AD vzrastá

Report
Model AD a AS
Posuny kriviek
Posun krivky agregátneho dopytu
• Krivka agregátneho dopytu nie je konštantná
• Faktory vedúce k zmenám dopytovaného množstva
tovarov a služieb → spôsobujú posun krivky
• Agregovaný dopyt vzrastá ak – pokles úrokovej miery,
očakávaná inflácia, budúce zisky, ...
• Agregovaný dopyt klesá ak – rast úrokovej miery, rast
daňového zaťaženia, pokles očakávaných budúcich
ziskov, ...
Faktory ovplyvňujúce posun krivky AD
1. Úroková miera
• Rast – pokles nových investičných zariadení, predmetov
dlhodobej spotreby, ... → AD klesá
• Pokles – rast dopytu po uvedených tovaroch a službách
→ AD vzrastá
2. Očakávaná inflácia
• Ak vzrastá – vyvoláva nárast cien tovarov a služieb v
ďalšom období a pokles reálnej hodnoty peňazí a iných
aktív v budúcnosti
• Obyvateľstvo v očakávaní zvýšenia inflácie vo väčšom
nakupuje a snaží sa držať, čo najmenšie množstvo peňazí
a iných finančných aktív
→ AD vzrastá
3. Vládne nákupy tovarov a služieb
• Priamy vplyv na agregátny dopyt
• Napríklad: rozvoj infraštruktúry, školstva, zdravotníctva,
verejných služieb – závislosť od vládnych nákupov a
služieb
• Zvláštny nárast – vojny, prírodné katastrofy, ...
4. Celkové bohatstvo
• Bohatí ľudia – väčšia spotreba tovarov a služieb, hlavne
dlhodobého charakteru – na rozdiel od chudobných
• Ak narastá vo všeobecnosti hojnosť → AD vzrastá
• Ak sa tento zdroj zmien v AD prejavuje pravidelne a más
stúpajúcu tendenciu – následok je akumulácia bohatstva
5. Populácia
• Nárast – zvýšený dopyt po tovaroch a službách.
– väčší dopyt po tovaroch a službách každodennej
spotreby – oblečenie, hygiena, bývanie, potraviny
→ AD vzrastá
• Pokles – znížený dopyt po tovaroch a službách
→ AD klesá
6. Očakávanie budúcich ziskov
• Motivuje podniky a firmy k dopytu po nových, modernejších
kapitálových statkoch
• Ak predpokladáme, že súčasný trend technologických zmien
povedie k zvýšeniu produktivity, výrobcovia budú očakávať,
že s inštalovaním nových zariadení s využitím najnovších
poznatkov technológie budú ich zisky vzrastať.
• Optimistické očakávania → AD vzrastá
7. Dane a transferové platby
• Zníženie daňového zaťaženia a
• Vzrast transferových platieb
– spôsobí zvýšenie disponibilného osobného príjmu, čiže
zvyšuje sa aj spotreba → AD vzrastá
• Zvýšenie daňového zaťaženia a
• Zníženie transferových platieb
→ AD klesá
8. Zahraničný výmenný kurz
• Zmena hladiny cien vo vnútri krajiny → úroveň cien
tovarov a služieb v krajine → porovnanie cien s inými
krajinami
• Domáce ceny sú nižšie alebo domáce ceny sú vyššie →
• Dovoz tovarov → vplýva na ceny domácich produktov →
spôsobuje to zmenu výmenného kurzu
• V konečnom dôsledku je ovplyvnený aj AD
Krivka agregátnej ponuky
• Priamo úmerný vzťah medzi úrovňou cenovej hladiny (P)
a celkovým objemom produktu (GNP) (Q)
• Má iný tvar v krátkom a dlhom období
• Rozdiel krátke a dlhé obdobie? Vo všeobecnosti.
