rVpk Mvy Jom Kippoer – dag van de vrijheid

Report
rVpk Mvy
Jom Kippoer
dag van inkeer
rVpk Mvy
Jom Kippoer
dag van de vrijheid
Lev.23:27 Maar op de tiende van die zevende
maand is de Verzoendag; een heilige samenkomst
zult gij
hebben en
gij zult
u verootmoedigen
“Want”
: dit
toont
de ernst en
! de
HERE een vuuroffer brengen. 28 Op die dag zult gij
generlei arbeid verrichten, want het is de
Verzoendag, om over u verzoening te doen voor
het aangezicht van de HERE, uw God. 29 Want
ieder die zich op die dag niet zal verootmoedigen,
zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten. 30
Ieder die enige arbeid verricht op die dag, zal Ik
verdelgen uit het midden van zijn volk.
“altoosdurend” : dit onderstreept
de grote waarde
Lev.23:31 Generlei arbeid zult gij verrichten: het is
een altoosdurende inzetting voor uw geslachten,
in al uw woonplaatsen. 32 Het zal u een volkomen
sabbat zijn en gij zult u verootmoedigen. Op de
negende van de maand, des avonds, van avond tot
avond, zult gij uw sabbat vieren.
Lev. 16: 29 Dit zal u tot een altoosdurende
inzetting zijn: in de zevende maand op de tiende
der maand zult gij u verootmoedigen en generlei
werk doen, zomin de geboren Israëliet als de
vreemdeling, die in uw midden vertoeft. 30 Want
op deze dag zal over u verzoening gedaan worden,
om u te reinigen; van al uw zonden zult gij
gereinigd worden voor het aangezicht des HEREN.
31 Het zal u een volkomen sabbat zijn en gij zult u
verootmoedigen, het is een altoosdurende
inzetting.
Dit is nergens herroepen !
Lev. 16: 32 En de verzoening zal de priester doen,
die men gezalfd heeft en die men gewijd heeft,
om in zijns vaders plaats het priesterambt te
bekleden; hij zal de linnen klederen, de heilige
klederen, aantrekken; 33 het heilige der heiligen
zal hij verzoenen, ook de tent der samenkomst en
het altaar zal hij verzoenen, en over de priesters
en het ganse volk der gemeente verzoening doen.
34 En dit zal u een altoosdurende inzetting zijn,
ten einde verzoening te doen over de Israëlieten
om al hun zonden, eenmaal in het jaar. En hij
deed, zoals de HERE Mozes bevolen had.
Geldt dit alleen voor Israël, voor de Joden?
Ef.2:19,20 Zo zijt gij dan geen vreemdelingen
en bijwoners meer, maar medeburgers der
heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het
fundament van de apostelen en profeten,
terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is.
Deze brief is geschreven aan
gelovigen van heidense komaf.
Jom Kippoer, een dag waarop Joden en allen
die hun vertrouwen stellen op de God van
Abraham, Isaac en Jacob dichter bij God
gebracht worden.
ZONDE
VERWIJDER
D
ZONDE
VERWIJDERD
Jom Kippoer, een dag waarop Joden en allen
die hun vertrouwen stellen op de God van
Abraham, Isaac en Jacob dichter bij God
gebracht worden.
VERZOENING
VERBINDT
VERZOENING
VERBINDT
Jes. 1:18 Komt toch en laat ons tezamen
richten [ Xxky – voor de rechter gaan, recht verkrijgen],
zegt de HERE; al waren uw zonden als
scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw;
al waren zij rood als karmozijn, zij zullen
worden als witte wol.
Twee bokken
één geofferd
één met schuld beladen weggevoerd [Azazel]
In de Jeruzalem Talmoed:
“Veertig jaar voor de verwoesting van de tempel, de rode
draad bleef rood.”
(Jacob Neusner, The Yerushalmi, p.156-157).
In de Babylonische Talmoed:
“Onze rabbijnen leerden: Gedurende de laatste veertig jaar
voor de verwoesting van de tempel werd de rode draad niet
meer wit.”
