Waar info vinden?

Report
Handleiding ‘actiepunten & tips’
Gebruik deze tips wanneer je een
duurzame actie uitwerkt tijdens de
actiedialoog.
De tips dienen om je te inspireren.
Ze helpen je het actieplan
concreter te maken.
Elke bedrijfsactiviteit heeft een
kleurencode. Op die manier vind je
sneller relevante tips
.
Kleurencode actiepunten & tips
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PRODUCTIE
TRANSPORT & LOGISTIEK
MARKETING & SALES
DIENST NA VERKOOP
AANKOOP
PRODUCTONTWIKKELING
PERSONEEL
BEHOORLIJK BESTUUR
KMO IN DE BUURT
PRODUCTIE
Actiepunten & tips
Actiepunt 1: u wenst meer aandacht te
besteden aan de veiligheid op de werkvloer.
• Tip 1: Schrijf veiligheidsprocedures uit voor de activiteiten van uw KMO.
Bijvoorbeeld door erkende richtlijnen of certificaten te volgen.
• Tip 2: Maak een risicoanalyse van de veiligheid in het bedrijf en (indien
van toepassing) in de andere vestigingen en op werven.
• Tip 3: Stel een veiligheidsverantwoordelijke aan binnen uw onderneming.
• Tip 4: Organiseer infosessies over veiligheid (bijv. werken op stellingen,
veilig rijgedrag, communicatie op de werf, enz.)
• Tip 5: Inspiratie vindt u ook op de site www.beswic.be (Belgisch
kenniscentrum voor welzijn op het werk)
• Tip 6: Voor meer info over geldende wetgeving en CAO’s, check
www.werk.belgie.be, thema ‘welzijn op het werk’.
• Waar info vinden? Via ondernemer, preventie-adviseur, HRverantwoordelijke,…externe of interne dienst voor veiligheid en preventie,
via arbeidsongevallenverzekering.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Actiepunt 2: U wenst meer inspanningen te
leveren voor de fysieke gezondheid van uw
medewerkers.
Tip 1: De gezondheidsrisico’s die eigen zijn aan het bedrijf en haar activiteiten onderzoeken,
registreren en acties aan koppelen.
Tip 2: Voorkomen is beter dan genezen. Bijv.: investeer beter in een ergonomische stoel dan
dokters- of afwezigheidskosten te moeten betalen.
Tip 3: Organiseer trainingen zodat medewerkers ook ‘handelen’ naar het gezondheidsbeleid.
Gebruik uw opleidingsbudget ook voor dergelijke trainingen.
Tip 4: Houd rekening met gezondheidsaspecten (zoals ergonomie) bij aankoopbeslissingen
(zie ook hoofdstuk aankopen)
Tip 5: Inspiratie vindt u ook op de site www.beswic.be (Belgisch kenniscentrum voor welzijn
op het werk)
Tip 6: inspiratie over ‘ergonomie’ vindt u op de site van www.besweb.be (Belgian Ergonomics
Society)
Tip 7: Ga na welke wetgeving en collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) voor u gelden.
Check www.werk.belgie.be, thema ‘welzijn op het werk’.
Tip 8: registreer grondig alles wat met de fysieke gezondheid van uw medewerkers te maken
heeft.
Waar info vinden? Via ondernemer, preventie-adviseur, HR-verantwoordelijke, payroll-pakket
sociaal secretariaat, via documenten sectororganisatie(s), opleidingscentra, facturen,
documenten voor overheden, via arbeidsongevallenverzekering.
Actiepunt 3: U wenst meer inspanningen te doen om
uw medewerkers beter te beschermen tegen kwesties
als stress, vermoeidheid, gebrek aan motivatie
• Tip 1: organiseer opleidingen / workshops die verschillende
aspecten van mentale gezondheid bespreken.
• Tip 2: organiseer jaarlijks een teambuilding of dagje uit met
alle medewerkers.
• Tip 3: bespreek zaken als stress, jobtevredenheid, motivatie,…
tijdens evaluatie- en functioneringsmomenten. Dit als
onderdeel van een competentiebeleid.
• Tip 4: Waar info vinden? Via ondernemer, preventie-adviseur,
HR-verantwoordelijke, payroll-pakket sociaal secretariaat, via
documenten sectororganisatie(s), projectontwikkelaars
RESOC, opleidingscentra, facturen, documenten voor
overheden, via arbeidsongevallenverzekering.
Actiepunt 4: U wenst de werkplek aangenamer te
maken.
• Tip 1: Pols eens bij uw medewerkers over hoe zij hun
werkplek aangenamer zouden maken.
• Tip 2: Maak er een aangename en inspirerende
werkomgeving van met aandacht voor licht, akoestiek, geur,
temperatuur en groen.
• Waar info vinden? Ondernemer, HR-verantwoordelijke,
ploegleider, coördinator, medewerker op de werkvloer.
Actiepunt 5: U wenst de werkomstandigheden in
buitenlandse vestigingen nader te bekijken.
• Tip 1: werk samen met internationale controle-instellingen
voor controles ter plaatse.
• Tip 2: stel een charter op waarin u stelt dat voor de
werkomstandigheden internationale richtlijnen worden
gerespecteerd.
• Tip 3: trek de richtlijnen die voor eigen land gelden door naar
buitenlandse vestigingen. Controleer de naleving.
• Tip 4: Check www.unglobalcompact.org, www.ilo.org,
www.business-humanrights.org, www.transparancy.org voor
info over internationale richtlijnen.
• Waar info vinden? Ondernemer, productieverantwoordelijke,
verantwoordelijke sales,…
Actiepunt 6: u wil zicht hebben op (de evolutie van) uw
energieverbruik.
• Tip 1: Volgens het Vlaams Energieagentschap kunt u tot 20%
besparen door uw energieverbruik op te volgen. Tips via
www.energiesparen.be
• Tip 2: stel handige (elektronische) documenten op om uw verbruik
op te volgen.
• Tip 3: Via periodieke analyse kunt u problemen en extra verbruik
sneller detecteren.
• Tip 4: contacteer de UNIZO Energiecoach
(www.unizo.be/energiecoach ) voor begeleiding bij een efficiënt
energiebeleid.
• Tip 5: raadpleeg EMIS (energie- en milieu-informatiesysteem voor
het Vlaams Gewest). www.emis.vito.be
• Waar info vinden? Facturen energieleverancier, eigen meter en
monitoringtool.
Actiepunt 7: U wenst in de toekomst het
energieverbruik te beperken of te verminderen.
• Tip 1: Alles start bij ‘meten = weten’. Met correcte cijfergegevens kunt u
de best mogelijke oplossing uitwerken.
• Tip 2: investeren in milieuvriendelijke machines, ventilatie- en
koelsystemen, …Tips via www.unizo.be/energiecoach en
www.energiesparen.be
• Tip 3: gebruik milieuvriendelijk constructiemateriaal zoals een goede
isolatie, installatie van dakramen voor natuurlijk licht, enz.
