Voor iedere leerling een oplossing!

Report
Voor iedere leerling een oplossing!
…uit arbeidsmarktonderzoek blijkt dat er nog steeds baankansen zijn in branches waar
geen startkwalificatie voor nodig is…
(Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie SZW, 2012)
Aanleiding en ontstaansgeschiedenis
 Toeleiding van jongeren uit PrO en VSO naar werk
 Krachten bundelen
 ‘Pro-actief Bruggen Bouwen’
 Zeeuwse Stichting Maatwerk vanaf 21 juli 2011
De Zeeuwse Stichting Maatwerk
 Samenwerking 18 scholen voor PrO en VSO in Provincie Zeeland
 Delen van faciliteiten, methodieken en kennis
 Bieden van maatwerktrajecten aan leerlingen
 Centrale aanspreekpunt UWV, werkgevers, provincie, gemeenten en
samenwerkingsverband VO
Samenwerkende scholen
 VSO De Argo, Terneuzen
 Praktijkschool De Wissel, Goes
 VSO De Klimopschool, Middelburg
 VSO De Sprienke, Goes
 De Vliethoeve, Kortgene
 Praktijkschool Pontes Pieter Zeeman, Zierikzee
 VSO Asteria College, Middelburg
 VSO Regenboog Wingerd, Terneuzen
 VSO Odyzee College, Goes
 VSO Beatrixschool, Schouwen-Duiveland
 VSO Deltaschool, Goes
 VSO Auris College, Goes
 Praktijkschool Hulst, Hulst
 Praktijkschool De Sprong, Terneuzen
 Calvijn College, Krabbendijke
 Eben-Haëzerschool, Oostkapelle
 Acreon, Goes
 Praktijschool het Bolwerk, Middelburg
Doelgroep
 Leerlingen VSO en PrO die een onderwijs werktraject nodig hebben
 ZMOLK-ers
 Ex-leerlingen (nazorg)
 Jongeren tot 27 jaar (uitbreiding)
 Voortijdig schoolverlaters, WAJONG, thuisproblematiek, … (uitbreiding)
Externe ontwikkelingen
De volgende ontwikkelingen zijn van invloed op de arbeidstoeleiding van jongeren zonder
startkwalificatie:
1. Participatiewet
2. Decentralisatie van jeugdzorg naar gemeenten
3. Decentralisatie van de AWBZ naar de gemeenten
4. Invoering van Passend Onderwijs
5. Invoering van de Entree opleiding
6. Invoering van de referentieniveaus rekenen en taal
7. Invoering van de Wet Kwaliteit (V)SO
Activiteiten Zeeuwse Stichting Maatwerk 2014
1. Afstemming tussen Praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
 Maatwerkbesprekingen
 Stuurgroepoverleg
 Strategisch overleg
2. Herijking van de samenwerking en verduurzaming inclusief aansluiting bij werkgroep
Arbeidsmarktregio Zeeland/Werkgeversservicepunten/UWV
•
In kaart brengen van kansrijke vacatures onder startkwalificatieniveau
•
Pilot inschatting arbeidsvermogen
•
Pilot loonwaardebepaling
•
Inventarisatie (re)integratie instrumentaria
•
Inrichten overlegstructuur scholen/WSP’s/Orionis-Walcheren
•
Ontwikkelen uitstroom- en volgmonitor
•
Naschoolse begeleiding op de werkplek (nazorg)
•
Ontwikkelen plan van aanpak garantiebanen (Sociaal Akkoord)
Activiteitenagenda Zeeuwse Stichting Maatwerk 2014
3. Samenwerking ZSM & samenwerkingsverband VO en MBO
 Beschrijven ZSM voor het ondersteuningsplan samenwerkingsverbanden VO
 Overleg MBO
4. Gezamenlijk aanbod van branchegerichte cursussen
 Bepalen tarieven cursussen
Meer info:
www.zeeuwsestichtingmaatwerk.nl
Contact:
Coördinator Karel Kerckhaert
Saxhavenstraat 25
4561 HB Hulst
[email protected]
06-12969393

similar documents