Statuut nieuwe leraren - Sint

Report
Statuut van de startende
leerkracht
Infosessie 3 juni 2014
Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
Salarisbrief
Vakantiegeld
Eindejaarstoelage
Uitgestelde bezoldiging / werkloosheid
TADD / VB
Ziekte
Omstandigheidsverlof/verlof wegens overmacht
2
Salarisbrief
• Telkens wanneer één van de elementen die uw wedde bepalen,
wijzigt, zendt het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming u
een document waarop deze wijzigingen inzake betaling(en) worden
samengevat. Dit is het betalingsuittreksel. U ontvangt tevens een
betalingsuittreksel bij de betaling en de eventuele herziening van het
vakantiegeld en de eindejaarstoelage, alsook bij de betaling van de
uitgestelde bezoldiging.
• Op het betalingsuittreksel komen, vooral wanneer de wedde herzien
werd, rubrieken, afkortingen en codes voor die elk een specifieke
betekenis hebben. De meest gangbare afkortingen en codes worden
op de keerzijde van het betalingsuittreksel kort toegelicht.
• Voor bijkomende vragen aangaande de gegevens die op uw
betalingsuittreksel worden vermeld, kan u terecht bij het
schoolsecretariaat, 050 23 15 68 of [email protected]
3
De Salarisbrief online
• Vanaf mei 2009 een digitale salarisbrief voor ELKE
betaling
• Vrijwillige keuze! (terugkeer naar papier is mogelijk)
• Via thuisbankieren bij banken aangesloten bij ISABEL;
AXA, CBC, CPH, Deutsche Bank, Belfius, Fintro, BNP
Paribas Fortis, ING, KBC, Keytrade Bank, Crelan,
Recordbank
• Via zoomit-functie thuisbankieren
• Bijkomende info www.ond.vlaanderen.be/wedde/esb
4
Salarisbrief
• Voorbeeld van een salarisbrief
• Bij een herziening van uw salaris wordt de
salarisbrief aangevuld met één of meer
bijlagen waarop het detail van deze
berekening voorkomt
5
Salarisbrief: geldelijke anciënniteit
• Onderwijsdiensten
• Andere diensten: bv. openbare diensten aanvragen via formulier
• Diensten als werknemer en zelfstandige goedgekeurd als NE in
relatie met specialiteit of ambt, zie website
• Algemeen:
– min. leeftijd weddeschaal;
– 1ste van maand volgend op verjaardag tenzij verjaardag valt op 1ste van de maand
• Tijdelijke onderwijsdiensten:
• van <datum> tot <datum> (max.300d) x 1,2 verlofbonificatie
• Diensten voor min. leeftijd × 0,2 verlofbonificatie
• Vastbenoemde onderwijsdiensten:
• enkel volledige maanden tellen mee
• idem voor openbare diensten
• NE: van <datum> tot <datum> .max. 10 jaar
6
Salarisbrief: opdrachtbreuk
– teller: gepresteerde uren/week
– noemer:minimum vereist aantal uren voor FT
Graad
1ste
2de
3de
AV/TV/KV
22
21
20
(20 indien ≥ 0.5 in 3de gr.)
PV
22
29
29
7
Salarisbrief: betaalwijze
• Tijdelijken aangesteld van datum tot datum =
– Betaling per dag ( F=01, zie schoollisting)
– x / 360 BJW (met beperking tot 300 dagen
eind juni)
• Tijdelijken aangesteld voor volledig schooljaar:
– Betaling per maand ( F=02, zie schoollisting)
– maandwedde = 1/12 jaarwedde
8
vakantiegeld
• rechthebbenden: vastbenoemd en tijdelijken in
hoofdambt
• uitbetaling op 26 mei 2014
• referentieperiode: het voorafgaand kalenderjaar
=vanaf 1/1/2013 tot 31/12/2013
• voorwaarde: bezoldiging in referentiejaar
– ! onbezoldigd bevallingsverlof tijdelijken
– ! wachtgeld TBS ziekte, TBS voorafgaand…
• bedrag:
vanaf 2014: Raamakkoord
9
vakantiegeld: aanvullend
vakantiegeld schoolverlaters
rechthebbenden: afgestudeerden in 2013
voorwaarden:
 < 25 j oud op 31/12 van het referentiejaar(=31/12/2013)
 uiterlijk in dienst 4 maanden na behalen diploma, of verlaten
school
berekening: pro rata opdracht bij 1ste indiensttreding
referentie periode: 1/1 – vooravond 1ste
indiensttreding
aanvraag: formulier bij personeelsadministratie
betaling met de wedde van mei
10
voorbeeld
aanvullend vakantiegeld schoolverlaters
• Onderwijzer(21/10/1992) komt voltijds in dienst
in onderwijs op 1/9/2013 met diploma afgeleverd
op 24 juni 2013.