• Tip 4: medewerkers sensibiliseren via: overlegmomenten, opleidingen,
leuke affiches, intranet of nieuwsbrieven,…
• Tip 5: onderzoek de mogelijkheden voor groene stroom
(www.mijnenergie.be). (Uw verbruik verminderen is natuurlijk nog beter)
• Tip 6: bespreek uw energieverbruik met collega-ondernemers en
(energie)leveranciers. Wat zijn hun ervaringen, tips, ideeën?
• Waar info vinden? Facturen energieleverancier(s), eigen meter(s) en
monitoringtool(s).
Actiepunt 8: u wenst de mogelijkheden van
warmterecuperatie te onderzoeken.
• Tip 1: is energie opwekken via biomassa mogelijk? Bijvoorbeeld mest dat
via een vergistingsinstallatie brandstof is voor verwarming.
• Tip 2: is energie opwekken via machines mogelijk? Bijvoorbeeld de
vrijgekomen energie van een drukpers die de productieruimte verwarmt.
• Tip 3: is warmteterugwinning op koelmachines mogelijk?
Condensorwarmte kan worden gebruikt voor de voorverwarming (4050°C) van water.
• Tip 4: is warmteterugwinning uit ventilatielucht mogelijk? Om vervuilde
lucht proper te maken, gaat immers warme lucht verloren.
• Tip 5: check www.energiesparen.be voor nog meer mogelijkheden.
• Tip 6: contacteer de UNIZO Energiecoach (www.unizo.be/energiecoach )
voor begeleiding bij een efficiënt energiebeleid.
• Tip 7: bespreek uw warmterecuperatie met collega-ondernemers en
(energie)leveranciers. Wat zijn hun ervaringen, tips, ideeën?
• Waar info vinden? Facturen energieleverancier(s), eigen meter(s) en
monitoringtool(s).
Actiepunt 9: u wenst beter op de hoogte te zijn van
energiebesparende steunmaatregelen.
• Tip 1: www.energiesparen.be en www.unizo.be/energiecoach
helpen u op weg betreft mogelijke energiebesparende
subsidies.
• Tip 2: Check regelmatig sites van overheden (nationaal,
Vlaams, gemeentelijk) want voorwaarden en steunbedragen
kunnen wijzigen.
• Tip 3: Schakel eventueel een adviesbureau in als u niet
wegwijs geraakt in de maatregelen.
Actiepunt 10: u wenst het waterverbruik op te volgen.
• Tip 1: Uw waterverbruik opvolgen, brengt mogelijke
verspillingen in kaart. Via www.energiesparen.be vindt u
hulpmiddelen ter inspiratie.
• Tip 2: stel handige (elektronische) documenten op om uw
waterverbruik op te volgen.
• Waar info vinden? Facturen waterleverancier, eigen meter en/
of monitoringtool.
Actiepunt 11: U wenst minder water te verbruiken.
• Tip 1: Alles start bij ‘meten = weten’. Met correcte cijfergegevens kunt u
de best mogelijke oplossing uitwerken.
• Tip 2: Onderzoek of u geen regenwater i.p.v. leidingwater kunt gebruiken.
Bijv. voor de spoeling van toiletten, reiniging van machines,…
• Tip 3: Onderzoek of er geen geschikte technologische innovaties zijn
waardoor er minder water nodig is tijdens de productie.
• Tip 4: Onderzoek of investeringen in installaties die waterzuivering
mogelijk maken voor hergebruik, interessant zijn.
• Tip 5: Onderzoek in hoeverre gezuiverd afvalwater kan worden
hergebruikt om bijvoorbeeld kantoren te verwarmen.
• Tip 6: Sensibiliseer uw medewerkers over verantwoord waterverbruik.
(workshops, infosessies, affiches,…)
• Tip 7: Voor tips en info, check de site van de Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij, www.ovam.be.
• Waar info vinden? Facturen waterleverancier, eigen meter en/ of
monitoringtool.
Actiepunt 12: u wenst het materialenverbruik te
verduurzamen.
• Tip 1: Onderzoek welke alternatieven voor handen zijn en of deze
alternatieven inzet- en betaalbaar zijn.
• Tip 2: Laat u inspireren door de “prioriteitenladder” in het
materialendecreet, zijnde: eerst afval vermijden, dan materialen
hergebruiken, vervolgens recycleren, nuttig toepassen (bijv. voor
energie) en ten slotte de verwijdering van materialen / afval.
• Tip 3: Check www.ovam.be/materialenbeleid waar u meer info
vindt over het materialendecreet en de bijbehorende
prioriteitenladder.
• Tip 4: bekijk het inspirerende filmpje van het ecologische dienblad
van Roltex via www.unizo.be/mvoloont.
• Waar info vinden? Ondernemer, facturen leveranciers,
productieverantwoordelijke (productfiches), R&D (research &
development),…
Tip bodemverontreiniging
• Tip: Voor meer info omtrent bodemverontreiniging en –
sanering kunt u terecht bij de Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij (www.ovam.be)
Actiepunt 13: u wenst de medewerkers van betere
instructies te voorzien over het gebruik en de
verwijdering van gevaarlijke stoffen.
• Tip 1: Contacteer de (externe) dienst voor veiligheid en preventie
op het werk of sectororganisaties met specifieke kennis over dit
thema.
• Tip 2: Laat u inspireren door de “prioriteitenladder” in het
materialendecreet, zijnde eerst vermijden, dan hergebruiken,
recycleren, nuttig toepassen (bijv. voor energie) en ten slotte
verwijderen van materialen / afval.
• Tip 3: Check www.ovam.be/materialenbeleid waar u meer info
vindt over het materialendecreet en de bijbehorende
prioriteitenladder.
• Tip 4: U vindt informatie via www.ovam.be. Vervolgens ‘afval en
materialen’ en dan linker kolom ‘gevaarlijke afvalstromen’.
• Waar info vinden? informatie- en terugnameplicht naar de overheid
(dossier voor Val-i-Pac ed.?), facturen leverancier, ondernemer,
productieverantwoordelijke, aankoopverantwoordelijke,…
Actiepunt 14: u wenst het afval afkomstig van productof dienstverlening te verminderen.
•
•
•
•
•
•
Tip 1: Laat u inspireren door de “prioriteitenladder” in het materialendecreet,
zijnde: eerst vermijden, dan hergebruiken, recycleren, nuttig toepassen (bijv.
voor energie) en ten slotte verwijderen van materialen / afval.
Tip 2: Zorg dat u een zicht heeft op (de evolutie van) het materialengebruik.
Tip 3: Misschien kunnen uw stakeholders wel helpen om het afval terug te
dringen? Organiseer een overlegmoment met leveranciers, andere
ondernemers,…om de mogelijkheden af te toetsen.