(Soncino version,Yoma 39b).
70-40=30
Lev. 16:31
[NBG] 31 Het zal u een volkomen sabbat zijn
en gij zult u verootmoedigen, het is een
altoosdurende inzetting.
[HSV] 31 Het is voor u sabbat, een dag van
volledige rust, opdat u uzelf verootmoedigt.
Dit is een eeuwige verordening.
Sjabbat Sjabbaton
Nv[bs [bs
De meest heilige dag !
1e x
Gen 6:14 “Maak u een ark van goferhout; met
vakken zult gij de ark maken en haar van
binnen en van buiten met pek bestrijken.”
Ex.25:22
En Ik zal dáár met u
samenkomen [ dey ]
en van het
verzoendeksel af,
tussen de beide
cherubs op de ark
der getuigenis, over
alles met u spreken
wat Ik u voor de
Israëlieten
gebieden zal.
Rom.3:25
Hij is door God aangewezen
om door zijn dood het
middel tot verzoening
te zijn voor wie gelooft.
Hiermee bewijst God dat
hij rechtvaardig is, want in
zijn verdraagzaamheid
gaat hij voorbij aan
de zonden die in het
verleden zijn begaan.
1 Joh.1:9
Indien wij onze zonden
belijden, Hij is getrouw en
rechtvaardig, om ons
de zonden te vergeven
en ons te reinigen van alle
ongerechtigheid. 10 Indien
wij zeggen, dat wij niet
gezondigd hebben,
maken wij Hem tot
een leugenaar
en zijn woord is in ons niet.
Zonde tegen de naaste
Num.5:5 De HERE nu sprak tot Mozes: 6 Spreek
tot de Israëlieten: Wanneer iemand, man of
vrouw, een of andere zonde doet, die mensen
begaan, en daardoor ontrouw wordt tegenover de
HERE, zodat hij een schuld op zich laadt, 7 dan
zullen zij de zonden belijden, die zij begaan
hebben; en daarna de volle waarde van wat hij
schuldig is, vergoeden, vermeerderd met een
vijfde, en dat geven aan degene tegenover wie hij
zich schuldig gemaakt heeft.
Dit gaat over zonden tegenover JHWH
Zonden tegenover een medemens vragen om vergeving van
je medemens
Hebr.10:26 Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij
tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen
offer voor de zonden meer over, 27 maar een vreselijk
uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de
wederspannigen zal verteren. 28 Indien iemand de wet van
Mozes terzijde heeft gesteld, wordt hij zonder mededogen
gedood op het getuigenis van twee of drie personen.
1. Stop met de zonde
2. Schaam je en heb echt spijt
3. Belijd je schuld concreet luidop:
Ik heb gezondigd,
ik heb …………….
Rom.3: 23 Want allen hebben gezondigd en derven
de heerlijkheid Gods, 24 en worden om niet
gerechtvaardigd uit zijn genade, door de
verlossing in Christus Jezus. 25 Hem heeft God
voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn
bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij
de zonden, die tevoren onder de
verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had
laten geworden – 26 om zijn rechtvaardigheid te
tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf
rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die
uit het geloof in Jezus is.
Joods orthodoxe reactie:
Jesjoea’s bloed is nooit op het altaar gesprenkeld
en kan dus ook niet verzoenen.
Ex.20: 24 Een altaar van aarde zult gij voor Mij
maken en daarop offeren uw brandoffers en uw
vredeoffers, uw kleinvee en uw runderen. Op elke
plaats waar Ik mijn naam doe gedenken, zal Ik tot
u komen en u zegenen. 25 Indien gij echter een
altaar [ xbzm ] van stenen [ hmda ] voor Mij
maakt, dan moogt gij het niet bouwen van
gehouwen steen; wanneer gij dat met uw houweel
bewerkt, ontwijdt gij het.
hmda
- adamah – aarde, de wereld, de aarde
Toen Jesjoea stierf
stroomde zijn bloed in de aarde.