• Personeelslid kreeg voor periode 1/9/2013 tot
31/12/2013 een netto-vakantiegeld van 360,80
euro uitbetaald op 26 mei 2014.
• Door het indienen van formulier aanvullend
vakantiegeld werd er op 28 mei 2014 extra
vakantiegeld van 720,61 netto uitbetaald.
11
eindejaarstoelage
• rechthebbenden: vastbenoemden en tijdelijken
in hoofdambt
• referentieperiode:
–  vastbenoemd: 1/1 tot 30/9
–  tijdelijken: voorafgaand schooljaar
• voorwaarde: bezoldiging in referentieperiode
– ! onbezoldigd bevallingsverlof & ziekteverlof tijdelijken
• bedrag: pro rata [vast gedeelte + 2,5% geïndex.
(brutojaarwedde + H/S) oktober jaar van betaling]
12
Uitgestelde bezoldiging=UB
Geen recht op UB:
• prestaties bezoldigd als bijambt
• personeelsleden die hun loopbaan onderbreken
• personeelsleden die tijdens zomervakantie NE verwerven.
• juli: referentieperiode 1/9 tot 31/12
• 120 dagen x 0,2 = 24/30
• augustus: referentieperiode 1/1 tot 30/6
• 180 dagen x 0,2 = 36/30
Totaal: 60 dagen = 2 maand
13
Werkloosheidsuitkering
• Recht op volledige UB:
Tijdelijke personeelsleden die gedurende het volledige
schooljaar 2013-2014 een voltijdse onderwijsopdracht
hadden, hebben recht op een volledige UB in juli en
augustus. Zij moeten zich pas op 1 september 2014
aanmelden bij hun werkloosheidsbureau met het
formulier C4 onderwijs als zij op dat ogenblik geen
nieuwe voltijdse tewerkstelling hebben.
• Recht op een onvolledige UB:
Tijdelijke personeelsleden die gedurende het voorbije
schooljaar niet voltijds werkten of slechts 1 of meerdere
kortere tewerkstellingen hadden. Vanaf het begin van de
vakantie melden zij zich aan bij hun
werkloosheidsbureau met het formulier C4 onderwijs.
14
Hoe Werkloosheidsuiterking
aanvragen?
• Er zijn 4 uitbetalingsinstellingen:
• Drie erkende vakbonden: Liberale vakbond
www.aclvb.be,Christelijke vakbond www.acv-online.be,
Socialistische vakbond www.abvv.be
Om gebruik te maken van de dienstverlening, betaal je lidgeld.
• Of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen als je niet
aangesloten bent bij een vakbond. De dienstverlening is gratis.
• Je uitbetalingsinstelling maakt een werkloosheidsdossier op en
vraagt je uitkering aan bij de RVA. Beslist die dat je recht hebt op
een uitkering, dan betaalt je uitbetalingsinstelling je uitkering. Je
hoeft dus zelf geen contact op te nemen met de RVA.
15
Inschrijving VDAB
Gelieve ook niet uit het oog te verliezen dat u zich
bij de VDAB als werkzoekende moet inschrijven
indien:
• Uw contract eindigt voor 30 juni
Inschrijven bij VDAB binnen de acht
kalenderdagen na uw laatste werkdag
• Uw contract eindigt op 30 juni en geen
nieuwe voltijdse tewerkstelling op 1 sept 2014
Tussen 1 en 8 september 2014 inschrijven bij de
VDAB
16
Recht op TADD
Berekening
=Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende
Duur
•
•
•
•
720 dagen dienstanciënniteit
600 dagen effectief gepresteerd
gespreid over tenminste 3 schooljaren
per ambt
17
Recht op TADD
720 dagen/600 eff./ 3 schoolj.
