presentatie

Report
Positionering en
Functiewaardering:
Wat zijn de raakvlakken?
drs. Arthur Warmer
Onderhandelaar arbeidsvoorwaarden FBZ
Wie ben ik?
Arthur Warmer
onderhandelaar arbeidsvoorwaarden FBZ
Socioloog (UvA)
Sinds 1999 werkzaam voor LAD en FBZ
Sinds 2001 betrokken bij Cao Ziekenhuizen
Van 2006 tot 2008 werkzaam bij FWG CV
Opzet presentatie

Aanleiding: de zorg verandert!

Het belang van positionering, juist NU

De rol van de OR en de FBZ

De rol van u als lid en uw beroepsvereniging

Belang van een goede functiebeschrijving

Hoe komt u tot een goede beschrijving?
Het belang van
positionering
Het belang van
positionering

Werkgevers zijn, ook als zij financieel gezond zijn,
steeds kritischer aan het kijken naar mogelijke
financiële risico’s of mogelijkheden om te bezuinigen.
 Het is van belang om te zorgen voor een sterke
positie binnen de instelling. Daarom is gedegen
profilering van de geestelijk verzorger onontbeerlijk.
 Uw werkgever kan het voornemen hebben om ‘een
belangrijke wijziging’ (term uit de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) door te voeren die ook uw
discipline kan raken. Op grond van de WOR dient de
bestuurder in dat geval te overleggen met de OR.
Het belang van
positionering


Indien uw werkgever voornemens is om te
reorganiseren kan er onder andere:
– Sprake zijn van een reductie van formatie (minder
arbeidsplaatsen)
– Sprake zijn van het overdragen of
verzelfstandigen van de eenheid
– Sprake zijn van het geheel of gedeeltelijk staken
van activiteiten, waaronder een eigen dienst GV
Het is van belang dat uw werkgever tijdig over alle
relvante informatie beschikt voordat hij stappen zet!
De rol van de OR
en de FBZ
De rol van de OR

De Ondernemingsraad (OR) toetst onder andere de
onderbouwing (en de effecten) van de voorgestelde
maatregel of reorganisatie.

Het is dus van belang dat in de fase waarin de OR het
verzoek van de werkgever (VB) beoordeelt, de leden
van de OR weten hoe de discipline, i.c. de dienst GV,
zelf denkt over het voorgenomen besluit.

In dat geval kan de OR het oordeel van uw dienst GV
nadrukkelijk meewegen bij de beoordeling van
het voorgenomen besluit van de werkgever.
De rol van de FBZ

De FBZ doet namens uw beroepsvereniging de
collectieve belangenbehartiging voor de (bij een
reorganisatie) betrokken leden.

De FBZ biedt geen individuele belangenbehartiging: dit
wordt hetzij verzorgd door uw beroepsvereniging hetzij
via een rechtsbijstandverzekering.

Een vakbond, dus ook de FBZ, heeft geen formele rol
en derhalve minder invloed op het besluitvormingsproces van OR en RvB. (wel kan invloed worden
uitgeoefend tijdens het vooroverleg met de OR).
De rol van de FBZ

De werknemersorganisaties, zoals de FBZ hebben als
taak: het ondervangen van de arbeidsvoorwaardelijke
consequenties van een (voorgenomen) besluit.
Daartoe worden afspraken gemaakt over zaken als:

De mogelijkheid tot interne her- of overplaatsing
De noodzaak tot om- of bijscholing
Er is geen perspectief op interne plaatsing: van werk naar werk
Er is geen reëel perspectief op interne plaatsing of bemiddeling:
afspraken over vertrek.



De rol van u als lid en
uw beroepsvereniging
De rol van u als lid en uw
beroepsvereniging




Het is geen vanzelfsprekendheid dat de meerwaarde /
onmisbaarheid van uw vak goed wordt begrepen door
uw manager of andere verantwoordelijken
Zorg er voor dat u ‘in beeld’ bent (positioneren) en
draag er zorg voor dat u attent blijft met betrekking tot
kansen en bedreigingen voor uw discipline
Een duidelijk verhaal over de toegevoegde waarde van
de geestelijk verzorger in de instelling is onmisbaar.
Er zijn diverse manieren om uw vak goed op de kaart
te zetten binnen uw instelling. Leer van elkaars goede
ervaringen en deel deze met uw beroepsvereniging.
Het belang van een
goede
functiebeschrijving
Het belang van een FuBe

Waarom is een goede functiebeschrijving van
belang?

Een functiebeschrijving is meer dan een hulpmiddel
om tot waardering van een functie te komen.
Een functiebeschrijving is, in de zorg cao’s, onderdeel van de arbeidsovereenkomst.
In de functiebeschrijving worden taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd.
Door dit vast te leggen ontstaat ook duidelijkheid over
de positie van de functie binnen de instelling.



Het belang van een FuBe

Hoe kan een goede functiebeschrijving helpen bij het
profileren en positioneren van mijn beroep?

Om te komen tot een goede functiebeschrijving is het
nodig kritisch na te denken over de unieke / onderscheidende aspecten van de geestelijk verzorger.

