PowerPoint-presentatie

Report
BOVO bijeenkomst
woensdag 25 september 2014
Er moet voldoende aandacht zijn voor
alle kinderen.
Eigenlijk maakt het niet uit wat een
kind heeft, alleen kinderen waar
anderen heel veel last van hebben en
die slaan, dat is voor kinderen wel een
grens.
Op school moeten ze ons goed
voorbereiden op later.
Een leerlingenraad zou elke school
moeten hebben.
Leerkrachten moeten wel echt
proberen er iets van te maken als het
moeilijk gaat, ze moeten een kind niet
te snel opgeven.
Ook pluskinderen hebben soms hulp
nodig.
Eigenlijk passen de meeste kinderen
op een gewone school als de school
dat kan.
Alleen kinderen die slaan of waar
andere kinderen teveel last van
hebben, dat is niet goed.
Ook leerkrachten mogen fouten
maken. Als ze het maar weer goed
maken.
Kinderen moeten zelf inspraak hebben
als het gaat om naar een andere
school gaan.
Soms moet je drukke kinderen even
laten doen. En kinderen kunnen elkaar
ook goed helpen.
Kinderen kunnen ook zelf bij het
gesprek zijn.
Op het speciaal onderwijs leren ze
anders.
Op school wil ik iets leren!
Leerkrachten moeten plezier hebben
als ze op school zijn.
Samenwerkingsverband Walcheren
Kind op 1
8646 leerlingen:
8312 bao
215 sbao
119 so
55 schoollocaties
55 schoollocaties
Naam
bao Archipelschool De Golfslag
Plaatsnaam
Domburg
Naam
bao Samenwerkingsschool Lonneboot
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
Middelburg
Serooskerke
Koudekerke
Vlissingen
Vrouwenpolder
Gapinge
Zoutelande
Oostkapelle
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
Grijpskerke
Middelburg
Biggekerke
Westkapelle
Middelburg
Middelburg
Vlissingen
Oost - Souburg
Arnemuiden
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Oost - Souburg
Middelburg
Vlissingen
Middelburg
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
sbao
sbao
so
so
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
Bs Regenboog-School
Basisschool de Wegwijzer
Archipelschool De Sprong
Vlissingse Schoolvereniging
Basissch De Goede Polder
Basisschool De Schutte
Willibrordusschool
Samenwerkingsschool
De Lispeltuut
De Bergpadschool
Vrije School Zeeland
Basisschool De Schute
De Lichtstraal
Palmenhof
RK BS Franciscus
RK BS Jozef
De Burcht Rietheim
Oleanderhof
Het Vlot
Louise de Colignyschool
De Wissel
Basisschool het Kompas
Archipelschool De Beverburch
Archipelschool Theo Thijssen
Archipelschool De Vossenburch
Archipelschool De Tweemaster - Kameleon
Archipelschool De Dolfijnenburch - Uilenburch
Archipelschool De Houtuyn – Vlieger
Archipelschool De Leeuwenburch
Kindcentrum Aventurijn
Archipelschool ‘t Mozaiek
BS Cypressenhof
Archipelschool De Branding
Plaatsnaam
Nw- en St
Joosland
Oost - Souburg
Middelburg
Vlissingen
Middelburg
Middelburg
Oost - Souburg
Middelburg
Vlissingen
Wilgenhof
Archipelschool Ravenstein
Acaciahof
CHR Basissch ‘t Klinket
Archipelschool De Lichtboei
Samenwerkingsschool De Magdalon
Diaconieschool de Springplank
Archipelschool ’t Vierschip
ABS
SSBO Het Springtij
SSBO Het Springtij
Klimopschool
SO Keurhove
Middelburg
Vlissingen
Middelburg
Koudekerke
Westkapelle
Veere
Aagtekerke
Arnemuiden
Middelburg
Middelburg
Vlissingen
Middelburg
Middelburg
Hoe doen we het?
Samenwerkingsverband Walcheren
Kind op 1
Peildatum 01-10-2013
sbao
so
rugzakken
Kind op 1
2,52%
1,40%
1,11%
Landelijk
2,52%
1,63%
0,95%
Basisondersteuning in
onderwijsbehoeften
Leren en ontwikkeling
Fysiek en medisch
Sociaal-emotioneel en gedrag
Werkhouding
Thuissituatie
de aanwezige deskundigheid binnen het team
de aandacht en tijd die het team kan vrijmaken voor een leerling
de protocollen, aanpakken, programma’s, methodieken en
materialen die de school heeft
de mogelijkheden van het schoolgebouw
de samenwerkingsrelaties met ouders en onderwijs- en
ketenpartners
Overdracht PO VO
Waarom ?
Hoe?
Wat?
