gemeentelijk beleid

Report
Rotterdammer voorop
Geweldige stad: we werken er samen aan
Annemarieke van Egeraat
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Gemeente Rotterdam
08/10/2013
Waar hebben we het over?
 Eigen kracht en Burgerkracht
 Eigen kracht is gericht op het individu en de directe leefomgeving/netwerk
(zelfredzaamheid)
 Burgerkracht is het vermogen van burgers om door eigen initiatief, met
minimale hulp van de overheid en het mij middenveld, de leefbaarheid te
verbeteren, elkaar te ondersteunen, talenten aan te boren
(samenredzaamheid)
 Participatie
 Politieke participatie: informeren, raadplegen, adviseren, (mee)beslissen en
(co)productie
 Maatschappelijke participatie: initiatieven van bewoners in hun
straat/buurt. Verenigde burgerkracht gericht op wat bewoners
belangrijk vinden voor hun (directe leef)omgeving
 (Deels) Overdragen van publieke taken (van de overheid) aan
(combinaties) van bewoners/ondernemers/ maatschappelijke
instellingen
Veranderend decor
 Het decor voor bewonersinitiatieven veranderd als gevolg van (1)
gebiedscommissies met mandaat voor burgerparticipatie, (2) andere
verhouding overheid-burgers, (3) de rijks- en gemeente bezuinigingen. Dit
betekent:
 Een stedelijk kader voor bewonersinitiatieven (proces en thema’s),
prioritering door gebiedscommissies
 Een substantiële verhoging van het budget voor bewonersinitiatieven
 Gebiedscommissies zijn de participatiemotor in de uitvoering
 Stimuleren van initiatieven gericht op taal, gezondheid, zorg, sport
Is het bewonersinitiatief
gericht op een straat,, het
lenen van materialen, keetjes
en/of een bedrag van
maximaal €250?
Opzoomerinitiatief!
Het programma Opzoomeren biedt
mogelijkheden. Hulp is verkrijgbaar bij st.
Opzoomer Mee 010-…/opzoomermee@...
ja
nee
Is het bewonersinitiatief
gericht op een wijk of buurt
en is het gevraagde bedrag
maximaal €10.000?
ja
Middelgroot
Zie kader Bewonersinitiatieven voor
Gebiedscommissie 010-…/
[email protected]
-U kunt hier het aanvraagformulier
downloaden; Voor ondersteuning …
nee
Is het bewonersinitiatief
gericht op (een) gebied(en)
en is het gevraagde bedrag
hoger dan €10.000?
nee
ja
Neem contact op met uw
Gebiedscommissie over
uw ideeën 010…/
nee
Gebieds(overstijgend) initiatief
Het kader Bewonersinitiatieven biedt
mogelijkheden via uw Gebiedscommissie
010-…
-U kunt hier het aanvraagformulier
downloaden; voor ondersteuning …
Burgers nemen taken over
Er gebeurt veel in de stad (bewoners zijn verder):
 Van oudsher de Stiens en de Annie’s
 De sociale ondernemers
(oud hip)
(nieuw hip): Doordewijks: laagdrempelige zorg;
Buurboek: informatie uitwisseling burgers en overheid; Verhalenhuis
Belvedere (overeenkomst: training nieuwe ambtenaar; accounthouder, één
aanspreekpunt; we volgen elkaar)
Waarom inspirerend?
 Omdat bewoners inventiever zijn en het beter kunnen
 De menselijke maat; gericht op wijkontwikkeling
 De overheid is één van de partners
The Holland Road
V
6
The Holland Road
 Missie
Een zelfredzame maatschappij creëren waar ieder individu
de kans krijgt zich te ontwikkelen
 Visie
Door individuen te verbinden, voor te bereiden en voor te
lichten versterken we de maatschappij,
voorkomen we uitsluiting en vergroten we de kans van het
individu.
7
Het Concept
Missie & Visie
8
Rechtsvorm
9
Verwachtingen van de overheid
10
De zoektocht
 Kansen voor de wijkeconomie: knooppunten in de wijk waar diensten
door een netwerk van publiek/private partners worden uitgevoerd. Delen van
goederen en eenvoudige dienstverlening (klussendienst, maaltijdvoorziening,
sporten en ontmoeten ed). Niet naar doelgroep maar naar vraag. Minder overheid.
 De grenzen aan het overdragen van taken en inzet van
burgers
Bij kleinere opgaven is de rol van de overheid gering(er) en van burgers groter. Bij
complexere opgaven neemt de rol en sturing van de overheid toe. Waar ligt de
grens? Hoe kunnen we bijdragen aan continuïteit?
 De overheid als facilitator, wat houdt die rol in?
 Een toegankelijke overheid: één aanspreekpunt
 Biedt (professionele) hulp bij planvorming (juridisch, financieel, communicatie) en
uitvoering
 Ondersteunt bij fondswerving/crowdfunding ed
 Stelt (start)subsidies beschikbaar: het duwtje in de rug
 Biedt een platform voor kennisuitwisseling; toont succesvolle initiatieven

similar documents