Tip 4 Check www.ovam.be/materialenbeleid waar u meer info vindt over het
materialendecreet en de bijbehorende prioriteitenladder.
Tip 5: U kunt via www.ovam.be (‘afval en materialen’, hoofdstuk ‘ecoefficiëntie’) uw afvalkosten berekenen via de MAMBO-software.
Waar info vinden? informatie- en terugnameplicht naar de overheid -> dossier
voor Val-i-Pac e.d., facturen leverancier, ondernemer,
productieverantwoordelijke, aankoper,…via lijsten waarop materialengebruik
staat.
Actiepunt 15: u wenst richtlijnen uit te werken over
afvalverwijdering.
• Tip 1: Voor sorteerverplichtingen KMO’s, zie www.ovam.be,
‘afval en materialen’, dan linker kolom ‘sorteren en
recycleren’. In de eerste plaats moet alles wettelijk in orde
zijn.
• Tip 2: laat u inspireren door www.ovam.be, ‘afval en
materialen’ voor wat u meer kunt doen dan de wetgeving.
• Waar vindt u info over afval? (Externe dienst) voor veiligheid
en preventie op het werk, sectororganisaties met specifieke
kennis rond afval(verwijdering),…
Tip uitstoot
• Tip 1: Door te onderzoeken waar uw uitstoot ligt (brandstof,
geur, geluid en stof) en dit te meten en op te volgen, kunt u
een actieplan opstellen om uw uitstoot te verminderen.
Actiepunt 16: U wenst het brandstoffenverbruik te
verminderen en op te volgen.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tip 1: Aankoop milieuvriendelijke (vracht)wagens en machines
Tip 2: efficiënte bundeling van bestellingen
Tip 3: sensibiliseren medewerkers betreft eco-driving
Tip 4: CO2-uitstoot reduceren via compensatieprogramma’s, maar
uw verbruik verminderen, geniet de voorkeur.
Tip 5: meten = weten, zorg ervoor dat je de juiste gegevens gebruikt
om zicht te krijgen op het brandstoffenverbruik.
Tip 6: onderzoek of je wel met de meest efficiënte technieken
werkt of het bestaande materiaal op de meest efficiënte manier
gebruikt. Welke investeringen hangen hier aan vast?
Tip 7: inspiratie, tips en voorbeelden via www.duurzamelogistiek.nl
en www.mobimix.be
Waar info vinden? ondernemer, facturen leveranciers,
productieverantwoordelijke (productfiches of andere
documenten),…
Actiepunt 17: u wenst de geurhinder weg te werken of
te verminderen.
• Tip 1: klachten van klanten i.v.m. geurhinder serieus nemen
en in overleg naar oplossingen zoeken.
• Tip 2: investeren in ‘geurvriendelijke’ machines en/ filters.
• Tip 3: lees het inspirerende verhaal van koffie Kàn in de online
bijlage of via de ROAD-map.
• Waar info vinden? ondernemer, facturen leveranciers,
productieverantwoordelijke (productfiches of andere
documenten),…
Actiepunt 18: u wenst geluidshinder weg te werken of
te verminderen.
• Tip 1: Neem klachten ernstig, overleg en zoek met de
betrokken stakeholders naar oplossingen.
• Tip 2: investeer in betere isolatie van de productieruimtes of
koop geluidsvriendelijkere machines aan.
• Tip 3: stel richtlijnen voor medewerkers op om geluidsoverlast
te beperken (bijv. op werven)
• Tip 4: Stel dat er overuren worden gepresteerd, zorg er dan
voor dat ze worden ingevuld door minder lawaaierig werk.
• Waar info vinden? ondernemer, facturen leveranciers,
productieverantwoordelijke (productfiches of andere
documenten),…
Actiepunt 19: u wenst stofhinder weg te werken of te
verminderen.
• Tip 1: neem klachten ernstig, overleg en zoek naar
oplossingen met de betrokken stakeholders.
• Tip 2: ga de verspreiding van stof tegen via bijv.: vangnetten
voor opdwarrelend stof, betere afzuigsystemen,
watergordijnen,…
• Waar info vinden? ondernemer, facturen leveranciers,
productieverantwoordelijke (productfiches of andere
documenten),…
Actiepunt 20: u wenst klachten voor overlast
systematisch op te volgen.
• Tip 1: Zorg dat mensen en organisaties met klachten weten
wie ze binnen uw organisatie kunnen aanspreken en wat de
verdere procedure is.
• Tip 2: Zorg voor een goede interne opvolging en
terugkoppeling naar de stakeholder met een klacht. Misschien
willen andere stakeholders ook weten hoe u specifieke
klachten aanpakt? Communiceer dan breder.
• Waar info vinden? Ondernemer,
communicatieverantwoordelijke,…
Actiepunt 21: u wenst in elke vestiging dezelfde
milieunormen op te leggen.
• Tip 1: Zorg er in eerste instantie voor dat u de wetgeving
naleeft. Onderzoek dit als u niet zeker bent.
• Tip 2: U kunt samenwerken met internationale controleinstellingen die voor u controleren of het milieubeleid voldoet
aan internationale normen.
• Tip 3: U kunt ook zelf controles uitvoeren op de naleving van
uw eigen criteria (die ook gelden in België).
• Tip 4: U kunt een charter opstellen en naleven waarin u
verklaart dat overal dezelfde (internationale) milieurichtlijnen
worden nageleefd.
• Waar info vinden? Ondernemer, juridische dienst, sector- en
ondernemersorganisatie,…
TRANSPORT & LOGISTIEK
Actiepunten & tips
Actiepunt 22: u wenst de ecologische impact van
transport te verminderen.
• Tip1: Kies voor een milieubewuste combinatie van
vervoersmiddelen (aantal ritten per wegvervoer beperken).
• Tip2: Kies voor een efficiënte routeplanning (bijv. via
logboekregistratie).
• Tip3: Verminder het aantal trajecten door bestellingen te
bundelen.
• Tip 4: Onderzoek op welke schaal carpooling mogelijk is.
• Tip 5: Inspiratie via www.mobimix.be,
www.duurzamelogistiek.nl en www.emissieberekenen.nl
• Waar info vinden? Ondernemer, facturen leveranciers,
productieverantwoordelijke, aankoper,…
Actiepunt 23: U wenst een milieubewustere verpakking
te gebruiken.
• Tip1: U kunt de mogelijkheden onderzoeken voor
herbruikbare, composteerbare of biodegradeerbare
verpakkingen. Zijn die alternatieven bruik- en haalbaar?
• Tip 2: Onderzoek de meerprijs die de klant wil betalen voor
een milieubewustere verpakking.
• Tip2: Meer info via www.ovam.be , wettelijke verplichtingen
vindt ook terug op de website www.fostplus.be.