Passend Voortgezet
Onderwijs Walcheren
•
Voortgezet Onderwijs
CSW
Mondia Scholengroep
Praktijkschool ‘t Bolwerk
± 2.300 leerlingen
± 3.500 leerlingen
± 150 leerlingen
Waarvan OPDC nu ± 135 leerlingen, Rebound
•
Voortgezet Speciaal Onderwijs (Walcherse leerlingen)
Internationale Schakelklas
± 95 leerlingen
Asteria College
± 25 leerlingen
Klimopschool
± 77 leerlingen
Odyzee College (Middelburg)
± 45 leerlingen
(Getallen 2013; daarnaast ook leerlingen buiten de regio – o.a.
Odyzee, Acreon, Sprienke)
Regulier waar het kan,
speciaal waar het moet
•
De leerling centraal én de docent (medewerker) centraal
•
Specialisten in de reguliere scholen:
- professionalisering
- ondersteuningslokalen
- de mentor nog steeds als ‘spil’
•
‘VMBO Walcheren’
- samenwerking, samen huisvesten geeft kans om Passend
Onderwijs nog beter te realiseren
•
Naar ‘Onderwijszorgarrangementen’
•
Ieder kind hoort erbij!
Een doorgaande
ondersteuningslijn
• Een nieuwe start en toch een doorgaande lijn
• Bekend maakt bemind
• Van elkaar leren, ook mét elkaar leren?
Programma
•
•
•
•
•
•
Werkgroep Handschrift/ laptop/tablet
PVOW procedure
PVOW ondersteuningsmogelijkheden
Pauze
Gesprek over overdracht PO-VO
Lunch
Werkgroep handschrift
• Verslag
Van groep 8 naar….
• Toewijzing door onderwijsloket PVOW – Annelies
1. Basis- en extra ondersteuning op de reguliere VO school
(ondersteuningslokalen)
2. Bovenschoolse voorzieningen
3. VSO
• Ondersteuningslokaal- Leen van Duivendijk
• OPDC en arrangement gedrag– Anniek de Kok en
Marion van de Velde
Ondersteuningslokaal
Scheldemond
fb.me/6GWffrrqY
OPDC GRIFFIOEN
Anniek de Kok – Teamleider Onderbouw
Marion van de Velde – Orthopedagoog-Generalist
Basisaanbod
-
Kleine klassen (max. 15 leerlingen).
Veel aandacht voor de relatie.
Weinig lokaal- en leerkrachtwisselingen.
Veel les van de mentor.
Voorspelbaar en overzichtelijk rooster:
-
Steeds een blok met twee lessen van 45 minuten, gevolgd door een pauze.
Elke dag starten met een mentormoment.
Elke dag afsluiten met een begeleidingsuur.
Geen tussenuren en zo min mogelijk lesuitval.
- Iedere 9 weken rapport, individuele leerling- en
oudergesprekken en tussenevaluatie doelen OPP’s.
Expertise
•
•
•
•
Master-SEN/AB/RT.
Opvanglokaal.
[email protected]
Daarnaast: logopedist, remedial teachers,
schoolmaatschappelijk werker,
psycholoog/orthopedagoog, intern begeleider,
dyslexie/dyscalculie-experts.
• Wekelijkse Zorgteam-vergadering.
• Ondersteuning VO: cursusaanbod, methodieken,
diagnostiek.
• AB binnen het VO.
Arrangementen
•
•
•
•
Klas 1:
Klas 2:
Klas 3:
Klas 4:
OOM-groep/BKGT-groep
BBP-groep/OOMES-groep
SLG/LWT-groep/OOMES-groep/OOM-groep
LWT-groep/OOM-groep
Doel blijft altijd het behalen van een diploma.
Daarnaast is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de leerlingen.
Nieuwe koers: Leerlingen met forse externaliserende problematiek
worden via het OWL doorverwezen voor een passend
arrangement buiten het OPDC.
Onderwijs op Maat
•
•
•
•
In deze groepen wordt lesgegeven op het niveau VMBOBB/KB/KGT/TL. De groepen zijn ingedeeld op pedagogische
grond/hulpvraag. Dit betekent dat er leerlingen met verschillende
niveaus in eenzelfde groep kunnen zitten.
Leerlingen uit deze groepen kunnen doorstromen naar de
volgende klas op het OPDC of de stamschool.
Leerlingen volgen een examengericht programma, dat afgesloten
wordt met een diploma of deelcertificaten.
Op het OPDC worden in de bovenbouw verschillende sectoren
aangeboden:
–
–
–
–
Zorg&Welzijn; in combinatie met praktijklessen op de stamschool.
Techniek; in combinatie met praktijklessen op de stamschool.
Economie Consumptief; in combinatie met praktijklessen op de stamschool.
Economie Handel&Verkoop; in combinatie met 1 dag per week stage.
BBP-groep
• Deze 2e klas leerlingen volgen het VMBO-BB programma
en lopen 1 dag in de week stage.
• Tot de herfstvakantie krijgen zij
stagevoorbereidingslessen, na de herfstvakantie wordt er
in 3 of 4 verschillende bedrijven en beroepssectoren
stage gelopen.
• Ook krijgen de leerlingen in deze groep extra praktische
lessen (zoals koken/techniek).