De aarde [adama] was het altaar.
Bestaat er vooruitbetaalde verzoening?
Kun je putten uit een soort voorraad?
Heb je een krediet?
1 Joh.1:5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord
hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het
geheel geen duisternis. 6 Indien wij zeggen, dat wij
gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen,
dan liegen wij en doen de waarheid niet; 7 maar indien wij in
het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij
gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn
Zoon, reinigt ons van alle zonde. 8 Indien wij zeggen, dat wij
geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in
ons niet. 9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en
rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te
reinigen van alle ongerechtigheid. 10 Indien wij zeggen, dat
wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar
en zijn woord is in ons niet.
Jac. 4:8 Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw
handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk
verdeeld zijt. 9 Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach
moet veranderen in treurigheid, en uw vreugde in
neerslachtigheid. 10 Vernedert u voor de Here, en Hij zal u
verhogen.
De brief van Jacobus is geschreven aan de
Messiaanse Joden, aan gelovigen dus.
Dag van inkeer, reflexie, vasten, bidden
Maar ook de dag van de vrijheid
Lev. 25:8 Voorts zult gij u zeven jaarsabbatten tellen,
zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen van de zeven
jaarsabbatten negenenveertig jaren zijn. 9 Dan zult gij
bazuingeschal doen rondgaan in de zevende maand op de
tiende van de maand; op de Verzoendag zult gij de bazuin
doen rondgaan door uw ganse land. 10 Gij zult het vijftigste
jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen voor al zijn
bewoners, een jubeljaar zal het voor u zijn, dan zal ieder van
u tot zijn bezitting en tot zijn geslacht terugkeren. 11 Een
jubeljaar zal dit vijftigste jaar voor u zijn, dan zult gij niet
zaaien, en wat dan vanzelf opkomt zult gij niet oogsten en
dan zult gij de ongesnoeide wijnstok niet aflezen. 12 Want
het zal u een jubeljaar zijn, heilig zal het u zijn; van de akker
zult gij eten wat hij opbrengt. 13 In dit jubeljaar zal ieder van
u zijn bezitting terugkrijgen.
Lev. 25:10 Gij zult het vijftigste jaar heiligen en vrijheid in het
land afkondigen voor al zijn bewoners, een jubeljaar zal het
voor u zijn, dan zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn
geslacht terugkeren.
Jrab rvrd
Dèror ba aretz
Vrijheid op aarde
Dèror van “vrij stromen”
Jes. 61:1De Geest des Heren HEREN is op mij,
omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij
gezonden om een blijde boodschap te brengen aan
ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart,
om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor
gebondenen opening der gevangenis; 2 om uit te
roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en
een dag der wrake van onze God; om alle treurenden
te troosten, 3 om over de treurenden van Sion te
beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in
plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een
lofgewaad in plaats van een kwijnende geest.
rvrd
Dror
Vrijheid
Lucas 4:16-19
16 En hij kwam te Nazaret, waar Hij opgevoed was, en
Hij ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de
synagoge en stond op om voor te lezen. 17 En Hem
werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld
en toen Hij het boek geopend had, vond Hij de plaats,
waar geschreven is:
“18 De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij
gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen;
19 en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen
loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om
verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te
verkondigen het aangename jaar des Heren.”
In de jaarlijkse cyclus van Toralezingen komt
Jes. 61:1-3 niet voor.
In de driejaarlijkse cyclus uit de tijd van Jesjoea denkt
men dat deze lezing met Jes 58 gelezen werd.
En Jesaja 58 werd gelezen op Jom Kippoer
Lucas 4: 20 Daarna sloot Hij het boek, gaf het aan de
dienaar terug en ging zitten. 21 En de ogen van allen in
de synagoge waren op Hem gericht. En Hij begon tot
hen te zeggen: Heden is dit schriftwoord voor uw oren
vervuld. 22 En allen betuigden hun instemming met
Hem en verwonderden zich over de woorden van
genade, die van zijn lippen kwamen en zij zeiden: Is dit
niet de zoon van Jozef?
