Winstpakkers uit het NUP door Arend van Beek (in zijn

Report
Winstpakkers en
Vraagbundeling
Onderwerpen
1. Inleiding
7. Vragen
2. De
winstpakkeraanpak
3. Toelichting
per
winstpakker
6. Zoek uw
winstpakkers
5 Hoe doe je mee?
4. Waarom
vraagbundeling?
Wat is een Winstpakker?
De winstpakker-aanpak helpt gemeenten bij het realiseren van de baten
van het NUP.
Operatie NUP ondersteunt gemeenten en hun leveranciers bij het
optimaliseren van zes gemeentelijke processen waarin ICT-standaarden
en gegevens uit de basisregistraties worden gebruikt.
•
Betalen & Invorderen
•
Documentcreatie
•
WOZ beschikkingen via de
Berichtenbox
•
Niet naar de bekende weg
vragen
•
Zaakgericht werken in het
sociaal domein
•
Wabo-BAG
Vragen
•
Welke gemeente werkt met meer dan 5 leveranciers?
•
Wie ondervindt problemen met het uitwisselen van informatie tussen
de systemen van de verschillende leveranciers?
•
Wie heeft wel eens een koppelvlak zien ‘omvallen’ bij een release van
leverancier A of B?
•
Wie heeft wel eens buikpijn gekregen n.a.v. discussies tussen twee
leveranciers, waarbij het probleem en de kosten bij de gemeente
worden neergelegd?
•
Wie ondervindt – ondanks het gebruik van de StUF standaard voor
Basisregistraties (StUF BG) en voor het uitwisselen van zaakinformatie
(StUF ZKN) – problemen met het realiseren van het koppelvlak?
•
Hoeveel percentage van energie, tijd en geld gaat in het opzetten en
beheren van koppelvlakken?
De antwoorden
10 ketens van
testbare berichten
Testvoorziening als
scheidsrechter
130 convenanten
65 addenda
Totaal overzicht en
-aanbod
Onderwerpen
1. Inleiding
7. Vragen
2. De
winstpakkeraanpak
3. Toelichting
per
winstpakker
6. Zoek uw
winstpakkers
5 Hoe doe je mee?
4. Waarom
vraagbundeling?
De Winstpakker aanpak
Collectieve vraag
•Proof of the pudding
is in the eating
•Belangrijkste
leverancierscombi’s
Praktijkbeproeving
•Bepalend voor
prioriteitsstelling
•Verlaagt kosten per
gemeente/
samenwerkingsverband
•It takes two to tango
•Leverancierscombi’s
en hun klanten
•Onomkeerbare impuls
•Aanzet nieuwe
winstpakkers
(innovatie)
Grootschalig
aanbod
Zaakgericht
werken
soc.domein
Betalen en
Invorderen
WOZ-BB
Document
creatie
Prefill
Wabo-BAG
Betalen en
Invorderen
Betalen en
Invorderen
Betalen en
Invorderen
Betalen en
Invorderen
Betalen en
Invorderen
Betalen en
Invorderen
Onderwerpen
1. Inleiding
7. Vragen
2. De
winstpakkeraanpak
3. Toelichting
per
winstpakker
6. Zoek uw
winstpakkers
5 Hoe doe je mee?
4. Waarom
vraagbundeling?
De Winstpakkers
•
Betalen en Invorderen
– Facturen geautomatiseerd verwerken in de inningen administratie
•
WOZ beschikkingen digitaal versturen via Berichtenbox
– Niet per post, maar via de Berichtenbox van MijnOverheid
•
Zaakgericht werken in het sociale domein
– Voor het centraal en digitaal delen van informatie
•
Documentcreatie
– Voor een centrale, eenduidige opmaak en beheer van documenten
•
Niet naar de bekende weg vragen
– Door voorinvullen gegevens in e-Formulieren via eHerkenning en DigiD
•
Wabo-BAG koppeling
– Zodat Wabo-aanpassingen tijdig bekend zijn bij de BAG-administratie
t.b.v. het vergunningverleningsproces
Betalen en Invorderen
•
Weet u zeker dat u de WOZ-aanslag naar het juiste adres heeft
gestuurd?
•
Worden factuurgegevens nog handmatig ingevoerd in uw
debiteurenadministratie?
