Onthaal 8ste jaars: informatie masterproef - Antwerpen 2014

Report
De masterproef voor haio’s
Inleiding
Vanaf 1 oktober 2006 “master (na master) huisartsgeneeskunde”
De masterproef = 24 van 120 studiepunten over 2 jaar
Zie www.icho.be
Doelstellingen van de masterproef
In het betreffende Decreet van het Vlaamse Ministerie
van Onderwijs staat de volgende definitie van een
masterproef vermeld: “een werkstuk waarmee een
masteropleiding wordt afgerond. Daardoor geeft een
student blijk van een analytisch en synthetisch
vermogen en van een zelfstandig probleemoplossend
vermogen op academisch niveau. Het werkstuk
weerspiegelt de algemeen kritisch-reflecterende
ingesteldheid of de onderzoeksingesteldheid van de
student.”
Toon zo goed mogelijk wat u waard bent als
academisch geschoold huisarts
Doelstellingen en aard van het project
Aantonen dat u in staat bent om op academisch niveau
een kwaliteitsbevorderend of een wetenschappelijk
project in al zijn fasen te doorlopen
Verschillende vormen:
 een kwaliteitsverbeterend praktijkproject
 een klinisch onderzoek
een belangrijke bijdrage leveren in een lopend
wetenschappelijk onderzoek
een uitgebreid en diepgaand literatuuronderzoek
‘adapting Duodecim richtlijnen’
STAPPEN EN TIMING
JAAR 1:
september 2014: lijst voorgestelde thema’s beschikbaar
1 december 2014: aanmelden masterproef (thema, stappenplan, akkoord
praktijkopleider, stagecoördinator en promotor)
1 april 2015: indienen verzoek aan het ethische comité
JAAR 2:
1 mei 2016: indienen
 scriptie (elektronisch voor promotor, co-promotor, praktijkopleider, lector, ICHO)
 presentatie (elektronisch voor ICHO)
 abstract via www.icho.be
mei/juni 2016: mondelinge presentatie en verdediging
juni 2016: bijeenkomst examencommissie
haio’s die starten in maart + 6 maanden
Elk academiejaar één scriptie en mondelinge verdediging van beide in juni van jaar 2
mits toestemming
Aanmelding masterproef
•
Aanvraag voor begeleiding indienen tegen
10 november 2014
Vermeld duidelijk
•
•
•
•
•
Welk soort masterthesis je wil maken
Rond welke topic je wil werken
Een korte beschrijving van je idee (max. 10 lijnen)
Benader niet meer dan een promotor tegelijkertijd
Keuze van het onderwerp
Voorwaarden
• Conceptueel: praktijkrelevant, voldoende frequent in de
huisartsenpraktijk, praktijkoverschrijdend
• Methodologisch: opgezet volgens principes kwaliteitverbeterprojecten
(kwaliteitscirkel), klinisch wetenschappelijk onderzoek of actie-onderzoek,
‘adapting Duodecim richtlijnen’
• Ethisch verantwoord
Mogelijkheden
• Samen met PO een aspect kiezen van opleidingspraktijk (en daar voorbij)
waarrond kwaliteit van zorg te verbeteren
bv. preventie (vaccinatiestatus, follow-up diabetici, rookstop, uitstrijkjes),
dossiers, generische geneesmiddelen, afbouw benzo’s, enz.
• Uit de lijst onderwerpen van academische centra
• Uit lijst onderwerpen van praktijkopleiders
• ‘adapting Duodecim richtlijnen’
• Eigen onderwerp
Samenwerking met meerdere haio’s
Toegelaten en stimulerend. Maar ieders werk moet
duidelijk zichtbaar zijn, zodat een individuele
beoordeling mogelijk is. Best twee aparte scripties
inleveren. Elke haio binnen de samenwerking moet
eigen onderzoeksvraag hebben.
Uiteraard groter project dan een individueel
masterproject
Dient goedgekeurd door promotor en praktijkopleiders
Afzonderlijk verzoek aan Ethisch Comité (EC) met
vermelding met wie samengewerkt wordt
 mogelijke problemen beter detecteren en situeren
Concretiseren van het thema of de
onderzoeksvraag
Aflijnen onderwerp en methodologie is cruciale stap
 Voldoende tijd aan besteed met uw begeleiders!
Aandachtspunten hierbij zijn:
 Laat u inspireren, bv. door voorgaande scripties: Wat is al






onderzocht? Waar is een vorige haio gestopt?
Kies voor thema en methodologie die u echt interesseren
Beperk u tot wat u echt wilt weten
Beperk u tot wat goed en realistisch te meten/observeren is
Probeer in één zin neer te schrijven wat u zich afvraagt, wat u wil
nagaan/registeren
Controleer of alle verschillende termen/begrippen uit de
vraagstelling duidelijk omschreven zijn/geoperationaliseerd zijn
Hoe kan u uw project situeren in een bredere context en een
vergelijking maken ?
www.icho.be
Projecten haio’s in jaar 2
Voorbeeld
0ndersteuning en meer informatie
haio = eindverantwoordelijke afwerken en kwaliteit
masterproef
Promotor: ZAP of BAP
 Bewaakt de academische kwaliteit
 = één van de officiële eindbeoordelaars
Ev. co-promotor (1):
Coördinator:
 Procesmatige ondersteuning (opvolgen timing, ...
Praktijkopleider = co-promotor (2):
 Implementatie in huisartsenpraktijk  overleg (in portfolio)
Ev. externe experten (aangeduid door uw promotor):