Berekeningswijze (600 dagen):
• - effectieve prestaties tussen 1/9 en 30/6
• - ook zaterdagen, zondagen, wettelijke
verlofdagen, schoolvakanties zijn effectieve
prestaties
• - binnen de aanstellingsperiode
• - telt niet mee : alle reglementaire
dienstonderbrekingen (zv, ao, lbo tbspa,
bevallingsverloven > 210 dagen)
• - indien < halftijdse opdracht: delen door 2
Meer info zie presentatie TADD en VB
18
Wat bij ziekte
•
voor 1 dag:
voor het 1e lesuur de school (directeur) verwittigen
•
voor meerdere dagen:
voor het 1e lesuur de school (directeur) verwittigen
en
pers 16 (per school)
Formulier :http://ond.vlaanderen.be/doc/dl.ashx?nr=160
vak I zelf invullen
vak II door de dokter laten invullen
aan school bezorgen
Medisch attest (bestemd voor de controledienst)
Formulier :http://ond.vlaanderen.be/doc/dl.ashx?nr=159
vak I:door de behandelende geneesheer laten invullen (pas op met einddata)
vak II: bij speciale aanvraag: zelf invullen
vak III: steeds zelf invullen
zelf opsturen naar controleorgaan
•
Vrijwillige vervroegde hervatting
Wanneer je vroeger dan voorzien terugkomt uit ziekteverlof, moet je om correct te zijn, de volgende zaken
respecteren:
de directeur moet de dag vooraf op de hoogte gebracht worden. Dit kan ook per e-mail gebeuren.
de dag zelf moet het controleorgaan verwittigd worden van de vervroegde hervatting (dit wordt door
de personeelsdienst gedaan)
Indien deze stappen niet gevolgd worden dan:
is het personeelslid niet verzekerd op weg naar school
moet het ziekteverlof doorgegeven worden naar het departement zoals het voorgeschreven werd door de
arts en is er geen rechtzetting (inkorting ziekteverlof) mogelijk
Zie ook de omzendbrief: http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=9246
19
Omstandigheidsverlof
• Het omstandigheidsverlof wordt ingedeeld
in twee “soorten”:
• · naar aanleiding van een gebeurtenis
• · voor het vervullen van staatsburgerlijke
verplichtingen of van burgerlijke
opdrachten
20
Omstandigheidsverlof naar
aanleiding van een gebeurtenis
• Omstandigheidsverlof : verlof dat je kan krijgen naar
aanleiding van een uitzonderlijke gebeurtenis.
• Dit verlof vraag je aan bij jouw directeur.
• Achteraf dien je dan een uittreksel uit de huwelijksakte,
de geboorteakte of het overlijdensbericht in bij het
schoolsecretariaat. Voor deze bewijzen kan je terecht bij
de burgerlijke stand.
• Omstandigheidsverlof neem je op het ogenblik van de
feiten of zo dicht mogelijk in de buurt ervan. Je mag het
omstandigheidsverlof opsplitsen, maar dan wel in volle
dagen.