Waarom betuigden ze instemming?
Lucas 4:“18 De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat
Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te
brengen; 19 en Hij heeft Mij gezonden om aan
gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het
gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om
te verkondigen het aangename jaar des Heren.”
Omdat dit toepasselijk was op Jom Kippoer
Lucas 4:“ 23 En Hij zeide tot hen: Gij zult ongetwijfeld deze spreuk
tot Mij zeggen: Geneesheer, genees Uzelf! Doe alle dingen,
waarvan wij gehoord hebben, dat zij te Kafarnaüm geschied zijn,
ook hier, in uw vaderstad. 24 Doch Hij zeide: Voorwaar, Ik zeg u,
geen profeet is aangenaam in zijn vaderstad. 25 Doch Ik zeg u
naar waarheid, er waren vele weduwen in de dagen van Elia in
Israël, toen de hemel drie jaren en zes maanden lang gesloten
bleef en er grote hongersnood was over het gehele land, 26 en tot
geen van haar werd Elia gezonden, doch wel naar Sarepta, bij
Sidon, tot een vrouw, die weduwe was. 27 En er waren vele
melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen
werd gereinigd, doch wel Naäman de Syriër. 28 En allen in de
synagoge werden met toorn vervuld, toen zij dit hoorden. 29 Zij
stonden op en wierpen Hem de stad uit en voerden Hem tot aan
de rand van de berg, waarop hun stad gebouwd was, om Hem van
de steilte te storten. 30 Maar Hij ging midden tussen hen door en
vertrok.
Lucas 4:“ 28 En allen in de synagoge werden met toorn vervuld,
toen zij dit hoorden. 29 Zij stonden op en wierpen Hem de stad uit
en voerden Hem tot aan de rand van de berg, waarop hun stad
gebouwd was, om Hem van de steilte te storten. 30 Maar Hij ging
midden tussen hen door en vertrok.
Waarom sloeg de positieve reactie om in een
negatieve?
rVpk Mvy
Jom Kippoer
dag van de vrijheid
7/7/7
Sabbat/Sabbatsjaar/Jovel of Jubeljaar
Terug naar je bezit.
Terug naar je eigen grond.
Terug naar je eigen familie.
Kwijtschelding van schuld.
Vrijgelaten slaven.
Herstel van positie.
Rust
Dag van inkeer
Dag van vrijheid
Jac.1: 21 Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en
neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw
zielen kan behouden. 22 En weest daders des woords en niet
alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. 23 Want wie
hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die
het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt; 24
want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond
vergeten, hoe hij er uitzag. 25 Maar wie zich verdiept in de
volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een
vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig
zijn in zijn doen.
De zware Refo’s
De Jong en Vrij-ers
Accent op inkeer
Accent op vrijzijn
Risico:
depressie
Risico:
losbandigheid
Ware vrijheid = afwezigheid van zonde
Zonde = slavernij
Talmoed: na enige tijd worden slaven
passief en lijken tevreden met hun rol en ze
voelen zich prettig in het feit dat ze niet
verantwoordelijk zijn.
Rabbi Meachem Mendel Morgenstern:
De Joodse kalender kent geen vastendagen.
Op Tisja beAv zijn we zo verslagen van
verdriet over de vernietiging van de tempel
dat we geen zin in eten hebben. Op Jom
Kippoer zijn we geestelijk zo opgewonden
dat we geen behoefte aan eten hebben.
Een van de symptomen van rouw
Eetprobleem
Rouwen wij om onze zonden?
Of zijn wij verhard?
Jom kippoer stuurt het rouwproces
Onze God en God van onze voorouders!
Moge ons gebed voor U komen
en onttrekt U zich niet aan ons smeken,
Want wij zijn niet zo brutaal en hardnekkig,
dat wij U, Eeuwige, onze God zouden zeggen :
“Wij zijn braaf en hebben niet gezondigd;
integendeel, wij hebben wel gezondigd.