Methodologisch advies: studieopzet, statistische analyses, ...
Inhoudelijk advies
Ethisch/deontologisch advies : aanvraag ethische commissie
Vergelijkende gegevens: Domus Medica
Wanneer heb ik als haio hier tijd voor ?
Haio  realistische en haalbare planning opstellen en
volgen;
Bespreek deze tijdig met uw promotor en praktijkopleider
Gespreid over een 16-tal maanden:
 Op losse momenten dat u geen patiëntencontacten heeft én
 Op de tijdsblokken die structureel voorzien zijn voor
(zelf)studieactiviteiten:
 elke dinsdagnamiddag en dinsdagavond (als er geen seminarie is)
 daarbuiten een ander blok van 4u per week (af te spreken met uw
praktijkopleider)
Onderzoekslijnen ELIZA-CHA
30
•
Infectious disease management in primary care
e.g. respiratory infections and antibiotic use
•
Chronic disease management in primary care
e.g. palliative care and health care organisation
•
Out-of-hours primary care
e.g. triage and quality of care (registration)
•
Medical education
Meewerken aan de AANPASSING VAN INTERNATIONALE
RICHTLIJNEN naar de Belgische context
EBMPracticeNet
De snelste en meest betrouwbare weg naar
evidence-based richtlijnen
Doel
AANGEPASTE RICHTLIJNEN VOOR EEN OPTIMALE ZORGVERLENING
Ebmpracticenet.be publiceert Belgische en internationale richtlijnen. Een aantal
internationale richtlijnen zijn niet in België toepasbaar en moeten aangepast worden.
Methode
EERSTE OPLEIDINGSJAAR : RICHTLIJNONTWIKKELING
Haio’s kiezen per 2 een onderwerp uit een lijst van aan te passen richtlijnen.
Je beoordeelt of de richtlijn op ebmpracticenet.be goed is via vergelijking met
Belgische en internationale richtlijnen. Zo nodig corrigeer je de bestaande richtlijn.
Tijdens dit proces wordt je bijgestaan door ervaren richtlijnontwikkelaars.
Methode (vervolg)
TWEEDE OPLEIDINGSJAAR: IMPLEMENTATIE
Je toetst de implementeerbaarheid van je praktijkaanbevelingen af bij je collega’s in
de seminariegroepen.
Met je praktijkopleider formuleer je een plan om deze aanbevelingen toe te passen
in de eigen opleidingspraktijk.
Nadien evalueer je of de implementatie van de aanbeveling geslaagd is.
Resultaat
JOUW WERK VINDT INGANG BIJ ALLE BELGISCHE HUISARTSEN
Op het einde van je opleiding verschijnt je aangepaste richtlijn op
ebmpracticenet.be.
Deze site wordt dagelijks door vele huisartsen
geraadpleegd en is rechtstreeks verbonden
met vele medische programma’s.
Contacteer ons
WERK MEE AAN DIT BOEIEND EN WAARDEVOL PROJECT
Promotoren: Paul Van Royen, Bert Aertgeerts, Lieve Peremans, Paul De Cort,
Cathy Matheï, Wens Johan
Praktische informatie: [email protected]
Huisarts Nu
Richtlijnen voor auteurs
 Praktijkverbeterproject
 Onderzoeksverslag
 Literatuuronderzoek
Prijs van de jonge auteur
 Per jaargang (2010-2020)
 Eerste auteur < 30 jaar
 € 500
[email protected]
Dien graag ook in voor postersessie of mondelinge presentatie tijdens
wetenschappelijke bijeenkomsten
ICHO-fonds voor aanmoediging van
wetenschappelijke publicaties
Aanmoedigingsprijs
€ 200 aan elke haio
die artikel publiceert
over zijn masterproef
Na aanvaarding
voor publicatie
contacteert u het
ICHO-secretariaat
Prijzen voor je thesis
Naast € 200 ICHO en
ev. € 500 Huisarts Nu
(Prijs Jonge Auteur):
RIZIV Quality Awards
De prijs voor rationeel
voorschrijven vanuit de
Stichting Luk Blondeel
De prijs van De Huisarts

similar documents