• Krivka agregátnej ponuky v dlhom období (LAS)
– priamy vzťah reálneho GNP a cenovou úrovňou, za
predpokladu, že firmy a podniky vyrábajú pri plnom využití
výrobných faktorov
– vertikálny charakter, úroveň GNP je odvodená od cenovej
úrovne
– Vertikálny charakter: ceny výrobných činiteľov (práca,
pôda, kapitál) a hotovej produkcie sú v dlhom období
pružné.
– Prispôsobujú sa vyššej cenovej hladine a tak produkt
nezávisí od úrovne agregátneho dopytu
– Graf
• Krivka agregátnej ponuky v krátkom období (SAS)
– mierne rastúci priebeh
– priamy vzťah medzi reálnym GNP a cenovou úrovňou,
pričom všetky ďalšie premenné sú nemenné
Posun krivky agregátnej ponuky
• Zmena cenovej úrovne pri všetkých ďalších konštantných
veličinách → posun krivky AS v krátkom období
• Napríklad: zvýšenie nákladov na výrobu tovarov a služieb
• Zmeny cenovej úrovne + zmeny cien vstupov + plné
využitie výrobných kapacít a zamestnanosti → Posun
krivky dlhom období
• Ďalšie faktory vplývajúce na reálny GNP a na zmenu
krivky:
Faktory ovplyvňujúce posun krivky AS
(v krátkom aj dlhom období)
1. Pracovné sily
– väčší počet pracovných síl – produkcia väčšieho množstva
tovarov a služieb – zvýšenie produkcie → AD vzrastá
2. Kapitálové zásoby
– vyšší stav produktívnych strojov a zariadení a viac
produktívnych pracovníkov je schopných zvýšiť výrobu a
produkciu– zvýšenie produkcie → AD vzrastá
3. Ľudský kapitál
– jeho kvalifikačná úroveň a zručnosť spolu so
skúsenosťami majú dôležitý vplyv na úroveň a rast
agregátnej ponuky → vzrast AS
4. Surovinové zdroje
– pri ich správnom využití majú významný vplyv na celkový
output. Objavovanie nových a ľahko dostupných surovín
znižuje náklady a súčasne zvyšuje produkciu → pokles AS
5. Zmeny v štruktúre reálneho GNP
– rovnomerný vývoj všetkých odvetví ekonomiky –
– štruktúra reálneho GNP je pomerne stabilná
– prudký rast jedného odvetvia, zaostávanie iného – mení sa
štruktúra GNP, čo sa odrazí v zamestnanosti aj v GNP
– v závislosti od situácie
6. Podnety, stimuly
– AS v mnohom závisí od iniciatívy ľudského faktora
– účinná stimulácia – zvýšený záujem a aktivity ľudí
→ AD vzrastá
– destimulácia – napr. nárast daňového zaťaženia – odrádza
ľudí od výrobnej a podnikateľskej aktivity, znižujú sa
úspory, znižuje sa akumulácia kapitálu
→ AD klesá
7. Podnebie
– zjavný vplyv na výsledný efekt výroby (zvlášť
poľnohospodárstvo)
– dobré podmienky – zvýšenie produkcie → AD vzrastá
– zlé podmienky – zníženie produkcie → AD klesá
Posun agregátnej krivky AD
• Graf
Posun agregátnej ponuky AS
• Graf
Makroekonomická rovnováha
• Štúdium agregátneho dopytu a ponuky nám umožňuje:
– odpovedať na otázku: čím je určený GNP, čo spôsobuje
zmeny reálneho GNP a cenovej úrovne
– predpovedať vývoj reálneho GNP a cenovej hladiny – model
AD a AS – vzniká tak makroekonomická rovnováha
= macroeconomic equilibrium = E
• Stav, kedy sa množstvo dopytovaného GNP = množstvu
ponúkaného GNP
• Priesečník kriviek AD a AS
• Situácia, kedy sa úroveň produktu nachádza na svojej
rovnovážnej úrovni
• Rovnovážna úroveň produktu (YE)
• Rovnovážna cenová hladina (PE)
• graf

similar documents