Tafelronde: Meedenken en meer informatie

Report
Startbijeenkomst Platform Windkracht 3
15 januari 2015
Platform Windkracht 3
Rob Rietveld
Reinder Hoekstra
Nederlandse
Vereniging
Omwonenden
Windturbines
(NLVOW)
Natuur- en
Milieufederatie
Drenthe
Ondersteunende rol:
Gemeente Emmen
Programma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Inleiding en toelichting gebiedsproces
Uitgangspunten Gedragscode Windenergie Emmen
Uitgangspunten Ontwerpateliers
Gemeentelijk proces
Pauze
Mogelijkheden voor de regio
Tafelronde: Meedenken en meer informatie
Programma:
1. Inleiding en toelichting gebiedsproces
door Rob Rietveld en Reinder Hoekstra
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Uitgangspunten Gedragscode Windenergie Emmen
Uitgangspunten Ontwerpateliers
Gemeentelijk proces
Pauze
Mogelijkheden voor de regio
Tafelronde: Meedenken en meer informatie
Inleiding
Regieplan
Windenergie Emmen
Regieplan Windenergie Emmen:
 Gemeente Emmen staat voor
de opgave om 95,5 MW aan
windenergie mogelijk te maken
 Twee processen:
o Gemeentelijk proces:
• Structuurvisie & Plan M.E.R.
o Gebiedsproces:
• Inpassing windparken
• Gedragscode
 Fase 3
Platform
Windkracht 3:
Gemeente:
Gebiedsproces
Structuurvisie
Collegebesluit
ontwerpstructuurvisie
(april 2015)
Start fase 3 richting
vergunning
Gebiedsproces:
Regieplan
(december 2014)
Ontwerpateliers
2e ronde
(maart,
week 10 – 2 mrt)
Oplevering bevindingen
Platform Windkracht 3
aan de gemeente
(maart)
Platform Windkracht 3
gestart
(december 2014)
Ontwerpateliers
1e ronde
(februari,
week 7 – 9 feb)
Inspreekmoment
Platform Windkracht 3
in besluitvormingsfase
Structuurvisie
College van B & W
Startbijeenkomst
15 januari 2015
Gemeentebreed
ontwerpatelier &
excursies
windmolenpark
(30 en 31 januari)
Besluitvorming College
van B&W inzake
Structuurvisie
Gebiedsproces: Terugkoppeling
Dank voor de vele reacties, suggesties en aanmeldingen.
Programma:
1.
Inleiding en toelichting gebiedsproces
2.
Uitgangspunten Gedragscode Windenergie Emmen
door Rob Rietveld
3.
Uitgangspunten Ontwerpateliers
door Rob Rietveld en Rik Olde Loohuis, ROM3D
4.
5.
6.
7.
Gemeentelijk proces
Pauze
Mogelijkheden voor de regio
Tafelronde: Meedenken en meer informatie
Gedragscode
Doel gedragscode:
Vastleggen van afspraken met ontwikkelaars voor windparken in de
gemeente Emmen ten aanzien van:
1.
2.
3.
4.
Minimalisering overlast
Compensatie schade
Omgangsafspraken ontwikkelaar en omwonenden
“Mee-profiteren”
Gedragscode
Minimalisering
overlast
• Maatregelen
(bijv.