• Waar info vinden? ondernemer, productieverantwoordelijke,
R&D,…
MARKETING & SALES
Actiepunten & tips
Actiepunt 24: U wenst beter op de hoogte te zijn van
de wetgeving rond marktpraktijken (eerlijk zakendoen)
en consumentenbescherming, om ze ook te kunnen
naleven.
• Tip 1: Volg praktijkgerichte informatiesessies van o.a.
ondernemersorganisaties.
• Tip 1: UNIZO-leden krijgen via www.unizo.be/uwzaakleiden toegang tot de
KMO-gids ‘marktpraktijken’. U vindt er wetten, regels, tips, enz.
begrijpelijk uitgelegd.
• Tip 2: Meer info over het Europese beleid inzake ‘eerlijke competitie’ via
www.ec.europa.eu  Uw Europa  Bedrijfsleven  Voordelen van de EU
markt  Eerlijk concurreren.
• Waar info vinden? ondernemer, verkoopsverantwoordelijke, (extern)
juridisch adviseur,…
Actiepunt 25: u wenst meer aandacht te besteden aan
duidelijk en toegankelijke productinformatie.
• Tip 1: Wat is wettelijk verplicht? Onderzoek dit eerst alvorens extra
inspanningen te doen.
• Tip 2: via www.codescentre.com vindt u een algemene code over
verantwoorde marketing en reclame.
• Tip 3: Anysurfer is een kwaliteitslabel voor de toegankelijkheid van
websites. Meer info via www.anysurfer.be
• Tip 4: voor een veilige en klantvriendelijke webshop, check het UNIZO ecommercelabel. www.unizo.be/e-commercelabel.
Actiepunt 26: u wenst te beschikken over
modelcontracten waarin algemene voorwaarden staan
opgenomen die juridisch in orde zijn.
• Tip 1: Neem contact op met uw jurist als u zeker wil zijn dat de
algemene voorwaarden juist en volledig zijn voor uw product(en) of
dienst(en).
• Tip 2: Ga na of uw sectororganisatie over specifieke informatie
beschikt.
• Tip 3: laat u inspireren door algemene voorwaarden van andere
bedrijven, MAAR vertaal naar uw eigen situatie!
• Tip 4: Stel de voorwaarden op in begrijpelijke taal (zo min mogelijk
vak- of juridisch jargon) zodat de klant weet hoe de vork in de steel
zit.
• Tip 5: Als UNIZO-lid kunt u modelcontracten downloaden via
http://www.unizo.be/vls.jsp.
Actiepunt 27: u wenst beter te communiceren over het
gebruik en het onderhoud van producten.
• Tip 1: houd bij het opstellen van handleidingen niet alleen rekening met
het ‘bedoelde gebruik’, maar ook met het mogelijke misbruik.
• Tip 2: wat vinden uw klanten van de bijbehorende handleidingen? Bevraag
hen hierover bij tevredenheidsmetingen.
• Tip 3: meer info over CE-markering (productveiligheid en –gezondheid)
vindt u bij de online bijlagen.
Actiepunt 28: u wenst uw klanten aan te zetten tot
duurzame consumptie.
• Tip 1: Sensibiliseer de klant voor een duurzaam gebruik van het
gekochte product. Bijv. onderhoud printer, dubbelzijdig drukken,
eco-driving,…
• Tip 2: geef de klant tips over de beste verwijdering (afval) van het
product (sorteren, hergebruik,…)
• Tip 3: ontwerp producten en verpakkingen zodanig dat ze
eenvoudig hergebruikt, gerecycled of hersteld kunnen worden.
• Tip 4: informeer jouw klanten duidelijk en eerlijk over wat anders
(en duurzamer) is aan jouw producten of diensten. Eventueel via
een duurzaamheidsrapport.
• Waar info vinden? ondernemer, communicatieverantwoordelijke,
eventueel managementteam,…
Actiepunt 29: u wenst de consumenten beter voor te
lichten over de impact van het product of de dienst op
duurzame ontwikkeling.
• Tip 1: is ‘duurzaamheid’ een belangrijke belofte van uw product of dienst?
Communiceer er over zodat klanten die hier gevoelig voor zijn, dit weten!
• Tip 2: houd er rekening mee dat uw klanten meestal geen experten in
duurzaamheid zijn. Communiceer concreet en laagdrempelig.
• Tip3: Als je je profileert als duurzame ondernemer wees dan consequent
en eerlijk en neem consistente beslissingen. Zorg dat het plaatje klopt en
je niet door de mand valt.
• Waar info vinden? Ondernemer, verantwoordelijke verkoop,…
Actiepunt 30: u wenst de privacywetgeving (beter) te
respecteren.
• Tip 1: Meer info over de privacy- en gegevensbescherming van
consumenten via www.privacycommission.be. Klik in de linker kolom op
‘wetgeving’.
• Waar info vinden? Ondernemer, (extern) juridisch adviseur,
ondernemersorganisatie,…
DIENST NA VERKOOP
Actiepunten & tips
Actiepunt 32: u wenst in de toekomst klachten beter en
meer systematisch te behandelen.
• Tip 1: Zorg er voor dat klanten met klachten weten wie ze kunnen
aanspreken. Communiceer via website, offertes, facturen,…
• Tip 2: zet een maximum tijd op de beantwoording van klachten. (bijv. 48h).
Ook al kent u het antwoord nog niet, klanten weten dan dat u het opvolgt.
• Tip 3: onderzoek de mogelijkheden van een online
klachtenbehandelingssite. Klanten kunnen eenmaal ingelogd hun klacht
posten en opvolgen.
• Tip 4: organiseer opleidingen voor medewerkers i.k.v. klachtenopvolging.
• Tip 5: houd een tevredenheidsmeting. Op die manier kunt u anticiperen
op mogelijke klachten en het product of de dienstverlening verbeteren.
• Waar info vinden? ondernemer, verantwoordelijken verkoop, eventueel
(extern) juridisch adviseur,…
Actiepunt 33: u wenst klanten beter te informeren over
de verwijdering van (onderdelen van) producten.
• Tip 1: voeg instructies toe op (of in) de verpakking betreft de verwijdering.
• Tip 2: zet communicatiekanalen in (website, nieuwsbrieven) om instructies
te geven over de verwijdering van de producten.
• Waar info vinden? ondernemer, verantwoordelijken verkoop, eventueel
(extern) juridisch adviseur, productieverantwoordelijke,
communicatieverantwoordelijke,…
AANKOOP
Actiepunten & tips
Actiepunt 34: u wenst goede werkomstandigheden als
criterium op te nemen bij de aankoop van producten of
diensten.
• Tip 1: Laat uw leveranciers een charter ondertekenen waarmee ze
waarborgen dat de werkomstandigheden niet in strijd zijn met
internationale verdragen.
