2014 september jeugdggz-overgangsmaatregelen

Report
Wijzigingen Jeugdggz
overgangsmaatregelen
Achterban Jeugd GGZ Nederland,
10 september 2014
verwachtingen
• Er is nog zeer veel niet geregeld;
• Dat wat wel geregeld lijkt wordt weer ter
discussie gesteld
• We nemen u mee………..
goed nieuws
GGZ 18- gaat de 1e 3 jaar uit van de
bestaande praktijk van registratie
goed nieuws
Wat is dat ‘bestaande’
- Zelfde regelgeving voor de Basis GGZ
- Zelfde bronregistratie DBC’s
- Valideren en afleiden conform
spelregels DBC GGZ
- Declareren conform de GZ321 (en AW319)
- Jaarverantwoording conform JMV
minder goed nieuws
-
Aanpassingen aan de jeugdwet c.q. de
wensen van de VNG en de
contractvoorwaarden van de
gemeenten
minder goed nieuws
Wat gaat dat betekenen:
- Beter op jeugd toegesneden DBCproductstructuur
- Aangepaste declaratiestandaarden
- Aanvullende eisen t.a.v.
jaarverantwoording
Wat komt er op u af?
• Eenmalige kwesties door wetswijziging
Focus ligt hier vandaag op
• Structurele situatie onder de jeugdwet
Eenmalig
Afsluiten basis GGZ op 31-12-2014
• Zorg dat uw bronregistratie 100% klopt;
• zie NZa, NR-543, pag10, punt 8.9
http://www.nza.nl/141224/193327/NR-CU-543.pdf
Eenmalig
Afsluiten DBC’s op 31-12-2014
• Zorg dat uw bronregistratie 100% klopt;
• Sluit alle 18- trajecten die doorlopen af;
• Laat uw ICT leverancier een script* voor
de lopende 18- trajecten maken conform
NZa regelgeving (volgt zsm)
• Afsluitreden ‘overgang ivm jeugdwet’
•
* Op één dag moeten alle DBC’s worden afgesloten; een actie die anders verspreid over een jaar plaatsvindt. Dit
kan alleen geautomatiseerd.
Eenmalig
Continuïteit van behandeling
• Zorgplicht ligt bij de financier
• Zorgaanbieder is verantwoordelijk voor
continuïteit
• Maar wel via een behoorlijk contract
• Met bevoorschotting per maand…..is
onderdeel van uw contract.
Eenmalig
Openen op 1-1-2015
• Laat uw ICT leverancier de lopende 18trajecten heropenen conform VNG
regelgeving (voortgezette behandeling –
zorgtype 216)
• Zorg dat uw bronregistratie 100% klopt
Eenmalig
Macrokader jeugd 2015
• Zie factsheet ‘macrokader jeugd’
• Is op 30/8/2014 bij de lobbymail voor
leden van GGZ Nederland verspreid
• Tot zover de eenmalige
overgangszaken;
• Er zijn nog zeer veel zaken niet
afgerond;
• Daar hebben we het nu mee te
doen;
Structurele situatie
Structureel
toegang jeugd 2015
• Kind 18- behandeling (instroom via
verschillende kanalen)
• Kind 18- awbz zorg (nog niet geregeld in
bekostigingsregels door VNG)
Structureel
wijzigingen Basis GGZ
– Hoofdbehandelaar: ‘Schipperslijst’ (11)
– Toepassen woonplaatsbeginsel bij openen,
sluiten en declaratie
Structureel
wijzigingen DBC-spelregels
– Hoofdbehandelaar: ‘Schipperslijst’ (11)
– ‘Indikken’ registratie van activiteiten &
verrichtingen systeemcontacten (geen subjes
meer in ondersteunend begeleidingscontact)
– nieuw in A&V lijst: extern overleg met school.