•
Blijven factuurgegevens ‘liggen’ op de vakafdelingen?
•
Weet u zeker dat alle facturen die worden verstuurd ook
daadwerkelijk worden geint?
•
Heeft u het facturatieproces voor eigen bijdrage in de zorg al
ingericht?
Betalen en Invorderen
BATEN
WERKINGSGEBIED
•
•
Informatie uitwisseling tussen
domeinapplicatie en inningencomponent
(belastingsysteem/administratie) op
vorderingsniveau
•
Informatie-uitwisseling tussen
inningencomponent en administratie op
kostenplaatsniveau
•
Gebruik basisgegevens wordt bevorderd
Geschikt voor alle gemeentelijke
vorderingen
–
–
–
–
•
•
Juist gebruik NAW gegevens verhoogt
percentage juiste bezorging en
vermindert bezwaren
Maakt centraal debiteurbeheer
mogelijk
–
–
•
Leges
Precario
Boetes
Eigen bijdrage in zorg
Intern: Afdeling belastingen / financiën
Extern: Belastingsamenwerking
Vorderingen direct ingeboekt. Geld
eerder binnen.
LEVERANCIERSCOMBI’S
• Horst aan de Maas – BCT – Pink
• GBTwente/Enschede – GouwIT – Roxit
• Cosensus/Beverwijk – GouwIT – Desyde
• RBG/Delft – Centric
• BSR / BWB / Oirschot / Didam /
Winterswijk
Betalen en Invorderen
1
Ontstaan
facturatie
2
Controle NAW
gegevens
3
Overdragen
Vordering
4
(Deel)betaling
verwerken
5
Uitwisselen status
informatie
6
Periodieke
journalisering
2
Gegevens magazijn
Klant Contact
Centrum
2
-
DigiD
eHerkenning
3
-
1
WMO voorzieningen
Begraafplaatsen
administratie
Parkeerbeheer
Balie applicatie
Belastingsysteem
….
Zaak systeem
•
Geschikt voor alle
gemeentelijke vorderingen
•
Juist gebruik NAW gegevens
verhoogt percentage juiste
bezorging en vermindert
bezwaren
Servicebus
Maakt centraal debiteurbeheer
MijnOverheid
mogelijk (belastingen/
Lopende
financiën)
Zaken
•
-
1
6
Management
systeem
Vorderingen direct ingeboekt.
binnen
MijnOverheid
Geld eerder
Berichtenbox
Taakspecifieke
applicaties
Voorkomen
overkloppen
Bedrijfscontext
Document
•
Financiële
administratie
Gebruik
authentieke
gegevens
Zaak/DMS
Services
eFormulier/
loket
2
Inningen systeem /
debiteur beheer
4
Documentcreatie
Digikoppeling
adapter
5
Status
informatie
opvraagbaar
BAG-administratie
WOZ beschikkingen
digitaal via Berichtenbox
•
Weet u zeker dat u altijd de juiste adressering gebruikt?
•
Wilt u de kosten van postzegels, papier en print reduceren?
•
Wilt u al voorbereid zijn op de agenda 2017, digitale overheid?
•
Wilt u efficiëntie-voordelen halen voor de burger en de eigen
organisatie?
WOZ beschikkingen
digitaal via Berichtenbox
BATEN
•
Juiste bezorging van beschikkingen door
digitaal verzenden via DigiD, vermindert
bezwaren
•
Kostenreductie; besparing op porto,
verzend- en verwerkingskosten
•
Efficiënte, digitale dienstverlening, burger
krijgt post digitaal op één plek en voordelen
organisatie; digitale verwerking en registratie
van post
WERKINGSGEBIED
• Hoog volume berichten zoals WOZ
• Maar ook ad hoc berichten zoals
beschikkingen (met uitzondering van
aangetekende brieven)
PRAKTIJKERVARINGEN
• GBT (WOZ)
• Amsterdam (BB)
• Noordoostpolder
• Nijmegen
• Eindhoven
• Meppel
LEVERANCIERSCOMBI’S
(WOZ/digikoppeling)
• Centric/Enable U
• GouwIt/Jnet
• Jnet/Bakerware/DataB
• Jnet/PostNL (o.v.)