• Tip 2: Voer zelf controles uit bij de leveranciers betreft de
werkomstandigheden of besteed dit uit.
• Tip 3: Pols ook naar de evolutie van uw leveranciers op vlak van
werkomstandigheden. Willen ze verbeteren? Hoe pakken ze dit aan?
• Tip 4: Koop producten aan met labels of certificaten die waarborgen dat
werkomstandigheden niet in strijd zijn met internationale verdragen.
• Tip 5: Check ook de website van de Internationale Arbeidsorganisatie,
www.ilo.org.
• Tip 6: Communiceer over uw aanpak en doelstellingen met de
stakeholders.
• Waar info vinden? Ondernemer, aan- of verkoopverantwoordelijke,…
Actiepunt 35: u wenst veiligheid en gezondheid van
medewerkers op te nemen als aankoopcriterium.
• Tip 1: U kunt zich baseren op de 7 welzijnsdomeinen van de federale
overheid om ‘veiligheid& gezondheid’ bij leveranciers concreter te maken.
www.werk.belgie.be
• Tip 2: Pols ook naar de evolutie van uw leveranciers op vlak van ‘veiligheid
& gezondheid’. Willen ze verbeteren? Hoe pakken ze dit aan?
• Tip 3: Communiceer over die aanpak en doelstellingen met je
stakeholders.
• Waar info vinden? Ondernemer, verkoop- en aankoopafdeling,…
Actiepunt 36: u wenst het respect voor mensenrechten
als criterium op te nemen bij de aankoop van
producten of diensten.
• Tip 1: stel een charter op waarin u stelt dat de mensenrechten moeten
gerespecteerd worden. Laat dit charter door uw leverancier
ondertekenen.
• Tip 2: Voer zelf controles uit bij uw leveranciers of besteed dit uit.
• Tip 3: Pols ook naar de evolutie van uw leveranciers op vlak van
mensenrechten. Willen ze verbeteren? Hoe pakken ze dit aan?
• Tip 4: Koop producten aan met labels of certificaten die waarborgen dat
de mensenrechten niet worden geschonden.
• Tip 5: Meer informatie over bedrijven en mensenrechten via www.ilo.org
en www.business-humanrights.org.
• Tip 6: Communiceer over die aanpak en doelstellingen met je
stakeholders.
• Waar info vinden? Ondernemer, verkoop- en aankoopafdeling,…
Actiepunt 37: u wenst antidiscriminatie als
aankoopcriterium op te nemen in uw aankoopbeleid.
• Tip 1: Pols naar de evolutie van uw leveranciers op vlak van
antidiscriminatie. Willen ze verbeteren? Hoe pakken ze dit aan?
• Tip 2: Communiceer over die aanpak en doelstellingen met je
stakeholders.
• Tip 3: betreft leveranciers: U vindt meer info over de antidiscriminatiewet
via www.diversiteit.be. Check ook de site www.ilo.org en www.businesshumanrights.org.
• Waar info vinden? Ondernemer, verkoop- en aankoopafdeling,…
Actiepunt 38: u wenst de milieu-impact als criterium op
te nemen in uw aankoopbeleid.
• Tip 1: Welke materialen worden er gebruikt? Wat is het energie- of
waterverbruik? Wat is de CO2-uitstoot (van transport), …
• Tip 2: kijk niet alleen naar de milieu-impact tijdens productie, maar ook
tijdens consumptie (vaatwasmachine?) of bij verwijdering (afvalkost).
• Tip 3: Kijk eens naar de tips van het hoofdstuk ‘milieu in de productie’.
Sommige tips zult u zeker ook kunnen toepassen bij aankopen.
• Tip 4: Pols ook naar de evolutie van uw leveranciers op vlak van
milieubeleid. Willen ze verbeteren? Hoe pakken ze dit aan?
• Tip 5: Communiceer over die aanpak en doelstellingen met je
stakeholders.
• Waar info vinden? Ondernemer, verkoop- en aankoopafdeling,…
Actiepunt 39: u wenst eerlijke handelspraktijken te
garanderen met uw leveranciers (en onderaannemers).
• Tip 1: Stel een charter of gedragscode op met uw leveranciers waarin
clausules over omkoperij, fraude, belangenconflicten, … staan
opgenomen.
• Tip 2: Pols ook naar de evolutie van uw leveranciers op vlak van eerlijke
handelspraktijken. Willen ze verbeteren? Hoe pakken ze dit aan?
• Tip 3: Check www.transparencybelgium.be en www.transparency.org
(‘tools’) voor checklists en brochures over anti-corruptie.
• Waar info vinden? Ondernemer, verkoop- en aankoopverantwoordelijke,
(extern) juridisch adviseur,…
PRODUCTONTWIKKELING
Actiepunten & tips
Actiepunt 40: u wenst bij de ontwikkeling / het
ontwerp van een product of dienst meer rekening te
houden met de milieu-impact.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tip 1: Stel u de vraag of de productie / uitvoering van een product of dienst
milieuvriendelijker kan. CO2-uitstoot, afval(water), energie, chemicaliën, enz.
Tip 2: Stel u de vraag of het gebruik van een (nieuw) product
milieuvriendelijker kan. CO2-uitstoot, energie, geluid, geur, enz.
Tip 3: Stel u de vraag of de uiteindelijke verwijdering van het product
milieuvriendelijker kan. Verpakking, materialen, gebruikstijd product, enz.
Tip 4: de kennis zit vaak bij uw mensen. Vraag hen zeker of zij mogelijkheden
zien om een milieuvriendelijker product te maken.
Tip 5: inspirerende links over ecodesign & cradle-to-cradle:
www.ecodesignlink.be (ecolizer 2.0!) en www.c2cplatform.be
Tip 6: interessante links over (algemene) productontwikkeling:
www.flandersinshape.be, www.innovatiecentrum.be.
Tip 7: wat zijn de alternatieven? Wat is de extra kost/ investering en zijn uw
klanten bereid om de meerprijs te betalen? Onderzoek dit.
Tip 8: Communiceer met de externe stakeholders (klanten,
onderzoeksinstellingen,…). Misschien hebben zij goede ideeën.
Actiepunt 41: u wenst uw producten veiliger en
gezonder te maken voor de klanten.
• Tip 1: de kennis zit vaak bij uw mensen. Vraag hen zeker of zij
mogelijkheden zien om een veiliger en gezonder product of dienst te
maken.
• Tip 2: interessante links over (algemene) productontwikkeling:
www.flandersinshape.be, www.innovatiecentrum.be,
www.ecodesignlink.be, www.iwt.be, www.unizo.be/innovatiecoach.
• Tip 3: CE-markering verplicht? Meer info via www.belgium.be economie
handel en consumptieproducten&dienstennon-food
productenCE-label.
Actiepunt 42: u wenst voor productontwikkeling
(nauwer) samen te werken met onderzoeksinstellingen.