21
Welke gebeurtenis en hoeveel werkdagen
huwelijk of afleggen verklaring wettelijke samenwoning van het personeelslid
(uitz. administratief personeel recht op 4 dagen)
1 dag
huwelijk van zoon of dochter van het personeelslid/echtgenoot/samenwonende partner
2 dagen
huwelijk bloed- of aanverwant in de eerste graad die geen kind is of in de tweede graad van het
personeelslid/echtgenoot/samenwonende partner
de dag
van het
huwelijk
Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van de echtgenote/partner
(te nemen binnen 4 maanden na de geboorte)
10 dagen
het overlijden van jouw echtgenoot/samenwonende partner of een bloed- of aanverwant in de
eerste graad van het personeelslid/echtgenoot/samenwonende partner
4 dagen
het overlijden van een bloed- of aanverwant in om het even welke graad van het
personeelslid/samenwonende partner, die onder hetzelfde dak woont als het personeelslid
2 dagen
het overlijden van een bloed- of aanverwant in de tweede graad van het
personeelslid/samenwonende partner, die niet onder hetzelfde dak woont als het personeelslid
1 dag
22
De graad van verwantschap
Familieschema
Neven en nichten
4de graad
Ooms en tantes
3de graad
4de graad
Grootouders en
schoongrootouders
2de graad
Ouders en schoonouders
1ste graad
Zussen en schoonbroers
2de graad
Personeelslid (ik)
Echtgenoot
Samenwonende partner
Broers en schoonzussen
2de graad
Kinderen en schoonkinderen
1ste graad
Kleinkinderen
2de graad
23
Omstandigheidsverlof voor het vervullen van staatsburgerlijke
verplichtingen of van burgerlijke opdrachten
Aantal
Verplichting of opdracht
werkdagen of
duur
bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen door de
één werkdag
vrederechter
oproeping als getuige voor een rechtscollege of persoonlijke verschijning
op aanmaning van een rechtscollege
de nodige duur
de uitoefening van het ambt van voorzitter, van bijzitter of van secretaris
van een stembureau of een stemopnemingsbureau
de nodige tijd
om deel uit te maken van de jury van het hof van assisen
de duur van de
zitting
24
Verlof wegens overmacht
• Indien in jouw gezin plots iemand ziek wordt of
betrokken is bij een ongeval kan jouw aanwezigheid
thuis vereist zijn, maar ook elders, zoals in het
ziekenhuis.
• In dit geval kan je verlof vragen aan jouw directeur.
Opgelet: het moet gaan over personen met wie je onder
hetzelfde dak woont:
– jouw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner
– een bloed- of aanverwant (ongeacht de graad)
– een opgenomen kind in het kader van adoptie of pleegvoogdij
• Dit uitzonderlijk verlof is beperkt tot maximum vier dagen
per kalenderjaar
25
Verlof wegens overmacht
• Op het medisch getuigschrift dat dient
voorgelegd te worden, moet uitdrukkelijk
vermeld worden dat de aanwezigheid van
het personeelslid bij één of meer van de
voornoemde personen absoluut vereist is
• Tijdens dit verlof hebben personeelsleden
recht op bezoldiging. Het verlof wordt
gelijkgesteld met dienstactiviteit. Het
opnemen van deze dagen heeft geen
26
invloed op het pensioen
Omstandigheidsverlof en het verlof wegens
overmacht
-Het verlof moet steeds met volledige dagen genomen worden. Dit betekent dat de woensdag telt
voor een volledige dag. Ook als het personeelslid deeltijds werkt wordt elke dag aangerekend.
-Bij het bepalen van de dagen omstandigheidsverlof mag men het doel van deze vorm van verlof
niet uit het oog verliezen. Het is namelijk gecreëerd om, wegens specifieke omstandigheden op
specifieke dagen, afwezig te kunnen/moeten zijn. Het gaat hier om dagen waarop het
personeelslid verondersteld wordt arbeidsprestaties te verrichten. Bijvoorbeeld: voor het huwelijk
van het personeelslid(leraar, onderwijzer,…) op een dag in juli of augustus waarop het
normalerwijze geen onderwijsopdrachten moet uitoefenen, kan later geen dag
omstandigheidsverlof meer worden toegestaan.
-Omstandigheidsverlof kan enkel bij een geboorte, huwelijk of overlijden binnen de familie.
-Verlof wegens overmacht, kan enkel als iemand van het gezin ziek is of betrokken is bij een
ongeval.
-Voor vormsel- of een lentefeest is geen verlof mogelijk
DIEN HET NODIGE ATTEST ZO VLUG MOGELIJK IN
27
Nalezen
•
•
•
•
Deze presentatie op www.sint-rembert.be
Wedde-info onderwijspersoneel
Omzendbrieven via wetwijs
Uitgestelde bezoldiging : PERS/2004/07
• Bekwaamheidsbewijzen = BBSO
• Gids voor leraren
• Collectieve hospitalisatieverzekering (ethias)
• De bezoldiging van tijdelijke personeelsleden
van het onderwijs
• Lerarendirect
• Je verdiende loon
28

similar documents