geluidsreducerend)
Compensatie
schade
• Planschade
Omgangsafspraken
“Meeprofiteren”
• Informatie &
communicatie
• Omwonendenregeling
• Klachtenafhandeling
• Dorps- of
windcoöperatie
• Inkomensschade
• Vermindering woonleef genot
• Geschillenbeslechting
• Gebiedsfonds
• Schadeafhandeling
• Bijdrage
gebiedsfonds
 Denk mee of stel uw vragen tijdens de Tafelronde
• Financiële
participatie
(aandeelhouders/
obligatiehouder
windpark,
Dorpsmolen)
Uitgangspunten ontwerpateliers:
 Beleidskader regieplan gemeente en provincie:
•
•
•
•
•
•
Opgave gemeente Emmen totaal minimaal 95,5 MW
Vermogen windmolen is minimaal 3 MW
Minimaal cluster van 5 windmolens
Afstand ca. 1100 meter van woongebieden
Insluiting woongebieden voorkomen
Bekende en nog onbekende belemmeringen (laagvliegroute, Lofar)
 Belemmeringenkaart
 Uw inbreng
• Minimalisering overlast (slagschaduw, afstand, visualisatie)
Toelichting
belemmeringenkaart (1)
• Restricties vanwege (provinciaal)
beleid
• Restricties vanuit PlanMER
• De circa 1100 meter-buffer
woongebieden
Toelichting
belemmeringenkaart (2)
Restricties vanuit provinciaal
beleid
• Laagvliegroute
• Lofar
• Natura2000 en EHS
Toelichting
belemmeringenkaart (3)
Bufferzones vanuit planMER
• Externe Veiligheid
• Hoogspanning
• Wegen
• Spoor
• Buisleidingen
•
Geluid (500 m)
• woonbebouwing
Toelichting
belemmeringenkaart (4)
Afstand tot woongebieden
• Circa 1100 meter rond
kernen en linten
Toelichting
belemmeringenkaart (5)
Resultaat
• 8 nader te onderzoeken
kansrijke locaties
Toelichting belemmeringenkaart (6)
Resultaat
• 8 nader te onderzoeken,
Opzet ontwerpateliers:
Aanpak ontwerpateliers
•
•
•
In groepen inzoomen op locaties
Schetsen aan opstellingen
Ideeën delen direct in 3D
» Opstellingsvorm
» Slagschaduw
» Etc.
• Invulling Gedragscode
Resultaat:
•
•
•
Opstellingsvarianten
Randvoorwaarden
Elementen gedragscode
Ontwerppunten:
•
•
•
•
•
Opstellingsvorm
Hoogte
Afstanden
Aantal molens
Plaats in landschap
 Denk mee of stel uw vragen tijdens de
Tafelronde
Programma:
1.
2.
3.
Inleiding en toelichting gebiedsproces
Uitgangspunten Gedragscode Windenergie Emmen
Uitgangspunten Ontwerpateliers
4.
Gemeentelijk proces
door Bernd Derksen, gemeente Emmen
5.
6.
7.
Pauze
Mogelijkheden voor de regio
Tafelronde: Meedenken en meer informatie
Het gemeentelijk proces
Fase 1
Regieplan
1 december 2014
Fase 2
Structuurvisie
(o.b.v. M.E.R. en
gedragscode)
1 juli 2015
Fase 3
Vergunningverlening
Vanaf 1 juli 2015
Structuurvisie Windenergie
• Welke locaties wijst de raad rond 1 juli 2015 definitief aan voor
de inplaatsing van windmolens binnen de gemeente Emmen met in totaal 95,5 MW aan opgesteld vermogen?
Milieu effect rapportage (m.e.r.) behorend bij de Structuurvisie
• Windmolens hebben effect op het milieu.
• Daarom laten we onderzoeken wat de milieueffecten precies zijn.
• Dit is ook wettelijk verplicht.
• Dit onderzoek naar milieueffecten heet de
milieu effect rapportage (m.e.r.).
• Het rapport dat daarbij wordt opgesteld heet het MilieuEffectRapport
(PlanMER).
Commissie voor de m.e.r. (= milieueffectrapportage)
• Dit is een onafhankelijke landelijke commissie
• Die Commissie kijkt mee en beoordeelt of de milieueffecten goed zijn
onderzocht.
• Ook u en andere belanghebbenden kunnen invloed uitoefenen op de
milieueffectrapportage.
• De rapporten en adviezen vindt u op www.commissiemer.nl.
Uw invloed op de Structuurvisie Windenergie
U kunt invloed uitoefenen op de Structuurvisie:
• Nu via het Gebiedsproces
• Straks rond mei door het indienen van een zienswijze op het
ontwerp-structuurplan
Uw invloed op de Structuurvisie Windenergie
U kunt invloed uitoefenen op de Structuurvisie:
• Nu via het Gebiedsproces
• Straks rond mei door het indienen van een zienswijze op het
ontwerp-structuurplan
U kunt ook invloed uitoefenen op de bijbehorende m.e.r.
• Nu op de vragen die in de m.e.r. nader onderzocht moeten worden
en tot in welk detail.
 U kunt nu onderzoeksvragen inbrengen.
• Straks rond mei door het indienen van een zienswijze op het
ontwerp-PlanMER. U reageert dan op de uitkomsten van het
onderzoek
Iedereen kan nu een reactie indienen.
