De gedragscode en het opruimen van het probleem van

Report
De gedragscode en het opruimen
van het probleem van
belangenverstrengeling
Frank Bijen en Mare Faber (G&I)
VNG Jaarcongres - 17 juni 2014
Stelling 1
Stel, u bent raadslid en autobezitter.
Stemt u mee over veranderingen in het
parkeerbeleid in uw gemeente?
JA / NEE
Stelling 2
U bent raadslid en boer. Uw veeteeltbedrijf valt
onder het bestemmingsplan buitengebied van
uw gemeente.
Stemt u mee over wijzigingen in dat
bestemmingsplan?
JA / NEE
Stelling 3
U bent raadslid en eigenaar van een
kampeerboerderij met dagopvang voor mensen
met een beperking.
Stemt u mee over aanpassing van de regels voor
kampeerboerderijen?
JA / NEE
Stelling 4
U bent raadslid en eigenaar van een
dierenspeciaalzaak in uw woonplaats.
Stemt u mee over aanpassing van de
winkelsluitingstijden?
JA / NEE
Politieke integriteit (1)
• ‘Roermond’, ‘Noord-Holland’. Incidenten? Of
topje van een ijsberg?
• Voorspelling: belangenverstrengeling
speerpunt
• Momentum gebruiken: rustig en systematisch
aan het werk – samen besluiten, samen doen
Politieke integriteit (2)
Aanpak langs drie sporen:
1. Preventie, focus op top-3 (gedragscode)
2. Zorgvuldige handhavingspraktijk (tijdig afspraken
maken)
3. Kwaliteit van de besluitvorming (moreel beraad)
Alternatief:
Struikelend van schandaaltje naar schandaaltje…?
(Schijn van) belangenverstrengeling (1)
Als politicus stem je op basis van:
o Partijbeginselen
o Verkiezingsprogramma
o Indien van toepassing: coalitieprogramma
o En: een zorgvuldige weging van alle relevante
argumenten, d.w.z. van de rechten en belangen van
alle betrokkenen
En dus niet op basis van:
o Belangen van jezelf of van mensen/organisaties met
wie jij verbonden bent
(Schijn van) belangenverstrengeling (2)
• Maatschappelijk geworteld zijn? Ja. Persoonlijk
belang je weging laten beïnvloeden? Nee.
• Persoonlijk belang: eigen gewin of financieel
voordeel, maar ook familierelaties,
bestuurslidmaatschap gesubsidieerde instelling
etc. Taak vervullen ‘zonder vooringenomenheid’
• Bovendien: je moet actief de schijn vermijden
• En in het héle proces van besluitvorming, niet
alleen bij de stemming
Ambitie: Nederlandse politiek van corruptievrij
naar belangenverstrengelingsvrij
Belangenverstrengeling tast de zuiverheid van
besluitvorming aan
(Schijn van) belangenverstrengeling tast de
geloofwaardigheid van een raad of college aan
Werken in spoor 1: preventie
• Wat hebben we al?
o Wetten (Awb, GW)
o In elke gemeente: gedragscode
o Jurisprudentie (ABRvS)
• Wat hebben we nog nodig?
o Betere gedragscodes: compleet en gebruiksvriendelijk
o Themabijeenkomsten raad en college
(kennisoverdracht, oefenen met casussen)
o Persoonlijke risicoprofielen
o Op de agenda bij fracties, presidium, college
Hoe de wet beschermt tegen
de verleiding van BV en tegen de schijn:
1. Het bestuursorgaan waakt ervoor dat
persoonlijke belangen van zijn leden de
besluitvorming beïnvloeden (art 2:4 Awb)
2. Persoonlijk belang? Niet meestemmen (voor
raadsleden: verbod in art 28 GW)
Belanghebbend zijn ≠ een persoonlijk belang hebben
3. Overzicht onverenigbare functies en verboden
handelingen
4. Openbaar maken nevenfuncties (en financiële
belangen)
Werken in spoor 2: zorgvuldige handhaving
• Wat hebben we al?
o Praktijkvoorbeelden (vooral van hoe het niet moet)…
• Wat hebben we nodig?
o Gedachtewisseling in raad en college
o Afspraken (op vrijwillige basis) tussen raad en
burgemeester: wie doet wat wanneer?
o Rollen en procedures: fractievoorzitter, griffier,
burgemeester, fractievoorzittersoverleg, raad
o Drie uitgangspunten:
onpartijdige handhaving
terughoudendheid met publiciteit
zorgvuldigheid t.o.v. vermeende schender
Acties in uw gemeente:
 Check de gedragscode voor raad, wethouders en
burgemeester. Update?
 Themabijeenkomsten voor raad en college
 Preventiegesprekken met bestuurders en raadsleden
 Vergeet de commissieleden/burgerraadsleden niet!
 Maak (schijn van) BV een vast aandachtspunt voor het
presidium bij doorspreken van de raadsagenda
 Loop ook de college-agenda er geregeld op na
 Maak afspraken met elkaar over zorgvuldige handhaving
(gentle agreement)
 Breng de griffier in positie: vraagbaak
 En de burgemeester…
[email protected]
[email protected]
Graag uw visitekaartje! Dan wij sturen wij u de presentatie van vandaag, een
exemplarische gedragscode en het gentle agreement van G&I

similar documents