Vnmsa
Asjamnoe
Wij zijn schuldig
Vndgb
Bagadnoe:
Wij zijn ontrouw geweest.
Vnlzg
Gazalnoe:
Wij hebben gestolen.
yfd Vnrbd
Debarnoe dofi:
Wij hebben lastertaal gesproken.
Vnyveh
Heivinoe:
Wij hebben verkeerd gehandeld.
Vnesrhv
Vihirsjanoe:
Wij hebben slechte dingen gedaan.
Vndz
Zadnoe:
Wij waren hoogmoedig.
Vnwmx
Chamasnoe:
Wij zijn gewelddadig geweest
Rrqs Vnlft
Tafalnoe sjèker:
Wij hebben leugens verzonnen
Rer Vnjey
Jatznoe ra:
Wij hebben slechte plannen beraamd.
Vnbzk
kizavnoe:
Wij hebben bedrog gepleegd.
Vnjl
Latznoe:
Wij hebben gespot.
Vndrm
Maradnoe:
Wij hebben gerebelleerd.
Vnjan
Niatznoe:
Wij hebben gehoond.
Vnrrw
Sararnoe:
Wij waren weerspannig.
Vnyve
Awinoe:
Wij hebben overtredingen begaan.
Vnesp
Pesjanoe:
Wij waren misdadig.
Vnrrj
Tzararnoe:
Wij namen een vijandige houding aan.
Fre Vnysq
Kisjinoe oref:
Wij zijn stijfkoppig geweest .
Vnesr
Risjanoe:
Wij waren boosaardig.
Vn[xs
Sjichatnoe:
Wij zijn immoreel geweest.
Vnye[
Tianoe:
Wij zijn afgedwaald.
Vne[e[
Toatanoev:
Wij hebben anderen misleid.
Wij zijn afgeweken van Uw geboden
en Uw goede rechtsvoorschriften
en het heeft ons niets gebaat.
Maar U bent rechtvaardig bij al wat ons overkomt,
want U doet wat waar is,
maar wij hebben verkeerd gehandeld.
Wat hebben wij, nu wij voor U staan,
U die in de hemel troont te vertellen?
U weet immers alles wat geheim is
en wat openlijk bekend is.
U kent de mysteries van de wereld
en de diepste geheimen van al wat leeft.
U onderzoekt de meest intieme gedachten
en doorziet wat in het geweten
en in het gevoel omgaat.
Geen enkel ding is aan Uw blik onttrokken,
niets is er voor verborgen.
Moge het daarom Uw wil zijn, Eeuwige,
onze God en God van onze voorouders,
dat U ons vergiffenis schenkt voor al onze zonden,
ons onze overtredingen kwijtscheldt
en ons verzoening verschaft
voor alles wat wij misdreven.
VOOR ZONDE TEGENOVER U BEGAAN.
gedwongen of uit vrije wil
in overmoed
uit onwetendheid
door onbezonnen uitingen
in het openbaar of in het geheim
door het plegen van geslachtelijke ontucht
door het misbruik maken van de spraak
bewust en met bedrog
met voorbedachten rade
door benadeling van een ander
door zondebelijdenis alleen met de mond
door onzedelijke samenkomsten
door moedwil of bij vergissing
door geringschatting van ouders of leraren
door gebruik van geweld
door ontwijding van Gods Naam
door dwaze uitingen
door vunzige taal
door verkeerde neigingen
bewust of onbewust.
En voor dit alles,
God van de vergiffenis,
schenk ons vergiffenis,
scheld het ons kwijt,
verschaf ons verzoening.
VOOR ZONDE TEGENOVER U BEGAAN
door het aannemen van steekpenningen
door leugen en bedrog
door kwaadspreken
door spot
bij het zaken doen
door spijs en drank
door rente of overwinst
door een uitdagende houding
door lonken met de ogen
door gepraat met de lippen, maar niet met het hart
door verwaten blik
door brutaliteit
En voor dit alles,
God van de vergiffenis,
schenk ons vergiffenis,
scheld het ons kwijt,
verschaf ons verzoening.