• Vanuit deze groep stromen leerlingen door naar klas 3
VMBO-BB op de stamschool, klas 3 VMBO-BB op het
OPDC of klas 3 VMBO-BB stageleergroep/LWT op het
OPDC.
Onderwijs op maat
met extra structuur
• In klas 1 t/m 4 kan een leerling in een zogenaamde
‘structuurgroep’ zitten. In deze groep zitten leerlingen die
gebaat zijn bij een schoolklimaat dat extra veiligheid, rust en
een duidelijk omschreven structuur biedt. Een individuele
benadering wordt afgewisseld met groepsmomenten. Er wordt
onderwijs-op-maat geboden op niveau VMBO-BB/KB/KGT/TL.
• Er wordt per leerling bekeken of hij/zij in aanmerking voor
plaatsing in de structuurgroep. De indicaties/criteria zijn
richtlijnen:
–
–
–
–
–
leerlingen met een autismespectrumstoornis
leerlingen met kenmerken van een autismespectrumstoornis
leerlingen die sociaal angstig zijn
leerlingen die pestslachtoffer (geweest) zijn
leerlingen die angstig en/of kwetsbaar zijn bij veel onrust of acting-out gedrag in een groep
Stageleergroep /
Leer Werk Traject
Voor de ‘doeners’.
Beide groepen:
- 2,5 dag stage, 2,5 dag les waarvan 1 dagdeel op de stamschool.
- Vakken: Nederlands, rekenen, maatschappijleer, gym en
praktijkvak.
Doel stageleergroep: rondom herfstvakantie doorstromen naar
LWT of eind van het schooljaar uitstromen naar Entree
opleiding.
Doel Leer Werk Traject: diploma VMBO-BB LWT wat toegang geeft
tot een MBO niveau 2 opleiding.
Nog vragen?!
Bedankt voor uw aandacht
[email protected]
[email protected]
Overgang PO VO
• Hoe kunnen we de overdracht PO-VO verbeteren met
elkaar? DILEMMA’S
• Hoe kunnen we samen zorgen voor minder
afstromers?
• Hoe om te gaan met ouders die de informatieoverdracht blokkeren?
• Met elkaar in gesprek, maar eerst: de oma’s op
tafel…
Reactie van: allen
Wij zeggen wel eens tegen elkaar iets in de trant van:
“De druk van ouders om een hoog schooladvies te
geven is groter geworden de laatste jaren.”
Ja = groen
Nee = rood
Reactie van: VO
Wij zeggen wel eens tegen elkaar iets in de trant van:
“Het schooladvies van de basisschool is vaak te hoog,
het niveau van kinderen wordt overschat.”
Ja = groen
Nee = rood
Reactie van: PO
Wij zeggen wel eens tegen elkaar iets in de trant van:
“Als de ondersteuning in het VO beter zou zijn, zouden
niet zoveel leerlingen hoeven afstromen.”
Ja = groen
Nee = rood
Afstromers??
Het gaat (gemiddeld) om 300 leerlingen per jaar die afstromen!
 Afstromers “overig” zijn nog niet geanalyseerd. Deze groep bevat o.a.
leerlingen die hoger zijn ingestroomd dan het advies van de basisschool
aan gaf.
 Afstromers “hoger advies van de basisschool” stroomden in volgens het
advies van de basisschool, maar stroomden in de loop van de tijd af qua
onderwijsniveau. De oorzaak van deze afstroom is nog niet geanalyseerd.
 Afstromers “grijs gebied” kregen van de basisschool een dubbel advies,
bv HAVO/VWO. Zij stroomden in op het hoogste advies-niveau en
stroomde af naar het lager geadviseerde niveau. Advies was dus passend.
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Gemiddeld 3 jaar
Reactie van: VO
Wij zeggen wel eens tegen elkaar iets in de trant van:
“Ik heb veel dunne dossiers, waarbij later blijkt dat
deze leerling in het basisonderwijs wel extra
ondersteuning kreeg.”
Ja = groen
Nee = rood
Reactie van: PO
Wij zeggen wel eens tegen elkaar iets in de trant van:
“Bij ons op school redt ie het wel, maar in het VO gaat
dat niet lukken (groot gebouw/fabriek/teveel docenten),
dus we gaan voor VSO.”
Ja = groen
Nee = rood
Overgang PO VO
• Hoe kunnen we de overdracht PO-VO verbeteren met
elkaar?
• Hoe kunnen we samen zorgen voor minder
afstromers?
• Hoe om te gaan met ouders die de informatieoverdracht blokkeren?
• Met elkaar in gesprek over mogelijkheden
In gesprek
• 4 PO van min. 2 verschillende scholen met
• 1 VO
• 12.10 uur:
– gesprek afronden,
– gesprekspapier inleveren en
– weer komen zitten
• 12.15-12.30 uur plenaire afronding
Nieuwe BOVO werkgroep
• Overdracht PO-VO
• Op basis van aangeleverde ideeën van vandaag
• Wie?
• 24 september 2015 16.00-17.30 uur BOVO

similar documents