PowerPoint-presentatie

Report
Hartelijk welkom bij de
HUWELIJKSINZEGENING
van
Bas de Boer & Irma Haarsma
VOTUM
OPWEKKING 640
Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.
OPWEKKING 640
Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
OPWEKKING 640
Wat kan mij gebeuren door zon of door maan?
U bent mijn schaduw, U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan.
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer.
VREDEGROET
PSALM 36: 2
2
Uw goedheid, HEER, is hemelhoog,
uw trouw reikt tot de wolkenboog,
uw recht is hoog verheven.
Uw oordeel is onpeilbaar diep,
U, HERE God, die alles schiep,
houdt mens en dier in leven.
PSALM 36: 2
Groot is uw goedheid, trouwe God!
Ja, mensenkindren vluchten tot
de schaduw van uw vleuglen.
Wie bij U woont, HEER, heeft het goed.
U laaft hem met uw overvloed:
een stroom van louter vreugden.
GEBED
OPWEKKING 436
1
Onze Vader in de hemel,
heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.
In de hemel,
zo ook hier op aard’.
OPWEKKING 436
1
Onze Vader in de hemel,
heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.
In de hemel,
zo ook hier op aard’.
OPWEKKING 436
Refrein: Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
OPWEKKING 436
2
Onze Vader in de hemel,
geef ons daaglijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij dat doen.
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.
OPWEKKING 436
Refrein: Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
En leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad.
OPWEKKING 436
Refrein: Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Coda:
Amen. Amen.
PSALM 139: 1, 2, 3
1
HEER, U doorgrondt mij van omhoog,
mijn hart ligt open voor uw oog.
U kent mijn zitten en mijn gaan,
mijn denken zelfs kunt u verstaan.
Waar ik ook ben, U komt mij tegen,
U bent vertrouwd met al mijn wegen.
PSALM 139: 1, 2, 3
2
Mijn mond spreekt nog geen enkel woord,
of U hebt alles reeds gehoord.
Omgeeft mij niet aan elke kant
op heel mijn pad uw sterke hand?
Mijn kennis is te klein bevonden,
ik kan dit alles niet doorgronden.
PSALM 139: 1, 2, 3
3
Waar zou ik ooit uw Geest ontgaan?
Waar zou U mij niet gadeslaan?
Steeg ik ten hemel, U bent daar,
uw oog wordt mij terstond gewaar.
Zou ik in ’t rijk der doden dalen,
zelfs daar zou U mij achterhalen.
LEZEN SPREUKEN 3: 1 -10
Heb ontzag voor de HEER
1 Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet,
houd in je hart mijn richtlijnen vast.
2 Ze vermeerderen de dagen van je leven,
geven je vele jaren van geluk.
3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,
wind ze om je hals,
schrijf ze in je hart.
LEZEN SPREUKEN 3: 1 -10
4
God en de mensen zullen je genegen zijn
en je zult waardering ondervinden.
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet,
dan baant hij voor jou de weg.
7 Wees niet eigenzinnig,
maar heb ontzag voor de HEER
en ga het kwaad uit de weg.
LEZEN SPREUKEN 3: 1 -10
8
Het zal je sterken als een medicijn,
het verkwikt je lichaam.
9 Eer de HEER met al je rijkdom,
met het beste van de oogst.
10 Graan zal je voorraadschuren vullen,
je kuipen lopen over van wijn.
TEKST SPREUKEN 3: 5 -6
5
Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet,
dan baant hij voor jou de weg.
VERKONDIGING
OPWEKKING 687
1
Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan;
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.
OPWEKKING 687
2
Heer leer mij uw weg
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is;
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.
OPWEKKING 687
3
Heer leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
Uw weg te gaan;
spreek door uw woord en Geest
mijn hart en leven aan.
OPWEKKING 687
4
Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef;
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft.
OPWEKKING 687
Coda:
Toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft.
GEZANG 161
1
Heer, U bent mijn leven, de grond waar op ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad, de weg waar op ik ga,
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
GEZANG 161
2
’k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons:
één met God de Vader en verenigd met uw volk.
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.
GEZANG 161
3
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer.
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd,
en in uw vergeving leef ik nu.