VOOR ZONDE TEGENOVER U BEGAAN
door het afwerpen van het Goddelijk juk
door een aanmatigend oordeel
door een ander in de val te lokken
door afgunst, door lichtzinnigheid
door hardnekkigheid
door vlug te lopen om het kwade te doen
door laterpraat
VOOR ZONDE TEGENOVER U BEGAAN
door het afleggen van een valse eed
door ongemotiveerde haatgevoelens
door het onrechtmatig achterhouden van het ons
ter hand gestelde
in een toestand van geestverwarring.
En voor dit alles,
God van de vergiffenis,
Schenk ons vergiffenis,
scheld het ons kwijt,
verschaf ons verzoening.
Voor zonden
waarvoor wij schuldig zouden zijn geweest:
een van de vier doodstraffen door het gerecht:
steniging, verbranding, onthoofding en wurging.
En ook voor overtredingen van ge- of verboden,
hetzij het effect van de overtreding
door een voorgeschreven daad tenietgedaan
kan worden of niet.
Hetzij we ze ons bewust zijn of niet.
Waar wij ons van bewust waren
hebben wij U reeds gezegd
en beleden
en die waarvan wij dat niet waren
zijn voor U een open boek en zijn U bekend,
volgens hetgeen er gezegd is:
‘Wat verborgen is,
is voor de Eeuwige, onze God, bekend,
maar wat geopenbaard is,
voor ons en onze kinderen voor altijd een plicht:
Alle voorschriften van deze Tora te doen
[Deut.29,28].
Want U bent steeds bereid Jisraël te vergeven
en in alle geslachten kwijtschelding te verlenen
aan de stammen van Jesjoeroen
en behalve U hebben wij geen koning die
kwijtscheld en vergeeft.
God, voordat ik geschapen werd was ik dit niet
waard en nu dat ik geschapen ben is het nog net
alsof ik het niet was.
Stof ben ik bij mijn leven, destemeer bij mijn dood.
Zie, tegenover U ben ik
als een vat vol schaamte en schande.
Moge het Uw wil zijn, Eeuwige, mijn God
en God van mijn voorouders,
dat ik niet meer zondig
en wat ik al aan zonden begaan heb,
wis dat uit met Uw groot gevoel voor medelijden,
maar niet door lijden en kwade ziektes.
God, behoed mijn tong voor kwaadspreken,
Mijn lippen voor het spreken van bedrog.
Laat mij stil zijn tegenover allen die mij vloeken,
laat mij als stof zijn voor wat van dien aard ook.
Stel mijn hart open voor Uw Tora
En laat mij er naar streven
Uw geboden op te volgen.
Verijdel snel het plan van allen die iets kwaads
tegen mij in de zin hebben
en vernietig wat ze in gedachten hadden.
Doe het om Uw Naam,
doe het om Uw sterke macht,
doe het om Uw heiligheid,
doe het om Uw Tora,
opdat Uw lievelingen bevrijd worden.
Help met Uw rechterhand
[Jamin= Jesjoea]
en verhoor mij.
Mogen de woorden van mijn mond en de stille
overpijnzing van mijn hart aangenaam voor U zijn,
Eeuwige, mijn rotsvaste steun en mijn verlosser.
Die vrede sticht in Zijn hoge sferen
Moge ook vrede brengen voor ons en voor heel
Jisraël, zegt hierop Amen
Moge het Uw wil zijn Eeuwige,
Onze God en God van onze voorouders,
Dat de heilige tempel spoedig in onze dagen
herbouwd zal worden en geef ons deel
aan Uw Tora.
Daar willen wij U met ontzag dienen
zoals in langvervlogen dagen
en in vroegere jaren.
Laat dan het offer van Jehoeda en Jeroesjalajim
U aangenaam zijn zoals in langvervlogen dagen en
in vroegere jaren.
Indien wij onze zonden belijden,
Hij is getrouw en rechtvaardig,
om ons de zonden te vergeven
en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
1 Joh.1:9

similar documents