– Zorgcoördinatie en consultatie (als overig
product) zijn nieuw (OVP)
– Toepassen woonplaatsbeginsel bij openen,
sluiten en declaratie
Structureel
declareren jeugd 2015
Via VeCoZo (moet nog getest worden) met
declaratiestandaarden op:
– http://ei.vektis.nl/WespStandaardenOverzicht.
aspx:
– DBC’s: JW321, JW322
– AWBZ-jeugd: JW303 en JW304
Extra info voor AWBZ-jeugd: www.i-standaarden.nl
• Hierna 2 plaatjes ‘ter verduidelijking’
van het woonplaatsbeginsel
woonplaatsbeginsel
Woonplaats ouder
Een
gezaghebbende
Woonplaats
onbekend
Patiënt verblijft bij
ouders
Gemeente waar
kind ingeschreven
staat op moment
van openen DBC
Woonplaats waar
kind feitelijk is
ingeschreven
Twee
gezaghebbenden
Woonplaats
onbekend
Patiënt
Voogdij bij
instelling
Patiënt verblijf niet
bij ouders
Gemeente waar
kind ingeschreven
staat op moment
van openen DBC
Plaats van
instelling
Woonplaats van
pleeggezin
Voogdij bij
pleeggezin
Woonplaats
onbekend
Gemeente waar
kind ingeschreven
staat op moment
van openen DBC
Structureel
Woonplaatsbeginsel
• Technisch vertaald door DBC-Onderhoud
(zie vorige dia):
• woonplaats gezagdrager = feitelijke
woonplaats jeugdige
Woonplaatsbeginsel
probleem 1
Als gezag wijzigt, kan verantwoordelijke
gemeente wijzigen:
• Hoe wordt de zorgaanbieder daarvan
op de hoogte gebracht en
wanneer/hoe snel?
• DBC moet gesloten worden en
geopend met nieuwe debiteur
(gemeente)
Woonplaatsbeginsel
probleem 2
controle van het gezag en de woonplaats:
• Alleen gemeenten hebben inzage in
gezagsregister en Basisregistratie
Personen (v/h GBA)
• Gezagsregister vraagt om
interpretatie
•
•
http://www.voordejeugd.nl/attachments/article/1373/Mindmap%20op%20A0-formaat.pdf
http://www.voordejeugd.nl/attachments/article/1373/Factsheet%20Woonplaatsbeginsel.pdf
Structureel
Jongere wordt 18 jaar
– Afsluiting DBC dag voor 18e levensjaar
– Continuïteit van zorg?
– Overdracht van gemeente naar Zvw of Wmo?
•
•
Recent is er een informatiekaart verschenen op:
http://www.voordejeugd.nl/attachments/article/1496/Informatiekaart_Leeftijdsgrenzen.pdf:
Jeugdstrafrecht
• DBC met zorgtype ‘jeugdstrafrecht’ wordt
altijd gedeclareerd naar de gemeente,
ongeacht de leeftijd van de patiënt.
Gemeente
nieuwe speler op de zorgmarkt
Hebben geen ervaring met curatieve GGZ
Moeten infrastructuur inrichten
Hebben geen zicht op voor wie ze verantwoordelijk zijn
Hebben toch behoefte aan gegevens jeugdigen
Gemeente
Eenmalige gegevensoverdracht
• Voor bevoorschotting kan een eenmalige gegevensoverdracht zinvol zijn
• Als doel voor eenmalige gegevensoverdracht een
‘rechtmatig’ doel is, dan is eenmalige gegevensoverdracht toch mogelijk
• De AWBZ-jeugd kan hiervoor meeliften op een tool die is
ingericht voor de WMO, de Zvw-jeugd (nog?) niet.
• MAAR: PRIVACY!!!!!!
Beleidsinformatie Jeugd
• - een nieuwe gegevensstroom
• - 2x per jaar te leveren aan CBS
BSN
•
Geslacht Geboortedatum
Adres
123456789 v
44-55-6666
0000AA
123456789 v
44-55-6666
0000AA
234567891 m
22-22-4444
1111BB
BSN
Geboortedatum
Geslacht
Postcode
Datum aanvang Verwijzer
Zorgvorm
Datum aanvang jeugdhulp
1-1-2015 gemeente
jeugdhulp zonder verblijf vanuit wijkteam
Datum
einde
jeugdhulp
15-2-2015 gemeente
Jeugdhulp zonder verblijf
1-6-2014 verwezen
01-01-2015jeugdhulp
jeugdhulp metnaar
verblijf resisentieel
Type voor
ingezette
zorgvorm
Perspectief van ingezette jeugdhulp
Verwijzer naar jeugdhulp
Reden beëindiging jeugdhulp
Zie: www.voordejeugd.nl (zoek: informatieprotocol)
Perspectief
Datum beëindiging Reden beëindiging
begeleiden
behandelen
behandelen
30-3-2015 volgens plan
2-2-2015 eenzijdig behandelaar
•
•
•
•
•
nog lopende issues….