• PinkRoccade
WOZ beschikkingen
digitaal via Berichtenbox
Bedrijfscontext
•
1.3 mln burgers met account
(12% bevolking)
•
Ambitie eind 2014 op 4 mln
accounts
•
Geen ‘adres’ onbekend/
gegarandeerde aflevering
1
Enig juridisch alternatief voor
papieren post
Begraafplaatsen,
administratie,
Parkeerbeheer, Balie
applicatie,
Belastingsysteem, …).
eFormulier/
loket
DigiD
eHerkenning
Zaak systeem
3
Document
Management
systeem
Inningen systeem /
debiteur beheer
Documentcreatie
Servicebus
Digikoppeling
adapter
BAG-administratie
3
MijnOverheid
Lopende
Zaken
MijnOverheid
Berichtenbox
Berichten met ‘juist’
BSN naar MijnOverheid
Belastingapplicatie 1
WOZ beschikking
(WMO voorzieningen,
Centrum
Zaak/DMS
Services
-
3
Controle op BSN
MijnOverheid
Financiële
administratie
Directe besparing Gegevens
op
magazijn
Klant outputmanagement
Contact
•
•
2
WOZ beschikking
2
Zaakgericht werken in
het sociale domein
•
Wilt u een centraal en integraal klantbeeld beschikbaar hebben?
•
Wilt u af van fouten door handmatig overnemen van gegevens?
•
Wilt u de volledige, juiste gegevens die tijdig beschikbaar zijn?
•
Voldoet uw systeem aan betrouwbare gegevensoverdracht?
Zaakgericht werken in
het sociale domein
BATEN
•
Een centraal, integraal digitaal
klantbeeld voor de organisatie en/of
de keten waardoor cliënten beter
geholpen kunnen worden;
•
alle handmatige handelingen voor
het overnemen van de gegevens van
de vakapplicatie naar het
zaaksysteem verdwijnen;
•
Betere informatieoverdracht waardoor
samenwerking efficiënter en
effectiever verloopt;
•
de volledigheid, juistheid en tijdigheid
van de gegevens in de applicaties kan
verbeteren waardoor de kwaliteit
van (basis)registraties toeneemt.
WERKINGSGEBIED
Dienstverlening
Regievoering (Ketensamenwerking)
Decentralisaties
Document- en recordsmanagement
LEVERANCIERSCOMBI’S
Arnhem
Centric – GreenValley
Bergen op Zoom
Metaobjects - PinkroccadeBCT
Den Bosch
Pinkroccade – Circle
Schijndel
Centric – Atos
Stichtse Vecht
Centric – Decos
Westland
Centric - BCT
Zaakgericht werken in
het sociale domein
1
Aanvraag ontvangen;
zaak starten
2
Burger checkt status
3
Inzicht geven
aan burgers en
bedrijven
Klant Contact
Centrum
-
3
4
1
Zaak systeem
Document
Management
systeem
Zaakgegevens en
status altijd
actueel en
centraal
beschikbaar
Inningen systeem /
debiteur beheer
Bedrijfscontext
•
Focus op sociaal domein maar
ook geschikt voor
vergunningen en andere type
(zaakgerichte)processen.
•
Vragen kunnen in de
frontoffice worden
beantwoord wat druk op
(dure) backoffice vermindert.
Documentcreatie
Servicebus
MijnOverheid
Berichtenbox
Sociaal domein
applicatie….
2
DigiD
eHerkenning
MijnOverheid
Lopende
Zaken
Postregistratie
2
Zaak/DMS
Services
eFormulier/
loket
Inhoudelijk behandelen
en Besluiten
Documenten
direct opslaan
in zaakdossier
Financiële
administratie
Gegevens magazijn
4
Gemeente ontvangt
document
2
Koppelen met
Mijn Overheid
Lopende
Zaken
Digikoppeling
adapter
BAG-administratie
Documentcreatie
•
Wilt u een meer gedigitaliseerd proces?
•
Geen handmatige overname van gegevens?
•
Geen handmatige opbouw van documenten?
•
Behoefte aan minder Maatwerk?