• Tip 1: Neem contact op met: www.flandersinshape.be, www.iwt.be,
www.unizo.be/innovatiecoach.
• Tip 2: Zoek naar samenwerkingsvormen met universiteiten en
hogescholen.
PERSONEEL
Actiepunten & tips
Actiepunt 43: u wenst het respect voor mensenrechten
in uw bedrijf (en haar vestigingen) in binnen- en
buitenland beter te garanderen.
•
•
•
•
•
•
•
Tip 1: Aandachtspunten: gelijk loon voor gelijk werk, actief inzetten voor
kansengroepen, meer diversiteit, gelijke opleidingsmogelijkheden, enz.
Tip 2: Voer periodieke controles uit in uw (buitenlandse) vestigingen of
besteed dit uit.
Tip 3: Onderteken een verdrag of sluit aan bij een platform dat pleit voor het
respecteren van de mensenrechten. (zie links tip 4)
Tip 4: Check: www.business-humanrights.org, www.ilo.org,
www.unglobalcompact.org, www.mvovlaanderen.be thema
mensenrechten, www.diversiteit.be
Tip 5: Ondertekenen de ‘diversiteitsverklaring’ via
http://www.jobkanaal.be/diversiteit-op-de-werkvloer.
Tip 6: communiceer met uw stakeholders over uw aanpak en doelstellingen.
Waar info vinden? Ondernemer, personeelsverantwoordelijke, buitenlandse
agent, salesverantwoordelijke,...
Actiepunt 44: u wenst kandidaten beter in te lichten
over de wervingsprocedure.
• Tip 1: Deel op voorhand de sollicitatieprocedure mee: verschillende
rondes, planning, wanneer ze terugkoppeling krijgen, enz.
• Waar info vinden? Ondernemer, personeelsverantwoordelijke,…
Actiepunt 45: u wenst sollicitanten beter feedback te
geven over hun sollicitatie.
• Tip 1: breng de sollicitanten die niet weerhouden zijn tijdig op de hoogte.
Vertel hen de reden waarom en geef ze de kans feedback te vragen.
• Tip 2: via een geobjectiveerd personeelsbeleid kunt u
functieomschrijvingen inzetten tijdens de sollicitatieprocedure.
• Waar info vinden? Ondernemer, personeelsverantwoordelijke,…
Actiepunt 46: u wenst werk te maken van meer
diversiteit binnen uw bedrijf.
• Tip 1: diversiteit is meer dan origine. Ook leeftijd, geslacht,
arbeidshandicap, achtergrond,…dragen bij tot de diversiteit van uw
onderneming.
• Tip 2: zorg er voor dat de aanwervingsprocedure diversiteit niet
tegenwerkt.
• Tip 3: geef de personeelsverantwoordelijke (en andere medewerkers) de
kans om opleidingen te volgen over diversiteit op de werkvloer.
• Tip 4: u kunt uw wervingskanalen uitbreiden met partners die zich richten
op kansengroepen, zoals www.jobkanaal.be.
• Tip 5: ga na of een diversiteitsplan voor u interessant is. Meer info:
http://werk.be/online-diensten/diversiteitsplannen.
• Tip 6: onderteken de diversiteitsverklaring via
http://www.jobkanaal.be/diversiteit-op-de-werkvloer.
• Waar info vinden? Ondernemer, HR-verantwoordelijke.
Actiepunt 47: u wenst inspanningen te doen om
nieuwe medewerkers zich sneller te doen thuis voelen.
• Tip 1: Een professionele onthaalprocedure is verplicht. U vindt er alles
over via www.werk.be/node/1016.
• Tip 2: Stel een onthaalprocedure op zodat de medewerker snel inzicht
krijgt in uw onderneming en haar missie en doelstellingen.
• Tip 3: Stel een meter of peter aan die de nieuwe medewerker de eerste
weken / maanden begeleidt of opleidt.
• Tip 4: Eigenlijk is een goed onthaal ook de verantwoordelijkheid van alle
medewerkers. Maak ze bewust van hun rol en verantwoordelijkheden.
• Tip 5: interessante link: www.unizo.be/hrmcoach. Zie toetsingslijst ‘een
goed onthaal is goed begonnen.’ in de online bijlagen.
• Waar info vinden? Ondernemer, personeelsverantwoordelijke, sociaal
secretariaat, ondernemersorganisatie, externe expertise,…
Actiepunt 48: u wenst werk te maken van een
transparant loonbeleid.
• Tip 1: drie belangrijke pijlers om een loonschaal te ontwikkelen zijn:
functie, competenties (waarvan ervaring deel uitmaakt) en resultaten.
• Tip 2: communiceer duidelijk over uw loonbeleid (zeker bij wijzigingen!)
zodat medewerkers op de hoogte zijn.
• Tip 3: een goed sociaal secretariaat doet meer dan loonberekeningen. Laat
u ook bijstaan in verloningsinstrumenten, trends, wetgeving, enz.
• Tip 4: vergelijk uw loonbeleid met dat van sectorgenoten. U kunt er heel
wat van opsteken.
• Tip 5: Via de UNIZO HRM Coach kunt u tips krijgen voor een transparant
loonbeleid. www.unizo.be/hrmcoach. Zie bijlage.
• Waar info vinden? Ondernemer, personeelsverantwoordelijke,
ondernemersorganisatie, sectororganisatie, sociaal secretariaat,…
Actiepunt 49: U wenst een gelijk loon voor mannen en
vrouwen.
• Tip 1: gelijkwaardigheid tussen M/V is een belangrijk principe. Bij dezelfde
functie, competenties, ervaring én resultaten moet het loon gelijk zijn.
• Tip 2: Via de UNIZO HRM Coach kunt u tips krijgen voor een transparant
loonbeleid. www.unizo.be/hrmcoach. Zie bijlage.
• Waar info vinden? Ondernemer, personeelsverantwoordelijke,
ondernemersorganisatie, sectororganisatie, sociaal secretariaat,…
Actiepunt 50: u wenst actief uw medewerkers te
helpen in de ontwikkeling van hun competenties.
• Tip1: maak een individuele ontwikkelingskaart voor uw medewerkers.
Noteer daarop de behoeften en inspanningen t.o.v. deze medewerker.
• Tip2: Neem deze kaart grondig door met de medewerker (en
leidinggevende) zodat iedereen op dezelfde golflengte zit.
• Tip 3: Maak concrete afspraken over de concrete ontwikkelingsbehoefte
van de medewerker en volg op.
• Tip 4: bespreek de ontwikkelingsbehoeften ook tijdens functionerings- of
evaluatiegesprekken.
• Tip 5: Via de UNIZO HRM-coach kunt u het boek ‘competenties in
competitie’ aanschaffen. www.unizo.be/hrmcoach.