GEZANG 161
4
Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht.
U die via duizend wegen ons hier samenbracht;
en op duizend wegen zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.
HUWELIJKSFORMULIER
Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
Wij zijn hier bijeen om het huwelijk van Bas de Boer en Irma
Haarsma aan de Heer op te dragen en hem om zijn zegen te
vragen. Laten we eerst nagaan wat het Woord van God over
het huwelijk zegt.
HUWELIJKSFORMULIER
Instelling
Het huwelijk is geen uitvinding van mensen, maar een
instelling van God. Dat blijkt direct aan het begin van de
geschiedenis. Nadat God hemel en aarde had geschapen,
vormde hij de mens als man en vrouw. Hij schiep hen naar zijn
beeld en gaf hun samen de opdracht de aarde te beheren en in
cultuur te brengen. God had eerst de man geschapen. Hij liet
hem ervaren dat het niet goed was alleen te zijn.
HUWELIJKSFORMULIER
Onder de levende schepselen trof Adam er niet één aan die bij
hem paste. Hij miste iemand met wie hij het leven kon delen.
Daarom liet God een diepe slaap over de man komen en
bouwde uit een van zijn ribben een vrouw. Toen hij haar bij
Adam bracht, riep deze verrast uit: “Eindelijk een gelijk aan mij,
mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit een
man gebouwd.”
HUWELIJKSFORMULIER
Zo verbond God zelf man en vrouw aan elkaar, en dat doet hij
nóg, zodat zij een unieke levenseenheid vormen. Op het lied
van Adam volgen deze woorden: “Daarom zal een man zijn vader
en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één
lichaam zijn.”
Hieraan geven man en vrouw gehoor, wanneer zij elkaar
officieel trouw beloven voor het leven.
Hun huwelijkssluiting vormt een publieke gebeurtenis.
HUWELIJKSFORMULIER
Daarin wordt de band tussen beiden rechtsgeldig voor God en
mensen. Dit verbond zijn ze aan God en aan elkaar verplicht,
als ze samen een willen zijn. Want de Schepper wil een ring
van trouw zien om de intieme liefde. Alleen binnen het
huwelijk mogen man en vrouw zich volledig aan elkaar geven.
Zo wordt het kostbare geschenk van de seksualiteit beschermd
en wordt losbandigheid tegengegaan. Ons lichaam is immers
een tempel van de heilige Geest.
HUWELIJKSFORMULIER
Het is tegen Gods wil dat gehuwden uit elkaar gaan. Christus
heeft dit beklemtoond, toen hij zei: “Ze zijn dan niet langer twee,
maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.”
Ontrouw neemt de Heer daarom hoog op. Het kwaad van de
echtbreuk verafschuwt hij. Hij heeft het huwelijk bedoeld als
een relatie voor het leven. Van man en vrouw verlangt hij dat
ze elkaar niet in de steek laten, maar elkaar trouw blijven.
Alleen door de kracht van de heilige Geest zijn ze daartoe in
staat.
HUWELIJKSFORMULIER
Doel
Gods Woord onderwijst ons ook over het doel van het
huwelijk. Man en vrouw mogen elkaar in liefde toebehoren en
genieten van wat God hun daarin geeft. Deze liefde tussen
man en vrouw wordt in het Hooglied uitbundig bezongen. Ze
is fonkelender dan wijn en zoeter dan honing. Geen stortvloed
van water kan het vuur van de liefde blussen.
HUWELIJKSFORMULIER
Omdat de liefde zichzelf niet zoekt, zullen de geliefden uit zijn
op het belang van de ander. Zo kan het leven van beiden tot
bloei komen. Bovenal zullen zij samen hun leven wijden aan
God, en elkaar helpen op de weg naar het eeuwige leven.
Daarnaast wil de Heer door het huwelijk bouwen aan volgende
generaties met het oog op de komst van zijn koninkrijk. In het
paradijs zei hij tegen man en vrouw: “Wees vruchtbaar en word
talrijk, bevolk de aarde.”