Documentcreatie
BATEN
•
Niet meer handmatig overnemen van
bekende gegevens: tijdsbesparing en
kwaliteit van gegevens
•
Stroomlijnen proces/documentflow :
procesoptimalisatie
•
Kant en klare opbouw van documenten:
geen handmatige opbouw van
document
•
De standaard zorgt voor uniforme
koppeling tussen verschillende
leverancierscombinaties: minder
maatwerk
•
Bevordert kwaliteit basis- en
kernregistraties
WERKINGSGEBIED
• Voorinvulling uit
documentcreatieverzoeker (DCV) via
gegevensmagazijn of servicebus naar
documentcreatieapplicatie (DCA)
• Indirect gebruik stelsel van landelijke
basisregistraties en lokale
kernregistraties
• Aansluiting zaakgericht werken
LEVERANCIERSCOMBI’S
(onder voorbehoud)
• Smartdocuments – Decos – Oegstgeest
• Roxit – iWriter - Heusden
• iWriter – PinkRoccade – Reimerswaal
Documentcreatie
1
Vanuit proces
‘behoefte’ creëren
document
2
3
Controle NAW
gegevens
Verzenden
informatie voor
document (XML)
4
5
Creëren
document
Terugsturen
document incl.
xml
6
‘Opslaan’
document
2
Financiële
administratie
Gegevens magazijn
Klant Contact
Centrum
Taakspecifieke
applicaties
-
2
Zaak/DMS
Services
eFormulier/
loket
-
DigiD
eHerkenning
Zaak systeem
-
systeem
Gebruik juiste persoons-,
adres- en bedrijfsgegevens
•
Aanmaken van uniform
uitziende documenten
•
Eenduidig documentbeheer
Servicebus
Beheer van meerdere
MijnOverheid
huisstijlen is geborgd
•
Lopende
•Zaken
Wijze
van versturen en
opslaan buiten scope van
MijnOverheid
deze winstpakker
Berichtenbox
WMO voorzieningen
Begraafplaatsen
administratie
Parkeerbeheer
Balie applicatie
Belastingsysteem
….
6
1
6
Document
Bedrijfscontext
Management
•
1
Inningen systeem /
debiteur beheer
3
3
5
5
Documentcreatie
Digikoppeling
adapter
4
BAG-administratie
Niet naar de bekende
weg vragen
•
Wilt u meer bereiken in administratieve lastenverlichting en betere
dienstverlening?
•
Wilt ook u minder maatwerk?
•
Nog snellere afhandeling van formulieren?
•
Meewerken aan een kwalitatieve verbetering van de basisregistraties?
Niet naar de bekende
weg vragen
BATEN
WERKINGSGEBIED
•
Eenmalige uitvraag – meervoudig
gebruik: Verbetering dienstverlening
en vermindering administratieve
lasten
•
•
De standaard zorgt voor uniforme
koppeling tussen verschillende
leverancierscombinaties. Dit leidt tot
minder maatwerk.
Standaardkoppeling biedt mogelijkheid
van voorinvullen van gegevens uit
basisregistratie, een gegevensmagazijn,
een zakenmagazijn, of een taakspecifieke
gemeentelijke applicatie.
•
Voorinvulling uit gegevensmagazijn of
servicebus naar eFormulieren-applicatie
met DigiD en/of eHerkenning als trigger
•
Niet naar de bekende weg vragen:
gegevens die de gemeente al heeft van
aanvrager hoeven niet opnieuw
opgevraagd te worden. Dit leidt tot een
snellere afhandeling van
formulieren.
•
Gebruik stelsel van landelijke
basisregistraties en lokale kernregistraties
•
Bevordert kwaliteit basis- en
kernregistraties
LEVERANCIERSCOMBI’S (onder voorbehoud)
• Centric- SIM groep
• Centric - Kodision
• Vicrea – SIM groep
• Vicrea – Kodision
• PinkRoccade – SIM groep
Bronkhorst
Niet naar de bekende
weg vragen
1
Inlog met eHerkenning
of DigiD
2
Gegevens worden
opgehaald uit
gegevensmagazijn
2
Gegevens magazijn
Klant Contact
Centrum
3
Financiële
administratie
-
DigiD
eHerkenning
4
-
formulieren
Zaak systeem
Inningen systeem /
•
Naast NAW
debiteur beheer
ook gezin en
familie gegevens
onafhankelijk
Geschikt voor
burgers en
bedrijven
Documentcreatie
Servicebus
MijnOverheid
Berichtenbox
WMO voorzieningen
Begraafplaatsen
administratie
Parkeerbeheer
Balie applicatie
Belastingsysteem
….