Door deze gedachte-exercitie uit te voeren worden
bouwstenen ‘benoemd’ die zowel behulpzaam
kunnen zijn bij de positionering van uw discipline, als
bij het aanscherpen van uw functiebeschrijving.
Het belang van een FuBe

Wat is nu een goede functiebeschrijving?

Nogmaals: een goede functiebeschrijving is meer
dan een beschrijving die leidt tot indeling in de voor
VGVZ-leden gewenste functiegroep (i.c. FG 65).
Een goede beschrijving moet, zeker in het geval van
Geestelijk Verzorgers, absolute duidelijkheid geven
over cruciale aspecten als bijvoorbeeld de vrijplaats.
Verder vormt het organisatiebeleid ten aanzien van
‘geestelijke verzorging’ (i.c. de meerwaarde van het
hebben van een eigen dienst GV) een belangrijk
uitgangspunt. U hebt hier invloed op!


Hoe komt u tot een
goede
functiebeschrijving?
Komen tot een goede FuBe

Zelfs indien uw huidige functie is ingedeeld in de door u
gewenste functiegroep, is dit geen garantie dat u
beschikt over een goede FunctieBeschrijving (FuBe).

Alvorens u ‘begint’ is het goed dat u zich eerst ‘bezint’:
–
–
–
–

Wat is mijn actuele (uitgangs)situatie?
Wat is het ‘laaghangend fruit’ en kan ik eenvoudig verzilveren?
Wat zijn aandachts- en verbeterpunten?
Is de eerste stap direct het verbeteren van de FuBe of is eerst
een verbetering van de profilering / positionering nodig?
Bij de voorbereidingen kunt u veel steun hebben van
collega’s (goede voorbeelden). Ook uw beroepsvereniging en de FBZ kunnen hierbij worden betrokken.
Komen tot een goede FuBe

In de cao zijn procedures opgenomen die de rechten
en plichten van werkgever en werknemer regelen.

Er is (o.a.) een FWG-herindelingsprocedure: deze
geldt als de verwachting is dat de functie in een
andere functiegroep zal worden ingedeeld.

Er is een FWG-herbeschrijvingsprocedure: deze is
bedoeld voor het actueel houden van de beschrijving
of het herzien van het ‘format’ (bijvoorbeeld: van
taakgericht naar resultaatgericht).

Een functie moet altijd voldoen aan de kwaliteitseisen
(zie bijvoorbeeld: Cao Z, Bijlage D, Paragraaf 2 e.v.).
Komen tot een goede FuBe

Op hoofdlijnen bereikten sociale partners in het
zogeheten Protocol 1999 overeenstemming over:

“basis voor de indeling is de daadwerkelijk uitgeoefende
functie, vastgelegd in een desbetreffende functiebeschrijving conform door CAO partijen overeengekomen kwaliteitscriteria”

“de kwaliteitseisen te stellen aan functiebeschrijvingen”
waarvan de belangrijkste zaken zijn:
– Actueel ( in relatie tot ‘daadwerkelijk’)
– Herkenbaar
– Relevante toelichting per gezichtspunt
Komen tot een goede FuBe



Kwaliteitseisen: cao-partijen hebben (in het Protocol
1999) afspraken gemaakt over de eisen waaraan een
(goede) functiebeschrijving moet voldoen:
Herkenbaarheid: de functie dient een herkenbaar beeld
op te roepen. (Dat is niet hetzelfde als ‘gedetailleerd’:
doel is vooral dat er geen abstracte, weinig concrete
functiebeelden worden neergezet).
Er dient een relevante toelichting op de (9) gezichtspunten te worden gegeven. (Aanvankelijk was de
afspraak dat dit alleen zou gebeuren voor de gezichtspunten die nog nadere duiding behoeven, inmiddels is
de norm om alle gezichtspunten toe te lichten).
Komen tot een goede FuBe

Het gegeven dat de functiebeschrijving onderdeel
uitmaakt van de arbeidsovereenkomst betekent dat
deze niet (zonder meer) eenzijdig kan worden
gewijzigd. Niet door de werkgever, noch door de
werknemer.

Indien u van mening bent dat het verbeteren /
aanscherpen van uw functiebeschrijving wenselijk of
noodzakelijk is, dient u zich eerste beraden op de
vraag of het doel is:
– Het actualiseren / verbeteren van de bestaande
functie-beschrijving (met behoud van de huidige
indeling)
– Het komen tot een andere functiegroep-indeling
omdat uw functie wezenlijk is gewijzigd.
Komen tot een goede FuBe



Partijen hebben in 2009 voorzien in een procedure om
bij iedere wijziging van de functiebeschrijving deze voor
te leggen aan de werknemer en deze het recht van
bezwaar toe te kennen: Herbeschrijving. Dit is geregeld
in de Cao’s Z, GGZ en VGN, maar niet in de Cao VVT.
De werkgever kan of mag de functiebeschrijving vaststellen zonder instemming van de werknemer: de
bestuurder is wel degelijk bevoegd hiertoe te besluiten,
maar niet zonder de werknemer tenminste vooraf te
informeren.
Belangrijk: het staat u als werknemer vrij om zelf het
initatief te nemen om de functiebeschrijving te laten
aanpassen. Maak daar gebruik van!
Interactief deel:
Uw vragen over
positionering en uw
functiebeschrijving

similar documents