
en aan ‘t kruis door onze schuld
de dood is ingegaan.
Ook geloof ik dat Hij uit het graf
is opgestaan.
Dit is mijn geloof in God.
Refrein:
Glorie, glorie, Halleluja (3x)
Dit is mijn geloof in God
Ik geloof dat Christus ons zijn Heil’ge
Geest toen gaf,
dat die Geest mij zeggen zal wat ‘k
doen en laten mag,
dat ik daarom leven kan, vandaag en
alle dag.
Dit is mijn geloof in God.
Refrein:
Glorie, glorie, Halleluja (3x)
Dit is mijn geloof in God
Optreden mannenkoren
Zie de zon
De storm
De Jacobs ladder
Dankwoord
Gebed
Samenzang (in buurtzang)
Lichtstad met uw paarlen poorten
(1) koren
Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond´re stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deze aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Refrein: allen
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist´ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen
tranen
in het nieuw Jeruzalem.
(2) koren
Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden Godsstad vloeit.
Refrein: allen
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist´ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen
tranen
in het nieuw Jeruzalem.
(4) koren
Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarlen poorten
in het nieuw Jeruzalem.
Refrein: allen
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist´ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen
tranen
in het nieuw Jeruzalem.
Verdere programma
Zondag 12 juni
15.00 uur
15.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.30 uur
Maandag 13 juni
9.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
12.00 uur
Cees Gottmers
Benjamin’s Kindershow
Bidstond
Kids Gear Children’s Choir
Praiseavond met:
Breeze, Wijnjewoude
ds. Elverdink, Eastermar
Koffie/Thee
Kinderprogramma
‘Een hoed voor Iwan’
Openluchtdienst:
Sjem, Kollum
ds. Lolkema, Buitenpost
Gezamenlijke broodmaaltijd
www.pinksterfeest.org

similar documents