Bedrijfscontext
Document
Management
systeem
Bericht
is formulier
MijnOverheid
Lopende
Zaken
Aanvraag wordt
ingediend
Taakspecifieke
applicaties
Geschikt voor 35
Zaak/DMS
Services
gemeentelijke
eFormulier/1
loket
3
4
Gegevens worden
getoond in formulier
Digikoppeling
adapter
•
Impuls digitalisering
dienstverlening
•
Werkt ook voor
BAG-administratie
gegevensmagazijn naar
taakspecifieke applicaties
•
Besparing op verwerken
fysieke dossiers in systemen
WABO - BAG
•
Lagere uitvoeringskosten realiseren?
•
Kwalitatieve verbetering van het BAG proces en daarmee een
positieve BAG audit?
•
Sneller een OZB aanslag op kunnen leggen bijvoorbeeld bij 50% bouw
gereed?
•
Meer ondersteuning bij Dienstverlening en Handhaving?
WABO - BAG
BATEN
•
Het aantal handmatige handelingen
vermindert waardoor de huidige
uitvoeringskosten van de WABO en
BAG verlaagd kunnen worden;
•
De tijdigheid van informatieoverdracht
kan beter gegarandeerd worden, zodat
gemeenten (makkelijker) slagen voor
de BAG vervolgaudit en OZB
aanslagen eerder en beter opgelegd
kunnen worden.
•
De kwaliteit van de gegevens in de
WABO en BAG registratie en in de LVBAG verbetert. Een betere kwaliteit
van gegevens in de BAG heeft
voordelen voor de vele (honderden)
afnemers van de BAG-gegevens.
WERKINGSGEBIED
• Vergunningverlening
• Handhaving
LEVERANCIERSCOMBI’S
• Alphen aan den Rijn Centric – Vicrea
• Bergen op Zoom
Stadsbeheer - Vicrea
• Noordwijkerhout
Roxit- Vicrea
• Oss
Centric – Centric
• Veere
Roxit - Pinkroccade
Wabo-BAG
1
Vergunning
aanvraag komt
binnen
2
Aanvraagnotificatie sturen
aan de BAG.
3
Opvragen
betrokken BAGobjecten
Gegevens magazijn
Klant Contact
Centrum
Bedrijfscontext
Zaak/DMS
Notificatie dat
(nieuwe) BAGobjecten bij zaak
gereed zijn.
5
•
Wabo-processen bij het
eFormulier/
wijzigen (bijvoorbeeld
loket
- DigiD
systeem
verbouw) of latenZaak
ontstaan
6
Besluit
doorgeven.
Toezichtnotificatie
sturen
(Bouw gestart /
Bouw gereed)
Totale
uitwisselproces
gestandaardiseerd
Financiële
administratie
Vergunning kan
via OLO of bij
gemeente
binnenkomen
Services
-
4
1
Vergunningen
eHerkenning
(bijvoorbeeld nieuwbouw)
van BAG-objecten.Document
Inningen systeem /
debiteur beheer
Management
taken
blijft
systeem
•
Bij uitbesteden
informatieflow tussen Wabo
en BAG geborgd
•
4 dagen termijn als
kernfeature opnemen ipv
BAG-medewerker wordt
Servicebus
tijdig geïnformeerd.
MijnOverheid
•
% bouw gereed bekend bij
Lopende
Zaken BAG (invloed heffen WOZ).
MijnOverheid
Berichtenbox
Documentcreatie
Digikoppeling
adapter
Gebruik StUF BG en
StUF ZKN-DMS voor
interactie met DMS en
gegevensmagazijn
2
3
4
5
6
BAG-administratie
Onderwerpen
1. Inleiding
7. Vragen
2. De
winstpakkeraanpak
3. Toelichting
per
winstpakker
6. Zoek uw
winstpakkers
5 Hoe doe je mee?
4. Waarom
vraagbundeling?
Waarom Vraagbundeling?