Jaardocument Jeugd
ROM
Aanlevering aan DIS
Hoe loopt inkoop jeugdstrafrecht (V&J)
Waar vallen minderjarig asielzoekers nu
onder (V&J of jeugdwet/gemeente)
• ………
Resumé
Acties zorgaanbieder
• opdracht geven aan softwareleveranciers tot
• “jeugdproof” maken van bGGZ en DBCproductstructuur
• Aanpassen declaratiestandaarden jeugd
• Inbouwen “informatieprotocol” aan te leveren
beleidsinformatie aan CBS
http://ei.vektis.nl/WespStandaardenOverzicht.aspx
http://www.voordejeugd.nl/attachments/article/1465/Informatieprotocol%20Bele
idsinformatie%20Jeugd.pdf
Oproep:
•
•
•
•
•
•
•
•
Gezocht: aanbieders die
M.b.t. aan te leveren beleidsinformatie CBS:
Mee willen doen met een pilot voor het aanleveren van
beleidsinformatie
op dinsdag 23 september van 13.00 tot 16.00uur bij CBS (Den
Haag) mee willen denken over zinvolle rapportages voor
zorgaanbieders (spiegelinfo)
M.b.t. standaarden Jeugd (vnl. AWBZ-jeugd)
Op maandag 6 oktober een bijeenkomst willen bijwonen van 13.30 tot
16.30 uur bij Hotel Van der Valk in Houten
onderwerpen: eenmalige gegevensoverdracht, referentiemodel obv
gegevens-entiteiten, productcodetabel Jeugdwet
Graag z.s.m. reactie via [email protected]
Op de hoogte blijven?
• Zie www.ggz-connect.nl + ledennieuwsbrief GGZN
• en kijk regelmatig op www.voordejeugd.nl
• Voor achtergrondinformatie t.b.v. gemeenten:
• www.vng.nl
• www.visd.nl
Contactpersonen voor deze onderwerpen:
• Marloes van Es:
• 033-460 8986; 06-18099395;
[email protected]
• Anne Wil Roza:
• 033-4608992; 06-46921752;
[email protected]
Opmerkingen/reacties uit de zaal
•
•
•
•
•
Rom:
- Komt niet in de regelgeving (GAF-score wel); Rom is voor 2015 wel gefaciliteerd, VNG adviseert
het wel te doen. Instelling MOET willen rommen
- Rom-score december geeft straks een vertekend beeld
- Conversie nodig en afspraken met SBG
- aandacht voor overgang naar 18+
•
Registratie: Circuitcode (DBC) niet zomaar afschaffen; veel inhoudelijke validatiecodes zijn
gebaseerd op circuit (en niet op leeftijd)
•
•
Hoe overgangsrecht bij woonachtig in buitenland?
Wel/niet starten van een nieuwe behandeling in december is keuze van instelling
•
•
•
•
Overdracht zorg bij 18+:
- niet opnieuw door systeem
- afspraken met verzekeraars
- N.B. 18+ moet zichzelf verzekeren!
Opmerkingen/reacties vanuit de zaal (2)
•
Handreiking aanpassen afspraken 2014 ogv overheveling jeugdggz, zie: http://ggzconnect.nl/bericht/2349/handreiking-zn-over-aanpassing-productieafspraken-2014als-gevolg-van-de-overheveling-jeugd-ggz
•
•
Issuelijst transitiezaken graag verspreiden, o.a.
hoe omgaan met directe verwijzing via o.a. huisarts? Mag een directe verwijzing naar
een zorgaanbieder waarmee de gemeente geen contract heeft? Kan/mag gemeente
daarover afspraken maken?
•
•
AWBZ-jeugd:
hoe inkopen; is nu o.b.v. K. 1.1 t/m K1.6, hoe hiermee om te gaan als 18+ als
overheveling naar Zvw
•
woonplaatsbeginsel; wat is nu de basis? Gezagsregister is toegankelijk voor
advocaten, wordt toegankelijk voor gemeenten O.b.v. BSN woonplaats controleren?
Gegevensuitwisseling Vecozo – RINIS – Gegevensknooppunt Gemeenten, zie:
http://platform-izo.nl/site/gegevensuitwisseling-hervorming-langdurige-zorg-viainlichtingenbureau-vecozo-en-rinis/

similar documents