Dit is vooral van belang als u het idee hebt dat niet alle
milieueffecten voldoende onderzocht gaan worden:
Kijk op www.emmen.nl/windenergie voor meer
informatie.
Bellen of mailen mag natuurlijk ook.
Indien behoefte, helpen we u graag bij het indienen
van uw reactie.
Programma:
1.
2.
3.
4.
Inleiding en toelichting gebiedsproces
Uitgangspunten Gedragscode Windenergie Emmen
Uitgangspunten Ontwerpateliers
Gemeentelijk proces
5.
Pauze
6.
7.
Mogelijkheden voor de regio
Tafelronde: Meedenken en meer informatie
Programma:
1.
2.
3.
4.
5.
Inleiding en toelichting gebiedsproces
Uitgangspunten Gedragscode Windenergie Emmen
Uitgangspunten Ontwerpateliers
Gemeentelijk proces
Pauze
6.
Mogelijkheden voor de regio
door Reinder Hoekstra en Martijn Messing
7.
Tafelronde: Meedenken en meer informatie
Mogelijkheden voor de regio
Windmolens realiseren opbrengsten. Hoe houden wij deze in het gebied
en zorgen we voor een goede verdeling van lusten en lasten.
Bijvoorbeeld:
• Steun aan duurzaamheidsinitiatieven in de regio
• Elektriciteit verkopen aan de regio
• Korting op elektriciteit voor omwonenden
• Gebiedsfonds
• Via beleggingsfonds, aandeelhouderschap of obligatiehouderschap voor
omwonenden
 Oprichting energie coöperatie
Initiatieven in de regio:
Inspiratie en ervaring:
 Martijn Messing
• Inwoner / burger van Dongen, Noord-Brabant
• Oprichter Verenigde Energie Coöperaties Noord Brabant
Windmolens
&
Energie
coöperaties
Hoe doe je
dat?
Emmen 15
januari 2015
WEBSITE
95,5 MW -> +/- 30 Windmolens -> 191K MW/h-> 54.000 Huishoudens stroom
Wij willen
Betaalbare
Eigen
Duurzame
Energie in Dongen
U ook?
Energie Dongen
En nog 200
anderen
Energie Dongen
Achtergronden
Bestaat uit 10 pijlers
Gefinancierd met ODE -> SDE+
Pijler 2 6000 MW wind op land
Participatie samenleving?
3 voorwaarden om een coöperatie te doen slagen
1: Het weloverwogen eigenbelang moet
duidelijk zijn (wat levert het me op?)
2: Zijn mijn partners te vertrouwen?
3: Levert het me iets op wat ik alleen niet
voor elkaar krijg?
7 ICA Principes (vertrouwen)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Open en vrijwillig lidmaatschap
Democratische controle door de leden
Economische participatie van de leden
Autonomie en onafhankelijkheid
Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
Samenwerking tussen coöperaties
Engagement voor de gemeenschap
Weloverwogen eigen belang
1. Niet alleen de lasten maar ook de lusten lokaal
2. Meedoen als collectief in plaats van alleen
staan als individu
3. Financiële participatie
4. Meer opbrengst/winst/coöperatief dividend
aan te wenden in de gemeenschap
5. Sociale cohesie, samenwerking in de eigen
gemeenschap.
6. Invloed op beleid
DeltaWind Mooi Voorbeeld
Meer weten?
Aan de tafel vertel ik u graag meer
Dank voor uw aandacht
Martijn Messing
0646236839
Programma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Inleiding en toelichting gebiedsproces
Uitgangspunten Gedragscode Windenergie Emmen
Uitgangspunten Ontwerpateliers
Gemeentelijk proces
Pauze
Mogelijkheden voor de regio
7.
Tafelronde: Meedenken en meer informatie
Contact, vragen en/of suggesties?
[email protected]
Tafelronde: Meedenken en meer informatie
Voor verdere vragen of het geven van uw input gaat u naar de vijf tafels:
Tafel Gebiedsproces,
o.a. aanmelding voor de ontwerpateliers en excursies naar een windmolenpark
Tafel Ontwerpen van de locaties en meer informatie over de belemmeringenkaart
Tafel Gedragscode
Tafel Energie coöperaties
Tafel Gemeente:
Plan M.E.R., structuurvisie. en het indienen van zienswijzen

similar documents