Doorbreken van de “ Kip - Ei” situatie (dead-lock)
– Zonder vraag geen aanbod; leveranciers gaan
geen software aanpassingen doorvoeren
– Zonder software aanpassing kunnen gemeenten
geen baten realiseren en is er dus geen vraag
Dit doorbreken we door de vraag van gemeenten te bundelen en hen in
contact te brengen met hun leveranciers
En vervolgens het versterken van opdrachtgeverschap en inkoopkracht
van gemeenten
Wat doet OperatieNUP?
Wat doet de gemeente?
 Afspraken maken met leveranciers
 Uitwerken functioneel
werkingsgebied
 Opstellen Technisch ontwerp
 Opstellen testset
 Testen koppelvlak bij ontwikkeling
 Testen van proefopstelling tussen 2
leveranciers
 Testen na release van leverancier A
of B
 Kijk in Softwarecatalogus naar
aanbod standaard
 Vraag om testrapport
 Installeren koppelvlak bij
gemeente
 Testen koppelvlak
•
•
•
Voordelen voor gemeenten:
Koppelvlak is door beide leveranciers getest op het StUF Testplatform
Werkende testopstelling tussen leveranciers is gerealiseerd (Koppeling is gelegd)
Bij nieuwe release eerst test op StUF Testplatform, dan uitrol bij gemeente
Ondersteuningsaanbod
Versterking opdrachtgeverschap via
•
Set documenten met specificaties per winstpakker. Bruikbaar voor
aanbesteding of opdrachtverstrekking
•
Instrumenten om de rol van opdrachtgever aan de leverancier te
ondersteunen in de vorm van het StUF-testplatform en een
Handreiking inkoop en acceptatievoorwaarden;
•
Toegang tot de Softwarecatalogus: welke leverancier ontwikkelt
wanneer welk koppelvlak en wat is de status
•
Hulp van Operatie NUP inroepen bij geschillen m.b.t. werkende
koppelvlakken
Versterking inkoopkracht via
•
Slimme inkoopcombinaties vormen om zo tot goede
inkoopvoorwaarden en afspraken met leveranciers te komen
Onderwerpen
1. Inleiding
7. Vragen
2. De
winstpakkeraanpak
3. Toelichting
per
winstpakker
6. Zoek uw
winstpakkers
5 Hoe doe je mee?
4. Waarom
vraagbundeling?
Hoe doe je mee?
1. Kies de winstpakker(s) die u
interessant vindt
2. Meld u aan voor vraagbundeling via
– https://new.kinggemeenten.nl/operatienup/ondersteuning/winstpakkersvraagbundeling
– Arend van Beek
– [email protected]
– M: 06-34 878 633
3. Uw leverancier stuurt u een offerte
Vul de intekenlijst in en weet welke kosten voor de baten uit gaan
Onderwerpen
1. Inleiding
7. Vragen
2. De
winstpakkeraanpak
3. Toelichting
per
winstpakker
6. Zoek uw
winstpakkers
5 Hoe doe je mee?
4. Waarom
vraagbundeling?
Vragen van gemeenten
•
Hoe kom ik er achter welke leveranciers een koppeling per
winstpakker realiseren?
•
Heb ik een pakket in huis van deze leveranciers?
•
Wanneer heeft dit pakket een koppeling met het knooppunt?
•
Hoe weet ik zeker dat de koppeling ook echt werkt?
•
Welke gemeenten gebruiken nog meer dit pakket?
Stap 1:
Ga naar:
www.Softwarecatalogus.nl
en klik op: Marktscans - het
ICT aanbod per winstpakker
Stap 2:
Klik op uw Winstpakker
voor het totale overzicht
Stap 3:
Kijk in het overzicht en
maak een keuze voor uw
(huidige) leverancier
Of maak een eigen overzicht
1.
Klik op:
- Wat is er te vinden
Selecteer:
- Alle Pakketten
2.
Selecteer de standaard
(meer tonen)
Onderwerpen
1. Inleiding
7. Vragen
2. De
winstpakkeraanpak
3. Toelichting
per
winstpakker
6. Zoek uw
winstpakkers
5 Hoe doe je mee?
4. Waarom
vraagbundeling?
Vragen & Discussie
Arend van Beek
[email protected]
M: 06-34 878 633
Dank voor uw aandacht!

similar documents