HUWELIJKSFORMULIER
Ook nu worden echtgenoten geroepen tot het ouderschap,
wanneer de Heer de mogelijkheden daarvoor geeft. Als zij
kinderen van God krijgen, ontvangen ze een kostbaar
geschenk. Zij zullen als vader en moeder het beeld van God
vertonen in de zorg en liefde voor hun kinderen.
De gehuwden leven niet alleen voor elkaar en hun gezin. De
Heer geeft hun ook een plaats in de samenleving. Zij behoren
zich in te zetten voor de leden van Christus’ gemeente en voor
alle mensen die God op hun weg plaatst.
HUWELIJKSFORMULIER
De verhouding in het huwelijk
Wanneer Gods Woord spreekt over de onderlinge verhouding
in het huwelijk, komt allereerst de eenheid naar voren. Man en
vrouw zijn aan elkaar gegeven om elkaar aan te vullen en te
dienen, niet om elkaar te overheersen. Immers, man en vrouw
zijn naar het beeld van God geschapen. Beiden delen in de
liefde van Christus en beiden zijn erfgenamen van het eeuwige
leven.
HUWELIJKSFORMULIER
Dit alles vraagt in het huwelijk om wederzijds respect, waarbij
de liefdevolle trouw de toon aangeeft.
Binnen deze eenheid hebben man en vrouw ook ieder een
eigen plaats. De apostel Paulus brengt een diepe betekenis aan
het licht, als hij hun relatie spiegelt aan die tussen Christus en
zijn gemeente.
HUWELIJKSFORMULIER
Christus is het hoofd van zijn gemeente en staat borg voor
haar. Door zichzelf helemaal te geven, heeft hij haar liefgehad
tot het uiterste. In navolging van Christus behoort de man met
liefde en zelfverloochening hoofd te zijn van zijn vrouw. Als
eerstverantwoordelijke moet hij haar voorgaan in het leven met
de Heer. Hij zal zorg dragen voor haar welzijn en haar
geborgenheid geven.
HUWELIJKSFORMULIER
De vrouw bewaart van haar kant de eenheid door recht te
doen aan de plaats van haar man. Zoals de gemeente zich aan
Christus toevertrouwt en zich door hem laat leiden, zo moet
de vrouw zich toevertrouwen aan haar man en hem volgen in
het dienen van de Heer. Zij zal hem helpen bij alle dingen die
naar Gods wil zijn, en liefdevol het leven met hem delen.
Wanneer man en vrouw zo elkaar leren aanvaarden, leven zij
niet ieder voor zichzelf. Zij zullen hoe langer hoe meer de
eenheid van Christus en zijn gemeente laten zien.
HUWELIJKSFORMULIER
Belofte
Gods zegen rust op ieder huwelijk waarin man en vrouw
samen luisteren naar de stem van hun Heer. Zo wordt in Psalm
128 ieder die de Heer vreest, van harte gelukgewenst.
Wandelend met hem, mogen de gehuwden zegen op hun
levensweg verwachten.
HUWELIJKSFORMULIER
Dat neemt niet weg, dat ieder huwelijk als gevolg van de zonde
ook te kampen krijgt met zorg, moeite en verdriet. Toch
mogen man en vrouw leven in het vaste vertrouwen dat God
hen blijft helpen, zelfs wanneer men dat menselijk gezien niet
meer zou verwachten. Hij belooft als hemelse Vader voor hen
te zorgen en roept hen op, in alles op hem terug te vallen.
HUWELIJKSFORMULIER
Zoals de Heer hun schuld wil vergeven, zullen zij ook elkaar
hun zonden en tekortkomingen vergeven. Ze kunnen daarvoor
telkens putten uit de bron van zijn genade. Ook mogen zij
zeker weten dat hun huwelijk door Gods Geest geheiligd
wordt. Daardoor krijgt hun huwelijk zin en mag het
meewerken aan de komst van Gods koninkrijk.
HUWELIJKSFORMULIER
Wederzijdse verplichtingen
(De voorganger verzoekt het bruidspaar te gaan staan.)
Bruidegom en bruid, luister naar wat de Heer van jullie
verwacht.
Bruidegom, heb je vrouw lief, zoals Christus zijn gemeente
liefheeft. Vrees de Heer! Leef verstandig met je vrouw en
bewijs haar eer, want zij deelt samen met jou in Gods genade,
zowel in dit als in het toekomstige leven.