• Waar info vinden? Ondernemer, personeelsverantwoordelijke,
sectororganisatie, ondernemersorganisatie, externe experten (RESOC,
consultant)
Actiepunt 51: u wenst de evaluatie en de oriëntatie van
medewerkers professioneler aan te pakken.
•
•
•
•
•
•
•
Tip 1: voorbereiding: Houd periodiek een evaluatie- en functioneringsmoment.
Communiceer de procedure.
Tip 2: voorbereiding: gebruik een checklist als leidraad, zoals de toetsingslijst van
de UNIZO HRM-coach in bijlage.
Tip 3: Kader het werk van de medewerker binnen de bedrijfsmissie en –
doelstellingen. Tot wat draagt hij/zij bij?
Tip 4: Luister naar wat de medewerker te zeggen heeft. Functionerings- en
evaluatiegesprekken zijn alles behalve eenrichtingsverkeer.
Tip 5: een functioneringsgesprek is toekomstgericht. Maak concrete afspraken met
de medewerkers.
Tip 6: jobtevredenheid, medewerkersbetrokkenheid, loopbaanontwikkeling,
opleidingen, werkomstandigheden en verloning zijn mogelijke onderwerpen. Houd
dit laagdrempelig voor de medewerkers.
Waar info vinden? Ondernemer, personeelsverantwoordelijke, sectororganisatie,
ondernemersorganisatie, externe experten (RESOC, consultant),…
Actiepunt 52: u wenst uw medewerkers beter op de
hoogte te brengen over het reilen en zeilen in de
onderneming.
• Tip 1: Voer regelmatig een dialoog met de medewerkers over zowel de
operationele werking en resultaten als over de visie en strategie.
• Tip 2: informeer de medewerkers geregeld, zowel formeel als informeel,
op een eenduidige en duidelijke manier. Houd rekening met deeltijds
werkende medewerkers en medewerkers die in ploegen werken.
• Tip 3: Verstuur een (e-)nieuwsbrief naar elke medewerker over projecten,
de interne organisatie, met practica en, waarom niet, een leuke rubriek.
• Tip 4: Bekijk ook de mogelijkheden van intranet, affiches,
personeelsbijeenkomsten, enz. om medewerkers te informeren.
• Tip 5: Check www.unizo.be/hrmcoach, UNIZO handboek ‘competenties in
competitie’ (te verkrijgen via HRM Coach) en de Duurzame dialoog.
• Waar informatie vinden? Ondernemer.
Actiepunt 53: u wenst een grotere
medewerkersbetrokkenheid te realiseren.
• Tip 1: informeer de medewerkers geregeld, zowel formeel als informeel,
op een eenduidige en duidelijke manier. Houd rekening met tijdelijke en
deeltijds werkende medewerkers en medewerkers die in ploegen werken.
• Tip 2: Gebruik de dialoogmethodieken van de ROADmap. Die is gemaakt
om medewerkers partner te maken van een duurzaam bedrijfsbeleid.
• Tip 3: Betrek de medewerkers bij duurzame vraagstukken. Hun vakkennis
levert vaak nieuwe en verrassende inzichten op.
• Tip 4: Richt zelfsturende teams op die werken op duurzame thema’s
(ecologie, werkomstandigheden, transparantie,…)
• Tip 5: Zet ‘duurzaamheid’ thematisch op de agenda van
teamvergaderingen. Geef medewerkers inspraak betreft de agenda.
• Waar informatie vinden? Ondernemer.
BEHOORLIJK BESTUUR
Actiepunten & tips
Actiepunt 54: u wenst een missie neer te schrijven of te
actualiseren.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tip 1: de missie is uw bestaansreden. Houd bij het schrijven zowel rekening met
uw interne organisatie als met uw externe relaties.(stakeholders)
Tip 2: Denk niet alleen in termen van ‘beste service’ of ‘prijs / kwaliteit’ (econ.
doelst.) maar ook wat u sociaal en/of ecologisch betekent.
Tip3: Maak uw missie inspirerend en zorg er voor dat ze houvast biedt voor u en
uw medewerkers.
Tip 4: helpende vragen: wat is ‘onze business’? Waarom doen we wat we doen?
Wat is onze markt? Wat willen we bereiken? En voor wie?
Tip 5: Met welke belanghebbenden houden we allemaal rekening: mijzelf, mijn
gezin, medewerkers, klanten, leveranciers, concurrenten, omgeving, ...
Tip 6: communiceer uw missie ook via de onthaalprocedure. Ook naar tijdelijke
medewerkers.
Tip 7: In bijlage vindt u een toetsingslijst van de UNIZO HRM-coach over ‘missie,
visie, strategie en waarden.
Waar info vinden? Ondernemer, managementteam,…
Actiepunt 55: u wenst de missie en de strategie gekend
en begrepen te maken onder de medewerkers.
• Tip 1: Naast de operationele zaken binnen uw bedrijf, kunt u tijdens
overlegmomenten ook strategische zaken bespreken.
• Tip 2: Communiceer regelmatig de missie en strategie naar de
medewerkers via uw communicatiekanalen (nieuwsmails,
personeelsbijeenkomsten, enz.)
• Tip 3: communiceer uw missie ook via de onthaalprocedure. Ook naar
tijdelijke medewerkers.
• Tip 4: het proces van de ROAD-map helpt u om een gedragen missie en
strategie te realiseren.
• Waar info vinden? Ondernemer, managementteam,…
Actiepunt 56: u wenst een RvB die een actievere rol
speelt.
• Tip 1: Breng uw RvB minstens 4 x / jaar samen en bespreek of de
operationele werking volledig in lijn licht met de missie en de
bedrijfsstrategie.
• Tip 2: Bekijk de samenstelling van je Raad van Bestuur (zijn de leden
ambtshalve of vrijwillig bestuurder, wie heeft een lage/hoge
betrokkenheid, wie is gericht op korte en/of lange termijnvisie, zijn ze
bereikbaar voor vragen of advies buiten de geplande vergaderingen,...)
• Tip 3: U kunt ook jaarlijks een bijzondere vergadering bijeenroepen, met
alleen de langetermijnvisie op de agenda.
• Tip 4: Check www.kmoadviesraad.be of www.codebuysse.be voor meer
tips en voorbeelden.
• Waar info vinden? Ondernemer, managementteam,…
Actiepunt 57: u wenst een externe adviesraad in het
leven te roepen.
• Tip 1: externe adviseurs zijn een goed klankbord voor uw onderneming als
ze beschikken over objectieve en volledige informatie (transparant).
• Tip 2: evalueer periodiek of de leden van de adviesraad nog bijdragen tot
uw doelstellingen en strategie.
• Tip 3: stem uw externe experten af op uw agenda. Het heeft meestal
weinig zin om een sales expert uit te nodigen als u het over energie wil
hebben. Tenzij u ‘energiebewustzijn’ ook als verkoopargument wil
gebruiken.
