Het Europees Toezichtmechanisme Persbriefing door dr. J. Sijbrand

Report
Europees Toezicht in de Bankenunie
Persbriefing dr. J. Sijbrand
25 november 2013
Bankenunie: meer dan Europees toezicht
Doelstellingen bankenunie
– Doorbreken negatieve wisselwerking overheden en banken
– Verbeteren grensoverschrijdend toezicht en vertrouwen in banken
– Verkleinen financiële risico’s belastingbetaler
Pilaren bankenunie
1. Gezamenlijk toezicht: Single Supervisory Mechanism (SSM)
2. Gezamenlijk resolutiemechanisme: Single Resolution Mechanism (SRM)
3. Gezamenlijk depositogarantiestelsel: Europees Deposit Guarantee Scheme (DGS)
SSM verst gevorderd, maar mogelijke inhaalslag SRM
2012
j
SSM
SRM
DGS
a
2013
s
o
n
d
j
f m a m
Commissievoorstel
2014
j
j
a
s
o
n
d
j
f m a m
j
j
a
s
Verordening van kracht
Commissievoorstel
o
n
d
Start
Verordening?
Onderhandelingen Richtlijn gaande : harmonisatie nationale stelsels
Kernelementen Single Supervisory Mechanism
– SSM: samenwerking ECB en nationale toezichthouders
•
•
•
SSM betreft prudentieel bankentoezicht (CRR/CRD IV/FicoD)
Deelnemende toezichthouders: één autoriteit per deelnemende lidstaat (NL: DNB)
Significantie bank bepaalt samenwerkingsvorm ECB – nationale toezichthouders
– Significante banken
•
•
•
±130 instellingen; 85% balanstotaal van bankwezen eurogebied
ECB leidt toezicht via bankspecifieke Joint Supervisory Teams
Nationale toezichthouders participeren in JST’s (capaciteit, lokale kennis en expertise)
– Minder significante banken
•
•
•
±4000 instellingen; 15% balanstotaal van bankwezen eurogebied
Nationale toezichthouders voortouw; indirect toezicht ECB (eindverantwoordelijk)
ECB kan instructies uitvaardigen en leiding overnemen
– Horizontaal toezicht
•
•
Instelling overstijgend toezicht langs thema/expertise
Nieuwe on-site toezicht functie
– Nieuwe toezichtmethodologie en –processen
• DNB Focus! methodologie wordt vervangen door SSM Risk Assessment System (RAS)
• DNB SREP-proces wordt SSM SREP-proces
Beoogde SSM-organisatie ECB
•
•
SSM voor ECB substantiële organisatieuitbreiding
Begin 2014: oprichting Supervisory Board
–
–
–
–
•
Governing
Council
Voorzitter
Vice-voorzitter (ECB Executive Board lid)
Vier ECB-vertegenwoordigers
Landenvertegenwoordigers (één per deelnemende
lidstaat)
Supervisory
Board
Secretariaat
Vier nieuwe Directoraten Generaal: 1000 FTE
additionele formatie (800 FTE toezicht; 200
FTE ondersteuning)
–
–
–
–
–
Werving senior management ver gevorderd
Daarna top-down bemensing vacatures
JST coördinatoren (+ ondersteuning) in DG I en DG II
Indirect toezicht in DG III
Horizontaal toezicht (DG IV) grootste DG met afdelingen
als on-site toezicht, beleid, quality assurance,
modelbeoordeling, strategie, etc.)
DG I
DG II
DG III
DG IV
Direct
toezicht
Direct
toezicht
Indirect
toezicht
Horizontaal
toezicht
Gevolgen voor DNB, Nederlandse banken, andere instellingen
•
Behoorlijk impact op DNB als onderdeel van het Mechanisme:
– Organisatie: hoe het beste samen te werken binnen Joint Supervisory Teams? On-site
toezichtfunctie belangrijke vernieuwing voor DNB.
– Governance: ECB heeft het laatste woord, zeker voor de significante banken
– Mensen: DNB’ers vertrekken naar ECB, maar toezichtwerk blijft
– Veranderingen in toezichtmethodologie en –processen
– DNB krijgt medeverantwoordelijkheid voor bankentoezicht in gehele eurozone
•
Voor Nederlandse banken, significant én minder-significant
–
–
–
–
•
Nieuwe toezichtmethode voor beoordeling en beheersing risico’s
Toezichtrapportage: meer data, via DNB naar ECB
Primaire voertaal Engels
Toezichtkosten geheven door ECB
Andere Nederlandse instellingen
– Niet-prudentiële bankentoezichttaken blijven nationaal:
•
•
•
gedragstoezicht AFM
prudentieel toezicht DNB op verzekeraars, pensioenen
bestrijding witwassen/terrorismefinanciering
– Waar relevant moeten uitvoerders van deze taken gaan samenwerken met ECB: hiervoor
moeten afspraken worden gemaakt
De Comprehensive Assessment
•
Doorlichting bankbalansen
–
–
–
•
Gezamenlijke exercitie ECB en lokale autoriteiten binnen overeengekomen kader met minimum-kwaliteitseisen
Ondersteuning door onafhankelijke externe experts
Doel: transparantie bevorderen en (markt-)vertrouwen versterken
Drietrapsraket
1.
2.
3.
Broad risk assessment - Analyse van belangrijkste risico’s aan de hand van SSMtoezichtmethodologie RAS
Asset Quality Review – kapitaaldrempel van 8% Common Equity Tier 1
Stresstest – in samenwerking met EBA

similar documents