HUWELIJKSFORMULIER
Dan zul je vrijuit tot God kunnen bidden en verhoring
ontvangen. Ga haar voor in een leven met de Heer. Draag zorg
voor haar en geef haar geborgenheid. Aanvaard haar
liefdevolle steun als de hulp die Christus je geeft.
HUWELIJKSFORMULIER
Bruid, heb je man lief en help hem door in alles het goede
voor hem te zoeken. Aanvaard hem als hoofd en ontvang zijn
liefdevolle zorg als geborgenheid die Christus je geeft. Vrees
de Heer! Wees niet gericht op uiterlijk vertoon, maar laten je
goede werken je sieraad zijn, in het gezin en daarbuiten.
Blijf elkaar trouw en leef beiden van Gods genade.
HUWELIJKSFORMULIER
Draag samen de verantwoordelijkheid en de zorg voor jullie
gezin. Wees trouw in de uitoefening van de taken die God
jullie geeft. En leef zo, dat je tot een zegen bent in de
gemeente en in de samenleving.
HUWELIJKSFORMULIER
Belofte van het bruidspaar
Jullie hebben nu gehoord dat het huwelijk door God is
ingesteld. Ook is jullie voorgehouden wat de Heer van je
verwacht.
Willen jullie elkaar de rechterhand geven en antwoorden op de
volgende vragen:
HUWELIJKSFORMULIER
(Aan de bruidegom) Bas de Boer, beloof je hier voor God en
zijn gemeente, in liefde voor Irma, je vrouw, te zorgen? Beloof
je haar voor te gaan in alle dingen die naar Gods wil zijn? Zul
je heilig met haar leven, haar nooit verlaten, maar haar trouw
blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in
gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de dood
jullie zal scheiden? Beloof je in je huwelijk overeenkomstig het
evangelie te leven? (Antwoord) Ja!
HUWELIJKSFORMULIER
(Aan de bruid) Irma Haarsma, beloof je hier voor God en zijn
gemeente, in liefde voor Bas, je man, te zorgen? Beloof je hem
te helpen en hem te volgen, in alle dingen die naar Gods wil
zijn? Zul je heilig met hem leven, hem nooit verlaten, maar
hem trouw blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en
armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt
of de dood jullie zal scheiden. Beloof je in je huwelijk
overeenkomstig het evangelie te leven? (Antwoord) Ja!
PSALM 84: 5
5
O God, ons schild, wil met ons gaan,
zie uw gezalfde gunstig aan.
Wij reizen naar uw stad, o Koning.
Eén dag is in uw huis mij meer
dan duizend zonder U, o HEER.
Ik wil nog liever bij uw woning
alleen maar aan de drempel staan
dan bij de bozen binnengaan.
GEBED
HUWELIJKSFORMULIER
Zegen
God, onze Heer, die jullie tot dit huwelijk heeft geroepen,
verlene jullie door zijn heilige Geest de kracht om je belofte na
te komen, al de dagen die hij jullie samen schenken wil. Hij
verbinde jullie met ware liefde en trouw en geve jullie zijn
zegen. Amen.
PSALM 84: 6
6
Want God, de HEER, is goed en mild
en voor zijn volk een zon en schild.
Eer en genade zal Hij geven.
U zult het goede niet, o HEER,
onthouden hun die tot uw eer
steeds in oprechtheid voor U leven.
Welzalig, HEER, wie op U bouwt,
en zich geheel U toevertrouwt.
COLLECTE
Kerk
OPWEKKING 710
1
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!
OPWEKKING 710
Refrein: Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met Uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.
OPWEKKING 710
2
Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
ZEGEN
OPWEKKING 710
Refrein: Vader, maak ons tot een zegen
hier in de woestijn.
Wachtend op Uw milde regen
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij.
Van Uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
UITREIKING HUWELIJKSBIJBEL
GEZANG 108
Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht
word’ op aard’ en in de hemel, Here,
voor uw liefd’ U toegebracht.
Vader, sla ons steeds in liefde gade,
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade,
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot.

similar documents