• Tip 4: gebruik ook de input van uw stakeholders om de agenda van uw
adviesraad te vullen.
• Tip 5: Check www.kmoadviesraad.be of www.codebuysse.be voor meer
tips en voorbeelden.
• Waar info vinden? Ondernemer, managementteam,…
Actiepunt 58: u wenst de bedrijfswaarden- en normen
te verduidelijken voor de medewerkers.
•
•
•
•
•
•
•
Tip 1: Verwerk de geldende waarden, normen en verwachtingen in het
arbeidsreglement, de onthaalprocedure of een aparte gedragscode.
Tip 2: Een heldere tekst is cruciaal. Zo weten de medewerkers wat van hen
wordt verwacht en wat wel / niet kan.
Tip 3: Inhoud document: doelstelling gedragscode, algemene doelstellingen
KMO en (on)gewenst gedrag, aangevuld met specifieke voorbeelden.
Tip 4: Voorbeelden intern: discriminatie, drugs en alcohol, privé-gebruik
internet & (zak)telefoon, te laat komen, machines / licht uitzetten, enz.
Tip 5: Voorbeelden extern: omgang met de klant, belangenvermenging, wet
op de privacy, wat met klantenrelaties, omkoping & corruptie, enz.
Tip 6: houd in uw communicatie rekening met tijdelijke en deeltijds werkende
medewerkers. Houd ook rekening met medewerkers die in ploegen werken.
Waar info vinden? Ondernemer, medewerkers.
Actiepunt 59: u wenst een communicatiestrategie per
stakeholdergroep uit te werken.
• Tip 1: Breng uw stakeholders in kaart. Wat is hun interesse in en impact op
uw bedrijf? Gebruik de oriëntatiescan van deze ROADmap als hulpmiddel.
• Tip 2: Bouw verder op bestaande interacties met stakeholders. Bekijk hoe
u die kunt verbeteren, afhankelijk van uw ambitie.
• Tip 3: Bepaal de interactievorm (brochure, website, workshop,…)
afhankelijk van de situatie (klacht, interne werking, enz.) en de
stakeholder.
• Tip 4: De technieken die u worden aangereikt via de Duurzame dialoog zijn
ook zeer bruikbaar voor een overleg met belangrijke externe stakeholders.
• Tip 5: Check www.duurzaamondernemen.nl, klik ‘thema’s’ aan kies dan
voor ‘stakeholder management’.
• Waar info vinden? Ondernemer, verantwoordelijke verkoop, PR,
Marketing,…
Actiepunt 60: u wenst een eigen financieel
beheerssysteem in te voeren.
• Tip 1: maak de afweging tussen een ‘pakket op maat’ en sectorspecifieke
modules, met opties te kiezen door uw onderneming.
• Tip 2: De financiële tool van UNIZO laat toe dat u online een document
opvraagt dat de financiële toestand van uw onderneming in beeld brengt.
http://www.unizo.be/uwzaakleiden/graydon_mijnrapport.jsp
• Tip 3: meer info over financiële ratio’s via
www.financieringvanondernemingen.be, ga naar ‘uw onderneming’ en
dan ‘financiële gezondheid vergelijken’.
• Waar info vinden? Ondernemer, interne verantwoordelijke boekhouding,
externe accountant / fiscalist, via peterschapsprojecten,…
KMO in de buurt
Actiepunten & tips
Actiepunt 61: u wenst vaker deel te nemen aan het
‘lokale’ verenigings- en buurtleven.
• Tip 1: informeer de buurt over uw activiteiten en plannen. Benut daarbij
de bestaande kanalen en ga na of u nieuwe bronnen kunt aanboren.
• Tip 2: stel een medewerker aan als eerste aanspreekpunt bij klachten of
vragen van buurtbewoners en lokale verenigingen.
• Tip 3: ga na wat buurtbewoners en lokale verenigingen van uw KMO
denken en verwachten. Vbn.: aanpak verloedering buurt, bijscholing
bieden, enz.
• Tip 4: Integreer u in een buurtnetwerk. Via dat netwerk kunt u de vinger
aan de pols houden maar ook de werking van uw eigen KMO toelichten.
Bijvoorbeeld via werkgroepen met diversiteit, milieu, fairtrade,…als
thema.
• Tip 5: Houd het ‘streeknieuws’ nauwlettend in de gaten. Misschien zijn er
wel initiatieven waarvoor u of uw medewerkers zich kunnen/willen
inzetten.
• Tip 6: neen deel aan initiatieven als ‘de beursvloer’ (www.beursvloer.be)
Actiepunt 62: u wenst op een meer gestructureerde en
strategische manier de betrokkenheid bij de buurt te
vergroten.
• Tip 1: KMO’s die een goed beeld hebben van de noden van buurtbewoners
en verenigingen, zullen meer mogelijkheden zien voor buurtontwikkeling.
• Tip 2: Leg uw oor te luister bij uw medewerkers. Vaak zijn zij ook
buurtbewoner of lid van een lokale vereniging.
• Tip 3: U kunt een buurtbevraging doen en polsen naar de noden en
verwachtingen.
• Tip 4: Wat doen jullie voor activiteit? Wat is jullie sterkte? Bekijk hoe u
deze sterkte kunt inzetten voor de buurt.
• Tip 5: Een andere manier om uw betrokkenheid te vergroten, is
bestuurder worden van de UNIZO-ondernemersvereniging in uw buurt.
• Tip 6: Houd het ‘streeknieuws’ nauwlettend in de gaten. Misschien zijn er
wel initiatieven waarvoor u of uw medewerkers zich kunnen/willen
inzetten
• Tip 7: neen deel aan initiatieven als ‘de beursvloer’ (www.beursvloer.be)
Actiepunt 63: u wenst meer inspanningen te doen om
lokale welvaart en inkomen te stimuleren.
• Tip 1: ga na bij scholen in de buurt of u geen stageplaatsen kunt
aanbieden of advies kunt geven voor de praktische vertaling van de
leerstof.
• Tip 2: werk samen met collega-ondernemers, verenigingen en lokale
overheid voor grensoverschrijdende thema’s zoals verkeersveiligheid,
werkloosheid,enz.
• Tip 3: draagt uw sponsoring bij tot de ontwikkeling van de buurt? Zijn er
alternatieven die de regio (en uw onderneming!) kunnen versterken?
• Tip 4: voorbeelden van buurtontwikkeling: ruimtes ter beschikking stellen,
beroep doen op lokale arbeidsmarkt, kennis medewerkers inzetten voor
verenigingen,...
• Tip 5: de beste samenwerkingen tussen uw KMO en verenigingen zijn vaak
die waarbij er een duidelijke link is met de kernactiviteiten van beide
partijen.
• Tip 6: neen deel aan initiatieven als ‘de beursvloer’ (www.beursvloer.be)

similar documents